منشأیابی ابزارهای ابسیدینی محوطه های پیش ازتاریخ دشت خوی براساس آنالیز فلورسانس اشعه ی ایکس (XRF)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان سنجی، دانشکده ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد باستان سنجی، دانشکده ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

3 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

4 کارشناس ارشد باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی.

5 استادیار گروه باستان سنجی، دانشکده ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

10.22084/nbsh.2019.17589.1839

چکیده

با توجه به اهمیت ابزارهای سنگی و به‌خصوص ابزارهای ابسیدینی به‌جای مانده از دوران پیش‌ازتاریخ و کمبود مطالعه برروی منابع ابزارهای ابسیدینی در شمال‌غرب ایران، این پژوهش درنظر دارد تا به منشأیابی ابزارهای ابسیدینی 9 محوطهی پیش‌ازتاریخ دشت خوی بپردازد. با توجه به ساختار شیمیایی اُبسیدین قابل‌منشأیابی بوده و از طریق آن می توان تجارت های دوربرد و چگونگی مبادلات اقوام پیش از تاریخ را در بخش های مختلف غرب آسیا که مورد نظر این تحقیق است، بازسازی نمود. از آنجایی که تنها معادن ابسیدینِ شناسایی شده در غرب آسیا، در نواحی آناتولی و قفقاز مستقر است و برخی نمونه های به‌دست آمده از نواحی دیگر، به خصوص ایران به‌دلیل عدم مطالعات منشأیابی و شناسایی منابع اصلی و دیگر معادن بومی موجود تاکنون به صورت مجهول باقی مانده اند، در این پژوهش سعی بر آن است تا با آنالیز نمونه های به‌دست آمده از محوطه های پیش ازتاریخ دشت خوی، به قسمتی از ابهامات موجود در زمینه ی منشأیابی ابسیدین در شمال غرب ایران از جمله پرسش‌هایی نظیر این که، منشأ اصلی ابزارهای ابسیدینی محوطه‌های پیش ازتاریخی دشت خوی از کدام منابع تأمین می شده است؟ و آیا معدن سیونیک و میدان داغ منبع اصلی تأمین ابسیدین منطقه بوده است یا خیر؟ و چرایی استفاده از این منابع اصلی پاسخ داده شود. مطالعات انجام شده در این پژوهش به روش تجربی-آزمایشگاهی است که به صورت انجام آنالیزهای علمی (با روش XRF) برروی نمونه های برداشت شده حاصل از بررسی های میدانی انجام شده است. به‌دلیل سرعت بالای آنالیز عنصری، روش آنالیز فلورسانس اشعه ی ایکس XRF برروی 38 نمونه ی ابسیدین محوطه های دشت خوی انجام پذیرفت و روشن ساخت که از کدام منابع به صورت غالب در هر محوطه استفاده شده و منبع عرضه‌کننده ی ابسیدین در هر یک از محوطه ها و در هر دوره کدام منابع هستند. همچنین این پژوهش نشان داد که نمونه های ابسیدین مورد آنالیز، از 9 معدن متفاوت به‌دست آمده اند که عبارتنداز: میدان داغی، سیونیک، ساخونیات، سوپحان‌داغ، قوتانسر، آرتنی، تندورکداغ و نمرودداغ و تنها یکی از معادن ناشناخته است. براساس نتایج حاصله از داده های تحقیق می توان گفت؛ معدن میدان داغی با 15 نمونه و سپس معدن سیونیک با 8 نمونه، منابع اصلی تأمین ابسیدین محوطه های پیش ازتاریخ دشت خوی بوده اند. نتایج حاصل از منشأیابی نهایی ابسیدین های دشت خوی نشان‌دهنده ی شبکه ای گسترده از تجارت فرامنطقه ای در دوران مس وسنگ و مفرغ شمال غرب ایران با شرق آناتولی و منطقه ی قفقاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provenance of Prehistoric Obsidian Artifacts of Khoy Plain in NW Iran Using X-ray Fluorescence (XRF) Analysis

نویسندگان [English]

