تحلیل برهمکنش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان سنت های فرهنگی اروک، کورا ارس و نینوا Vدر شمال غرب و نیمه شرقی زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

2 دانشیار گروه پیش‌ازتاریخ، پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

3 دکتری باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

4 دکتری باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در هزاره‌ی چهارم و اوایل هزاره‌ی سوم قبل‌ازمیلاد با پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی میان جوامع، با شکل متفاوتی از تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در منطقه‌ی بین‌النهرین، آناتولی، حوزه‌ی ماوراقفقاز و فلات ایران روبه‌رو می‌شویم. در این بازه‌ی زمانی هم‌زمان با شکل‌گیری فرهنگ اوروک و گسترش نفوذ جوامع بین‌النهرینی در فراسوی مراکز اصلی خود، در ارتفاعات کوهستانی شمال و شرق رودخانه‌های دجله و فرات، فرهنگ ماوراقفقاز حضور دارد. در همین زمان، در حوضه‌ی دریاچه‌ی ارومیه یک وقفه‌ی فرهنگی بین حسنلو VIII/ مس‌وسنگ جدید/ پیزدلی و حسنلو VII/ عصر مفرغ قدیم  مشاهده می‌شود؛ لذا انتقال از حسنلو VIII به حسنلو VII بحث مهمی در دوران پیش‌ازتاریخ منطقه است. از سویی با توجه به برهم‌کنش فرهنگ‌های اوروک، کورا-ارس و فرهنگ سفال نارنجی منقوش در برخی محوطه‌ها، لذا مطالعه‌ی پراکنش و برهم‌کنش‌های میان فرهنگی در این دوران حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش از یک‌سو مطالعه‌ی برهم‌کنش‌های فرهنگی مردمان این حوزه‌ی فرهنگی در دوران پیش‌از‌تاریخ منطقه، و از سوی دیگر شناسایی جایگاه منطقه شمال‌غرب ایران در مبادلات فرهنگی اقتصادی مابین فلات ایران با قفقاز و بین‌النهرین می‌باشد. چگونگی برهم‌کنش‌های فرهنگی میان فرهنگ‌های اوروک، کورا-ارس و نینوا V و تغییرات ایجاد شده در روابط فرهنگی و اجتماعی زاگرس‌مرکزی و شمال‌غرب ایران به‌دلیل  حضور مردمان فرهنگ ماوراقفقاز قدیم، بنیادی‌ترین پرسش‌های پژوهش حاضر هستند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به‌عنوان نتیجه‌ی نهایی پس از بررسی و مطالعه‌ی برهم‌کنش‌های سنت‌های حسنلو VIII و VII به این نتیجه دست‌یافت که در طی این دوران دره‌ی اشنو-سولدوز به‌عنوان یک منطقه‌ی مرزی فرهنگی موجب جداشدن محوطه‌های جنوب دریاچه‌ی ارومیه و نیمه‌ی شرقی زاگرس‌مرکزی با فرهنگ اوروک و نینوا V از محوطه‌های موجود در شمال و شمال‌شرق تحت‌تأثیر فرهنگ کورا-ارس گردید و به‌تدریج پس از تسلط فرهنگ کورا-ارس محوطه‌های اوروکی متروک شده و مردمان کورا-ارس به‌عنوان یک قدرت تازه در منطقه ظهور می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Political, Social and Cultural Interactions Between the Cultural Traditions of Uruk, Kura-Arax and Nineveh V in the Eastern Part of Central Zagros and Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • sahar bakhtiari 1
  • behruz omrani 2
  • sepideh bakhtiari 3
  • Hosein Naseri Somee 4
1 Ph.D. in Archeology, University of Sistan & Baluchestan, Sistan & Baluchestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Archaeology in Research Institute for Cultural Heritage & Tourism, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Archeology, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.
