اهداف و چشم انداز

هدف نشریه ی علمی پژوهشی پژوهش های باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی و تاریخ هنر و معماری است.