تعهدات و مسئولیت های اخلاقی داوران

•  هریک از داوران محترم بنا به زمینۀ تخصصی از هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر انتخاب می‌گردند که وظیفۀ انجام داوری و ارسال نظرات به دفتر نشریه را به عهده دارند.
•  پذیرش مقالات در حیطۀ تخصصــی و اعلام نظر داوری با توجه به حوزۀ تخصصی خود.
•  عدم واگذاری داوری مقالۀ محول شده به شخصی دیگر.
•  رعایت فرآیند زمانی درنظر گرفته شده از طرف نشریه جهت داوری مقاله.
•  مطالعه ‌و‌ بررسی ‌دقیق مقاله جهت اعلام نظر.
•  اعلام صادقانۀ نظرات فنی و تخصصی، تجزیـه ‌و ‌تحلیـل،‌ ارزیابی ‌انتقادی و تأثیرگذار ‌‌دربارۀ نقــاط ‌ضعــف و قــوت ‌مقاله با ‌لحن ‌‌و حفظ شأن و جایگاه نویسنده و پرهیز از هرگونه حاشیه‌سازی؛ همچنین پرهیز از هرگونه اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی، نژادی و مذهبی و یا برخورد ‌طعنه‌آمیز ‌یا ‌مخرب.
•  بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات و حفظ امانت در: سراسر متن مقاله، ‌‌تصاویر، جداول، نقشه‌ها، نقل قول‌ها و ضمایم با ارجاع‌دهی دقیق 
(باروش مأخذ و استناددهی استاندارد APA).
•  در صورت امکان، کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه مخاطبین و بهبود متن مقاله.
•  عدم استفاده از محتوای مقاله پیش از انتشار و یا در صورت رد مقاله.
•  گزارش به سردبیر در رابطه با وجود هرگونه شائبه و سرقت ادبی و ملاحظــات ‌اخلاقی در مقاله.
•  درج کامل دلایل پذیرش و رد مقاله به صورت مکتوب برای سردبیر و نویسنده.