کاربست نظریۀ تاب‌آوری در باستان‌شناسی و نقش آن در توسعۀ پایدار امروز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری باستان‌شناسی، پژوهشگر، انستیتو پژوهش‌های علوم باستان‌شناسی، دانشگاه گوته، فرانکفورت، آلمان

10.22084/nb.2022.24793.2371

چکیده

فلات ایران از هزاره‌های پیش‌ازتاریخ تا قرون معاصر، شاهد وقایع مختلف فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی بوده است. گاهی برخی از آن‌ها باعث آبادانی، رشد، و توسعۀ فرهنگی و اقتصادی شده و برخی دیگر با جنگ، کشمکش، و فروپاشی همراه بوده است. ازطرفی دیگر، زیست‌بوم متنوع و متغیر فلات ایران به‌عنوان یکی از مناطق خشک در جنوب‌غربی آسیا، مانند بسیاری دیگر از نقاط زمین شاهد وقایع متفاوت زیست‌محیطی و آب‌وهوایی بوده است. خشک‌سالی‌های طولانی‌مدت، سیل، و پدیده‌های پیش‌بینی‌ناپذیرِ دیگر ازجملۀ این وقایع هستند. فجایع زیست‌محیطی، تغییرات آب‌وهوایی، اجتماعی، و سیاسی محدود به جغرافیا یا زمان ما نیست و پدیده‌ای‌ست که در همه‌جای دنیا و در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد؛ اما آن‌چه سرزمین‌ها و جوامع را در مقابل این تغییرات اکثراً پیش‌بینی‌ناپذیر مقاوم و پایدار می‌کند، میزان دانش آن‌ها از روش‌های مقابله با چنین شرایطی است. باستان‌شناسی در این‌میان می‌تواند با کاویدن گذشته و شناخت معضلات امروزین، حلقۀ اتصالی میان تجربه و دانش گذشتگان و جامعۀ امروز ما برقرار کند. چنین دانش و تجربه‌ای به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم آگاهانه به مدیریت منابع و کنترل بحران در هر شرایطی بپردازیم و خود را با شرایط متغیر و متفاوت دنیای امروز وفق دهیم. براین اساس، در این پژوهش برای اولین‌بار به معرفی و بررسی نظریۀ تاب‌آوری و نقش باستان‌شناسی در مدیریت منابع و کنترل بحران‌های این‌چنینی در جامعۀ امروز ایران پرداخته شده است. با روش پژوهش توصیفی و تبیینی و براساس نمونه‌های موردی مختلف ابعاد این تئوری بررسی و چشم‌انداز مقدماتی مطالعات آیندۀ باستان‌شناسی ایران در چارچوب این نظریه ترسیم شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که کاربست این نظریه، نه‌تنها می‌تواند فرصتی را جهت پیوند دانش گذشتگان به‌شرایط امروز ایران فراهم کند، بلکه پتانسیل‌های بسیار آن منجر به فهمی عمیق‌تر و چندبُعدی‌تر از روندهای فرهنگی خواهد شد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Archaeology in the Sustainable Development of Iran; A View from Resilience Theory

نویسنده [English]

  • Sepideh Maziar
Ph.D in Archaeology, Junior Researcher Department of Near Eastern Archaeology, Institute of Archaeological Science, Goethe University, Frankfurt, Germany.
چکیده [English]

Abstract
The Iranian plateau has witnessed various cultural, social, and political phenomena from the prehistoric millennia to the present century. Sometimes some of them have led to prosperity, growth, and development, and others have been accompanied by war, conflict, and collapse. On the other hand, the diverse and variable ecosystem of the Iranian plateau as one of the semi-arid regions in Southwest Asia leads to different environmental and climatic conditions. Like many other parts of the world, these circumstances caused prolonged droughts, floods, and other unpredictable environmental disasters or disturbances. However, ecological catastrophes, climate change, social and political transformations do not confine to this landscape or current time. Amid these circumstances, what makes a society resilient to these often unpredictable disturbances is its ability to cope with them. I do argue that learning from past experiences will enable communities to consciously manage the crisis and prevent trial and error methods. In recent decades, various theories have been proposed in anthropology and archeology. One of these theories, borrowed from ecology, is the theory of “resilience”. In this research, the role of archeology in resilience studies and different aspects of this theory is expounded. It designates how archaeology, with its multidisciplinary nature, under the resilience framework can transfer the knowledge of the past societies to us. Resilience theory is one of the rare frameworks that explore change, transformation, and development within a long-perspective environmental setting as well as its contemporary social, political, and economic contexts. Evaluating the correlations between climatic and cultural changes in Longue-durée, recognizing a degree of sustainability, finding probable past societies solutions to environmental challenges, and deciphering the long-term processes of resilience are the objectives that could be addressed under this framework. In this article, the significance of this theory as a promising bridging approach for the hazardous landscape of the Iranian plateau is demonstrated.
Keywords: Resilience, Human-Environment Interaction, Resource and Crisis Management, Sustainable Development
 
