مطالعه کارکرد معماری و گونه‌شناسی قلعه‌های دستگردان طبس در دوره اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه باستان شناسی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22084/nbsh.2020.21027.2082

چکیده

قلعه‌ها بناهای امن و مستحکمی هستند که در گذشته در نقاط مهم و گذرگاه‌ها ساخته می‌شدند. موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی به‌لحاظ ویژگی‌های طبیعی، چون: رشته‌کوه‌ها و دشت‌های کم‌ارتفاع، هویت خاصی بدین‌منطقه بخشیده و کم‌آبی و خشک‌سالی محیط موجب بی‌ثباتی سیاسی و درنتیجه معماری امنیتی و ساخت قنات را در سازگاری با محیط به‌وجود آورده است. بخش دستگردان در محدودۀ جغرافیایی غربی استان خراسان جنوبی قرار دارد و به‌دلیل شرایط ویژۀ جغرافیایی، مانند: قرارگیری در حاشیۀ کویر لوت و دور بودن از مراکز شهری و خدماتی بزرگ، تبدیل به منطقه‌ای غیرقابل دسترس از مراکز حکومتی طی دوره‌های مختلف تاریخی شده است؛ از این‌رو، آثار معماری فراوانی را در خود جای داده‌ است. در بررسی باستان‌شناسی بخش دستگردان طبس در سال 1394ه‍.ش.، قلعه‌هایی مربوط به اواخر سلجوقی تا اوایل پهلوی شناسایی شده که تاکنون ساختار و کارکرد هر یک مطالعه نشده است. لازم به ذکر است شیوۀ قلعه‌سازی در منطقه بر شیوۀ معماری بسیاری از بناهای این منطقه، مانند به‌کارگیری برج و حصارهای مرتفع، تأثیر گذارده است.  این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با انجام فعالیت‌های میدانی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، مانند منابع تاریخی دوران اسلامی انجام گرفته است و درپی پاسخ به این پرسش است؛ گونه‌شناسی قلعه‌های دستگردان براساس کارکرد و عناصر سازنده به چه نحوی قابل ارزیابی است؟ هدف این پژوهش شناخت و مطالعۀ ساختار کالبدی معماری قلعه‌های دستگردان طبس، گونه‌بندی و گاهنگاری آن‌ها است. مطالعه سیر تاریخی دگرگونی در ساختار و عوامل تأثیرگذار بر کالبد قلعه‌ها و ترسیم الگوی حاکم‌بر ساختار معماری این‌گونه بنا، از دیگر اهداف این پژوهش است. مطالعه بناهای امنیتی این منطقه نشان می‌دهد، شرایط اقلیمی با مناطق بیابانی گسترده و نقاط مرتفع پناهگاهی و تحولات سیاسی ـ اجتماعی به‌دلیل قرارگیری بر سر راه‌های ارتباطی با مرزهای شرقی و همچنین دوری از مراکز شهری منطقه و نبود یک حاکمیت وابسته به دولت مرکزی بر فرایند شکل‌گیری ساختار معماری امنیتی بخش دستگردان طبس در دوره اسلامی تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Architectural and Typological Function of the Castle of Dastgardan Tabas in the Islamic Period

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ebrahim Zarei 1
  • Bahram Annani 2
  • Khadijeh Sharif-Kazemi 3
1 Professor, Department of Archeology, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 PhD students in Archeology, Department of Archeology, Faculty of Conservation and Restoration, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran.
