مطالعات باستان‌سنجی سفال‌های مکشوف از محوطه‌ی باستانی دِه‌دومن (جنوب‌غرب ایران)، نتایج مقدماتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان؛ محقق مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری

2 عضو هیأت علمی گروه باستانشناسی، دانشگاه زابل.

3 دانشجوی دکتری مؤسسه‌ی جغرافیا و مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه گراس، اتریش.

4 پژوهشگر گروه پترولوژی و مینرالوژی، دانشگاه گرانادا، اسپانیا.

5 عضو هیأت علمی گروه پترولوژی و مینرالوژی، دانشگاه گرانادا، اسپانیا.

10.22084/nbsh.2019.17799.1857

چکیده

امروزه مطالعات فنی و آزمایشگاهی برروی آثار و مواد فرهنگی، بخشی از پژوهش‌های گسترده‌ی باستان‌شناسی را دربر گرفته و توجه زیادی به استفاده از علوم مختلف در توسعه‌ی مطالعات باستان‌شناسی معطوف شده است. یکی از زمینه‌های مورد توجه متخصصان علوم مختلف، فناوری تولید و ساخت آثار سفالی در دوران باستان است. در این مقاله، تعدادی از اشیاء سفالی مکشوف از محوطه‌ی گورستان عصر مفرغ ده‌دومن (هزاره‌ی سوم قبل‌ازمیلاد) واقع در جنوب‌غرب ایران مورد مطالعات آزمایشگاهی قرار گرفته‌اند. هدف از این پژوهش، شناسایی ترکیب شیمیایی و ریزساختاری سفال‌های عصر مفرغ محوطه‌ی ده‌دومن به‌منظور شناخت شیوه‌ی ساخت و تولید سفال در این ناحیه است. پرسش اصلی پژوهش این است که فناوری تولید سفال‌های مکشوف از محوطه‌ی دِه‌دومن در هزاره‌ی سوم قبل‌ازمیلاد به چه شیوه‌ای بوده است؟ به این‌منظور 24 نمونه از قطعات ظروف شکسته‌ی سفالی به‌دست آمده از گورهای این محوطه با استفاده از روش‌های آنالیز فلوئورسانس اشعه‌ی ایکس (XRF) و پتروگرافی مقطع نازک مطالعه شدند. نتایج مطالعات نشان‌داد که سفال‌های مورد مطالعه را می‌توان به دو دسته‌ی آهکی یا پرکلسیم و غیرآهکی یا کم‌کلسیم دسته‌بندی نمود. البته میزان Al2O3 و Fe2O3 در ترکیب نمونه‌های آنالیز شده چشمگیر است. از سوی دیگر، ساختار کلی نمونه‌ها دو گروه کاملاً متفاوت را نمایش می‌دهد که شامل سفال‌های بدنه‌ی نخودی و سفال‌ها با ساختار ساندویچ‌مانند هستند. ریزساختار سفال‌ها شامل زمینه‌ی رُسی ریزدانه همراه با کانی‌هایی مانند کوارتز و فلدسپات‌ها است. قطعات بزرگ و کوچک کلسیت خُرد شده و همچنین گلوله‌های رُسی پراکنده در زمینه هستند. براساس نتایج آزمایش‌ها می‌توان بیان نمود که بخش بزرگی از سفال‌های محوطه‌ی ده‌دومن احتمالاً به‌صورت محلی و با فناوری نسبتاً ساده و ابتدایی ساخته شده‌اند که موجب ایجاد ساختار ساندویچ‌مانند و حضور آخال‌های کوچک یا بزرگ کلسیتی و رسی در آن‌ها شده است. از سوی دیگر، وجود سفال‌هایی با ساختار متفاوت می‌تواند به‌دلیل واردات سفال از نواحی اطراف، مانند جلگه‌ی شوشان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeometric Study of Potteries Excavated from Deh Dumen Archaeological Site (Southwestern Iran) Preliminary Results

نویسندگان [English]

