مُهر استوانه‌ای تپه کیدان؟یک صحنه‌ی نبرد بین‌النهرینی در شرق زاگرس‌مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه تهران.

10.22084/nbsh.2019.17409.1821

چکیده

مُهرها و گل‌مُهرها دست‌ساخته‌های مهمی هستند که از همان آغاز پدیدار شدنشان در دوران نوسنگی متأخر برای مشخص کردن مالکیت خصوصی و همچنین محدود کردن دسترسی به کالاهای عمده در نظام‌های اداری هم مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند؛ بنابراین، منبع مهمی برای مطالعه‌ی تاریخ اجتماعی-اقتصادی جوامع باستانی هستند. با این‌حال این دست‌ساخته‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که بافت باستان‌شناختی مشخصی ندارند، بیشتر به‌عنوان آثار هنر حکاکی جوامع و از منظر مطالعات تاریخِ هنری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مُهر استوانه‌ای تپه کیدان نمونه‌ای از این دست‌ساخته‌ها است که در بررسی‌های باستان‌شناختی سال 1375 ه‍.ش. در دشت سیلاخور به‌دست آمد. یکی از ساکنان روستای پیرامون این تپه مُهر را به سرپرست گروه بررسی تحویل داد و مدعی شد آن‌را برروی تپه یافته است. این مُهر یک صحنه‌ی نبرد بین‌النهرینی را نشان می‌دهد. پیش‌تر، 10 نمونه از این مُهرها از زاگرس‌مرکزی معرفی شده که مُهر کیدان شرقی‌ترین آن‌ها است. مقاله‌ی پیشِ‌رو می‌کوشد تا با بررسی سبک و شمایل‌نگاری مُهر کیدان، با تکیه‌بر شواهد باستان‌شناختی و داده‌های مدارک مکتوب به پرسش‌هایی پیرامون تاریخ‌گذاری این مُهر و فراتر از آن، به خاستگاه، زمینه‌های پیدایش، بافتِ استفاده و کاربرد این‌گونه مُهرها در زاگرس‌مرکزی بپردازد. در نتیجه، مُهر کیدان به دوران سلسله‌های قدیم 3 و با احتمال سلسله‌های قدیم 3 ب، تاریخ‌‌گذاری و پیشنهاد شده است که مُهرهای نبرد زاگرس‌مرکزی در بین‌النهرین و یا شوش تراشیده شده و با توجه به برهم‌کنش‌های فزآینده‌ی زاگرس‌مرکزی، شوش و جنوب بین‌النهرین، که در شواهد باستان‌شناسی و مدارک مکتوب این دوران بازتاب یافته، از رهگذر گرفتنِ غنیمت در جنگ‌ها، جابه‌جایی مردم، از جمله سربازان عیلامی که به‌عنوان کادر نظامی توسط قدرت‌های بین‌النهرینی به‌خدمت گرفته می‌شدند و از همه مهم‌تر، تجارت به منطقه راه یافته‌اند. این مُهرها می‌توانسته‌اند همچون نمونه‌های بین‌النهرینیِ خود با نخبگان و طبقه‌ی ممتاز سیاسی، نظامی و اقتصادی محلی در ارتباط بوده و بعضاً برای مُهروموم مورد استفاده قرار گرفته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tepe Keydan Cylinder Seal? A Mesopotamian Contest Scene in the East Central Zagros

نویسنده [English]

  • Ali Khayani
M.A. in Archaeology, University of Tehran.
چکیده [English]

Seals and sealings are important artifacts which are used to mark personal property and to limit access to main commodities in administrative institutions from their first appearance in the Late Neolithic period, therefore, they are significant resources for socio-economic history of ancient societies. However, these artifacts, especially those with no clear and well-stratified context, are usually studied in an art historical approach. Keydan cylinder seal (KCS) is one of these artifacts which was discovered in the 1996 archaeological survey in the Silakhor Plain in Borujerd region. One of the villagers gave it to the director of the survey and claimed that it has been found on the surface of Tepe Keydan. The seal shows a Mesopotamian contest scene. Previously, 10 contest scene have been found in the Central Zagros. KCS is the easternmost contest seal found in the region. This paper tries to study style and iconography of KCS as well as relevant archaeological evidence and textual hints in order to answer some questions about the dating of KCS and origins, contexts, reasons of appearance, and functions of such seals in the Central Zagros region. Thus, KCS has been dated to ED III. Considering archaeological and textual data, it could probably be dated to ED III b. It has been suggested that the Zagros contest seals have been cut in Mesopotamia and/or Susa and appeared in the Central Zagros in different ways for instance through looting in wars, moving people between the two regions such as those Elamite warriors who would have been hired by Mesopotamian armies or most importantly through trade. These seals as their Mesopotamian counterparts could have been related to local political, economic and military elites. Some of these seals might have been used to seal objects to mark personal property or to limit access to main commodities in an administrative context.
  