3 PhD in Archeology, Department of Archeology, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Castles are strong and secure monuments built in the past on important points and roads. The geographical location of South Khorasan province in terms of natural features such as mountain ranges and low plains, has given a special identity to this region and the drought and the environment has created political instability, thereby creating a security architecture and aqueducts to adapt to the environment. Dastgerdan section is located in the western geographical area of South Khorasan province and due to special geographical Such as being located on the edge of the Lut Desert and being far from major urban and service centers, it has become an inaccessible area from government centers during various historical periods, it has many architectural works. In the archaeological survey of Dastgardan Tabas in 2015, castles from the Late Seljuk to early Pahlavi period have been identified that have not yet been studied the structure and function of each. It should be noted that the method of building castles in the region has influenced the architectural style of many buildings in this region, such as the use of towers and high fences. This paper is a descriptive-analytical approach based and it has been done by conducting field activities and referring to library sources such as historical sources of the Islamic period to explain and answer this question; Typology of castle architecture of Dastgerdan, based on performance and how the elements to be evaluated? Therefore, in this paper, it is attempted to analyze the important factors and factors in the formation of castles in the Dardgardan area. The purpose of this study is to know and study the physical structure of the architecture of Tabas Dastgerdan castles, their typology and chronology. A study of security buildings in the area shows, climatic conditions with vast desert areas and high places of refuge and socio-political developments due to the location of communication routes with the eastern borders and the vulnerability of the region during enemy attacks, as well as the distance from urban areas and the absence of a central government. The formation of the security architecture structure of the Dastgerdan section of Tabas has been influential in the Islamic period. The results indicate that security perception is one of the most influential concepts in shaping the fortresses of the area.
Keywords: Castles, Architectural Structure, Function and Typology, Dastgardan Tabas.
 
Introduction
The castle is one of the important biological centers known for its defensive elements. “The existence of safe havens, shelters and people’s resistance against foreign attacks should be considered as factors that have given cities a defensive role and put people together to counter and repel enemy attacks” (Shia, 2003: 11). Dastgardan section is located in the western geographical area of South Khorasan province. Among the architectural works left in Dastgardan, castles show more abundance. Castles are safe and strong structures that were built at key points and crossings. Hence, the geographical features of Dastgardan show that this area was located in the past, on the edge of Lut desert and eastern communication routes, and this situation has created special strategic conditions for it with political and social structure in the form of independent sovereignty and peasant rural population. By referring to the historical sources of the Islamic period (Hafez Abro, 1373: 1261), it can be seen that the Dastgardan region was located in the Qohestan area. Among the eastern regions of Iran, “Qohestan has characteristics that distinguish it from other neighboring regions throughout history, including its proximity to the eastern borders, its remoteness, and then its political isolation” (Daftari, 1996: 402). Due to the geographical location of the desert, the remoteness of the region has a direct impact on the process of the architectural structure of the region, and as a result, the most abundant architectural structures in the form of castles and towers have a security effect. As more than 18 healthy and semi-healthy castles have been identified in Dastgardan in the period from the late Seljuk period to the Qajar period and in this article 15 scientific studies have been studied. There were several other castles in this area that have been completely leveled today and only their names remain. The architecture of these structures is based on indigenous materials such as clay and stratification, in accordance with the climate of desert areas. Security is one of the most important concepts in shaping the body of castles in Dastgardan region. Common elements in Dastgardan security architecture such as tall and thick fences, cylindrical or conical towers, one or more gates and sometimes with a moat around the building are displayed. Many of the names and titles of the castles are derived from the name of the village in which they are located, and others belong to one or more of the owners of the building.
 
Typology and Functions of Dastgerdan Castles
Looking at the division of types of defense fortifications based on climate (Sotoudeh, 1362: 14 and Pazuki-Troudi, 1376: 161), the castles of Dastgerdan region in two groups; A- Mountainous and B- Plain fortifications are divided. In general, the morphology of the fortifications of Dastgardan region in four groups; 1- Towers, 2- Mountain castles 3- Rural castles 4- Intermediate forts which are jointly understood with the two uses of Rabat and Qala. The effects of passive defense in the construction of Dastgardan and Abkhorg forts, which are evidence of the use of these two buildings in the Seljuk period, are more recognizable than other forts. In the discussion of the typology of castles in the region, the castle-village species can be seen in two villages of Dastgardan. According to surveys and aerial images, the two half-ruined castles are located near the villages of Dastgardan and Hodar. Arbab-serf castles can be seen in Dehkavir castles, Fathabad. The function of Abedi and Seyedi castles was to store grain in the village. He placed the two forts of Deh Mohammad and Pashnehdaran in the group of military forts.
