مقایسه تطبیقی گونه شناسی سازمان فضایی وعناصرکالبدی دوره قاجاروپهلوی خانه های سنتی شهرکرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 معماری،دانشکده هنر ومعماری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدکرمانشاه

3 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22084/nbsh.2019.18444.1895

چکیده

چکیده: خانه های سنتی مهمترین مکان برای نشان دادن سبک زندگی در گذشته هستند.عدم شناخت ودرک این ساختمانها به تدریج ساختارخانه هارا به سمت جایگزینی ساختمانهای معاصر هدایت می کند.کرمانشاه شهری با تاریخچه غنی ومحلا ت تاریخی روزگاری بسیاری از خانه های ارزشمند را در خود جای داده بود.اما بواسطه جنگ تحمیلی ،توسعه،مهاجرت،تغییرسبک زندگی بخشهای وسیعی از بافت وخانه های ارزشمند شهر دچار تغییر شده است.این پژوهش به گونه شناسی خانه های تاریخی کرمانشاه در عهد قاجار(سنتی)وپهلوی (انتقال) می پردازد.
این گونه شناسی شامل موضوعاتی از جمله نظام کالبدی،چیدمان فضایی،ارتباطات کالبدی، شیوه های تعریف فضا(فضای باز، فضای پوشیده، فضای بسته)،تزئینات می باشد.نتایج بدست آمده نشان می دهد خانه های دوره قاجار ساختاری درونگرا ودر اواخر دوره قاجار بصورت درونگرا-برونگرا ودر دوره پهلوی بصورت برونگرا بودکه این تحول متاثراز بسیاری از فاکتورها از جمله تغییرات ناشی از دگرگونی الگوی معماری،تاثیرات معماری غرب وتحول در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه در این دوران بود.همچنین خانه بصورت یک حیاطه-دوحیاطه-سه حیاطه-چهارحیاطه دردوره قاجار به یک حیاطه در دوره پهلوی تغییر یافته اند.مساحت فضاهایی از جمله اتاقها،مهمانخانه،ایوان،مطبخ،ورودی وهشتی در دوره قاجار نشان دهنده این موضوع است ولی در دوره پهلوی این فضاها کاهش وگاهی حذف شده است.درعوض مساحت فضاهای باز وحرکتی ازجمله ارتباطات عمودی در دوره پهلوی افزایش یافت.
حذف تدریجی هشتی و انتقال آشپزخانه از زیرزمین وحیاط اختصاصی در دوره قاجار به حیاط ودر ارتباط با آن در دوره پهلوی هم از دیگر تغییرات این دوره است. همچنین سه گونه سنتی،فرنگی وتلفیقی در این خانه هامشاهده گردید.
روش گرد آوری اطلاعات بصورت میدانی واسنادی(کتابخانه ای)وروش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.برآیند این پژوهش امکان تفکیک ودسته بندی خانه های تاریخی شهر کرمانشاه را بر اساس ویژگی های شکل و فرم را فراهم می آورد. این مقاله بدنبال پاسخگویی به دوسوال می باشد.خانه های سنتی در شهر کرمانشاه به چند گونه قابل دسته بندی هستند؟الگوهای استخراج شده از خانه های دوره قاجاروپهلوی چه الگوهایی است؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Comparison Of Typology Of The Space Organization And Physical Elements Of The Qajar-Pahlavi Period With Traditional Houses In Kermanshah

نویسندگان [English]

  • alireza Aeinifar 1
  • FAEZEH TAHERI 2
  • azadeh shahcheraghi 3
1 Alireza Aeinifar,Faculty of Architecture ,Tehran University, Tehran,Iran
2 member of faculty,azad university ,kermanshah branch
3 Azadeh Shahcheraghi,Faculty of Architecture, ,University of Science and Technology,Tehran,Iran
چکیده [English]

Traditional houses are important place for exposing the life style.Lack of recognizing and understanding the houses gradually lead houses construction into replacing by temporary house. Kermanshah is a city with rich history and historical parish had placed many of valuable houses but because of war, expansion, emigration ,changing life style, the big part of issues and valuable houses was destroyed. This research explain the typology of Kermanshah historical houses in Qajar and Pahlavi Period. This formal typology includes these subjects for instance formation disciplines, space organization, relation of form, material, method of definition of space.The aim of this research is to study typology of houses for recovering valuable building and rescue them against creating un normal building. The result of this research could lead us to analyzing the historical house according to characteristic of form.This article is trying to answer these two questions , How many types are in Historical houses in Kermanshah? What are the extracted pattern in Qajar and Pahlavi Period houses?The way of gathering information is documentary- and researching way is descriptive-analytic.The result show that construction of Qajar Period house in Kermanshah areintroversion and in the Late Qajar Period are introversion-extroversion and in Pahlavi Period are extroversion that this transformation was effected by many factors ,for example change in the pattern of architecture ,effect of west architecture and transformation of social and historical construction ,in this period. Houses with one or two or three and four yards in Qajar Period turn into one yard house in Pahlavi Period. Omitting vestibule and transferring kitchen from basement and with having privacy yard into yard with direct relation with yard are the other changes in Pahlavi Period.Transporting stairs from corner to major axes of building is the another changes in Pahlavi Period. Decreasing the closed space and increasing opened space are the other changes in Pahlavi Period and also three types of traditional and foreign and integrative was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional house
  • typology
  • Qajar Period
  • Pahlavi Period
  • courtyard