  • Omid Oudbashi 1
  • Reza Naseri 2
  • Isabel Egartner 3
  • Anna Arizzi 4
  • Giuseppe Cultrone 5
1 Academic Member at Department of Conservation of Cultural and Historical Properties, Art University of Isfahan / Researcher at Center for International Scientific Studies and Collaboration (CISSC), Ministry of Science, Research and Technology (MSRT)
2 Academic Member at Department of Archaeology, University of Zabol
3 Researcher at Institute of Geography and Regional Science, University of Graz
4 Researcher at Department of Mineralogy and Petrology, University of Granada
5 Academic Member at Department of Mineralogy and Petrology, University of Granada
چکیده [English]

Technical and analytical studies on archaeological and cultural materials is one of the interesting subjects of the modern archaeological research studies leading to consideration of scientists to find new information about the old technologies and material culture. One of the important cultural and archaeological materials considered by the material scientists and archaeological science scholars are ceramics, especially pottery production in the different periods. In this paper, potteries excavated from the Deh Dumen Bronze Age graveyard (Third millennium BC) located at southwestern Iran were studied by using chemical and petrographic analytical techniques, with the aim to characterize their chemical composition and microstructure and to identify the pottery manufacturing process in this region. For this purpose, twenty-four samples from broken pottery vases were selected among those obtained from the different graves of the site, and were analyzed by X-ray fluorescence (XRF) and polarized optical microscopy (POM) methods. The results of XRF analysis showed that the samples can be classified in two main groups: Ca-rich (or calcareous) and Ca-poor (or non-calcareous) potteries. Furthermore, Al2O3 and Fe2O3 were detected as the main components of samples. On the other hand, the pottery samples present two different structure types: bright and sandwich-like structures. POM examination of the potteries revealed a fine-grained clay matrix with quartz and feldspars fragments as temper. Numerous small and large particles of calcite grains as well as clay pellets are scattered in the matrix of the potteries. Based on these results, it is proved that a large part of the potteries of the Deh Dumen site had been produced by a local and simple pottery manufacturing technique that led to the formation of sandwich-like structure and contained large and small calcitic and clayey inclusions in a large number of potteries. On the other hand, potteries with different microstructures might have been imported form neighbor regions.
  
Introduction
The history of pottery production in the Iranian Plateau goes back to about 10000 years ago and shows the importance of this craft in the development of technology within this region during the prehistoric time. The study of potteries as most found materials in the archaeological excavations has been an interesting subject for archaeologists and scientists, as it enables identifying ancient technology in the old world. Nevertheless, even if some study has been performed on archaeological potteries excavated in Iran, it is necessary to develop analytical studies to better characterize the pottery production in this region. The Bronze Age graveyard of Deh Dumen is located in southwestern Iran on mountain slopes about 100 m south-west of Deh Dumen village, a suburb of Dena Township, and about 70 km north-west of the city of Yasuj, the capital of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. In the 2013’s archaeological excavations, a 20 × 30 m trench was excavated, revealing 15 large graves built with stones. Many objects were placed in the graves close to skeletons. They included different styles of pottery, also different metallic artefacts such as vessels and weapons, as well as stone vessels and arrowheads. Most of the potteries from the graves have a red to brown slipped fabric and includes jars with impressed decorative bands on the body and base, as well as jars with parallel grooved and jagged decorations on the body. The pottery styles of the Deh Dumen are similar to the Bronze Age of Luristan as well as Susa D. To characterize procedure of production in the Deh Dumen potteries, an analytical study including chemical and microstructural analyses was carried out. Twenty-four samples were selected from the broken vases including 8 samples with bright yellow fabric and 16 samples with different fabric including orange-red surface layer and black core. The chemical composition of samples was determined by means of X-ray fluorescence (XRF) by using a PANalytical PERL’X 3 X-ray analyzer. In addition, to determine the petrography of potteries, a thin section was prepared from each sample and was observed by polarized optical microscopy method (POM) by using a Zeiss Primotech microscope. 
 
