تپه دارویِ چهر، یک محوطه‌ی کارگاهی از دوره‌ی پارینه‌سنگی میانی در منطقه‌ی هرسین، استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.

چکیده

دره‌ها و حاشیه‌ی دشت‌های میان‌کوهی بین هرسین و بیستون در زمره‌ی مناطق جغرافیایی کلیدی در پژوهش‌های پارینه‌سنگی زاگرس هستند. پژوهش‌های باستان‌شناسی اخیر نشان‌داده که برخی محوطه‌های پارینه‌سنگی زاگرس در مجاورت برون‌زدهای رادیولاریتی از سنگ چخماق واقع‌شده‌اند. تپه داروی در حاشیه‌ی روستای چهر واقع در جنوب کوه بیستون، با تعداد قابل‌ملاحظه‌ای دست‌افزار سنگی از زمره این محوطه‌ها است. موقعیت جغرافیایی تپه داروی به‌گونه‌ای است که در حدفاصل بین محوطه‌های پارینه‌سنگی میانه در دره‌های میان‌کوهی هرسین و محوطه‌های پارینه‌سنگی دامنه‌ی کوه بیستون قرار دارد. در این مقاله پرسش‌های پژوهش شامل آن بود که قرار داشتن محوطه‌ی باز داوری برروی بستری صخره‌ای از برون‌زدهای طبیعی رادیولاریتی، بیانگر چه نوع کاربری می‌باشد؟ با بررسی و گونه‌شناسی یافته‌های سطحی، محوطه‌ی داروی در چه بازه‌ی زمانی قرار می‌گیرد؟ مطالعه‌ی فن‌آوری ساخت و گونه‌شناسی قطعات جمع‌آوری شده از تپه داروی نشان می‌دهد که از این محوطه به‌عنوان محلی باز کارگاهی برای تولید دست‌افزار سنگی استفاده شده است. یافته‌های سطحی نشان می‌دهد که تپه داروی یک محوطه‌ی تک‌دوره‌ای در دوره‌ی پارینه‌سنگی میانی است. پژوهش برروی یافته‌ها به روش کتابخانه‌ای-بررسی میدانی است؛ هم‌چنین حضور نسبتاً بالای تکنیک لوالوا و میزان قابل‌توجه روتوش برروی برداشته‌های سنگی این محوطه ازجمله نکات درخورتوجه است. حضور قطعات زیاد روتوش‌دار در یک محوطه‌ی کارگاهی که برروی مواد خام مرغوب واقع‌شده، نشان می‌دهد که به الزام دسترسی اندک به منابع ماده‌ی خام باعث روتوش اندازی نمی‌شود و دلیل اصلی روتوش به‌وجود آمدن لبه‌های کارآمد است؛ ضمن این‌که فراوانی نسبی تکنیک لوالوا در تپه داروی در تأیید پژوهش‌هایِ مبتنی‌بر حضور لوالوا در زاگرس مرتفع است و این محوطه یکی دیگر از محوطه‌هایی است که ادعای وجود لوالوا در زاگرس مرتفع را بیشتر اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Darvi Tepe Chehr, A Workshop Open Site from the Middle Palaeolithic Period in Harsin Region, Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • mohammad eghbal chehri 1
  • , Hamen Vahdati Nasab 2
1 Assistant Professor, Department of Archeology, Islamic Azad Univerty, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Archaeology department, Associated proffessor, Tarbiat modares univarsity
چکیده [English]