4 Ph.D. in Archeology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the fourth millennium and early third millennium BC, with the complexity economic and social relations between the societies, we faced a different form of economic, political and cultural interactions in Mesopotamia, Anatolia, Trans-Caucasus and the Iranian plateau. During this time, coinciding with the formation of Uruk culture and the expansion of the influence of Mesopotamian societies beyond their main centers, in the northern and eastern highland of the Tigris and Euphrates rivers, Transcaucasian culture is present. At the same time, in the basin of Urmia Lake, there is a cultural gap between Hasanlu VIII / the Late Chalcolithic period/ Pisdeli and HasanluVII / the Early Bronze Age period. Therefore, the transition from Hasanlu VIII to Hasanlu VII is an important issue in the prehistoric of this region. Furthermore, due to the interaction of Uruk, Kura Arax and Nineveh V in some sites, so it is important to study the distribution and intercultural interactions in this period. The aim of this research is to study the cultural interactions of the people of this cultural region in the prehistoric and on the other hand to identify the position of the northwestern region of Iran in cultural and economic exchanges between the Iranian plateau and the Trans-Caucasus and Mesopotamia. The cultural interactions between the cultures of Uruk, Kura-Arax, and Nineveh V and the changes in the cultural and social relations of Central Zagros and northwestern Iran due to the presence of Trans Caucasus culture are the most fundamental research questions. This research with using descriptive-analytical method as the final result after examining and studying the interactions of Hasanlu VIII and VII concluded that during this period Ushnu-Solduz valley as a cultural border caused the separation of southern site of Urmia lake and the eastern part of the Central Zagros with the culture of Uruk and Ninevite V from the northern and northeastern sites was influenced by Kura Arax. Gradually, after the domination of the Kura Arax, sites of Uruk were abandoned and the Kura Arax people emerged as a new power in the region.
Keywords: Hasanlu VIII, Hasanlu VII, South of Urmia Lake, Uruk, Kura Arax.
 
Introduction
Northwest of Iran, due to its strategic location, cultural benefits, its favorable biological conditions, including high environmental potential and Special communication as a natural handicap has always been a concern for various human societies from the 7th millennium BC to the present. During the fourth millennium BC, a complex system of urban social organizations was developed in Mesopotamia. One of the signs of the government in Mesopotamia was the regional interchange network because the Mesopotamian cities were very poor in terms of mineral and natural resources and many of the raw materials needed to make products from the eastern and northern regions were imported. The lack of natural and mineral resources in Mesopotamia and the availability of these resources in the highlands created a commercial and transalpine trade area, which made the Mesopotamians procure materials from the Zagros Mountains. Because more developed political, social and economic structures were developed in the communities of the southern Mesopotamian, they were controlled from their colonies or as their business partners. Although many of the most dramatic developments in the field of early social development occurred for the first time in the southern Mesopotamian but the heights of eastern Turkey, western Iran, the Transcaucasian region (Georgia, Armenia, Azerbaijan) as well as the northern sites of Russia were also affected. At this time, we witness the cultural presence of Uruk culture in the southern Mesopotamia and the early Trans-caucuses culture in caucuses region. The development of the Uruk culture is not just leading to the central Zagros. Sites with material effects of Uruk culture in northwestern Iran are also identified in the Little Zab river basin. The Uruk culture in northwest of Iran is in horizon with Hasanlu VIII / Late Chalcolithic period and the beginning of the early Trans-caucuses culture in the Iranian plateau region coincides with Hasanlu VII. This has led some researchers to understands the causes of the disappearance of the Uruk sites and the simultaneous occurrence of the incident with the migration of people from Trans-caucuses culture, and consider immigrants as the main cause of the incident. Since there is a clear gap between the period of Hasanlu VIII (late chalcolithic/ Pisdeli period) and VII (early bronze age) in the chronological table of northwest Iran, therefore, the article attempts to study the transition from Hasanlu VIII to VII, the study of cultural tradition Hasanlu VII and intercultural cooperation in this period.
