اصول اخلاقی انتشار مقاله

 قوانین و مقررات مربوط به رعایت اخلاق نشر:

 • فصلنامۀ پژوهش های باستان شناسی ایران از قوانینCOPE  تبعیت می‌کند (این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.)
 •  ساختار کلی استناددهی در فصلنامۀ پژوهش های باستان شناسی ایران از روش APA پیروی می‌کند. 
 • دقت از سوی دست‌اندرکاران نشریه در داوری و پذیرش مقالات، عدم چاپ مقالات منتشر شده، تقلب و هرگونه تخلف علمی و همچنین عدم چاپ بیش از 30 درصد مقالات از اعضای گروه دبیران و سردبیر در نشریه.
 • دریافت فرم تعهد  (Copyright) از نویسندگان.
 • دریافت فرم تعارض منافع (Conflict of Interest) از نویسندگان.
 • پذیرش مقالات در صورت آشکار شدن همۀ وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع (Conflict of Interest) از سوی نویسندگان؛ و انتشار مقاله در صورت وجود نداشتن تضاد منافع با ذکر آن در متن مقالات.
 • درج نام کلیۀ کسانی که به نحوی در انجام کار پژوهشی دخالت داشته‌اند در هر مقاله و عدم درج نام کسانی که در انجام کار پژوهشی دخالت نداشته‌اند؛ و درنهایت درج نام کلیۀ کسانی که  فاقد معیار نویسندگی (Authorship) هستند در بخش سپاسگزاری.
 • مقالات پس از داوری و تأیید حداقل 2 داور و از همتایان مرورگر (Peer Review) و قضاوت نهایی سردبیر قابل چاپ خواهد بود.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد و نشریه در رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات آزاد است.
 • کلیۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سامانۀ نشریه صورت می‌پذیرد. همچنین گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد.
 • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای افرادی که به اطلاعات دبیرخانه دسترسی دارند، همانند سردبیر و مدیر اجرایی کاملاً محرمانه است.
 • چاپ و انتشار مطالب و مقالات منتشر شده  فصلنامۀ پژوهش های باستان شناسی ایران با ذکر مأخذ، مجاز و هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است.