The valleys and margins of the intermountain plains between Harsin and Bisetun are among the key geographical areas in the Zagros Palaeolithic studies. Recent archaeological research has shown that some of the Zagros Paleolithic sites are adjacent to radiolarian rocks of chert. Darvi Tepe as one of these important sites with a considerable number of stone artifacts is located on the near of Chehr village and 10 km south of Bisetoon mountain. The geographical position of the Darvi Tepe is such that it lies between the Middle Paleolithic sites in the Harsin Mountains and the Paleolithic sites of the Bistoon Mountains. In this article, research questions were included what kind of usage does the site have on a rocky bed of natural radiolarian outcrops? By studing and typology of surface findings, what is the time period of Darvi Tepe? The study of the technology making and typology of the pieces collected from the Darvi Tepe shows that the site was used as an open workshop for the production of stone artifacts. The Surface findings from the site indicate that the  Darvi Tepe is belong to the Middle Paleolithic period. The research on the findinds is based on library- field survey method. Also the relatively high presence of the LevaLeva technique and retouch on the debitage of the site are noteworthy. The presence of a large number of retouch pieces in a workshop site on the high quality raw materials was indicated that the low availability of raw material resources does not lead to retouch and it is the main reason for the retouch creating efficient edges. While the relative abundance of the Levaleva technique in the Darvi Tepe is confirming studies based on the presence of Levaleva in high Zagros, and this is another site that further substantiates the claim of Levalova in the High Zagros.
Keywords: Middle Palaeolithic, Levaleva Technique, Darvi Tepe, Workshop Site, Central Zagros.
 
Introduction
The valleys and margins of the Highland Plains between Hersin to the Bistoon Mountains are one of the most important zones in the Central Zagros Basin, where numerous sites from various pre-historic periods have been obtained. Archaeological evidence from various parts of the region indicates that scattered human groups were present in the foothills and intermountain ranges of the area during the late Paleocene. Its environmental status seems to have provided the necessary conditions for the survival of these groups. Despite the importance of this area in Palaeolithic studies, it has not received much attention from archaeologists, and most of the Paleolithic studies in recent decades have focused on caves on the slope of Bistoon Mountains (Coon, 1951.Young&Smith,1966. Jaubert et al, 2006. Biglari, 2001). In this article, research questions were included what kind of usage does the site have on a rocky bed of natural radiolarian outcrops? By studing and typology of surface findings, what is the time period of Darvi Tepe? The study of the technology making and typology of the pieces collected from the Darvi Tepe shows that the site was used as an open workshop for the production of stone artifacts. The Surface findings from the site indicate that the  Darvi Tepe is belong to the Middle Paleolithic period. The research on the findinds is based on library- field survey method. Despite the high importance of open sites in the area that are based on chert rock resources, there is little research to date on open sites and how to access raw material resources such as chert outcrops. Therefore, recognition of these open sites, which may have been workshops for the production of stone tools or animal slaughter sites, can solve some of the problems encountered in the Palaeolithic of the region and In terms of how much of the raw material is supplied in the sites further more to our knowledge of the Paleolithic area. One of these open sites is the Darvi Tepe which is located a naturally promontory on the eastern margin of the intermountain valley of Bisetun south, 3 km southwest of Gamasiyab river and 2.5 km north east of Chehr village.
 
Reaserch findings
Darvi Tepe is an approximate area of 1.3 hectares with a length and width 130× 100m and its highest elevation is 4.5 m above the surface of adjacent southern plains. The geological texture of the area is a combination of radiolate with limestone. The result of the systematic survey of the site was to collect a total of 194 stone finds from the open Darvi Tepe, which were divided into three workshops A, B, and C for greater accuracy in recording. This open site seems to be a place for the production of stone artifacts in the Middle Paleolithic period. Evidence this claim includes the high volume of raw material on the surface of the site, the cortex cores with one or more cropping effects, the high frequency of initial cotex removals of debitages, and even the retouching tools without the use of side edges that they also have a cortex. Frequency and percentage of debitages were 26.28% (51), tools 63.40% (123) and cores 20 (10.30%). The presence of retouched pieces (123) is relatively high in comparison to non-retouched stone tools, suggesting that retouching tools are the most used in the site stone findings. The presence of the Levalva technique is also another feature of the tools of Darvi Tepe site, which accounts for about 47.93% (93) of the total stone findings. The morphology of a total of 123 stone tools showed that the frequency of its different species were: points (32), scrapers (29), notchs (24), denticulates (18), The blades are levalva (12), drill (4), naturally backed knife (3) and burins (1). The presence of cortex was present in 132 (68.04%) of the tools, indicating that the process of flake-making and tool-making was carried out in sites.
 