 
Conclusion
The importance and extent of each of the Dastgardan castles, depending on the climatic, political and social conditions, differ in design, materials, fortifications, number of towers and the size of each in the village. By simple definition, geographical conditions show structural differences in the design and type of materials of the mountain castle compared to the plains in the plain. Therefore, castles built on the plains are less strong. Also, from a social point of view, the proximity of some castles next to each other has increased the intensity of security in some villages and the face of rural development has changed based on the construction of different types of castles in the region. This is directly related to the numerous attacks of local invaders and insurgents in the eastern and border regions of Iran. In the forts of Dastgardan, the daughter of Abkhorg and Robat-e Deh Mohammad, the passive defense feature with large circular towers, a strong fence, a ditch and a lightning rod has made the necessary arrangements to stop the attacks of the enemies. This feature has affected the function of different types of castles in this area by analyzing and comparing the building elements such as towers, gates, spaces inside the castle, and how water is stored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Castles
  • Architectural Structure
  • Function and Typology
  • Dastgardan Tabas
- ابن‌اثیر، عزالدین، 1385، الکامل فی التاریخ. برگردان: سید محمدحسین روحانی، جلد سوم، چهارم و نهم، چاپ سوم، تهران: اساطیر.
- ارژمند، محمود؛ و اعتمادی‌پور، مرضیه، 1392، «نقد ساختارگرایانه فرم و عملکرد بنای تاریخی قلعه دختر فیروز‌آباد». مجلۀ نامه معماری و شهرسازی، شمارۀ 13، صص: 56-37.
- اشپولر، برتولد، 1384، تاریخ مغول در ایران. محمود میرآفتاب، چاپ هشتم، تهران: علمی و فرهنگی.
- امیرحاجیلو، سعید، 1391، «بررسی باستان‌شناختی مراکز سکونتی دوران سلجوقی و صفوی در حاشیۀ شمالی دشت اصفهان». رسالۀ دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت‌مدرس.
- باستانی‌پاریزی، محمدابراهیم، 1378، سیاست و اقتصاد عصر صفوی. تهران: انتشارات صفی‌علیشاه.
- بافقی‌مستوفی یزدی، محمد مفید بن نجم‌الدین محمود، 1391، مسمی به مختصر مفید در احوال بلاد ایران. چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوی.
- بی‌نام، 1381، تاریخ سیستان (تألیف به‌سال 725- 445 ه‍.ق.)، به‌تصحیح: محمد‌تقی‌بهار (ملک‌الشعرا)، چاپ ششم، تهران: معین.
- پارسی، فرامرز، 1383، «قلعه رودخان». مجلۀ معمار، شمارۀ 28، صص: 139-134.
- پازوکی‌طرودی، ناصر، 1376، استحکامات دفاعی ایران در دورۀ اسلامی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- پطروفشکی، ایلیاپائولوویچ، 1354، نهضت سربداران خراسان. ترجمۀ کریم کشاورز، چاپ هفتم، تهران: پیام.
- پطروفشکی، ایلیاپائولوویچ، 1363، اسلام در ایران، از هجرت تا پایان قرن نهم هجری. ترجمۀ کریم کشاورز، چاپ هفتم، تهران: پیام.
- ترکمان‌منشی، اسکندر‌بیگ، 1318، عالم آرای عباسی. به‌تصحیح: سهیلی خوانساری، کتابفروشی اسلامیه.
- تقوی، عابد؛ فرزین، سامان؛ کوهستانی، حسین؛ و عبداللهی، مهسا، 1396، «مؤلفه‌های دفاع غیرعامل در دژ قلعه کوه قاین». مجلۀ خراسان بزرگ، سال 8، شمارۀ 27، صص: 54-41.
- حافظ‌ ابرو، 1373، زبدة‌التواریخ. مقدمه، به‌تصحیح و تعلیقات: سید کمال حاج سید جوادی، جلد نخست، تهران: اطلاعات.