  • Akbar Abedi 1
  • Rana Bahremandi Poorfard 2
  • Afrasiab Garavand 3
  • Fatemeh Malekpour 4
  • mehdi razani 5
1 Assistance Professor, Department of Archaeology and Archaeometry, Faculty of Applied Arts, Tabriz Islamic Art University
2 M.Sc in Archaeometry, Department of Archaeometry, Faculty of Applied Arts, Tabriz Islamic Art University
3 Ph.D. Candidate, Department of Archaeology, Mohaghegh Ardabili University
4 M.A. in Archaeology, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Western Azerbaijan Province
5 Assistance Professor, Department of Archaeology and Archaeometry, Faculty of Applied Arts, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

There are many uses of obsidian by prehistoric peoples that includes a long period from Paleolithic until the Bronze Age and before the invention of metal. Due to its chemical structure, obsidian has special potential for fingerprinting and provenance studies, and it allows for the reconstruction of long-distance trade and the history of prehistoric exchanges in various parts of the Western Asia. Until now, only obsidian mines have been identified in Anatolia (northeast, southeast, central, western) and the Caucasus, and based on experimental analysis of the obsidian tools of the ancient sites of the northwest of Iran, however, some samples obtained from various parts of Iran, have remained unexploited due to lack of studies on the origins and identification of major mines and other indigenous mines. This research is trying to analyze 38 samples of obsidian artifacts belong to Chalcolithic and Bronze Age (Kura-Araxes) cultures, from 9 different prehistoric sites in Khoy region with using the XRF analysis method for identification of Chalcolithic and Bronze Age provenance sources, and to clarify that in which period which sources have been used predominantly and whether changes to the source have been made by changing in each period or not they used only the same sources in different periods. Our analysis show that 53 artifacts from the prehistoric sites of Khoy came from nine different sources. The sources are: Meydan Dag (15 artifacts), Syunik (8 artifacts), Tsakhunyats (4 artifacts), Suphan Dag (3 artifacts), Gutansar (3 artifacts), Arteni (2 artifacts) and Nemrut Dag and Tendurek (1 artifact) and unassigned (1 artifact). According to analysis results Meydan Dag and Syunik could be suggested as two main obsidian sources of prehistoric sites of Khoy region.
Keywords: Obsidian, Kul Tape, Hadishahr, Obsidian Mines, XRF Portable.
 
Introduction & Method
Obsidian is a material widely used by prehistoric groups and found in abundance on archaeological sites in the Taurus-Zagros region. Provenance studies have been the focus of intense research and debate among archaeologists and geologists over the past 60 years, especially those focusing on the Anatolian plateau and the Caucasus. However, obsidian studies in Iran have remained in an early stage, and only recent research on obsidian outcrops, carried out in parallel with prehistoric obsidian provenance studies, has provided the first opportunity to develop a database (Abedi et al., In press; Khademi Nadooshan et al., 2013; Abedi, 2015) and to outline a horizon and a perspective for obsidian studies in this country. In the mid-1960s, Renfrew and his colleagues (Renfrew et al., 1966; 1968; Renfrew and Dixon, 1976) used geochemical methods to study obsidian collections from the Zagros Mountains, the Urmia basin and the Central Plateau. Later, Blackman (1984) and other researchers demonstrated that long-distance trade existed between ancient sites in Iran and the obsidian sources located in Anatolia and the Caucasus during prehistoric periods (Bigazzi et al., 1998; Chataigner et al., 1998; Poidevin, 1998; Frahm, 2010).
Recently, additional sourcing and provenance studies have been carried out by Iranian scholars (Agha-Aligol et al., 2015; Khademi et al., 2007, 2010; Ghorabi et al., 2008; Niknami et al., 2010; ; Khademi Nadooshan et al., 2013; Abedi, 2015). Some of these articles (Ghorabi et al., 2010; Niknami et al., 2010) suggest that obsidian tools may have come from an unknown source located in Iran (perhaps Sahand and Sabalan Mountain). Some of the results provided by these studies were inconclusive: characterizations presenting sometimes clear parallels with Armenian sources, or providing values (on SiO2, for instance) never found in obsidian (Agha-Aligol et al., 2015; Ghorabi et al., 2010; Khademi et al., 2007). In order to add new data to this discussion, this paper presents the results of the analysis of 38 obsidian artifacts from the Late Neolithic/Transitional Chalcolithic and Chalcolithic to Early Bronze Age periods in Khoy plain of NW Iran. This is the first time archaeometrical analysis will done on prehistoric obsidian artifacts of the region. After collecting obsidian assemblages from all prehistoric sites of Khoy, fundamental questions have been raised: what is the main obsidian source of the region? It is mono source or multiple source? Can we consider Syunik and Meydan Dag as main obsidian sources of Khoy region during prehistory? According to analysis possible answer to this questions will make it possible to draw local and long-distance trade between Khoy and Lake Urmia in one hand and southern Caucasus and Eastern Anatolia on the other hand.
The present research is qualitative-quantitative based on methodology, after field archaeological sampling (38 artifacts from 9 different prehistoric sites), X-ray Fluorescence Analysis (XRF) method has been used to determine quantitatively the amount of main and rare elements.
 
