گزارش آماری

گزارش آماری و پرونده مقالات از ابتدای انتشار نشریه تا مهرماه 1398

 

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

1019

متوسط زمان تا اولین اقدام

2 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

23 روز

متوسط تعداد داوری

3

متوسط زمان داوری

28 روز

تعداد پذیرش

214

تعداد عدم پذیرش

420

درصد پذیرش

22 %

(متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش

58