- خلعتبری، اللهیار؛ و دلریش، بشری، 1382، کارکردها و نقش سیاسی اجتماعی قلاع در تاریخ میانه‌ی ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- دپلانول، گزاویه، 1358، مطالعاتی درباره جغرافیای انسانی شمال ایران. ترجمۀ سیروس سهامی، چاپ دوم، مشهد.
- دفتری، فرهاد، 1375، تاریخ و عقاید اسماعیلیه. چاپ نخست، تهران: فروزان.
- رجبی، نجیب‌الله؛ و رجبی، میثم، 1390، تاریخ و مشاهیر قاینات. چاپ نخست، تهران: شهرآشوب.
- ریاضی، غلامرضا، 1316، «تاریخچه طبس». مجلۀ سالنامه شرق ایران، سال 1، شمارۀ 1، صص: 118-99.
- زارعی، محمدابراهیم؛ و حیدری‌باباکمال، یدالله، 1393، «اهمیت قلاع و استحکامات دوره قاجار منطقه شهداد در برقراری امنیت اجتماعی حاشیه غربی کویر لوت». دوفصلنامۀ پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دورۀ 4، شمارۀ 6، صص: 211-195.
- ساریخانی، مجید؛ شریفی‌نیا، اکبر؛ و قنبری، ندا، 1391، «نگاهی نو به قلعه میرغلام هاشمی، با توجه به عناصر سازندۀ بنا، قلعه یا کاروانسرا». فصلنامۀ پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دورۀ دوم، شمارۀ دوم، صص: 172-161.
- ستوده، منوچهر، 1362، قلاع اسماعیلیه. تهران: طهوری.
- سروش، محمدرضا؛ نصرآبادی، علیرضا؛ و زعفرانلو، رقیه، 1386، «درآمدی بر مطالعات باستان‌شناسی قلاع اسماعیلیۀ قهستان». مجلۀ اثر، دورۀ 28، شمارۀ 43-42، صص: 128-112.
- سلطانی، سعید، 1387، جستاری در بازشناسی قلاع قهستان با تأکید بر طراحی حفاظت و ساماندهی قلعه کوه قاین. چاپ اول، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی.
- سیرو، ماکسیم، 1357، کاروان‌سراهای ایران و ساختمان‌های کوچک میان راه‌ها‌. ترجمۀ عیسی بهنام، قاهره، بازنشر ایران: سازمان حفاظت آثار باستانی ایران.
- شاطریان، رضا، 1390، اقلیم و معماری ایران. چاپ سوم، تهران: سیمای دانش.
- شفقی، سیروس، 1387، «پیش‌درآمدی بر شهر اسلامی و افتراق آن با شهر غربی». مجموعه مقالات نخستین همایش آرمان شهر اسلامی، دانشگاه هنر اصفهان، اسفندماه 1387.
- عریان، مرضیه،1374، «شهرهای اسلامی». جلد نخست: مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ارگ بم- کرمان، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی کشور، صص: 304-278.
- عنانی، بهرام، 1394، «گزارش مقدماتی بررسی باستان‌شناسی بخش دستگردان شهرستان شهر طبس». بیرجند: میراث فرهنگی خراسان جنوبی، حوزۀ پژوهشی (منتشر‌نشده).
- قبادیان، وحید، 1387، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.
- کریمی، علیرضا؛ و علیپورسیلاب، جواد، 1392، «نگاهی به مفهوم تاریخی دفاع غیرعامل در عصر اسلامی». نشریۀ مطالعات تاریخ اسلام، سال 5، شمارۀ 18، صص: 115-99.
- کلایس، ولفرام، 1387، معماری ایران دورۀ اسلامی. به‌کوشش: محمدیوسف کیانی، «بخش قلعه‌ها»، چاپ هفتم، تهران: سمت.