Introduction
KCS was discovered in the 1996 archaeological survey in the Silakhor Plain, in Borujerd region. One of the habitant of Keydan village gave it to the survey team and claimed that it originated from Tepe Keydan, which is surrounded with the houses of the villagers. It is depicted with a scene of animal contest. Until now, more than 10 comparable cylinder seals found in Pish-i Kuh and Pusht-i Kuh Luristan have been published. These seals show a Mesopotamian theme known as contest or combat scene which is one of the main subjects of the ED glyptic art of Southern Mesopotamia. Previously, the presence of such seals in the Central Zagros thought to be limited to the west of Sefid Kuh, especially the Pusht-i Kuh (Haerinck and Overlaet 2006, 51), but KCS proved that they could be found in the East Central Zagros as well. It seems reasonable to integrate these evidence and assess the context, function and reasons of appearance of the seals in the Central Zagros. In this article, I have studied the style and iconography of KCS, dated the seal and tried to interpret the Central Zagros contest seals in the socio-political and cultural context of Western Iran and Mesopotamia in the Third Millennium B.C.
 
Contest Cylinder Seals in the Central Zagros
All of the contest cylinder seals of the Central Zagros have been found in Luristan. Six of them are found in communal graves in Pusht-i Kuh, four seals at Bani Surmah, dated to ED III (Tourovets 1996: 30-39; Haerinck and Overlaet 2006, 51-55, fig. 28, A 14-65, A 14-67, A 2-24, A 2-25), and two seals at Kalleh Nisar, dated to ED III and Akkadian period (Tourovets 1994: 13-22; Haerinck and Overlaet 2008, 50, fig. 24, C 12-14, C12-15). The Pusht-i Kuh seals are suggested to be of Mesopotamian manufacture (Haerinck and Overlaet 2006: 51; Haerinck and Overlaet 2008: 48). There are also four contest seals mostly of Akkadian period style found in a later context (probably Middle Elamite) in the sanctuary of Surkh Dum-i Luri in Pish-i Kuh Luristan (Schmidt et al 1989, pl. 132, n. 12, 13, 14, 18; Roach 2008: 683-95). It is not an unknown phenomenon that seals would be found in a later context than the one in which they have been cut, because they were precious items and could be inherited through several generation as heirloom (Collon 1990: 19, 24). KCS is the easternmost contest seal found in the Central Zagros, unfortunately, without any clear archaeological context. The crucial question here is why and in which socio-political and cultural setting the contest seals appeared in the Central Zagros?
 