Conclusion
The Natural Darvi Tepe, such as Harsin No.16 one of the open-air sites for the manufacture of stone artifacts in the Middle Paleolithic period, was formed on a radiolarian bed of mostly homogeneous and partially veined reddish-brown chert rocks. Considering the large volume of rock artifacts at this site, it can be said that one of the important sources of raw material in the region, for the production of stone artifacts in the Middle Paleolithic period, was supplied from the open-air site of Darvi. On the site, the abundance of raw material with effect of flake removal, cores and cortex debitages with retouched tools without the effect of use can be seen on the side edges. The presence of cortex in 132 pieces (68.04%) of the whole set of hand tools has been collected. Also, at least some of the Levallois artifacts used in the caves and rock shelters in the slopes of Mount Bisetun, such as Martarik cave, were supplied from the open-air site of Darvi. This is associated with the high production of Levallois artifacts at this site. This view is justified by the ten-kilometer distance of Darvi from Mount Bisetun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • middle palaeolithic
  • Levaleva Technique
  • Darvi Tepe
  • Workshop Site
  • Central Zagros
- اسمیت، فیلیپ؛ و مورتنسن، پدر، 1388، «معرفی سه محوطه جدید نوسنگی قدیم در غرب ایران». ترجمه‌ی فریدون بیگلری، فصلنامه‌ی باستان‌پژوه، سال 12، شماره‌ی 18، زمستان، دانشگاه تهران،  صص: 83-79.
- برود، ژان، 1368، شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش کرمانشاه. مترجم: علی‌آقا نباتی، تهران: سازمان زمین‌شناسی کشور.
- بیگلری، فریدون، 1380، «گزارش مکان‌های نویافته دیرینه‌سنگی در بیستون». مجله‌ی باستان‌شناسی و تاریخ، شماره‌ی 2، شماره‌ی پیاپی 28، بهار و تابستان، صص 60-50. 
- مترجم، عباس؛ و محمدی‌فر، یعقوب، 1381، «بررسی، شناسایی و مستندسازی آثار باستانی شهرستان هرسین». آرشیو اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه (منتشرنشده).
- وحدتی‌نسب، حامد؛ و آریامنش، شاهین، 1394، باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران(از آغاز تا سپیده‌دم روستانشینی). تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری.
 