- کیانی، محمدیوسف؛ و کلایس، ولفرام، 1362، فهرست کاروانسراهای ایران. جلد نخست، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ملازاده، کاظم؛ و محمدی، مریم، 1385، دایرة‌المعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی. جلد ششم: «قلاع و استحکامات نظامی»، چاپ نخست، تهران: سورۀ مهر، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- نائبیان، جلیل؛ شیخ‌نوری، محمدامیر؛ و پیری، محمد، 1388، «حکام سیستان از تشکیل سلسلۀ قاجار تا تسلیم علی‌خان سربندی». نشریۀ پژوهش‌های تاریخی، دورۀ جدید، شمارۀ 2، صص: 34-19.
- نهاری، مرتضی؛ و عنانی، بهرام، 1393، فردوس اقلیم و معماری اسلامی. چاپ اول، بیرجند: فکر بکر.
- ویلی، پیتر، 1386، آشیانۀ عقاب (قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه). ترجمۀ دکتر فریدون بدره‌ای، چاپ نخست، تهران: پژوهش فرزان روز.
- یعقوبی، احمد ابن ابی ‌یعقوب بن واضح، 1382، تاریخ یعقوبی. ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، چاپ نهم، تهران: علمی و فرهنگی.
- اطلاعات تصاویر هوایی (1397-1395) وبگاه:  www.GoogleEarth.com, (access date:08/10/2016 -01/12/2018), 10:15 Am).
 
- Amini, M., 2006, Historical geography of Tabas city. Yazd: Nikoo Ravesh Publications.
- Amir Hajiloo, S., 2012, “Archaeological study of residential centers of the Seljuk and Safavid eras on the northern edge of the Isfahan plain”. PhD thesis, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University (in Persian).
- Annani, B., 1394, “Preliminary report of the archeological study of Dastgerdan section of Tabas city”. Birjand, South Khorasan cultural heritage, research area (unpublished), (in Persian).
- Arjomand, M. & Etemadipour, M, 2013, “Structural critique of the form and function of the historical monument of Firoozabad Girl Castle”.Journal of Architecture and Urban Planning, No. 13, Pp: 56-37 (in Persian).
- Arooji, F. & Chahian, A. A., 2013, “The role of Iranian culture in facilitating travel in the 3rd and 4th centuries AH”. Journal of History and Culture, Vol. 45, No. 90, Pp: 86-55 (in Persian).
- Asgharianji, A., 1995, “Passive Defense in Bam Citadel”. First Bam Architecture and Urban Planning Congress, Volume 2, Tehran: Cultural Heritage Organization (in Persian).
- Bafghi Mostofi Yazdi, M. M., 2012, A short name useful in the situation in Iran, first edition. Mashhad: Astan Quds Razavi (in Persian).
- Bastani-Parizi, M. E., 1999, Politics and Economics of the Safavid Era. Tehran: Safi Alisha Publications (in Persian).
- Ciro, M., 1978, Caravanserais of Iran and small buildings in the middle of the road. Translated by: Issa Behnam, Cairo, republished by Iran: Iranian Antiquities Protection Organization (in Persian).
- Clais, W., 2008, Iranian Architecture of the Islamic Period, by: Mohammad Yousef Kiani, Part of the Castles, Seventh Edition, Tehran: Samat (in Persian).
- Daeinejad, F.; Aminzadeh, B. & Hosseini, S. B., 2006, Principles and Guidelines for Designing and Equipping Outdoor Residential Complexes for Passive Defense. Tehran: Building Research Center and Center (in Persian).
- Daftari, F., 1996, Ismaili History and Beliefs. First Edition, Tehran: Forouzan (in Persian).
- Dehkhoda, A. A., 1998, Dictionary. under the supervision of Mohammad Moin and Seyed Jafar Shahidi, Second Edition, Vol. 12, Theran: University of Tehran (in Persian).
- Deplanol, G., 1979, Studies on the human geography of northern Iran. translated by Sirus Sahami, second edition, Mashhad: Mashhad (in Persian).
- Emamzadegan, M.; Emamzadegan, H. & Emamzadegan, M., 2015, “Analysis of the evolution of Iranian-Islamic castles”. The first national conference on Iranian-Islamic architecture (yesterday’s appearance - tomorrow’s perspective), Shiraz, third volume, Pp: 2081-2068 (in Persian).