The Obsidian Analysis Results of Khoy Archaeological Sites
The characterizations were determined using a XRF Philips PW1410 model. Some of the most reliable element concentrations in obsidian that can be obtained using XRF are Rb, Sr, Y, Zr and Nb, if the concentrations are above the detection limit (Darabi and Glascock, 2013; Maziar and Glascock, 2017). The compositional data measured for the 38 artefacts by XRF are listed in Table 2-3. A scatter plot of the Zr versus Rb concentration (Fig. 4-5) allows recognition of nine clusters from nine different archaeological site (Ghardash Khan, Shorshorik, Pirkandi, Dava Goz, Ali Sheikh (Kooshish), Maran, Doozdaghi (Amirbeigh), Kul Tepe Ghoharan and Chirkandi) which match the composition of the well-known sources: Meydan Dag (15 artifacts), Syunik (8 artifacts), Tsakhunyats (4 artifacts), Suphan Dag (3 artifacts), Gutansar (3 artifacts), Arteni (2 artifacts) and Nemrut Dag and Tendurek (1 artifact) and unassigned (1 artifact).  (Table. 3-4). During the Late Neolithic to the end of Early Bronze Age periods a polysource model operated, as at least six sources (Meydan, Syunik, Tsakhunyats, Suphan, Gutansar and Arteni) are heavily represented across a large assemblage (N= 33), whereas the whole data results indicates a bi-source model heavily dominated by the Meydan Dag and Syunik obsidians.
According to the interpretation of two seasons of excavations and obsidian studies, the inhabitants of Kul Tepe and Dava Goz and Khoy plain in general, at least in the Chalcolithic and Bronze Age, were agro-pastoralists who spent most of their times at the plain sites like Kul Tepe and Dava Goz or mentioned prehistoric sites engaged in farming and other household activities and moved seasonally in summer in search of pastures with their herds to the highlands. New research at the Chalcolithic site of Godedzor indicates a seasonal summer campsite in the highlands near the Syunik (Sevkar) obsidian source. This site showed good evidence of material known from sites in the Lake Urmia Basin, especially ceramic types. It presents Chalcolithic signs of Dalma and Pisdeli cultures. Excavators at Godedzor (Chataigner et al., 2010) suggest that this site was a summer seasonal campsite for inhabitants from Kul Tepe, Dava Goz and Khoy prehistoric sites and the Lake Urmia Basin (wintering region), using the obsidian from Syunik. They also suggest that obsidian was used only for local trade and personal use, not for extensive trade, because it did not diffuse beyond the Lake Urmia Basin. Obsidian appears to have been a byproduct of the pastoral lifestyle for local trade between the Lake Urmia basin and the Caucasus region. Analysis of Kul Tepe artifacts suggests that sites like Kul Tepe and Dava Göz and Khoy prehistoric sites (Abedi, 2017; Abedit et al., 2018 a-b) had an intermediate role in transferring obsidian raw materials to NW Iran and the Lake Urmia Basin during Chalcolithic and Early Bronze Age periods.
 