KCS and Its Dating
KCS could be dated to ED III (2600-2400 B.C.) in terms of style and iconography and many parallels from Susa, southern Mesopotamia and the Central Zagros (Frankfort 1955, pl. 24. no. 247, pl. 39. Nos. 417, 418; Ibid, pl. 52, no, 553, pl. 60, no. 631; Woolley 1934, pl. 196, no. 49, pl. 198, no. 68; Roach 2008, nos. 2055, 2056; Legrain 1951, n. 140; Amiet 1980, pl. 84, no. 1114; Roach 2008, n. 1998), but one cannot specify based on these evidence whether ED IIIa (2600-2450 B.C.) or ED IIIb (2450-2350 B.C). The chronology of Tepe Keydan could not enable us to elaborate the dating, because first of all, our information of the dating of the site is limited to the surface pottery sherds of 1996 survey, namely a few pottery fragments of Godin III:2, Parthian and Islamic era, second of all, there is no way to confidently distinguish between pottery of the Godin III different phases, which is a continuous pottery tradition differentiated mostly through architectural remains through few pottery sherds, and finally, even if we had a clear chronology of the site, we could not attribute it to the KCS, because as mentioned earlier, seals could be found in a period other than their manufacture time (Collon 1990: 19, 24). However, assessing archaeological data of the region and textual evidence may help us to date the seal more accurately.
Contemporary to the ED of southern Mesopotamia Godin III:6-5 culture spread over the Central Zagros. Based on architectural remains the Godin III culture has been divided into six periods/phases Godin III:6-1 covering about a millennium (about 2600-1500 B.C) (Henrickson 1986). Godin III:6 formerly had been dated to 2600-2400 B.C. based on correlation of its pottery with Chogha Maran red-slipped ware (which then thought to be of ED II/III because it was associated with clay sealings then dated to ED II/III), Susa IV (Dc-d) and presence of the Godin III:6 potteries in southern Mesopotamian cities such as Ur, Girsu and especially Lagash, which are dated to ED IIIb based on textual evidence (Henrickson 1984; 707-712; Henrickson 1986: 23). Some researchers have recently suggested that the beginning of Godin III:6 should be pushed back as early as ED I (Haerinck 2011; Renette 2015). Renette argued that the Godin III potteries found in southern Mesopotamia and the analogous Susa Dc-d pottery belong to Godin III:5. therefore, the Godin III:5 is roughly contemporaneous to ED IIIb (Ibid). Furthermore, new dating of the Chogha Maran clay sealings (Pittman 2014; Khayani and Niknami 2019) to ED I supports the dating for ED III:6 and ED III:5. If Rennette’s argument is correct, there would have been a close connection between the Central Zagros, Susa and southern Mesopotamia in Godin III:5/ ED IIIb through which the Mesopotamian contest seals could appear in the Central Zagros and the monochrome painted pottery of the Central Zagros could appear in southern Mesopotamia. ED IIIb textual evidence especially from Kish and lagash refer to trade and conflicts between Mesopotamian polities and Elam/Aawan and support the connection (Steinkeller 2018: 180-82). Thus, the ED IIIb dating for KCS is more probable than ED IIIa. Based on textual evidence, the Central Zagros contest seals might have been derived from Mesopotamia or Susa through trade, hostilities or even moving people between the two regions (Selz 2014: 267, table. 2; Steinkeller 2013b: 301, 306; Steinkeller 2018: 180-182).
 
Function of Contest Seals in the Central Zagros
In Mesopotamia itself, the contest seals have been discovered from different contexts. In the royal cemetery of Ur the seals seems to be related to political, economic and military elites of the society (Moorey 1977: 35-7; Pittman 1998: 76-77; Pittman 2013: 332). They have also been found in domestic and administrative context in Fara (Matthews 1991: 9–13). If the contest seals keep their function and cultural meaning in the Central Zagros, they might belong to local elites as well as their counter parts. Considering the grave context of the contest seals at Kalleh Nisar and Bani Surmah and lack of impressions of these seals on clay sealings or textual evidence, Haerink and Overlaet proposed that the function of the seals was protective/amulet (Ibid: 51; Haerinck and Overlaet 2008: 48). However, some of the Central Zagros contest seals (Haerinck and Overlaet 2006, A 14-65, A 14-66, A 14-67, A 2-25) including KCS seems quiet worn, thus some of the seals might have been used for sealing action whether for mark personal property or in an administrative organization for limiting access to main commodities.
 
