تحلیل برهمکنش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان سنت های فرهنگی اروک، کورا ارس و نینوا Vدر شمال غرب و نیمه شرقی زاگرس مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان.ایران

2 ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

3 گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 دکترای باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

10.22084/nbsh.2020.19357.1963

چکیده

شمال غرب ایران از یک سو به مناطق ماورا قفقاز، آناتولی و بین النهرین پیوند خورده و از سوی دیگر دارای ارتباط با فلات مرکزی و شرق زاگرس مرکزی است. لذا این منطقه همیشه مرکز تلاقی اقوام مختلف با ساختارهای متفاوت قومی و فرهنگی بوده به طوری که می توان این منطقه را چهار راهی برای عبور ملل و مرکزی برای تجارت دانست. در هزاره 4 و اوایل هزاره 3 قبل از میلاد با پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی میان جوامع، با شکل متفاوتی از تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در منطقه بین النهرین، آناتولی، حوزه ماورا قفقاز و فلات ایران رو به رو می شویم. در این بازه زمانی همزمان با شکل گیری فرهنگ اروک و گسترش نفوذ جوامع بین النهرینی در فراسوی مراکز اصلی خود، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی شمال و شرق دره های رودخانه های دجله و فرات فرهنگ ماورا قفقاز در جریان بود. در همین زمان، در حوضه دریاچه ارومیه یک وقفه فرهنگی بین حسنلو VIII/ مس سنگی جدید پیزدلی (همزمان با عبید و اروک اولیه در بین النهرین) و حسنلو VII / عصر مفرغ قدیم (همزمان با فرهنگ ماورا قفقاز قدیم II-III در شمال حوضه دریاچه، فرهنگ سفال نارنجی منقوش POW در جنوب حوضه دریاچه ارومیه و سلسله های اولیه و اکد در بین النهرین) مشاهده می شود. لذا انتقال از حسنلو VIII به حسنلو VII بحث مهمی در پیش از تاریخ منطقه است. از سویی با توجه به برهمکنش فرهنگ های اروک، کورا ارس و فرهنگ سفال نارنجی منقوش در برخی محوطه ها لذا مطالعه پراکنش و برهمکنش های میان فرهنگی در این دوران حایز اهمیت است. اهمیت این پژوهش ازاین‌رو است که نه تنها می‌تواند به مطالعه برهم‌کنش‌های فرهنگی این مردمان در دوران پیش‌از‌تاریخ منطقه بپردازد، بلکه در شناسایی جایگاه منطقه در مبادلات فرهنگی اقتصادی فی مابین فلات ایران با قفقاز و بین النهرین نیز موثر افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of political, social and cultural interactions between the cultural traditions of Uruk, Kura Aras and Ninevite V in the north west and east of central Zagros

نویسندگان [English]

  • sahar bakhtiari 1
  • behruz omrani 2
  • sepideh bakhtiari 3
  • Hosein Naseri Somee 4
1 group of archaeology, university of sistan & baluchestan, zahedan,iran
2 Research Institute for Cultural Heritage and Tourism
3 Department of Archeology, Faculty of Arts and Architecture, Mazandaran University, Babolsar, Iran
4 Tarbiat modares
چکیده [English]

Northwest Iran, on the one hand, is linked to the regions of the Transcaucasus, Anatolia and Mesopotamia, and on the other hand has links with Central Plate and East Central Zagros. Therefore, this region is always the center of the intersection of different ethnic groups with different ethnic and cultural structures.In the 4th millennium BC and the early 3rd millennium BC, with the complexity of economic and social relations between societies, we face a different form of economic, political and cultural interactions in the Mesopotamia, Anatolia, the Caucasus and the Iranian plateau. At that time, along with the formation of the Uruk culture and the expansion of the influence of Mesopotamian communities in its main climbs, there were Transcaucasian cultures fluctuations in the highlands and mountainous areas of the north and east of the valleys of the Tigris and Euphrates of the . At the same time, in the Uremia Lake basin, a cultural gap is between Hasanlu VIII / the late Chalcolitic period / Pisdeli (in horizon with Obaid and the early Uruk in Mesopotamia) and Hasanlu VII / the early Bronze Age (simultaneously with the culture of kura Arax II-III in the north of the Urmia lake, the culture of painted orange pottery/ POW is observed in the south of the Urmia Basin and the early dynasties and the Akad in Mesopotamia). Therefore, the transfer from Hasanlu VIII to Hasanlu VII is an important discussion in the prehistory of the region. On the other hand, according to relations Uruk culture, Kura Arax and orange painted pottery culture In some cases, the study of cultural distribution and interactions is important in this period. The importance of this research is for Not only for study the cultural relations of this people in the prehistory of this region, but also affects the status of the region in the cultural-economic exchanges between the Iranian plateau and the Caucasus and Mesopotamia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hasanlu VIII
  • Hasanlu VII
  • Urmia Lake Basin
  • Uruk
  • Kura Aras