Introduction
Iran is a semi-arid country with diverse and limited geographical water resources. Such features have made it prone to different environmental and climatic phenomena and sometimes ecological disasters. However, archaeological findings show that the Iranian plateau was among the earliest settled areas in the world. The emergence and flourishing of many civilizations in this landscape designate the successful strategies of human societies in resource management and coping with unpredictable crises in different periods. However, in recent decades, the unsuccessful crisis management and trials and errors in many parts of Iran revealed a deep gap between the knowledge of the past societies; the way they lived in this hazardous landscape, and the current inhabitants of this area.
The universality of these challenges ‘and the relatively limited ways in which human groups can respond to such unpredictability’ underscore the importance of interdisciplinary approaches such as archaeology and theories such as ‘resilience’ that “orders and explains knowledge and experience” (Stephens and McCallum, 1998: 4). As it is highlighted in many of the resilience-related literature, the environmental or climate fluctuations never has been the sole decisive trigger or driver of thresholds or transformations; it is never “just an environmental story but, rather, a complex mosaic of human action, unintended consequences, and natural change” (ibid: 65). That is why resilience in social sciences goes beyond the ecological landscape and is studied in the socioecological landscapes (Adger, 2000; Cooper and Sheets, 2012; Marston, 2011, 2015).
For a long time, the definition of resilience was “based on the engineering conception of resilience, which focuses on the resistance of a system to shocks and the speed of its return or ‘bounce-back to a pre-shock state or equilibrium” (Bristow and Healy, 2014: 924). The other perspective acknowledges resilience as a “multidimensional property embracing not only recovery from the shock and resistance (the ability of regions to resist disruptive shocks in the first place), but also re-orientation (the extent to which the region adapts its economic structure), and finally renewal (the degree to which the region resumes the growth path that characterized its economy prior to the shock” (ibid: 924). Both of these perspectives consider resilience as a “system”. Holling later distinguishes these two perspectives as the “engineering resilience” for the former and “ecological resilience” for the later (2001). The ecological resilience “relates to the functioning of the system, rather than the stability of its component populations, or even the ability to maintain a steady ecological state” (Adger, 2000: 349). Later another group of scholars criticized the “evolutionary economic geography” and “complex adaptive system” that they neglected the role of human agency in this process (Bristow and Healy, 2014). Humanities and social science require a human agency perspective toward resilience discourse. Fostered by different analytical data and evidence, resilience is not anymore about getting back to equilibrium and being in equilibrium but about function and the ability to transform and withstand disruptions. This new perspective, which is called by scholars such as Simin Davoudi and her colleagues as evolutionary resilience, sees the world as “chaotic, complex, uncertain, and unpredictable” (Davoudi et al., 2012:302). The revival of this perspective is “the acknowledgment that that regime shifts. Regime shifts are not necessarily the outcome of an external disturbance and its linear and proportional cause and effects” (Ibid). This perspective does not envisage the crisis as a disastrous event but as an opportunity.
 