 
Methods and Materials
In the northwest of Iran during this period, two cultural traditions of the early Trans-Caucasus in the northern and northeastern parts of the Urmia Basin and the culture of POW in the south of the Urmia Lake basin have been in progress. It can be said temporally that the culture of the early Trans-Caucasus in the northwestern region has a time priority over the POW culture. With the presence of early Trans-Caucasus culture in the northwest and central Zagros, radical changes are made in cultural relations between the Iranian plateau and its neighbors. The control of trade routes that preceded the domination of the Uruk culture, at this time dominated by the Kura Aras immigrants. A remarkable point about the Yanik culture was their acceleration in Zagros movement and staying in the east-west business axis, so that the absolute chronology of the Kura Arax culture in the Yanik Tepe (3200-3,300 BC), Kul Tepe Jolfa (3100/3200 = 3700/3600 BC), Tepe Pisa (2460 -+ 88 BC), Tepe Gurab Malayer VII (3148 BC), and Godin IV (2950 BC) also confirmed this.These migrants have started to travel simultaneously throughout the region, and in areas that are not commercially significant, there is no controversy and we see the civilian presence of these minorities. And in front of any place that along the main line of these people is the violent presence of these tribes. These hostile conflicts are seen on Godin VI, Geoy Tepe and Yanik Tepe. Therefore, it is anticipated that, probably, people of the Bronze Age settled on arrival at large and vast plains near water resources and communication routes and, during a limited time, they move towards the commercial Zagros trade and cut off the domination of the Uruk on this way. Then they appear as a new power in the region.
 
Conclusion
With the presence of the Yannik people in the northwest and central Zagros, there were major changes in social activities and cultural relations between Iranian Plateau and its neighbors. The control of trade routes, previously under the control of the Uruk, is now dominated by Kura-Arax migrants (Alden, 1982). A remarkable point about the people of Yangiq culture was their acceleration in moving along Zagros and in the east-west business axis, so that the absolute chronology of the data of the Kura Arax culture in Yaniq Tepe (3200-3300 BC), Kul Tepe of Jolfa V (3200/3100 - 3600/3700 BC), Tepe Pisa (2460 +_ 88 BC), Gurab VII of Malayer (3148 BC) and Gudin Tepe IV (2950 BC) indicate their acceleration in access to this axis (Map.3). This indicates that there was no interruption in their movement from the mainland to the Iranian Plateau and in fact we do not face diffusionism of population. They began to move around the region concurrently and in areas that were not commercially significant, no conflict existed and the peaceful presence of these people was observed.  Quiet and distant conditions like these are also seen in the areas like Ahranjan, Haftavan, Hasanlu, Jolbar, Gijlar, Kohne Pasge Si Tepe, Zarnaq, Ali Abad Bukan, Shirlou, Daerman Tepe, Pir Taj, Tepe Pisa, and Gurab. Conversely, every place along the main course of the movement of these people witnessed the violent presence of them. This violent occupation can be seen in the areas of Godin VI, Geoy Tepe K, and Yaniq Tepe. The existence of a defensive wall and evidence of burning at the Geoy Tepe, K Yaniq Tepe, Godin VI, as well as the presence of 2, 000 slings, a type of weapon and mace in Godin Tepe, indicate this coercive presence. Therefore, it is anticipated that the people of the early Bronze Age settled near water resources and communication routes after entering large and vast plains and moved to Zagros to take control of commercial routes over time. they completely cut off the Uruk’s control over the highway and emerge as a new power in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hasanlu VIII
  • Hasanlu VII
  • South of Urmia Lake
  • Uruk
  • Kura Arax
بیننده، علی، 1395، «نشانه‌هایی از ارتباط تجاری و فرهنگی جوامع شمال‌غرب ایران و بین‌النهرین در اواخر دوران مس‌وسنگ». جامعه‌شناسی تاریخی، دوره‌ی 8، شماره‌ی 2، صص: 37-21.
- بیننده، علی؛ و رزم‌پوش، علی، 1393، «کاوش نجات‌بخشی محوطه برسیو، حوضه زاب، شمال‌غرب ایران». پژوهش‌های باستان‌شناسی مدرس،سال 8، شماره‌ی 12، صص: 48-35.
- حیدری، رضا، 1383، «گزارش بررسی باستان‌شناختی شهرستان مهاباد». پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری (منتشرنشده).