Identified Traces
Results of XRF analysis of potteries revealed that SiO2 is the main component and CaO is a variable constituent in the composition of samples. In fact, the Deh Dumen potteries can be classified as calcareous (or Ca-rich) and non-calcareous (or Ca-poor). Al2O3 and Fe2O3 are other main constituents in the composition of potteries. The analyzed samples show similar chemical composition, with different contents in CaO, which can be considered as the only variable constituent in the Deh Dumen potteries. There is no correlation between CaO amount and the appearance classification of the samples (bright or sandwich-like core), Ca-rich potteries are observed in yellow and sandwich-like pottery groups. Microstructure of samples presents a very fine-grained clayey matrix in which fine particles of quartz and feldspars are scattered. On the other hand, small and large particles of calcite (limestone particles) with sharp edges are visible in the microstructure of samples showing that they have been added to pottery paste deliberately, probably by powdering the local limestone and use the powder as filler. Furthermore, clay pellets are visible in the matrix of samples in different sizes. The calcitic and clayey inclusions are more visible in the bright (yellow) core group of potteries. In the second group (sandwich-like structure) it is visible that the matrix near the surface is orange-red in color while in inside of the samples is darker, and black in some cases. This could be due to presence of organic materials in the structure of potteries (such as plant as filler) and incomplete oxidation atmosphere in the kiln may have led to formation of sandwich-like or black core structure in more potteries of the Deh Dumen site. Finally, presence of unaltered, not decomposed, calcite and clay particles and the structure of samples suggest that the heating temperature of the potteries can be estimated lower than 800 °C.
 