Conclusion
The chemical analysis of 38 obsidian artifacts from the Khoy archaeological sites (Ghardash Khan, Shorshorik, Pirkandi, Dava Goz, Ali Sheikh (Kooshish), Maran, Doozdaghi (Amirbeigh), Kul Tepe Ghoharan and Chirkandi) proved that the main source of obsidian was Meydan Dag (15 samples) and Syunik (8 samples) but obsidian from other sources Tsakhunyats (4 artifacts), Suphan Dag (3 artifacts), Gutansar (3 artifacts), Arteni (2 artifacts) and Nemrut Dag and Tendurek (1 artifact) and unassigned (1 artifact) were also utilized. Only one specimen had an unassigned source. In addition, according to the study of obsidian artifacts, analysed by XRF, it can be suggested, that from 38 samples, 15 specimens belong to the Meydan Dağ source and 8 samples come from Syunik. The results suggested that the main source used by Khoy prehistoric inhabitants during the Late Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age was Meydan Dağ and Syunik, although Tsakhunyats, Suphan Dag, Gutansar, Arteni and Nemrut Dağ and Tendurek have been used in a limited portion also. The intermediate role of Khoy and The importance of pastoral groups in transferring the raw material like obsidian from southern Caucasus and eastern Anatolia to the Lake Urmia Basin identified by the analyzing of the obsidian samples during this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsidian
  • Kul Tape
  • Hadishahr
  • Obsidian Mines
  • XRF Portable
- بختیاری، سحر؛ شیرازی، روح‌الله؛ عمرانی، بهروز؛ و موسی پورنگاری، فریبا، 1397، «سیر تطور فرهنگی منطقه‌ی قره‌داغ در خلال هزاره‌های ششم تاچهارم قبل از میلاد: براساس داده‌های بررسی هوراند». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، سال 8، شماره‌ی 18، صص: 25-44.
- رضالو، رضا؛ و زبان‌بند، نسرین، 1394، «فرهنگ یانیق یا کورا-ارس؛ تأکیدی بر عنوان کورا-ارس براساس مطالعات آماری». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، سال 5، شماره‌ی 8، صص: 7-20.
- عابدی، اکبر، 1394، «مروری بر مطالعات ابسیدین در ایران، منشأیابی معادن و ابسیدین‌های محوطه‌های باستانی، پژوهش‌ها و پرسش‌های موجود». مجله فیروزه اسلام- پژوهه باستان‌سنجی، سال 1، شماره‌ی 1، صص: 78-99.
- عابدی، اکبر؛ دیبازر، وحیده؛ و اشتاینیگر، دانیل، 1397ب، «منشأیابی ابزارهای ابسیدینی کول‌تپه‌ی جلفا؛ معدن سیونیک و ییلاقات حوضه‌ی دریاچه‌ی سوان چراگاه تابستانی احتمالی مردمان کول‌تپه». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شماره‌ی 16، دوره‌ی هشتم، صص: 123-144.
- عابدی، اکبر؛ وثوق، بهرام؛ ابرهیمی، قادر؛ و رازانی، مهدی، 1397الف، «بررسی و شناسایی منابع و معادن ابسیدین در منطقه سراب (کوه‌های سبلان)؛ باستان سنجی و انطباق آن با محوطه‌های باستانی شرق دریاچه ارومیه». طرح پژوهشی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (چاپ نشده).
- فرشی‌جلالی، فاطمه، 1384، «منشأیابی دست‌ساخته‌های ابسیدینی نادر تپه‌سی اصلاندوز بر اساس روش PIXE». پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، گروه باستان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران (منتشر نشده).
- گراوند، افراسیاب، 1397، «گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه‌ی دوزداغی خوی» آرشیو اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی (منتشر نشده).
- لامعی رشتی، محمد؛ فرشی جلالی، فاطمه؛ آقاعلی گلی، داوود؛ اولیایی، پروین؛ بحرالعلومی، فرانک؛ و شکوهی، فرح، 1385، تعیین منشأ اُبسیدین‌های به‌دست آمده از نادرتپه اصلاندوز با استفاده از روش آنالیز پیکسی». مجله باستان‌شناسی. سال دوم. شماره‌ی 3. بهار و تابستان، صص: 25-32.
- ملک‌پور، فاطمه، 1389، «مطالعه و تحلیل الگوهای استقراری مس‌و‌سنگ تا پایان مفرغ قدیم شهرستان‌های خوی و سلماس». پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد گروه باستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (چاپ نشده).
- نوری، سمیه؛ نیکنامی، کمال‌الدین؛ آجورلو، بهرام؛ و علیزاده‌سولا، محمد، 1393، «تحلیل مقدماتی ابسیدین‌های یافته شده از کاوش تپه بوینو خداآفرین به روش PIXE». به‌کوشش مهدی رازانی و بهرام آجورلو، در: برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی. 1391-1392، صص: 17-35.
 