- Agard, P.; Omrani, J.; Jolivet, L. & Mouthereau, O., 2005, “Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation”. Int J Earth Sci Geol Rundsch, No. 94, Pp. 401-419.
- Alibaigi, S.; Niknami, K. A.; Heydari, M.; Nikzad, M.; Zainivand, M.; Manhobi, S., Mohammadi Qasrian, S.; Khalili, M. & Eslami, N., 2011, “Palaeolithic open-air sites revealed in the Kuran Buzan Valley, Central Zagros, Iran”. Antiquity, No. 85 (329). Project Gallory.
- Baumler, M. F. & Speth, J. D., 1993, “A Middle Paleolithic Assemblage from Kunji Cave, Iran”. In: The Paleolithic Prehistory of the Zagros-Taurus, edited by Deborah I. Olszewski and Harold L. Dibble, pp. 1-73. University Museum Monograph 83, University Museum Symposium Series 5. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania.
- Biglari, F. & Abdi, K., 1999, “Paleolithic Artifacts from Cham-e Souran, the Islamabad Plain, Central Western Zagros Mountains, Iran”. In: ArchaölogischeMitteilungenaus Iran und Taurus, No. 31, Pp: 1–8.
- Biglari, F. & Shidrang, S., 2006, “The Lower Paleolithic Occupation of Iran”. Archaeology, No. 69: 3-4, Pp: 160- 168.
- Böeda, E., 1988, “Le concept laminaire: rupture et filiation avec le concept Levallois”. In: Ĺ Homme de Néandertal, vol. 8: La Mutation, ed. M. Otte. Liege: Etudes et Recherches Archeologiques de Ĺ Universite de Liege, Pp. 41-59.
- Coon C. S., 1951, Cave Exploration in Iran 1949. Philadelphia: The  University  Museum Monographs, University of Pensylvania press, Philadelphia.
- Daveau J. W.; Ringenbach, J.; Tavakoli, S.; Ruiz, M. H. & Lamotte, D., 2010, “Evidence for mantle exhumation along the Arabian margin in the Zagros (Kermanshah area, Iran)”. Arab journal Geosciences 2010, Springer, Pp. 1-15.
- Dibble, H. L., 1984, “The Mousterian Industry from Bisitun Cave (Iran)”. Paléorient, No.10/2, Pp. 23-34.
- Dibble, H. L., 1995, “Middle Paleolithic Scraper Reduction: Background, Clarification, and Review of the Evidence to Date”. J. Arch. Method and Theory, No. 2, Pp. 299-368.
- Dibble, H. L. & Holdaway, S. J., 1993, “The Middle Paleolithic Industries of Warwasi”. In: D. I. Olszewski and H.L. Dibble (ed.), The Paleolithic Prehistory of the Zagros-Taurus, Pp. 75-99. Philadelphia: University Museum Symposium Series, Volume 5, University of Pennsylvania.
- Hole, F. & Flannery, K. V., 1967, “The Prehistory of Southwestern Iran: A Preliminary Report”. Proceedings of the Prehistoric Society, No. 33, Pp. 147-206. 
- Jaubert, J.; Biglari, F.; Bordes, J-G.; Bruxelles, L.; Mourre, V.; Shidrang, S.; Naderi, R. & Alipour, S., 2006, New Research on Paleolithic of Iran: Preliminary Report of  2004 Iranian- French Joint Mission. Iranian center for Archaeological Research, Tehran.
- Jaubert, J.; Biglari, F.; Bordes, J-G.; Bruxelles, L.; Mourre, V.; Shidrang, S.; Naderi, R.; Mashkour, M.; Maureille, B.; Mallye, B.; Quinif, Y.; Rendu, W. & Laroulandie, V., 2009, The middle Paleolithic occupation of Mar Tarik, a new Zagros Mousterian site In Bisotun massif (Kermansha, Iran). Proceedings of the XV World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006), Pp. 7-28.
- Mellars, P., 1996, The Neanderthal Legacy. Princeton: Princeton University Press.
- Monnier, G. F., 2006, “The Lower/Middle Paleolithic Periodzation in Western Europe”. Current Anthropology, Vol. 47, No. 5, Pp. 709-744.
- Mortensen, P., 1993, “Paleolithic and Epipaleolithic Sites in the Hulailan Valley, Northern Luristan”. In: The Paleolithic Prehistory of the Zagros-Taurus. Edited by: D. Olszewski, & H. L. Dibble. University of Pennsylvania Museum, pp: 159-187.
- Mortensen, P. & Smith, P. F. L, 2014, “A Survey of Prehistoric Sites in the Harsin Region, 1977”. Modares Archaeological Research, Vols. 5 & 6, No. 10-11, Pp. 1-10.
- Roustaei, K., 2010, “Discovery of Middle Palaeolithic occupation at high altitude in the Zagros Mountains, Iran”. Antiquity, Issue 325, Vol. 84, Project gallery.
- Roustaei, K.; VahdatiNasab, H.; Biglari, F.; Heydari, S.; Clark, G. A. & Lindly, J. M., 2004, “Recent Paleolithic surveys in Luristan”. Current Anthropology, No. 45, Pp. 692-707.
- Skinner, J., 1965, “The Flake Industry of Southwest Asia: A Typological Study”. Unpublished Ph. D. dissertation, Columbia University, New York.
- Smith, P. E. L., 1975, “GanjdarehTepe”. Iran Vol. XIII, Pp. 178-180.
- Smith, P. E. L., 1986, Paleolithic Archaeology in Iran. University of Pennsyvania Philadelphia.
- Solecki, R. S., 1963, “Prehistory in Shanidar Valley, Northern Iraq”. Science, No. 139, Pp. 179–193.
- VahdatiNasab, H., 2010, “Reassessment of the Prehistory of Southwestern Iran Report (Hole and Flannery 1967)”. International Journal of Humanities, Vol. 17, No. 2, Pp. 1-12.
- VahdatiNasab, H. & Vahidi, M., 2011, “Reevaluation of Scrapers Reduction Model Using Geometric Index of Reduction (Mar-Tarik Middle Paleolithic Assemblages)”. Iranian Journal of Archaeological Studies, Vol. 1, Pp. 26-34.
- Young C. T. & Smith P. E. L., 1966, “Reaserch in the Prehistory of Central Western Iran”. Science, No. 153, Pp. 386-91.