دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار 1394، صفحه 7-207 
2. طبقه بندی و تحلیل گونه شناختی سفال عصر مفرغ تپه گریران الشتر

صفحه 21-38

مهدی حیدری؛ خلیل الله بیک محمدی؛ ثروت ولدبیگی؛ سید مهدی حسینی نیا