تحلیل عنصری سکه های نقره هخامنشی و اشکانی با استفاده از روش آنالیز PIXE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده فیزیک و شتابگرها

2 استاد دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 کارشناسی ارشد - پژوهشکده فیزیک و شتابگرها

چکیده

با مطالعه و اندازه‌گیری خلوص و عیار سکه‌های نقره، می‌توان به اطلاعاتی در زمینه وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت‌های مختلف دست یافت. در این پژوهش 27 سکه نقره هخامنشی و 15 سکه اشکانی که در «موزه ملی ایران باستان» و 47 سکه نقره اشکانی که در موزه «تماشاگه پول» نگه‌داری می‌شوند، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش آنالیز پیکسی، عناصر آلومینیوم (Al)، گوگرد (S)، کلر (Cl)، کلسیوم (Ca)، تیتانیوم (Ti)، منگنز (Mn)، آهن (Fe)، مس (Cu)، روی (Zn)، نقره (Ag)، سرب (Pb) و طلا (Au) در سکه‌ها اندازه‌گیری شده است. با توجه به این‌که عناصر فلزی نقش مهمی در تعیین  عیار سکه‌های هخامنشی و اشکانی دارند، غلظت عناصر فلزی این سکه‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی‌ها، نشان می‌دهد که سکه‌های دوره هخامنشی و اشکانی براساس غلظت ناخالصی‌های فلزی مانند سرب، طلا، مس و آهن اختلاف فاحش دارند و در تحلیل آماری سکه‌های دو دوره‌ی هخامنشی و اشکانی را، می‌توان کاملاً از هم تشخیص داد. تغییرات عیار در سکه‌های دوره‌ی اشکانی بیش‌تر است که نشانه استقلال بیش‌تر مناطق مختلف قلمرو اشکانی‌ها در ضرب سکه و تفاوت‌های فناوری استخراج فلزات قیمتی در این مناطق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elemental Analysis of Achaemenid and Parthian Silver Coins Using PIXE Technique and Comparing their Silver Content Using Statistical Analysis

نویسندگان [English]

  • Parvin Oliaiy 1
  • hosein afarideh 2
  • davood agha aligol 3
چکیده [English]

