بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذوالفقاری، سارا [1] دانشجوی دکترای باستان شناسی گرایش تاریخی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
  • ذوالقدر، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی