رویکرد یکپارچه در مدیریت و حفاظت میراث طبیعی و فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته محیط زیست دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی

2 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده‌ی منابع طبیعی

چکیده

میراث بشری در برگیرنده ی ابعاد فرهنگی و معنوی است که اغلب با الهام از طبیعت خلق شده اند. بنابراین ارتباط مستقیمی میان میراث فرهنگی و طبیعی وجود دارد که با بهره گیری از آن می توان به یکپارچه سازی حفاظت و مدیریت این مواریث پرداخت. اما این اقدام نیازمند ایجاد روش شناسی و تعیین معیارهایی برای شناسایی، ثبت، حفاظت و مدیریت یکپارچه این مواریث است. از این رو در گام نخست اتخاذ رویکردی جامع نگر در شناسایی مناطقی با ارزش چندگانه ضروری به نظر می رسد. برای این منظور می توان از رویکرد سیستمی بهر هگیری نمود و در ادامه برای مکان دار کردن اطلاعات موجود کاربرد ارزیابی چندمعیاره ی مکانی توصیه می شود. از این رو می توان ضمن شناسایی معیارهای لازم برای حفاظت یکپارچه ی مناطق مناسب این هدف را به وسیله ی سامانه ی اطلاعات جغرافیایی پهنه بندی و اولویت بندی نمود. این مقاله نیز به دنبال ارایه ی روش شناسی جهت حفاظت یکپارچه ی میراث فرهنگی و طبیعت است.
 
 
Abstract
 
Human heritage, including cultural and spiritual phenomena was given birth by the inspiration from nature. Therefore, there is a direct association between cultural and natural heritage through which the conservation and management of which can be integrated. However, this measurement requires developing methodology and designation of criteria for identification, registration, conservation and management. At the first step, it seems that it needs to take an integrated approach in identification of target zones with multi values. For this purpose, systemic approach can be granted and then for spatial zing the information multi criteria evaluation is recommended. Therefore while identifying essential criteria for integrated conservation, appropriate areas for this purpose can be zoned and prioritized by Geography Information System (GIS). This paper aims to present a methodology for conservation of cultural and natural heritages.
 
Keywords:
Integrated conservation, Systemic approach, natural heritage, cultural heritage.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

abstract