Archaeology and Resilience 
Applying “resilience theory” to archaeology does not have a long history (for the review, see Bradtmöller et al., 2017). The time depth of archaeology and its potential to produce an extensive range of multidisciplinary evidence and data makes approaches well suited for exploring the resilience strategies among past societies (Redman and Kinzig 2003; Redman 2005; Matson 2015; Bradtmöller et al., 2017). Resilience is not instinctive to society, but acknowledging its environment and surrounding, provisional shocks and disturbances, envision remedies and strategies through the cognitive process leading to its resilience. There is much left to be understood about the experiences of individuals and communities and the functioning of resilience among them.
As it is mentioned, there are different definitions of resilience in various disciplines, and it is not easy to operationalize this abstract concept (Cumming et al., 2005: 976), especially in the cultural context. For instance, which variables should be considered, or how can we measure the degree of resilience among past societies? Resilience is not limited to just one aspect or parameter, and societies will have varied resilience on just a one-time scale. On the other hand, there is a considerable difference between “resilience” and “stability”. A resilient system can be with low stability, and necessarily the former is not the result of the latter (Holling, 1973: 18). Stability requires equilibrium and maintenance, whereas resilience “emphasizes domains of attraction and the need for persistence” (Holling, 1973: 21). In this sense, if we take one example of archaeological context, the highly complex societies with a specialized economy are not necessarily more resilient than egalitarian societies with diverse economic structures or inefficient strategies. Many case studies from the past to the present exhibit that “a more diverse economic structure may provide greater regional resistance to shocks than a more specialized structure”(Bristow and Healy, 2014: 926). Furthermore, we should not underestimate many counterintuitive correlations in archaeological interpretations. For instance, in most cases, the flood has been considered as a negative environmental variable, whereas it could also have positive ecological impacts such as “restoring soil nutrients and reducing the threat of salinization” (Redman 2005, 75)
The Adaptive cycle is a conceptual model for understanding the long-term dynamics of transformation and enables us “to interpret the pattern of change” in each phase (Fisher and Feinman, 2005: 63). Recognizing vulnerability and resilience in prehistoric societies is not easy; matching cultural developments or transformations with the adaptive cycle is sometimes even impossible. In the adaptive cycle, each cycle includes four main domains; Alpha (∂): reorganization, r: growth, K: conservation, and Omega (Ω): release (crisis). ‘Potential’, ‘connectedness’, and ‘resilience’ are the properties that actuate the dynamic characteristics of each cycle (Holling, 1973; 2001; Holling and Gunderson, 2002). The hardness of “transferring the parameters of the adaptive cycle to archaeological datasets” (Bradtmöller et al., 2017: 5) is one of the main challenges in applying and approaching ‘resilience theory’. However, thresholds and mismatches play a vital role in helping archaeologists frame the process of cultural, social, and economic development under resilience thinking. This model is one way amidst others to address resilience in an archaeological context.
 