Conclusion
Based on style and iconography and several parallels KCS could be dated to ED III. Archaeological data of the Central Zagros and textual evidence of southern Mesopotamia indicate a close connection between the Central Zagros, Susa and southern Mesopotamia in Godin III:5/ED IIIb period, a fact that make ED IIIb more likely than ED IIIa for KCS. Contest seals have been found in a range of archaeological contexts in their origin: grave, domestic and administrative. If the contest seals would save their function and cultural meaning in the Central Zagros, they might have been related to local political, economic and military elites here as well as their counter parts in Mesopotamia. It should be noticed that having precious exotic items such as contest seals may be an indicator of differentiated groups or individuals who would have shown their special places through having such commodities, especially the contest seals that probably had the same function in their origin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tepe Keydan
  • Silakhor Plain
  • Godin III
  • Cylinder Seal
  • Contest Secene
- برنبک، رینهارد؛ و پلاک، سوزان، 1380. «گزارش کوتاهی درباره‌ی محوطه‌ی باستانی ده‌حاجی در دشت بروجرد». ترجمه‌ی کامیار عبدی، مجله باستان‌شناسی و تاریخ، شماره‌ی 26 و 30، صص: 46-45.
- پرویز، احمد، 1385، «گزارش بررسی و شناسایی شهرستان دورود». آرشیو میراث‌فرهنگی استان لرستان (منتشر نشده).
- پرویز، احمد، 1386، «گزارش بررسی و شناسایی شهرستان بروجرد». آرشیو میراث‌فرهنگی استان لرستان (منتشر نشده).
پرویز، احمد، 1388، «گزارش گمانه‌زنی و لایه نگاری تپه کهکو دورود، لرستان».  آرشیو میراث‌فرهنگی استان لرستان (منتشر نشده).
- خایانی، علی؛ و نیکنامی، کمال‌الدین، «سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه». مطالعات باستان‌شناسی، سال 11، شماره‌ی 2، صص: 97-116.
- عبدالهی، مصطفی؛ و سرداری‌زارچی،‌ علیرضا، 1392، «شرق زاگرس‌مرکزی در دوره نوسنگی براساس کاوش‌های باستان‌شناسی تپه ‌قلاگپ»، مجله‌ی پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، گروه باستان‌شناسی دانشکده‌هنر و معماری بوعلی‌سینا، شماره 4، دوره‌ی سوم، بهار و تابستان، صص: 117-138.
- عبدالهی، مصطفی؛ نیکنامی، کمال‌الدین؛ حصاری، مرتضی؛ و سرداری‌زارچی، علیرضا، 1393، «روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس‌مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ». مطالعات باستان‌شناسی، سال 6، شماره‌ی 1، صص: 67-86.
- مقدس، محمد؛ و شریفی، عبدالمطلب، 1375، «بررسی و شناسایی منطقه فرهنگی تاریخی شهرستان بروجرد». آرشیو اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بروجرد (منتشر نشده).
- مقدم، عباس؛ و نوری، عباس، 1396، «الگوهای زیستگاهی عصر مفرغ دشت سیلاخور». مطالعات باستان‌شناسی، سال 9، شماره‌ی 2، صص: 155-137.
 