- Eshpoler, B., 2005, History of the Mongols in Iran. Mahmoud Miraftab, 8th edition, Tehran: Scientific and Cultural (in Persian).
- Eyebrow, H., 1994, The History of History. Introduction, Correction and Comments by Seyyed Kamal Haj Seyyed Javadi, Vol. 1, Tehran: Ettelaat (in Persian).
- Farzamshad, M., 2007, Theoretical Foundations of Architecture in Passive Defense. Tehran: Jahan Jamojam (in Persian).
- Forghani, M. F., 2002, History of the Ismailis of Ghohestan. First Edition, Tehran: University of Tehran (in Persian).
- Ghobadian, V., 2008, Climatic Survey of Traditional Iranian Buildings. Fifth Edition, Tehran: University of Tehran (in Persian).
- Grube, E.; Dickey, J.; Graber, E.; Sims, E.; Lewcom, R.; Jones, D. & Bridge, G. P., 2001, The Architecture of the Islamic World, History and Its Social Concept. Editor; George Michel, Translated by: Yaghoub Azhand, first edition, Tehran: Molly (in Persian).
- Hodgson, M., 1987, The Ismaili Sect. Translated by: Ferdon Badrahai, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research (in Persian).
- Ibn Athir, I., 2006, Al-Kamel Fi Al-Tarikh. Translated by: Seyyed Mohammad Hossein Rouhani, Vol. 3, Vol. 4 and Vol. 9, Third Edition, Tehran: Asatir (in Persian).
- Ibn Hoqal Nasibi, Abi al-Qasem, 1987, Soora al-Ard. Translated by: Dr. Jafar Shoar, Tehran: Iranian Culture Foundation (in Persian).
- Karimi, A. & Alipoursilab, J., 1392, “A look at the historical concept of passive defense in the Islamic era”. Journal of Islamic History Studies, Vol. 5, No. 18, Pp: 115-99 (in Persian).
- Kiani, M. Y. & Kleis, W., 1983, List of Caravanserais of Iran. Vol. 1, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance (in Persian).
- Majidi, D.; Giovechi, S. & Nouri Kermani, A., 1390, “Using passive defense in the construction of fortresses in ancient Iran”. Quarterly Journal of Islamic Iranian City Studies, No. 4, Pp: 48-37 (in Persian).
- Mathematics, Gh., 1316, “History of Tabas”. Journal of the Yearbook of Eastern Iran, Vol. 5, No. 5, Pp: 118-99 (in Persian).
- Mollazadeh, K. & Mohammadi, M., 2006, Encyclopedia of Iranian Historical Monuments in the Islamic Period. Vol. 6, Castles and Military Fortifications, First Edition, Tehran: Surah Mehr, Islamic Propaganda Organization Art Center (in Persian).
- Nahari, M. & Annani, B., 2014, Ferdows Islamic Climate and Architecture. First Edition, Birjand: Fekr Bekr (in Persian).
- Naibian, J.; Sheikhnouri, M. A. & Piri, M., 2009, “The rulers of Sistan from the formation of the Qajar dynasty to the surrender of Ali Khan Sarbandi”. Journal of Historical Research, New Volume, No. 2, Pp: 19-19-34 (in Persian).
- Paplizidi, M. H., 1988, Culture of settlements and religious places of the country. Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation (in Persian).
- Parsi, F, 2004, “Rudkhan Castle”. Architect Magazine, No. 28, Pp: 139-134 (in Persian).
- Pazouki-Troudi, N., 1997, Iran’s Defense Fortifications in the Islamic Period. Tehran: Cultural Heritage Organization (in Persian).
- Petrofashki, I., 1984, Islam in Iran, from the Emigration to the End of the Ninth Century AH. Translated by: Karim Keshavarz, seventh edition, Tehran: Payam (in Persian).
- Petrofshki, I., 1975, Khorasan Sarbdar Movement. Translated by: Karim Keshavarz, seventh edition, Tehran: Payam (in Persian).