Conclusion
Resilience theory is one of the rare frameworks that explore change, transformation, and development within a long-perspective environmental setting as well as its contemporary social, political, and economic contexts. The concept of resilience makes it possible to examine different issues through interdisciplinary methods. However, as archaeologists, finding the resilience strategies of the prehistoric societies through excavations is arduous, frustrating work. It is not easy to identify society’s anticipatory behaviour or responses to risks, vulnerabilities or even recognize those perturbations or short/long term economic/hazardous social shocks. Furthermore, to address resilience in the socioecological context and not trapping in wrong causation, one should investigate the material remnants within their cultural, ecological, social, and political contexts. 
To grasp resilience, we should not limit ourselves to the temporal (just contemporary) or spatial scale, and we should go beyond them. There is no resilience formula or pattern for all periods and time, but there are lessons that can be learned by monitoring the socioecological systems and human behavior along with the adoptive cycles in a longue durée. All of this does not mean that archaeologists could reconstruct a thorough uniform picture of past patterns or processes. What they would have, in the best case, are episodical patterns at temporal or spatial scales. Archaeology, however, besides other disciplines such as ecology, sociology, geography, political and economic science, can contribute effectively to resilience studies and enable us to learn from the lived experiences of past societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Human-Environment Interaction
  • Resource and Crisis Management
  • Sustainable Development
- احمدی‌اوندی، ذوالفقار؛ بهمئی، سجاد؛ سپهوند، عزیزاله؛ و لجم اورک مرادی، علی، 1393، «ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه». توسعه اجتماعی، 8(3): 27-52. DOR: 20.1001.1.25383205.1393.8.3.2.2
- الهیاری، صادق؛ مولائی، هشجین، نصرالله؛ آمار، تیمور؛ و رضائی، پرویز، 1399، «تبیین اثرات وپیامدهای جابجایی سکونتگاه‌های روستایی در محدوده سدهای استان خوزستان». مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 15(3): 709-724. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_674335.html
- قاسمی‌، ایرج؛ رزاقی‌بورخانی، فاطمه؛ محمدی‌قره‌قانی، محمدعلی؛ و لوایی، آدریانی رسول، ۱۳۹۹، «مخاطرات طبیعی و جابجایی سکونتگاهی روستایی: بسترها و پیامدها در روستای بلوچ‌آباد». تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، ۷ (۲): ۱۵۳-۱۶۸.  DOI: 10.29252/jsaeh.7.2.153
- قانعی‌اردکانی، جواد؛ و تقدیریان، ایمان، 1398، «تأثیرات زیست‌محیطی و اقتصادی- اجتماعی احداث سد گتوند». در: چهارمین همایش بین المللی کشاورزی و محیط همراه با توسعه پایدار، شیراز: قابل دسترسی در وب‌سایت: https://civilica.com/doc/967247
- جعفری، سیروس، 1399، «بررسی اثرات سدسازی و تغییر رژیم هیدرولوژی رودخانۀ کارون بر شوری اراضی و رخداد پدیدۀ گرد و غبار در دشت خوزستان». علوم و مهندسی آبیاری، 43(1): 157-172. DOI: 10.22055/JISE.2018.20709.1490
- جمعه‌پور، محمد، ۱۳۹۰، «بومی‌سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی در فرآیند آن». دانش‌های بومی ایران، ۱: ۱۸۰-۱۵۱. https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1564
- صادقی، فخری؛ شایان، حمید؛ جوان، جعفر؛ و سجاسی قیداری، حمداله، ۱۳۹۶، «بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی نمونۀ موردی: حوضۀ صوفی‌چای». مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ۸ (۳۰) :۲۱-۴۴. https://jargs.hsu.ac.ir/article_161456.html
- Adger, W. N., 2000, “Social and Ecological Resilience: Are They Related?”. Progress in Human Geography, 24 (3): 347–64. https://doi.org/10.1191/030913200701540465
- Ahmadi Avendi, Z.; Bahmaee, S.; Sepahvand, A. & Lajm Orakmoradi, A., 2014, “Assessment of the social and cultural consequences of dam construction project 3 city Eizeh”. Journal of social development, 8(3): 27-52. DOR: 20.1001.1.25383205.1393.8.3.2.2 (In Persian).
- Ali, I. & Davis-Floyd, R., 2020, “The Interplay of Words and Politics During COVID-19: Contextualizing the Universal Pandemic Vocabulary”. Practicing Anthropology, 42(4): 20-24. DOR: https://doi.org/10.17730/0888-4552.42.4.20
- Allahyari, S.; Molaei Hashjin, N.; Amar, T. & Rezaei, P., 2020. “The Explanation of the Impacts and Transitions of Rural Settlements in the Dams of Khuzestan Province”. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 15(3): 709-724. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_674335.html (In Persian).
- Ardakani Qane’i, J. & Taqdirian, I., 2018, “Environmental and economic impacts of Gotvan Dam”. The 4th international Conference on Agriculture and Environment with sustainable development approach, Shiraz, Iran. https://civilica.com/doc/967247. (In Persian).
- Bradtmöller, M.; Grimm, S. & Riel-Salvatore, J., 2017, “Resilience Theory in Archaeological Practice – An Annotated Review”. Quaternary International, 446: 3–16. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.10.002