Conclusion
Analytical studies on several potteries from the Bronze Age graveyard of Deh Dumen, southwestern Iran, showed that they were manufactured using a simple method, consisting in using local clayey materials with significant amount of quartz, limestone powder as well as plant as filler, heated in a kiln under an incomplete oxidizing atmosphere, which led to a sandwich-like structure. Of course, there are some potteries that are different to others, namely potteries with a yellow structure (bright) and a fine clayey matrix with small quartz and silicate phases scattered in the matrix. These samples have very small calcitic particles and inclusions and no evidence of sandwich-like structure is visible. Based on the analytical results, it can be concluded that the Deh Dumen potteries can be divided into locally produced and possibly imported objects, the latter group probably proceeding from southwestern Iran such as the Susiana plain. The results of this preliminary analytical study revealed some aspects of pottery production in southwestern Iran during the Bronze Age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deh Dumen Graveyard
  • Archaeometry
  • Pottery
  • Petrography
  • Sandwich-like Structure
- اولیایی، حمیدرضا، 1392، «مقایسه چهار روش متداول برای اندازه‌گیری کربنات کلسیم معادل در برخی خاک‌های استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد». مجله‌ی مدیریت خاک، سال دوم، شماره‌ی دوم، صص: 13-22.
- باقرزاده‌کثیری، مسعود؛ قربانی، حمیدرضا؛ و نظریه، یاسر، 1394، «شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی برمبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه‌های خاکستری منسوب به عصر آهن)». پژوهه‌ی باستان‌سنجی، سال اول، شماره‌ی اول، صص: 31-45.
- رحیمی‌سرخنی، رقیه؛ نیکنامی، کمال‌الدین؛ و اسلامی، معین، 1395، «سفال‌های غیردالمایی در بستر دالمایی: تشخیص باستان‌شناختی و توضیح آزمایشگاهی نمونه‌ی موردی: سهاچای‌تپه زنجان». مطالعات باستان‌شناسی، سال 8، شماره‌ی 2، صص: 53-70.
- رضوانی، حسن؛ روستایی، کوروش؛ آزادی، احمد؛ قزلباش، ابراهیم، 1386، «گزارش نهایی کاوش‌های باستان‌شناختی گورستان لما یاسوج، کهکیلویه‌وبویراحمد». سلسله گزارش‌های باستان‌شناسی 12، تهران: پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی.
- صدری، نیلوفر؛ اولیایی، حمیدرضا؛ ادهمی، ابراهیم؛ و نجفی‌قیری، مهدی، 1395، «ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با کانی‌های رسی و تکامل خاک در برخی خاک‌های استان فارس». نشریه‌ی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 30، شماره‌ی اول، صص: 172-185.
- طلایی، حسن؛ علی‌یاری، احمد؛ تقی‌ذوقی، یاسمن، 1388، «بررسی فن‌آوری سفالگری هزاره‌ی پنجم قبل‌ازمیلاد با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی XRD و XRF در شمال‌مرکزی ایران». مطالعات باستان‌شناسی، دوره‌ی 1، شماره‌ی 1، صص: 65-84.
- قزلباش، ابراهیم؛ جعفری، محمدجواد؛ رجبی، نوروز؛ محمدخانی، کوروش، 1395، «کاوش باستان‌شناختی گورستان تاج‌امیر یاسوج». مطالعات باستان‌شناسی، دوره‌ی 8، شماره‌ی 13، صص: 171-190.
- محمدی‌فر، یعقوب؛ و عرب، احمدعلی، 1392، «مطالعه ترکیب سفال کلینکی دوره‌ی اشکانی منطقه‌ی همدان با استفاده از سه روش: PIXE، XRF و XRD با هدف تعیین میزان تشابه و تمایز». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 4، صص: 57-76.
ناصری، رضا، ۱۳۹۱، «گزارش توصیفی مقدماتی اولین فصل کاوش نجات بخشی در محوطه و گورستان دِه پایین (دِه‌دومن)». تهران: پژوهشکده باستان‌شناسی (منتشرنشده).
ناصری، رضا؛ ملکزاده، مهرداد؛ سعیدیان، سعدی؛ خانی‌پور، مرتضی؛ ابراهیمی، موسی، 1393، «کاوش نجات‌بخشی محوطه و گورستان باستانی ده‌دومن (ده‌پایین)، سد خرسان 3». مجموعه مقاله‌های کوتاه دوازدهمین گردهم‌آیی سالانه باستان‌شناسی ایران، تهران: انتشارات پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، صص: 423-426.
- نوغانی، سمیه؛ امامی، سید محمدامین، 1390، «ساختارشناسی سفال جلینکی متعلّق به دوران پارتی براساس مطالعات آرکئومتریک (باستان‌سنجی)». مجله‌ی مطالعات باستان‌شناسی، دوره‌ی 3، شماره‌ی 2، صص: 15-34.
 
