حیات اجتماعی مجموعه شهری فرح آباد ساری در عصر صفوی( از شکل گیری تا فروپاشی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه باستان شناسی دانشگاه مازندران.

2 استادیارگروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند.

چکیده

در راستای تدابیر اقتصادی شاهان صفوی در مازندران خصوصاً عصر سلطنت شاه عباس اول (1038-996ه.ق) برخی از شهرهای مازندران با عملکرد اقتصادی ایجاد یا توسعه یافتند. شهرهای فرح آباد ساری و اشرف البلاد(بهشهر کنونی) نمونه های بارز این راهبرد اقتصادی در مناطق شرقی مازندران هستند که هریک در رونق بخشیدن کوتاه مدت فرایند تجارت، نقش موثری ایفا کردند. این پژوهش تلاش دارد تا با طرح این پرسش که عوامل موثر در شکل گیری ، گسترش و فروپاشی شهر فرح آباد شامل چه مواردی هستند؟ به نقش و اهمیت الگوهای حاکم بر روند شهرسازی صفویان در مازندران ، با مطالعه موردی بر روی شهر فرح آباد بپردازد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر رویکرد تحلیل تاریخی است. همچنین روش گردآوری اطلاعات نیز بر پایه مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی باستان شناختی نگارندگان استوار است. نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که شهر فرح آباد در طول حیات پویای شصت ساله خود (1078-1021 هـ.ق)، سه مرحله مهم تکاملی در شهرسازی را پشت سرگذاشته است. در مراحل سه گانه یاد شده، تحولات ساختار شهری، تابع عوامل سیاسی و اقتصادی گوناگونی بوده که در مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Life of Farah Abad Complex City in Safavid Period (Formation to Collapse)

نویسندگان [English]

  • Abed Taghavi 1
  • Hasan Hashemi Zaraj Abad 2
چکیده [English]

Some of the Mazandaran Cities have developed economically, due to the Safavid Kings Economic Policies especially during the Shah Abbas kingship (996-1038 A.H.) Farah Abad of Sari and Ashraf Al-Belad cities are the most important examples of such policy for commercial splendor of given approach in the Eastern part of Mazandaran province. This research attempts to answer this question that, what are the key-factors of the formation, development and collapse of Farah Abad by applying the role and importance of the dominant pattern of the Safavid Urban-planning in Mazandaran, here the case study of Farah Abad. The research methodology is Historical Analysis Approach. Data-gathering method includes library and field studies. The result shows that Farah Abad city had three main evolutionary stages during the sixty years of its own dynamic life (1021-1078 A.H) in which, evolution of Urban Structure has been depended on various politico-economic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid Period
  • Mazandaran
  • Farah Abad City
  • Social Life