- Pirnia, M. K., 1390, Introduction to the Islamic Architect of Iran (inner-city and outer-city buildings). Edited by: Gholam Hossein Memarian, 16th edition, Tehran: Soroush Danesh (in Persian).
- Qazvini, A., 1988, The Benefits of Safavids (History of Safavid Sultans and Commanders after the Fall of the Safavid State). by: Maryam Mirahmadi, First Edition, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research (in Persian).
- Rahnamaei, M. T. & Shah Hosseini, P., 2009, Iran Urban Planning Process. Tehran: Samat (in Persian).
- Rajabi, N. & Rajabi, M., 2011, History and Celebrities of Ghainat. First Edition, Tehran: Shahr-e-Ashob (in Persian).
- Sarikhani, M.; Sharifinia, A. & Ghanbari, N., 2012, “A New Look at Mir Gholam Hashemi Castle, Considering the Constructive Elements of a Building, Castle or Caravanserai”. Iranian Journal of Archaeological Research, Vol. 2, No 2, Pp: 172- 161 (in Persian).
- Shafaqi, S., 2008, “Introduction to the Islamic city and its differentiation with the western city”. Proceedings of the first conference of the Islamic utopia, Isfahan University of Arts, March 2009 (in Persian).
- Shaterian, R., 2011, Climate and Architecture of Iran. Third Edition, Tehran: Danesh TV (in Persian).
- Shia, I., 2003, Introduction to Urban Planning. Second Edition, Tehran: University of Science and Technology (in Persian).
- Soltani, S., 2008, A Study in Recognition of Ghohestan Castles with Emphasis on Design, Protection and Organization of Ghaen Mountain Castle. First Edition, Tehran: Cultural Heritage Organization (in Persian).
- Sotoudeh, M., 1983, Ismaili forts. Tehran: Tahoori (in Persian).
- Taghavi, A.; Farzin, S.; Kouhestani, H. & Abdollahi, M., 1396, “Components of passive defense in the fortress of Qaleh Mountain Ghaen”.Greater Khorasan Magazine, Vol. 8, No. 27, Pp: 54-41 (in Persian).
- Tashkri Bafghi, B., 1394, Castles and fortifications of Yazd (comparative study and functional typology). First edition, Yazd: Niko Ravesh (in Persian).
- Turkmenmanshi, E., 1318, Abbasi scholar. Edited by: Soheili Khansari, Islamic Bookstore (in Persian).
- Unnamed, 2002, History of Sistan (authored in the year 725-445 AH).Edited by: Mohammad Taqi Bahar (Queen of Poets), Sixth edition, Tehran: Moin (in Persian).
- Uryan, M., 1995, “Islamic Cities”. The first volume of the Proceedings of the Congress of Architecture and Urban Planning of Iran, Bam-Kerman Citadel, Tehran: Cultural Heritage Organization, Pp: 304-278 (in Persian).
- Valizadeh, R.; Salman Roghani, M. & Khezri, M., 1393, Farhang-e-Abadiyeh of Yazd province Farhang-e-Abadiyeh of Tabas city in 1390. Yazd: Statistics Center of Iran (in Persian).
- Willie, P., 2007, The Eagle’s Nest (Ismaili Castles in Iran and Syria). translated by: Dr. Fereydoon Badrahai, first edition, Tehran: Farzan Rooz Research (in Persian).
- Yaqubi, A., 2003, Yaqubi History. Translated by: Mohammad Ibrahim Ayati, ninth edition, Tehran: Elmi and Farhangi (in Persian).
- Zarei, M. E. & Heidari Babakmal, Y., 2014, “The importance of forts and fortifications of the Qajar period in the Shahdad region in establishing social security on the western edge of the Lut Desert”. Iranian Journal of Archaeological Research, Vol. 4, No. 6, Pp: 211-195 (in Persian).
- Zomrashidi, H., 2016, Iranian Architecture - Execution of a building with traditional materials. 13th edition, Tehran: Emerald (in Persian).
- Aerial image information (1397-1396) Website: www.GoogleEarth.com, (access date:08/10/2016 -01/12/2018), 10:15 Am