- Begemann, F.; Haerinck, E.; Overlaet, B.; Schmitt-Strecker, S. & Tallon, F., 2008, “An Archaeo-Metallurgical Study of the Early and Middle Bronze Age in Luristan, Iran”. Iranica Antiqua, XLIII, pp. 1-66.
- Breakmans, D. & Degryse, P., 2017, Petrography, Optical Microscopy, in The Oxford Handbook of Archaeological Ceramic Analysis. A. M. W. Hunt (Ed.), Oxford University Press, Oxford.
- Burke, C.; Day, P. M. & Pullen, D. J., 2017, The Cantribution of Petrography to Understanding the Production and Consumption of Early Hellenistic Ceramics from Nemea, Main land Greece, in Investigative Approaches in Ceramic Petrography. M. Ownby, I. Druc, M. Masucci (Eds.), University of Utah Press, Salt Lake City.
- Cultrone, G.; Molina, E. & Arizzi, A., 2014, “The combined use of petrographic, chemical and physical techniques to define the technological features of Iberian ceramics from the Canto Tortoso area (Granada, Spain)”.Ceramics International 40, pp.10803–10816.
- De Bonis, A.; Cultrone, G.; Grifa, C.; Langella, A. & Morra, V., 2014, “Clays from the Bay of Naples (Italy): New insight on ancient and traditional ceramics”. Journal of the European Ceramic Society, 34, pp. 3229-3244
- Eftekhari, N.; Holakooei, P.; Sayyadshahri, H. & Vaccaro, C., 2018, “Four shades of black: Non-invasive scientific studies on the painted potteries from Shahr-i Sokhta, eastern Iran”. Journal of Archaeological Science: Reports, 22, pp. 100-107.
- Eftekhari, N.; Vaccaro, C. & Thun Hohenstein, U., 2013, Micro-Raman spectroscopy study of pigments used on the potteries of Shahr-i Sūkhté (Fourth to Third millennium B.C.), South-East Iran. EMAC 2013, 12th European Meeting on Ancient Ceramics, Padova.
- Eftekhari, N., 2017, “Analisi mineralogiche petrografiche per lo studio archeometrico delle ceramiche del sito archeologico di Shahr-i Sokhta (la città bruciata) del sud-est dell'Iran”. PhD Thesis, University of Ferrara.
- Emami, M., 2012, QXRD, XRF and optical microscopy applied to characterization and provenance of ancient ceramics from Haft Teppeh (1500 – 1150 B.C.), southwest Iran, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 37.
- Emami, M.; Sakali, Y.; Pritzel, Ch. & Trettin, R., 2016, “Deep inside the ceramic texture: A microscopic–chemical approach to the phase transition via partial-sintering processes in ancient ceramic matrices”. Journal of Microscopy and Ultrastructure, Vol. 4, Issue 1, pp. 11-19
- Emami, M. & Trettin, R., 2012, “Mineralogical and chemical investigations on the ceramic technology in Čoġā Zanbil, (Iran, 1250 B.C.)”.Periodico di Mineralogia, 81, 3, pp. 359-377.
- Fazeli, H.; Coningham, R. A. E. & Pollard, A. M., 2001, “Chemical Characterisation of Late Neolithic and Chalcolithic Pottery from the Tehran Plain, Iran”. Iran,Vol. 39, pp. 57-71.
-  Fabbri,  B.; Gualtieri, S. & Shoval, S., 2014, “The presence of calcite in archeological ceramics”. Journal of the European Ceramic Society, Vol. 34, pp. 1899-1911.
- Ghasemi, P. & Watson, G., 2014, “The Khersan 3 archaeological survey: New insights into settlement patterns in the Zagros folding zone from hydro-dam project archaeology”. Ancient Near Eastern Studies 51, pp. 167-211.
- Haerinck, E. & Overlaet, B., 2008, Luristan Excavation Documents Vol. VII: The Kalleh Nisar Bronze Age Graveyard in Pusht-i Kuh, Luristan, Acta Iranica, 46, Peeters Publishers, Leuven.
- Haerinck, E. & Overlaet, B., 2006, Luristan Excavation Documents Vol. VI: Bani Surmah: An Early Bronze Age Graveyard in Pusht-i Kuh, Luristan, Acta Iranica, 43, Peeters Publishers, Leuven.
- Henderson, J., 2000, The Science and Archeology of Materials, An investigation of inorganic materials. Routledge, New York.
- Jafari, M. J., 2013, “Report of the third season of archaeological excavation at Lama Cemetery, Iran”. Iranian Archaeology, 4, pp. 58–78.