- خاکسار، علی؛ همتی‌ازندریانی، اسماعیل؛ و نوروزی، آصف، 1393، «بررسی فرهنگ یانیق در زاگرس‌مرکزی براساس کاوش لایه‌نگاری در تپه گوراب ملایر». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شماره‌ی 7، دوره‌ی 4، صص: 66-37.
- رزاقی، حسین؛ و فهیمی، حمید، 1383، «گزارش مقدماتی گمانه‌زنی در تپه جلبر (خان بابا)، آذربایجان غربی، مرداد 1375». مجله‌ی باستان‌شناسی و تاریخ، سال 18، شماره‌ی 2، صص: 52-59.
- شریفی، مهناز، 1394، «گزارش کاوش باستان‌شناختی شهرستان سردشت، محوطه بروه (بالان)». آرشیو پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی (منتشرنشده).
- شریفی، مهناز، 1396، «گمانه‌زنی تپه چال‌پیرتاج». شانزدهمین گردهمایی سالانه‌ی باستان‌شناسی، پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی، صص: 292-287.
- عابدی، اکبر، 1396، «گزارش کاوش باستان‌شناختی شهرستان پیرانشهر (سد سیلوه)». آرشیو پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی (منتشرنشده).
-گوپنیک، هیلاری؛ راثمن، میشل، 1395، در مسیر شاهراه پژوهش­‌های باستان‌شناختی در گودین‌تپه. ترجمه‌ی محمدامین میرقادری و هادی صبوری، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش‌­های ایرانی و اسلامی.
- فلاحیان، یوسف، 1394، «گزارش کاوش باستان‌شناختی شهرستان سردشت، محوطه تپه‌باغی» آرشیو پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی (منتشرنشده).
- مازیار، سپیده، 1396، «پراکنش فرهنگ اوروک و چگونگی برهم‌کنش‌های فرهنگی و سیاسی آن با سنت فرهنگی کورا-ارس». مطالعات باستان‌شناسی، سال 9، شماره‌ی 1، صص: 231-211.
- مترجم، عباس،؛ 1387، «بررسی و تحلیل الگوهای استقراری دوره‌ی مفرغ قدیم در دشت‌های پیرامون کوهستان الوند همدان». رساله‌ی دکتری گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (منتشرنشده).
- میرزایی، فرنگیس، 1385، «گزارش کاوش باستان‌شناختی محوطه‌ی قاپان‌تپه شاهین‌دژ». آرشیو پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی (منتشرنشده).
 
- Abedi, A.; Khatib-Shahidi, H.; Chataigner, CH.; Niknami, K.; Eskandari, N.; Kazempour, M.; Pirmohammadi, A.; Hoseinzadeh, J. & Ebrahimi, GH., 2014, “Excavation at Kul Tepe of (Jolfa) North-Western Iran 2010, First Preliminary Report”. Ancient Near Eastern Studies, No. 51, Pp: 33–167.
- Alden, J., 1982, “Trade and Politics in Proto – Elamite Iran”. Current Anthropology, No.23(6), Pp: 613- 640.
- Algaze, G., 1993, The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization. Chicago, University of Chicago Press.
- Algaze, G., 2008, Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization. University of Chicago Press, Chicago.
- Algaze, G., 2012, The End of Prehistory and the Uruk period. In: H.Crawford (ed.), The Sumerian World, Routledge, Pp: 68-94.
- Badler, V. R., 2002, “A Chronology of Uruk Artefacts from Godin Tepe in Central Western Iran and Its Implications for the Interrelationships Between the Local and Foreign Cultures”. Artefacts of Complexity: Tracking the Uruk in the Near East, (Postgate, J.N) ed, British School of Archaeology in Iraq, Aris and Philips, Oxford, Pp: 79–110.
- Binandeh, A., 2016, “Signs of the Commercial and Cultural Relations of the Northwest Communities of Iran and Mesopotamia at the End of the Chalcolithic Period”. Historical Sociology, No. 8(2), Pp: 21-37.