- Akkermans, P. M. M. G., Duistermaat, K. 1996. “Of storage and nomads. The sealings from Late Neolithic, Sabi Abyad, Syria.”, Paléorient, 22 (2): 17-44.
- Amiet, P. 1980, La Glyptique Mesopotamienne Archaique, Paris.
- Boehmer, M. 1965. Die Entwicklung Der Glyptik Wahrend Der Akkad-Zeit, Untersucjungen zur Assyriologie und vorderasiatischen Archaologie, Band 4, Berlin: Walter der Gruyter.
- Charvát, P. 1988. “Archaeology and Social History: The Susa Sealings, Ca. 4000 - 2340 B.C.”, Paléorient 14 (1): 57-63.
- Charvát, P. 1994. The Seals and Their Functions in the Halaf and Ubaid Cultures (a Case Study of Materials from Tell Arpachiyah and Nineveh 2-3), in Handwerk und Technologie im Alten Orient– Ein Beitrag zur Geschichte der Technik im Altertum, R.-B. Wartke (eds.), pp. 9-16. Internationale Tagung Berlin, 12.-15. Marz 1991, Mainz: Verlag Philipp von Zabern.
- Charvát, P. 2005. “The Backs of Some Sealings from Nineveh 5”, Iraq 67 (1): 391-397.
- Collon, D. 1982. Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum. Cylinder Seals II (Akkadian–post Akkadian––Ur III period), London.
- Collon, D. 1987, First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, London: British Museum Press.
- Collon, D. 1990. Near Eastern Seals. Berkeley: University of California Press.
- Desset, F. 2018. Linear Elamite Writing, in Alvarez-Mon, J., Basello, J. P., Wicks, Y. (eds.), The Elamite World, 397-415, New York: Routledge.
- Evans, J. M. 2007, “The Square Temple at Tell Asmar and the Construction of Early Dynastic Mesopotamia, ca.2900-2350 B.C.E.”, American Journal of Archaeology 4: 599-632.
- Fiandra. E. 1968. “A che cosa servivano le cretule di Festòs,” Pepragmena tou B’Diethnous Kritologikon Synderiou 1: 383–97.
- Fiandra. E. 1975. “Ancora a proposito delle cretule di Festòs: connessione tra i sistemi amministrativi centralizzati e l'uso delle cretule nell'età del bronzo”, Bollettino d'Arte 1–2: 1–25.
- Frangipane. M. 2000. The Development of Administration from Collective to Centralized Economies in the Mesopotamian World, in Cultural Evolution: Contemporary Viewpoints, G. M. Feinman and L. Manzanilla (eds.), 215-232, New Yourk.
- Frankfort, H. 1939, Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East, London.
- Frankfort, H.  1955, Stratified Cylinder Seals from the Diyala Region, OIP LXXII, Chicago.
- Garrison, M. B., 1988, Seal Workshops and Artists in Perspolis: A Study of Seal Impressions Perserving the Theme of Heroic Encounter on the Perspolis Fortification and Treasury Tablets. Vol I-III, Ph.D Disseration, The University of Michigan.
- Garrison, M. B., 1989, “An Early Dynastic III Seal in the Kelsey Museum of Archaeology: The Relationship of Style and Iconography in Early Dynastic III Glyptic”, Journal of Near Eastern Studies 48 (1): 1-13.
- Haerinck, E. 2011. “Painted Pottery of the First Half of the Early Bronze Age (Late 4th - First Centuries of the 3rd Millennium BC) in Luristan, W-Iran”, Iranica Antiqua 46: 55-106.
- Haerinck, E., Overlaet, B.  2006. Luristan Excavation Documents Vol. VI: Bani Surmah. An Early  Bronze Age Graveyard in Pusht-i Kuh, Luristan. (Acta Iranica 43). Peeters, Leuven.
- Haerinck, E., Overlaet, B. 2008. Luristan Excavation Documents Vol. VII: The Kalleh Nisar Bronze  Age Graveyard in Pusht-i Kuh, Luristan. (Acta Iranica 46). Peeters, Leuven.
- Hansen, D. P. 1971. Some Early Dynastic Sealings from Nippur. In D. G. Mitten, J. G. Pedley, J. A. Sccott (eds.), Studies Preented to George M. A Hanfman, 47-54, Fogg Art Museum, Hrvard University, Monographs in Art and Archaeology, N. 5, Mainz and Rhein: Verlag Philipp von Zabbern.
- Hansen, D. P. 1987. The Fantastic World of Sumerian Art: Seal Impressions from Ancient Lagash. In A. E. Farkas, P. O. Harper, E. B. Harrison (eds.), Monsters and Demons in the Ancient and Medieval Worlds: Papers Presented in Honor of Edith Porada, 53-63. Mainz and Rhein: Verlag Philip von Zabern.  
- Henrickson, R. C., 1984a. Godin III, Godin Tepe, and Central Western Iran, Ph.D. diss, Department of Near Eastern Studies, University of Toronto.
- Henrickson, R. C., 1986, “A Regional Perspective on Godin III Cultural Development in Central Western Iran”, Iran 24. 1-55.
- Henrickson, R. C., 2011. The Godin Period III Town, in H. Gopnik and M. Rothman (eds.), On the High Road: The History of Godin Tepe, Iran, 209-282. Canada: Royal Ontario Museum.
- Legrain, L., 1951, Ur Excavation X. Cylinder Seals, London.
