داوران

 

اسامی داوران علمی که در سال جاری با نشریه همکاری داشته اند به شرح زیر می باشد.

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حجت Darabi باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
نفیسه اثنی عشری عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
بهرام آجورلو عضو هیأت علمی، گروه آموزشی مرمت و باستان سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
عباسعلی احمدی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
محمداسماعیل اسمعیلی جلودار باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
پریوش اکبری باستان شناسی پژوهشگر موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
سعید امیرحاجلو باستان شناسی عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
علیرضا انیسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
میلاد باغ شیخی باستان شناسی دانشگاه تهران
خلیل‌الله بیک‌محمدی باستان شناسی استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
علی بیننده استادیار، گروه آموزشی باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا
نغمه بهبودی باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل
رؤیا تاج بخش باستان شناسی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران
محسن جاوری باستان شناسی دانشگاه کاشان- دانشکده معماری و هنر
امین جمشیدی دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
اردشیر جوانمردزاده باستان شناسی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، گروه باستان شناسی
احمد چایچی امیرخیز باستان شناسی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
کریم حاجی زاده باستانی باستان شناسی هیات علمی
حسین حبیبی باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.
محمود حیدریان باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران
یداله حیدری باباکمال استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرتضی حصاری باستان شناسی عضو هیات علمی
محمد حسن خادمزاده استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
حمید خانعلی باستان شناسی استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
مصطفی خزایی باستان شناسی مدرس حق التدریس گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
شکوه خسروی باستان شناسی
مجتبی خوارزمی باستان شناسی استادیار پیش از تاریخ گروه باستان شناسی دانشگاه جیرفت
مریم دارا عضو هیئت علمی
مریم دهقان باستان شناسی باستان شناسی،هنرو معماری، بوعلی، همدان، ایران
کوروش روستایی باستان شناسی دانشیار پژوهشکده باستان شناسی
علی زارعی عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند
محمدابراهیم زارعی استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
سعید ستارنژاد باستان شناسی دانشگاه محققی اردبیل،اردبیل، ایران
علی سجادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
حسن سجادزاده عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
علی سلمانی استادیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
وحیده سلیمانی معز باستان شناسی پژوهشگر آزاد
میترا شاطری باستان شناسی دانشیار دانشگاه شهرکرد
عمادالدین شیخ الحکمایی
اسماعیل شراهی کارشناس ارشد باستان شناسی/ اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی
مهناز شریفی باستان شناسی استادیار پژوهشکده باستانشناسی
خدیجه شریف کاظمی باستان شناسی دکترای باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
رحمت عباس نژاد سرستی باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
سجاد علی بیگی باستان شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
مهسا فیضی باستان شناسی دانشگاه تهران
محمد قمری فتیده عضو هیأت علمی/دانشگاه مازندران
ژاله کمالی زاد باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه چمران اهواز
عباس مترجم باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی و مدیر آزمایشگاه سفال دانشگاه بوعلی سینا
مریم محمدی باستان شناسی عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
صاحب محمدیان منصور معماری عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی
یعقوب محمدی فر باستان شناسی استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
سیروان محمدی قصریان نویسنده
فرشاد میری باستان شناسی گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
یوسف مرادی باستان شناسی عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی
محمد مرتضایی باستان شناسی عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی
مهدی مرتضوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، پژوهشکده علوم باستان شناسی
سید فضل اله میردهقان باستان شناسی عضو هیئت علمی گروه ایرانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
پرستو مسجدی باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
مرجان مشکور هیئت علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه و موزۀ تاریخ طبیعی پاریس (CNRS-MNHN) عضو هیئت علمی وابسته دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ایمان مصطفی‌پور باستان شناسی گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عباس مقدم باستان شناسی عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان شناسی
کاظم ملازاده دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رضا مهر آفرین باستان شناسی عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
امیر ساعد موچشی استادیار دانشگاه پیام نور
سید رسول موسوی حاجی دانشیار دانشگاه مازندران
رضا نظری ارشد باستان شناسی استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علی اصغر نوروزی باستان شناسی عضو هیئت علمی میراث فرهنگی
حسن هاشمی زرج آباد عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
علی هژبری باستان شناسی کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ پژوهشکده باستانشناسی
اسماعیل همتی ازندریانی باستان شناسی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
صلاح ویسی معماری گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه قربان
یونس یوسف وند دانشگاه تربیت مدرس