داوران

 

اسامی داوران علمی که در سال جاری با نشریه همکاری داشته اند به شرح زیر می باشد.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
نفیسه اثنی عشری عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
بهرام آجورلو عضو هیأت علمی، گروه آموزشی مرمت و باستان سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
عباسعلی احمدی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
محمداسماعیل اسمعیلی جلودار باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
پریوش اکبری باستان شناسی پژوهشگر موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
سعید امیرحاجلو باستان شناسی عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
علیرضا انیسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
حسن باصفا دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
میلاد باغ شیخی باستان شناسی دانشگاه تهران
خلیل الله بیک محمدی باستان شناسی دکترای باستان‌شناسی، کارشناس روابط عمومی حوزه ریاست دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فریدون بیگلری مسئول بخش پارینه سنگی، موزه ملی ایران
بهزاد بلمکی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و مشاور گروه باستان شناسی سازمان سمت
علی بیننده استادیار، گروه آموزشی باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا
علی بهادری باستان شناسی عضو هیات علمی، گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نغمه بهبودی باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل
رؤیا تاج بخش باستان شناسی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عابد تقوی باستان شناسی استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
محسن جاوری دانشگاه کاشان- دانشکده معماری و هنر
اردشیر جوانمردزاده باستان شناسی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، گروه باستان شناسی
احمد چایچی امیرخیز باستان شناسی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
کریم حاجی زاده باستانی باستان شناسی هیات علمی
سید محسن حاجی سید جوادی تاریخ هنر عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور قزوین
حسین حبیبی باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.
محمود حیدریان باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران
یداله حیدری باباکمال استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرتضی حصاری باستان شناسی دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری-
محمد حسن خادمزاده استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مصطفی خزایی باستان شناسی مدرس حق التدریس گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
شکوه خسروی باستان شناسی
علیرضا خسروزاده استادیار دانشگاه شهرکرد
مجتبی خوارزمی باستان شناسی دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حجت دارابی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن دانا کارشناس اداره کل موزه ها
مریم دهقان باستان شناسی باستان شناسی،هنرو معماری، بوعلی، همدان، ایران
رضا رضالو باستان شناسی استادیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
کوروش روستایی استادیار پژوهشکده باستان شناسی
محمدابراهیم زارعی استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
مجید ساریخانی استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه شهرکرد
علی سجادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
حسن سجادزاده عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
علیرضا سرداری باستان شناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی
زهره سلطان مرادی باستان شناسی گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا
علی سلمانی استادیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
وحیده سلیمانی معز باستان شناسی پژوهشگر آزاد
میترا شاطری باستان شناسی دانشیار دانشگاه شهرکرد
عمادالدین شیخ الحکمایی
اسماعیل شراهی کارشناس ارشد باستان شناسی/ اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی
مهناز شریفی باستان شناسی استادیار پژوهشکده باستانشناسی
خدیجه شریف کاظمی باستان شناسی دکترای باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
رحمت عباس نژاد سرستی باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
سجاد علی بیگی باستان شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
مهسا فیضی باستان شناسی دانشگاه تهران
محمد قمری فتیده عضو هیأت علمی/دانشگاه مازندران
حسن کریمیان باستان شناسی دانشگاه تهران
ژاله کمالی زاد باستان شناسی دانش آموخته دکترای باستان شناسی دوره اسلامی، دانشگاه تهران
علیرضا گودرزی باستان شناسی مدرس گروه معماری دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
میثم لباف استادیار دانشگاه تهران
عباس مترجم باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی و مدیر آزمایشگاه سفال دانشگاه بوعلی سینا
مریم محمدی باستان شناسی عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
صاحب محمدیان منصور معماری عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی
یعقوب محمدی فر باستان شناسی استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
سیروان محمدی قصریان نویسنده
نگین میری هیئت علمی-دانشگاه شهید بهشتی
یوسف مرادی باستان شناسی عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی
محمد مرتضایی باستان شناسی عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی
مهدی مرتضوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، پژوهشکده علوم باستان شناسی
سید فضل اله میردهقان باستان شناسی عضو هیئت علمی گروه ایرانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
پرستو مسجدی باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
مرجان مشکور هیئت علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه و موزۀ تاریخ طبیعی پاریس (CNRS-MNHN) عضو هیئت علمی وابسته دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
عباس مقدم باستان شناسی عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان شناسی
کاظم ملازاده دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
مهرداد ملکزاده باستان شناسی گروه پژوهشی دوران تاریخی پژوهشکدۀ باستان‌شناسى سازمان میراث فرهنگی
رضا مهر آفرین باستان شناسی عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
امیر ساعد موچشی استادیار دانشگاه پیام نور
فریبا موسی پور نگاری باستان شناسی مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان/ پژوهشکده علوم باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید رسول موسوی حاجی دانشیار دانشگاه مازندران
رضا ناصری عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
جواد نیستانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا نظری ارشد باستان شناسی استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
امیر صادق نقشینه باستان شناسی گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
کمال الدین نیک نامی استاد دانشگاه تهران
علی اصغر نوروزی باستان شناسی عضو هیئت علمی میراث فرهنگی
حسن هاشمی زرج آباد عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
علی هژبری باستان شناسی کارشناس میراث فرهنگی
علیرضا هژبری نوبری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
اسماعیل همتی ازندریانی باستان شناسی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
حامد وحدتی نسب استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
یونس یوسف وند دانشگاه تربیت مدرس