- Matthews, R. J. 1991. “Fragments of Officialdom from Fara”, Iraq 53: 1–15.
- Matthews, R. J.  1993. Cities, Sealings and Writing: Archaic Seal Impressions from Jamdet Nasr and Ur, Materialien zu den frühen Schriftzeugnissen des Vorderen Orients 2, Berlin: Verlag Gebr. Verlag.
- Moorey, P. R. S., 1977, “What Do We know About the People Buried in the Royal Cemetery?”, Expedition 20 (1): 24-40.
- Pittman, H. 1998, Jewelry and Cylinder Seals, in R. L. Zettler, L. Horne (eds.), Treasures from the Royal Tombs of Ur, Exhibition Catalogue, 75-124, Philadelphia: University of Pennsylvania Museum.
- Pittman, H. 2002. The "Jeweler's" Seal from Susa and the Art of Awan, in E. Ehrenberg (ed.), Leaving No Stone Unturned: Essays on the Ancient Near East and Eygypt in Honor of Donald P. Hansen, 211-235, Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.
- Pittman, H. 2013. “Seals and Sealings in the Sumerian World”, in Crawford, H. (ed.), The Sumerians World, 319-341, Routledge Press.
- Pittman, H. 2014. "Chogah Maran in the Central Zagros: The Glyptic Art of the Early Bronze”, in Proceedings of the 8th ICAANE, Warsaw. Vol. 2, 367-382.
- Potts, D.T. 2004. The Archaeology of Elam. Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, 1st revised ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Renette, S. 2015. “Painted Pottery from Al-Hiba: Godin Tepe III Chronology and Interactions between Ancient Lagash and Elam”, Iran 53(1): 49-63.
- Roach. K. J. 2008. The Elamite Cylinder Seal Corpus, c.3500 – 1000 BC. Volume II. PhD disseration, (Near Eastern) Archaeology. The University of Sydney.
- Rothman, M. S. 1994. Sealings as a Control Mechanism in Prehistory: Tepe Gawra XI, X, and VIII. in Chiefdoms and Early States in the Near East, G. Stein and M. S. Rothman (eds.), 103-120. Madison Wisconsin: Prehistory Press.
- Schmidt, E. F., van Loon, Maurits, N., and Hans H. Curvers, 1989, The Holmes Expeditions to Luristan, Chicago.
- Selz, G.J. 20I4. Feeding the Travellers: On early dynastic travel, travel networks and travel provisions in the frame of third millennium Mesopotamia, in L. Milano (ed.), Paleonutrition and Food Practices in the Ancient Near East: Towards a Multidisciplinary Approach, History of the Ancient Near East Monographs 14, Padua, 261-79.
- Steinkeller, P. 2013a. Trade Routes and Commercial Networks in the Persian Gulf during the Third Millennium BC, in Scientific Board of the Third International Conference of Persian Gulf (eds.), Collection of Papers Presented to the Third International Biennial Conference of Persian Gulf (History, Culture and Civilization), 413-431 , Department of History, University of Tehran.
- Steinkeller, P.  2013b. Puzur-Inšušinak at Susa: A Pivotal Episode of Early Elamite History Reconsidered. in: De Graef, K. and Tavernier, J. (eds.) Susa and Elam. Archaeological, Philological, Historical and Geographical Perspective: Proceedings of the International Congress Held at Ghent University, December 14–17, 2009, 293-317, Mémoires de la Délégation en Perse 58. Leiden: Brill.
- Steinkeller, P. 2018. The Birth of Elam in History, in Alvarez-Mon, J., Basello, J. P., Wicks, Y. (eds.), The Elamite World, 177-202, New York: Routledge.
- Tourovets, A. 1994. “La Glyptique De Kalleh Nisar, Pusht–I Kuh–Luristan”, Iranica Antiqua 29: 9-45.
- Tourovets, A. 1996. “La Glyptique De Bani Surmah, Pusht–I Kuh–Luristan”, Iranica Antiqua 31: 19-45.
- Woolley, L. 1934, Ur Excavation, Vol. II. The Royal Cemetery, New Yourk.
- Young, T. C. 1966. “Survey in Western Iran, 1961”, Journal of Near Eastern Studies 25 (4): 228-239.
- Zettler, R. L. 1987. “Sealings as Artifacts of Institutional Administration in Ancient Mesopotamia”. Journal of Cuneiform Studies 39 (2): 197-240.
- Zettler, R. L. 1989. Pottery Profiles Reconstructed from Jar Sealings in the Lower Seal Impression Strata (SIS 8-4) at Ur: New Evidence for Dating, in Essays in Ancient Civilization Presented to Helene J. Kantor, Studies in Ancient Oriental Civilization, No. 47, A. Leonard and B. Williams (eds.), 369-383, The Oriental Institute of the University of Chicago.
- Zettler, R. L. 2007. Clay Sealings from the Early Dynastic I Levels of the Inanna Temple at Nippur: A Preliminary Analysis, in Studies Presented to Robert D. Biggs, From the Workshop of the Chicago Assyrian Dictionary. Volume 2, M. T. Roth, W. F., M. W. Stolper and P. von Bechtolsheim (eds.), 343-362, The Oriental Institue of the University of Chicago.