دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، پاییز 1398 
5. قوم‌باستان‌شناسی و تحلیل کوره‌های سفال‌پزی تپه‌ی دشت1

صفحه 87-102

ناهید مرادقلی؛ مهدی مرتضوی؛ مهدی شفیعی آفارانی