Researchers and archaeologists have always been interested in the elemental analysis of ancient Iranian coins. However, a systematic analysis of the Achaemenid coins is still lacking. The Iranians minted coins since the time of the Medes. Darius I (552-486 B.C) is the first Achaemenid king have used the coinage system to regulate trade across his empire. The Achaemenid gold coins were called Daric, while their silver coins were called Sigloi. Daric was a thick gold coin, which had a standard weight of 8.4 grams. The gold used in the coins was of very high quality with a purity of 95.83%. The Sigloi weight about 5.6 grams and its purity was more than 96%. The face of the coins carried an image of a Persian bowman, thought it might be the King himself. The flip side of the coins bear irregular indentations. The Achaemenid coins bear no inscription, hence it is not possible to find the date of mintage with any accuracy. The Achaemenid coins were mainly minted in Sardis, Lyida, Lybia, Pamphilia, and Sidon. During the Parthian period (247 B.C – 224 A.D), commerce was carried out with silver, copper, and bronze coins. The face of the coins bore a relatively accurate image or profile of the King, and the flip side typically (for about 5 centuries), bore the image of of Arsaces sitting on a throne and holding a bow . This indicates the respect the Parthian kings held for the founder of their dynasty. The Parthian coins have markings that are abbreviations for city where the coins were minted. From these markings it is clear that coins were minted in Nisa, Dara, Hekatompylos (near present Damghan), Thymbrax (Sari), Syrinc (near Sari), Ecbatana (near modern Hamedan), Susa, Seleucia, Raga (Ray), Marv, Heart, Kangavar and Nahavand.  In this work, 27 Achaemenid silver coins and 62 Parthian silver coins were analyzed. The Achaemenid coins and 20 of Parthian coins are belonging to the National Museum of Iran and the rest of Parthian coins are kept in Tamashagah-e Pool Museum. The concentrations of the chemical elements presenting in the coins have been measured using PIXE analysis. This analysis is carried out by bombarding the samples with protons accelerated through a 2MV electric potential to an energy of 2 MeV. The proton beam current that was used in this analysis was between 2 and 3 Nano-amperes. The beam was supplied by the 3MV Van de Graff accelerator belonging to the Physics and Accelerators School of the Nuclear Science and Technology Research Center. As a result of the proton bombardment, characteristic X-rays are emitted. The energy of these X-rays is specific to each element and can be used to identify the elements present in the sample. The number of X-ray photons of a specific energy can be used to determine the concentration of these same elements within the sample. With this technique, one can measure the concentration of Ag, Au, Pb, Zn, Al, S, Cu, Cl, Ca, Ti, Mn, and Fe in the coins with an accuracy of parts per million (ppm). Since the metallic composition of the coins is of most importance in deciding their value, we measured the concentration of metals in these coins. The average concentration of silver in the Achaemenid and Parthian coins, were 91% and 86% respectively. The Parthian coins also contained three times as much copper impurity as the Achaemenid coins and 5 times as much gold impurity. However, the concentration of lead and iron impurities in the Parthian coins were less than those of the Achaemenid coins. The statistical analysis of these coins indicated that the Achaemenid coins can be separated from the Parthian coins through elemental analysis. This analysis also showed that most of the Achaemenid coins in our sample were minted in the same place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver Coins
  • Achaemenid
  • Parthian
  • PIXE Method
  • Statistic Analysis
خادمی ندوشن، فرهنگ و همکاران، 1390، «شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکه‌های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE»، مجله مطالعات باستان‌شناسی،  شماره3، صص 88-79.
- رضایی باغ‌بیدی، حسن، 1391، «پیدایی و آغاز ضرب سکه در ایران»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 178، اسفند، صص 9-2.
ملکزاده‌بیانی، 1389، تاریخ سکه از قدیم‌ترین ازمنه تا دوره ساسانیان، جلد 1و2، تهران، دانشگاه تهران.
 
- Caley, E.,(1955), Chemical Composition of Parthian Coins, Numismatic Notes and Monogram, No 129, American Numismatic Society.
- Gordus, A.A., (1972), The Purity of Sasanian Silver Coins and Introduction, Journal of the American Oriental Society, 92, 2.
- Hagivalie, H. et al. (2008), Application of PIXE to Study Ancient Iranian Silver Coins, Nucl. Inst.& Meth. B, 266, 1578-1582. IBM SPSS Statistics, Version 20.
- Johansson, E.S., (1995), Particle Induced X-Ray Emission Spectroscopy (PIXE), John Wiley.
- Maxwell, J.A., et al., (1989), Nucl. Inst. & Meth. B43 218.
- Masjedi Khak, P. et al., (2013), Elemental Analyses On Ilkhanid Period Coins By PIXE: A Case Study On king Ghazan Silver Coins, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 13, No 2.
- Nunchuk, C.L., (2002), The Archers of Darius: Coinage or Tokens of Royal Esteem?, Ars Orientalis Vol. 32 p.60.
- Neyetani, J. et al., (2014), Politico-Economic Conditions of Ilkhanid Coins from Different Mint Houses by PIXE , Sociology and Anthropology 2(2), 29-34.
- Oliaiy, P., et al. (1999), Application of PIXE to study Ancient Iranian Silver Coins, International Journal of PIXE, Vol. 9, Nos. 3 & 4 495-500.
- Sodaei, B.  et al., (2013), Possible Sources For ٍExtraction Of Silver By Comparison Of Parthian And Sasanian Coins In Mede Satraps, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 13, No 1   pp.161-170.
- Sodaei, B. et al. (2013),  A Study of Sasanian Silver Coins Employing the XRF Technique, Interdisciplinaria Archaeological Natural Sciences in Archaeology, Volume 4  No. 2, 211-215.