- Cooper, J. S., 2004, “Babylonian beginnings: the origin of the cuneiform writing system in comparative perspective”. The First Writing. Script Invention as History and Process, (Houston, S.D) ed, Cambridge University Press, Cambridge, Pp: 71–99.
- Conti, A. M. &  Persiani, C., 1993, “When Worlds Collide: Cultural Developments in Eastern Anatolia in the Early Bronze Age”. In: M., Frangipane, H., Hauptmann, M., Liverani, P., Matthiae, and M., Mellinck (eds.), Between the Rivers and Over the Mountains, Universita di RtmI “LI SIplenzI”, Pp: 361-414.
- Danti, M. D., 2013, “The Late Bronze and Early Iron Age in Northwestern Iran”. The Oxford Hand Book OF Ancient Iran, (Potts, D.T) ed, Oxford University Press, Pp: 327 -376.
- Danti, M. D.; Voigt, M. M. & Dyson, R. H. Jr., 2004, “The Search for the Late Chalcolithic/ Early Bronze Age Transition in the Ushnu-Solduz Valley, Iran”. In: A view from the Higlands: Archaelogical Studies in Honor of Charles Burney, (Sagona, A) ed, Ancient Near Eastren Studies: Supplement 12, Peeters Press, Louvain, Pp: 584-616.
- Driel, G. V., 1977, The Uruk settlement on Jebel Aruda: a preliminary report. Le moyen Euphrate, zone de contacts et d'échanges.
- Englund, R. K., 1998. “Texts from the late Uruk period”. Mesopotamien: Spنturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit (Bauer, J., Englund, R.K., Krebernik, M) eds, Freiburg University, Gِttingen, Pp: 13–233.
- Faraji, N.; Hassanzadeh, Y. & Mahadevaiah, M. P., 2015, “Reconnaissance of the Bronze Age Site in the Southern Lake Urmia Basin, Northwest of Iran: Ali Abad Tape”. Asian Journal of Research in Social Science and Humanities, Vol. 5, No. 7, Pp: 320-343.
- Frangipane, M., 2001, “Centralization processes in Greater Mesopotamia: Uruk “Expansion” as the culmination of an early system of intra-regional relations”. Uruk Mesopotamia and its Neighbors: Cross cultural Interactions in the Era of State Formation, (Rothman, M) ed, SAR Press, Santa Fe, Pp: 307–348.
- Gopnik, H. & Rothman, M. S., 2011, On the High Road the History of Godin Tepe, Iran. With Contributions by R.C, Henrikson and V.R. Badler, Mazda Publisher Association with the Royal Ontario Museum.
- Helwing, B., 2000, “Regional Variation in the Composition of Late Chalcolithic Pottery Assembleges”. In: C., Marro and H., Hauptmann (eds.), Chronologie des Pays duCaucase et de l'Euphrate aux IVème-IIIème Millénaires. Actes du Colloque d'Istanbul, 16-19décembre 1998. Varia Anatolica XI, Paris, Pp: 473-494.
- Helwing, B., 2005. “The late Chalcolithic period in the northern Zagros a reappraisal of the current status of research”. In: Proceedings of International Symposium on Iranian Archaeology: Northwest Region, Pp: 11-23.
- Hauptmann, H., 2000, “Zur Chronologie des 3. Jahrtausends v.Chr. am oberen Euphrat Aufgrund der StratigrIphle reu Ntrşsnoepe”. In: C., Marro and H., Hauptmann (eds.), Chronologie des Pays duCaucase et de l'Euphrate aux IVème-IIIème Millénaires, Actes du Colloque d'Istanbul, 16-19décembre 1998. Varia Anatolica XI, Paris, Pp. 419-438.
- Kroll, S., 2004, “Aurel Sein in Hasan Ali Bemalte Fruhbronzezeitliche keramik im Gebiey des Urmia-Sees Hasan Ali Ware”. A View from the Highlands: Archaeological Studies in Honour of Charles Burney, Sagona, A (ed), Peeters, Herent, Belgium, Pp: 677–692.