- Abdi, K., 2003, “The early development of Pastoralism in the Central Zagros Mountains”. Journal of World Prehistory, Vol.17, No.4: 395-445.
- Abedi, A.; Mohammadi, V. D.; Steiniger, D., & Glascock, M. D., 2018c, “The provenance of Kul Tepe obsidian artifacts: Syunik and the highlands of Armenia as possible seasonal pastureland”. Journal of Archaeological Science: Reports, 21, 406-412.
- Abedi, A.; Varoutsikos, B. & Chataigner, C., 2018b, “Provenance of obsidian artifacts from the Chalcolithic site of Dava Göz in NW IRAN using portable XRF”. Journal of Archaeological Science: Reports, 20, 756-767.
- Abedi, A.; Vosough, B.; Razani, M.; Kasiri, M. B.; Steiniger, D.& Ebrahimi, G., 2018a,  “Obsidian deposits from north-western Iran and first analytical results: implications for prehistoric production and trade”. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 18(2), 107-118.
- Abedi. A., 2017. “Iranian- Azerbaijan Pathway from the Zagros to the Caucasus: Kul Tepe and Dava Göz, New Neolithic Sites in NW Iran”.Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 17: 79-98.
- Badalyan, R.; Chataigner, C. & Kohl, P., 2004, “Trans-Caucasian obsidian: the exploitation of the sources and their distribution”. In: A view from the highlands: archaeological studies in honour of Charles Burney (pp. 437-465,  Ancient Near Eastern Studies.
- Badalyan, R.; Kikodze, Z. & Kohl, P., 1994, “Neutronic Activation Analysis of Caucasian Obsidian: Sources and Models of Procurement and Distribution (Neolithic Period- Early Iron Age)”. In: Izuchenie drevnikh kultur i tsivilizatsij, edited by V. Masson: 87-92. St. Petersburg. (In Russian)
- Barge, O., & Chataigner, C., 2003, “The procurement of obsidian: factors influencing the choice of deposits”. Journal of Non-Crystalline Solids, 323(1-3), 172-179.
- Barge, O.; Kharanaghi, H. A.; Biglari, F.; Moradi, B.; Mashkour, M.; Tengberg, M. & Chataigner, C., 2018, “Diffusion of Anatolian and Caucasian obsidian in the Zagros Mountains and the highlands of Iran: Elements of explanation in'least cost path'models”. Quaternary International, 467, 297-322.
- Batiuk, S. & Rothman, M. S., 2007, “Early Transcaucasian culture and their neighbours”. Expedition, 49(1), 7-17.
- Blackman, J.; Badalian, R.; Kikodze, Z. & Kohl, P., 1998, “Chemical characterization of Caucasian obsidian: geological sources”. Bar International Series, 738, 205-234.
- Blackman, M., 1984, “Provenance Studies of Middle Eastern Obsidian from Sites in Highland Iran”. In: Lambert, J. B. (Ed.), Archaeological Chemistry III: 19-50.
- Chataigner, C. & Barge O., 2007, “Quantitative Approach to the Diffusion of Obsidianin the Ancient Northern Near East”. CNRS. Université Lumière LYON 2. Maison de l’Orient et de la Méditerranée Archéorient-UMR 5133 (Layers of Perception – CAA 2007).
- Chataigner, C. & Gratuze, B., 2014a, “New Data on the Exploitation of Obsidian in the Southern Caucasus (Armenia, Georgia) and Eastern Turkey”. Part 1: Source Characterization. Archaeometry, 56(1), 25-47.
- Chataigner, C. & Gratuze, B., 2014b, “New Data on the Exploitation of Obsidian in the Southern Caucasus (Armenia, Georgia) and Eastern Turkey”. Part 2: Obsidian Procurement from the Upper Palaeolithic to the L ate Bronze Age. Archaeometry, 56(1), 48-69.
- Chataigner, C.; Avetisyan, P.; Palumbi, G. & Uerpmann, H. P., 2010,  “Godedzor, a Late Ubaid-related settlement in the Southern Caucasus. The Ubaid and beyond: Exploring the Transmission of Culture in the Developed Prehistoric Societies of the Middle East”. Oriental Institute Publications, Chicago, 377-394.
- Cherry, J. F.; Faro, E. Z. & Minc, L., 2010, “Field survey and geochemical characterization of the southern Armenian obsidian sources”. Journal of Field Archaeology, 35(2), 147-163.
- Cribb, R., 1991, Nomads in Archaeology. Cambridge University Press, New York.
