نویسنده = محمد امین میرقادری
تعداد مقالات: 2
1. باتیر؛ پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپل ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

محمد امین میرقادری؛ دکتر نیک نامی