نویسنده = جوانمردی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام پیمون در معماری هخامنشی: مطالعه ی موردی کاخ آپادانا و صد ستون1

دوره 9، شماره 22، پاییز 1398، صفحه 123-142

فاطمه جوانمردی؛ کاظم ملازاده؛ صاحب محمدیان منصور