- Darabi, H. & Glascock, M. D., 2013, “The source of obsidian artefacts found at East Chia Sabz, Western Iran”. Journal of Archaeological Science, 40(10), 3804-3809.
- Ferguson, J. R., 2012, “X-ray fluorescence of obsidian: approaches to calibration and the analysis of small samples”. Handheld XRF for Art and Archaeology. Leuven University Press, Leuven, 401-422.
- Frahm, E., 2010. The Bronze-Age Obsidian Industry at Tell Mozan (Ancient Urkesh), Syria. Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, University of Minnesota.
- Ghorabi, S.; Glascock, M. D.; Khademi, F.; Rezaie, A. & Feizkhah, M., 2008, “A Geochemical Investigation of Oobsidian Aartifacts from Sites in North-Western Iran”. IAOS Bulletin, 39: 7–10.
- Ghorabi, S.; Nadooshan, F. K.; Glascock, M. D.; Noubari, A. H. & Ghorbani, M., 2010, “Provenance of obsidian tools from northwestern Iran using X-ray fluorescence analysis and neutron activation analysis”. IAOS Bulletin, 43, 14-20.
- Gratuze, B., 1999, “Obsidian characterization by laser ablation ICP-MS and its application to prehistoric trade in the Mediterranean and the Near East: sources and distribution of obsidian within the Aegean and Anatolia”. Journal of Archaeological Science, 26(8), 869-881.
- Gratuze, B.; Barrandon, J. N.; Isa, K. A. & Cauvin, M. C., 1993,  “Non‐destructive analysis of obsidian artefacts using nuclear techniques: investigation of provenance of Near Eastern artefacts”. Archaeometry, 35(1), 11-21.
- Keller, J. & Seifried, C., 1990, “The present status of obsidian source identification in Anatolia and the Near East”. In: Pact (No. 25, pp. 57-87).
- Keller, J., Djerbashian, R., Karapetian, S. G., Pernicka, E. & Nasedkin, V., 1996, “Armenian and Caucasian obsidian occurrences as sources for the Neolithic trade: volcanological setting and chemical characteristics”. In: The Proceedings of the 29th Symposium on Archaeometry (pp. 69-86).
- Khademi Nadooshan, F.; Abedi, A.; Glascock, M. D.; Eskandari, N. & Khazaee, M., 2013, “Provenance of prehistoric obsidian artefacts from Kul Tepe, northwestern Iran using X-ray fluorescence (XRF) analysis”. Journal of Archaeological Science, 40(4), 1956-1965.
- Khademi Nadooshan, F.; Ayvatvand, M.; Dehghanifar, H.; Glascock, M. D. & Colby P. S., 2010, “Report on the Chogabon site, a new Source of obsidian artifacts in west –central Iran”. IAOS Bulletin 42: 9-12.
- Khademi Nadooshan, F.; Colby Philips, S. & Safari, M., 2007, “WDXRF Spectroscopy of Obsidian Tools in the North-West of Iran”. IAOS Bulletin, 37: 3–6.
- Maziar, S., & Glascock, M. D., 2017, “Communication networks and economical interactions: Sourcing obsidian in the Araxes River basin”. Journal of Archaeological Science: Reports, 14, 31-37.
- Niknami, K. A.; Amirkhiz, A. C. & Glascock, M. D., 2010, “Provenance Studies of Chalcolithic Obsidian Artefacts from Near Lake Urmia, Northwestern Iran Using WDXRF Analysis”. Archaeometry 52(1):19-30.
- Renfrew, C.; Dixon, J. & Cann, J., 1966, “Obsidian and Early Cultural Contact in the Near East”. Proceedings of the Prehistoric Society 2: 30-72.
- Renfrew, C.; Dixon, J. & Cann, J., 1968, “Further Analysis of Near Eastern Obsidians”. Proceedings of the Prehistoric Society 34: 319-331.
- Rothman, M. S., 2005, “Transcaucasians: Settlement, migration, and trade in the Kura-Araxes periods”. Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 37, 53-62.
- Rothman, M. S., 2003, “Ripple in the stream: Transcaucasia – Anatolian Interaction in the Murat / Euphrates Basin at the Beginning of the Third Millennium B.C.”. In: Archaeology in the Borderlands: Investigations in Caucasia and Beyond, edited by A. T. Smith and K. Rubinson, 167-84.
- Sagona, A., 1993, “Settlement and society in late prehistoric Trans-Caucasus. Between the Rivers and over the Mountains”. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata, 455-474.
- Sagona, A. & Zimansky, P., 2015, Ancient Turkey. Routledge.