نویسنده = فیروزمندی شیره جین، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی پیرامون لوله های شیشه ای درهای ال-اونتش-نپیرش، آزمایش و مطالعه آن ها با روش فلئورسانس پرتو مجهول

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 87-104

نوید صالح وند؛ آرمان شیشه گر؛ مسلم جعفری زاده؛ بهمن فیروزمندی شیره جین