نشانه هایی از یک مهاجرت قومی به شمال غرب و غرب ایران در هزاره سوم ق.م

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

برمبنای اطلاعات حاصل از کاوش های باستان شناسی 1950 م. به بعد، در شمال غرب ایران نشانه هایی از یک جابه‌جایی جمعیتی از منطقه ی ماوراء قفقاز به سوی مرزهای جنوبی دیده می شود. که ظاهر یکی از دلایل اصلی این مهاجرت تغییرات زیست محیطی و یا افزایش جمعیت در مبدا بوده است. مطالعه مواد فرهنگی بر جای مانده از این گروه قومی نشان می دهد که این قوم با یک ساختار قبیله ای و اقتصاد مبتنی بر دامداری در شکل گیری فرهنگ‌های دوره مفرغ بخش هایی از غرب و شمال غرب ایران نقش مهمی را ایفا نموده اند تاکنون نشانه هایی از مهم ترین زیستگاه های جدید این گروه در شمال غرب ایران در محوطه هایی مانند یانیق تپه، گوی تپه وکول تپه وغیره شناسایی شده است و سپس با حرکت به سوی مرزهای جنوب یتر بیش از 93 زیستگاه از آنان در دشت های پیرامون کوهستان الوند شناسایی و در برخی از آ نها کاوش شده است که از مهم ترین آن ها می توان به محوطه هایی چون گودین تپه‌ی کنگاور، تپه ی گوراب ملایر و تپه‌یپیسا نزدیک شهر همدان اشاره نمود.
 
 
Abstract
According to the Data obtained from archaeological excavations since 1950, signs of a population movement are seen from trance Caucasia to southern borders in north of Iran. It seems
that one of the main reasons for this immigration has been because of environmental changes or growth in the population of the primary settlement (in a way that the potential of the environment could not support their requirements any longer). Studying the assemblages left of this ethnic group shows that this tribe with a tribal structure and pastoralism based economy has had an important role in the formation of cultures in Bronze Age in parts of West and North West of Iranian plateau. Up until now signs of the most important and most recent settlements of this group in north west of Iran has been recognized in sites such as Yanik tepe, Goye tepe, Kol tepe and And then moving toward southern borders more than 93 settlements of them in the plains around Alvand Mountain has been recognized and excavated, the most important of these settlements are sites such as Godin in Kangavar, Gorab in Malayer, and Pissa near Hamadan.
 
Keywords:
Iran, archaeology, bronze age, population changes, pastoralism economic system

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

abstract