اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد ابراهیم زارعی

باستان شناسی گرایش دوره اسلامی استاد دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/m-zarei/
mohamadezareiyahoo.com
0811- 4210415

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلال الدین رفیع فر

باستان شناسی استاد دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir

دکتر کمال الدین نیکنامی

باستان شناسی گرایش دوره تاریخی استاد دانشگاه تهران

dbfm.ut.ac.ir/faculty/homepage?professorId=14430
kniknamiut.ac.ir

دکتر یعقوب محمدی فر

باستان شناسی گرایش دوره تاریخی استاد دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/mohammadifar/
mohamadifarbasu.ac.ir

دکتر حکمت الله ملاصالحی

باستان شناسی گرایش دوره تاریخی استاد دانشگاه تهران

dbfm.ut.ac.ir/faculty/homepage?professorId=14428#
msalehiut.ac.ir

دکتر بهمن فیروزمندی شیره جینی

باستان شناسی استاد دانشگاه تهران

dbfm.ut.ac.ir/faculty/homepage?professorId=14429
bfirozut.ac.ir

دکتر علیرضا هژبری نوبری

باستان شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~hejebri
hejebrimodares.ac.ir
021- 82883657

دکتر مهدی مرتضوی

باستان شناسی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

mmor_2002yahoo.com
0541- 8052513

دکتر رضا مهر آفرین

باستان شناسی استاد دانشگاه مازندران

mehrafarin_rezayahoo.com
0541- 8052542

دکتر عباس مترجم

باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/motarjem/
amotarjemgmail.com
0811- 4221358

دکتر کاظم ملازاده

باستان شناسی گرایش دوره تاریخی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/mollazadeh/
mollazadehbasu.ac.ir
0811- 4229050

دکتر سید رسول موسوی حاجی

باستان شناسی استاد دانشگاه مازندران

seyyed_rasoolyahoo.com

دکتر محمد ابراهیم زارعی

باستان شناسی استاد دانشگاه بوعلی سینا

mohamadezareiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر هالی پیتمن

تاریخ هنر گروه تاریخ هنر دانشگاه پنسیلوانیا

www.sas.upenn.edu/arthistory/people/holly-pittman
hpittmansas.upenn.edu
0000-0003-0795-9196

دکتر راینهارد برنبرک

پیش از تاریخ و تاریخی دانشگاه مستقل برلین

www.geschkult.fu-berlin.de/e/vaa/vaa/mitarbeiter/Professorinnen_und_Professoren/bernbeck.html
rbernbeczedat.fu-berlin.de
0000-0002-8062-3384

دکتر آرکادیوش سولتیشیاک

انسان‌شناسی زیستی (/جسمانی باستان) استاد دانشگاه ورشو، لهستان

uw.academia.edu/ArkadiuszSo%C5%82tysiak
a.soltysiakuw.edu.pl
0000-0002-9040-5022

مدیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر (نرم افزار) کارشناس نشریات دانشگاه

journal.nbshbasu.ac.ir
081-38381192

دبیر اجرایی

دکتر خلیل الله بیک محمدی

گرافیک - باستان شناسی دکترای باستان شناسی

amaday.loxblog.com/
khalil_bmyahoo.com