- Javanshah, Z., 2018, “Chemical and Mineralogical Analysis for Provenancing of the Brobze Age Pottery from Shahr-I Sokhta, South Eastern Iran”. Scientific Culture, Vol. 4, No. 1, pp. 83-92.
- Kamilli, D. C. & Lamberg-Karlovsky, C. C., 1979, “Petrographic and electron microprobe analysis of ceramics from tepe Yahya, Iran”.Archaeometry, 21, 1, pp. 47-59.
- Maniatis, Y. & Tite, M. S., 1981, “Technological examination of Neolithic-Bronze Age pottery from central and southeast Europe and from the Near East”. Journal of Archaeological Science 8, pp. 59–76.
- Marghussian, A. K.; Coningham, R. A. E. & Fazeli, H., 2017, “The Evolution of Pottery Production During The Late Neolithic Period at Sialk On The Kashan Plain, Central Plateau of Iran”. Archaeometry, 59, pp. 222-238.
- Marghussian, A. K.; Fazeli, H. & Sarpoolaky, H., 2009, “Chemical–Mineralogical Analyses and Microstructural Studies of Prehistoric Pottery from Rahmatabad, South-West Iran”. Archaeometry 51, 5, pp. 733–747.
- Maritan, L.; Nodari, L.; Mazzoli, C.; Milano, A. & Russo, U., 2006, “Influence of firing conditions on ceramic products: Experimental study on clay rich in organic matter”. Applied Clay Science, Vol. 31 pp. 1-15.
- Meakes, A. A., 2016, “Scientific analysis of Neolithic period ceramics from Fars, Iran”. Ph.D. thesis, University of Nottingham.
- Mortensen, P., 1991, “CERAMICS iii. The Neolithic Period in Central and Western Persia”. In: Encyclopaedia Iranica, Vol. V, Fasc. 3, pp. 276-278.
- Najafi Ghiri, M.; Abtahi, A.; Karimian, N.; Owliaie, H. R. & Khormali, F., 2011, “Kinetics of non-exchangeable potassium release as a function of clay mineralogy and soil taxonomy in calcareous soils of southern Iran”.Archives of Agronomy and Soil Science, Vol. 57, No. 4, pp. 343–363.
Najafi Ghiri, M.; Abtahi, A.; Jaberian, F. & Owliaie, H. R., 2010, “Relationship Between Soil Potassium Forms and Mineralogy in Highly Calcareous Soils of Southern Iran”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 4(3), pp. 434-441.
- Nodari, L.; Maritan, L.; Mazzoli, C. & Russo, U., 2004, “Sandwich structures in the Etruscan-Padan type pottery”. Applied Clay Science, Vol. 27, pp. 119-128.
- Noghani, S. & Emami, M., 2014, “Mineralogical Phase Transition on Sandwich-like Structure of Clinky Pottery from Parthian Period, Iran”.Periodico di Mineralogia, Vol. 83, pp. 171-185.
- Owliaie, H. R., 2012, “Micromorphology of Pedogenic Carbonate Features in Soils of Kohgilouye, Southwestern Iran”. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 14, pp. 225-239.
- Owliaie, H. R.; Abtahi, A. & Heck, R. J., 2006, “Pedogenesis and clay mineralogical investigation of soils formed on gypsiferous and calcareous materials, on a transect, southwestern Iran”. Geoderma, Vol. 134, pp. 62– 81.
- Oudbashi, O.; Naseri, R. & Malekzadeh, M., 2016, “Technical Studies on the Bronze Age Metal Artefacts from the Graveyard of Deh Dumen, South-Western Iran (Third Millennium B.C.)”. Archaeometry, 58: 947-965.
- Potts, D. T., 2013, “Luristan and the Central Zagros in the Bronze Age”. In: The Oxford Handbook of Ancient Iran. D. T. Potts (Ed.), Oxford University Press, Oxford, pp. 203-216.
- Quinn, P. S., 2013, Ceramic Petrography, The Interdisciplinary of Archaeological Pottery & Related Artefacts in Thin Section. Archaeopress, Oxford.
- Reedy, C. L., 2008, Thin-section Petrography of Stone and Ceramic Cultural Materials. Archetype Publications, London.
- Sarhaddi-Dadian, H.; Ramli, Abdul Rahman, Z., N. H. S. N. & Mehrafarin, R., 2015, “X-ray diffraction and X-ray fluorescence analysis of pottery shards from new archaeological survey in south region of Sistan, Iran”. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 15, 3, pp. 45-56.
- Whitbread, I. K., 1986, “The Characterization of Argillaceous Inclusions in Cermaic Thin Sections”. Archaeometry, 28, pp. 79-88.