دوره و شماره: دوره 9، شماره 21، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. مطالعة پراکنش جغرافیایی پیکرک‌های انسانی نشسته در دورة نوسنگی خاورنزدیک

صفحه 7-22

مرضیه زارع خلیلی؛ حامد وحدتی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ باربارا هلوینگ


3. منشأیابی ابزارهای ابسیدینی محوطه های پیش ازتاریخ دشت خوی براساس آنالیز فلورسانس اشعه ی ایکس (XRF)

صفحه 41-60

اکبر عابدی؛ رعنا بهره مندی پورفرد؛ افراسیاب گراوند؛ فاطمه ملک پور؛ مهدی رازانی


7. مطالعه و تحلیل سکه های مکشوفه از محوطه ولیران دماوند

صفحه 115-129

محمدرضا نعمتی؛ فریبا شریفیان؛ علی صدرایی