فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری است.


 توالی انتشار  فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم در ارزیابی 1398 الف
 ضریب تاثیر 1396 (Impact Factor) 0.060
 نوع داوری  دوسو ناشناس
 زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
 نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار

 دارد


   دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
  این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 10، شماره 25، تابستان 1399 

6. بررسی و تحلیل الگوی استقراری دوره‌ی اشکانی حوضه‌ی آب‌ریز رودخانه‌ی لعل‌وار استان مرکزی

صفحه 113-136

سیده لیلا بنی جمالی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سید رسول موسوی حاجی؛ جواد علایی مقدم


ابر واژگان