- Carpenter, S.; Walker, B.; Marty Anderies, J. & Abel, N., 2001, “From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What?”. Ecosystems, 4 (8): 765–81. https://doi.org/10.1007/s10021-001-0045-9
- Cowgill, G.; Nichols, D. L. & Pool, Ch., 2012, “Concepts of collapse and regeneration in human history”. The Oxford Handbook of Mesoamerican Archaeology, edited by Nichols, D. L. and Pool, Ch., Oxford University Press, Oxford: 301-308.
- Curtis, D. R., 2016, Coping with Crisis; The Resilience and Vulnerability of Pre-Industrial Settlements. Rural Worl. Newyork,USA, Routledge.
- Davoudi, S., 2012, “Resilience: A Bridging Concept or a Dead End?”. in: Applying the resilience perspective to planning: Critical thoughts from theory and practice, Planning, edited by: Davoudi, S., and Porter, L., Theory & Practice series 13 (2): 299-333. https://doi.org/10.1080/14649357.2012.677124
- Faulseit, R. K., (ed.), 2016, Beyond Collapse: Archaeological Perspectives on Resilience, Revitalization, and Transformation in Complex Societies. Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Folke, C.; Carpenter, S. R.; Walker, B.; Scheffer, M.; Chapin, T. & Rockstrom, J., 2010, “Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability. Ecology and Society”. Nature Nanotechnology 15 (4): 1–9. http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art20/
- Ghasemi, I.; Razzzaghi Borkhani, F. & Mohammadi Gharehghani, M. A., 2020. “Natural disasters and rural displacement: contexts and consequences in Balouch Abad village”. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 7 (2): 153-168. DOI: http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-3126-en.html (In Persian).
- Gunderson, L. H. & Holling, C. S., (eds), 2002, Panarchy; Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Washington D.C: Island presss. 
- Jafari, S., 2020. “Effects of dam construction and the Karoon river’ ‘s change of hydrology regime on soil salinity and dust storms of Khuzestan plain”. Irrigation sciences and engineering (jise) (scientific journal of agriculture), 43(1): 157-172. DOI: 2018.20709.1490.10.22055/JISE (In Persian).
- Jomehpour, M., 2009, “Qanat irrigation systems as important and ingenious agricultural heritage: case study of the qanats of Kashan, Iran”. International Journal of Environmental Studies, 66(3): 297-315. https://doi.org/10.1080/00207230902752629
- Jomehpour, M., 2015. “Role of Localization and Indigenous Knowledge in Sustainable Rural Development”. Journal of Indigenous Knowledge, 1(2): 50-79. magiran.com/p1116721 (In Persian).
- Matthews, W., 2016, “Humans and Fire: Changing Relations in Early Agricultural and Built Environments in the Zagros, Iran, Iraq”. Anthropocene Review, 3 (2): 107–39. https://doi.org/10.1177/2053019616636134
- Maziar, S., in press, “Resilience in Practice; A View from The Kura-Araxes Cultural Tradition in Iran”. In: Coming to Terms with the Future: Concepts of Resilience for the Study of Premodern Societies, edited by: Susan Polock, Reinhard Bernbeck, Gisela Eberhardt, Niderland; Sidestone: 99-113.
- O’ Brien, S., 2017, “Boredom with the Apocalypse Resilience, Regeneration, and Their Consequences for Archaeological Interpretation”. In: Crisis to Collapse; The Archaeology of Social Breakdown, edited by T Cunningham and J Driessen, De Louvian: UCL press: 295–303.
- Peeples, M. A.; Barton, C. M. & Schmich, S., 2006, “Resilience lost: intersecting land use and landscape dynamics in the prehistoric southwestern United States”. Ecology and Society, 11(2): 22, http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art22/Research   
- Redman, Ch. L., 2005, “Resilience Theory in Archaeology”. American Anthropologist, 107 (1): 70–77. https://www.jstor.org/stable/3567674
- Sadeghi, F.; Shayan, H.; Javan, J. & Sajasi Qidari, H., 2022. “Investigating and Analyzing of the Role of Dams in the Instability of Rural Areas) Case Study: Sufi Chai Basin)”. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 8(30), 21-44.https://jargs.hsu.ac.ir/article_161456.html (In Persian).
- Walker, B.; Abel, N.; Anderies, J. M. & Ryan, P., 2009, “Resilience, Adaptability, and Transformability in the Goulburn-Broken Catchment, Australia”. Ecology and Society, 14 14 (1). https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.1989.tb05191.x.
- Wiens, D.; Sweet, T. & Worsley, Th, 2020, “Validating the New Paradigm for Extinction: Overcoming 200 Years of Historical Neglect, Philosophical Misconception, and Inadequate Language”. The Quarterly Review of Biology, 95 (2): 109–24. https://doi.org/10.1086/709086
- Yoffee, N., 2010, “Collapse in Ancient Mesopotamia What Happened, What Didn’t”. In: Questioning Collaps; Human Resilience, Ecological Vulnerability, and the Aftermath of Empire, edited by: p.a McAnany and N. Yoffee, Newyork, USA: Cambridge University Press: 176–203.
- Zafarnejad, F., 2009, “The contribution of dams to Iran’s desertification”. International Journal of Environmental Studies, 66(3): 327-341. https://doi.org/10.1080/00207230902798648