- Kushnareva, K. Kh., 1997, The Southern Caucasus in Prehistory: Stages of Cultural & Socioeconomic Development from the Eighth to the Second Millennium B.C. Philadelphia: The University Museum
- Marro, C., 2010. “Where did Late Chalcolithic Chaff-Faced Ware originate? Cultural Dynamics in Anatolia and Transcaucasia at the Dawn of Urban Civilization (ca 4500- 3500 BC)”. Paléorient, Pp: 35-55.
- Matthews, R., 2012, “Administrative Activity and Technology at Godin Tepe in the Later Fourth Millennium BC”. Proceedings of the International Conference on Iranian Archeology, West Kermanshah Region, The Research of Institute of Cultural Heritage and Tourism Press, Pp:55-67.
- Matthews, R., 2013, “The Power of Writhing: Administrative Activity at Godin Tepe, Central Zagros, in the Late Fourth Millennium BC”. Ancient Iran and its Neighbours: Local Developments and Long-range Interactions in the 4th Millennium B.C., (Pertie, C.A) ed, British Institute of Persian Studies Archaeological Monographs Series III, Pp:337-351.
- Maziar, S., 2010, “Excavations at Kohne Pasgah Tepesi, The Araxes Valley, Northwest Iran: First Preliminary Report”. Ancient Near Eastern Studies, No. 47, Pp: 165-193.
- Mohammadifar, Y. & Motarjem, A., 2009, “Tepe Pisa: A New Investigation of the Kura-Araxes Culture in Central Western Iran”, Antiquity, No. 83 (320), Project Gallery: https://www.researchgate.net/publication/234126522_Tepe_Pissa_New_investigations_at_a_Kura-Araxes_site_in_central_western_Iran
- Omrani, B.; Khatib-Shahidi, H. & Abedi, A., 2011, “Early Bronze Age, New Migrants and The Beginnig Of Township In Azerbaijan”. NW Iran, Iranica Antiqua, Vol. XLVII, Pp: 1-27.
- Pacorella, P. E. & Salvini, M., 1984, Tra Zagros EL Urmia. Rome.
- Palumbi, G., 2008, The Red and Black: Social and Cultural Interaction between the Upper Euphrates and Southern Caucasus Communities in the Fourth and Third millennium B.C. UnlseruloI rl RtmI “LI SIplenzI”.
- Omrani, B. & Bakhtiari, S., 2019, “Reassessing the prehistory of North-Western Iran from the Paleolithic to the end of the Bronze Age”, International Conference on the Araxes River in the Late Perhistory: Bridge or Border? Lyon, 13-16 May.
- Sagona, A., 2018, The Archaeology of the Caucasus from Earliest Settlements to The Iron Age. Cambridge University Press.
- Stein, G. J., 2012. “The development of indigenous social complexity in Late Chalcolithic Upper Mesopotamia in the 5th-4th millennia BC-an initial assessment”. Origini, No. 34, Pp: 125-151.
- Summers, G., 2013, Yanik Tepe, Northwestern Iran: The Early Trans-Caucasian Period, Stratigraphy and Architecture. Ancient Near Eastern Studies Supplement, No. 41.
- Weiss, H., 2003. “Ninevite 5 periods and processes”. The Origins of North Mesopotamian Civilization: Ninevite 5 Chronology, Economy, Society, (Subartu 9), Rova, E., Weiss, H (eds), Brepols, Turnhout, Pp: 593–624.
- Weiss, H. & Young, T. C., 1975. “The Merchants of Susa: Godin V and Plateau-Lowland Relations in the Late Fourth Millennium BC”. Iran, No. 13, Pp: 1-17.
- Young, T. C., 1986. “Godin Tepe Period VI/V and Central Western Iran at the End of the Fourth Millennium”. Gamdat Nasr: Period or Regional Style, Finkbeiner, U., Rollig, W (eds), Dr. Ludwig Reichert Verlag. Wisbaden, pp: 212-228.
- Young, T. C., 2004, “The Kangavar Survey, periods VI to IV”. A View from the Highlands: Archaeological Studies in Honour of Charles Burney, Sagona, A (ed), Peeters, Herent, Belgium, Pp: 645–660.