مطالعات باستان­‌گیاه­‌شناسی حوضۀ آبگیر سد کنگیر برمبنای بقایای گیاهی مکشوف از بنای ساسانی جهانگیر در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

2 مسئول آزمایشگاه باستان‌گیاه‌شناسی پایگاه پژوهشی میراث جهانی شهرسوخته و موزۀ منطقه‌ای جنوب‌شرق، سیستان‌وبلوچستان، ایران

10.22084/nb.2022.24709.2363

چکیده

جهانگیر، یکی از بناهای شاخص ساسانی در کرانۀ حوضۀ آبگیر سد کنگیر در استان ایلام است که انجام کاوش‌های باستان‌شناسی به‌واسطۀ قرارگیری آن در تراز سیلابی سد کنگیر منجر به کشف سازه‌های معماری و آثار هنری ارزشمندی گردید. رویشگاه‌های گیاهی منطقه باوجود تابستان‌های خشک و گرم و زمستان‌های کوتاه شامل گیاهان گرمادوست به‌صورت زراعی، مرتع، جنگل و بیشه است. با توجه به عدم شناخت از پوشش گیاهی ایلام در دورۀ ساسانی، این پژوهش به ارائه نتایج حاصل از مطالعۀ بقایای گیاهی به‌دست آمده از بنای جهانگیر می‌پردازد. هدف از انجام این مطالعات، شناسایی نوع گیاهان منطقه و چگونگی اقتصاد معیشتی براساس بقایای گیاهی موجود در 37 لیتر نهشته‌ برداشت شده از اجاق‌، تنور، لایۀ سوخته و گور کاوش‌شده در این محوطه باستانی بود. پرسش‌های پژوهش عبارتنداز: نوع پوشش گیاهی پیرامون بنای جهانگیر در دورۀ ساسانی چگونه بوده است؟ اقتصاد معیشتی ساکنان بنای جهانگیر در این دوره برپایۀ چه بوده است؟ براساس ماهیت رویشگاه‌های گیاهی و اکوسیستم‌های طبیعی کنگیر، فرضیات عبارتنداز: پوشش گیاهی این حوضه در دورۀ ساسانی متنوع و متعلق به رویشگاه‌های استپ-جنگلی و کوهستانی مانند آن‌چه که امروزه در منطقه وجود دارد، بوده است؛ هم‌چنین، وجود اکوسیستم‌های کشاورزی دیمی و آبی در ایلام نشان می‌دهد که به احتمال زیاد اقتصاد معیشتی ساکنان جهانگیر در دورۀ ساسانی برپایۀ کاشت محصولات باغی و کشاورزی، به‌ویژه غلات بوده است. اکولوژی و پراکنش جغرافیایی گیاهان شناسایی‌شده در بنای جهانگیر و ماهیت اکوسیستم‌های امروزی منطقۀ کنگیر، نشان می‌دهد که در دورۀ ساسانی رویش طبیعی درختان و درختچه‌هایی مانند: بادام، بلوط، افرا، گز و بید در رویشگاه‌های جنگلی، کوهستانی، استپی و رودخانه‌ای، مشابه آن‌چه که امروزه در حوضۀ آبریز کنگیر هست، وجود داشته است. مقدار اندک زغال چوب یافت‌شده در بنای جهانگیر درحال حاضر نمی‌تواند معیاری مناسب برای اظهار نظر دربارۀ پراکندگی و تراکم درختان شناسایی شده در پوشش گیاهی این ناحیه از ایلام در دورۀ ساسانی باشد. بقایای دانه و میوه نیز نشان می‌دهد که گیاهان زراعی، به‌ویژه غلات منبع اصلی غذایی ساکنان جهانگیر بوده است. فراوانی دانه‌های گندم و جو یافت شده گواه بر وجود زمین‌های زراعی و اقتصاد معیشتی بر پایۀ کشاورزی در دورۀ ساسانی است که این امر کنگیر که در مناطقی بین 700 تا 2000 متری از سطح دریا پراکنده است، هم‌خوانی دارد. بررسی تغییرات احتمالی در این زیست‌بوم‌ منوط به مطالعات باستان‌گیاه‌شناسی بیشتر در محوطه‌های تاریخی و پیش‌ازتاریخ ایلام است.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Archaeobotanical Studies at Catchment basin of the Kangir Dam based on the Plant Remains Discovered from the Sassanid Building of Jahangir in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Leila Khosravi 1
  • Zohreh Shirazi 2
1 Assistant Professor, Iranian Center for Archaeological Research (ICAR), Cultural Heritage and Tourism Research Institute (RICHT), Tehran, Iran.
2 Director of the Laboratory of Archaeobotany. The Research Base of World Heritage Site of Shahr-i Sokhta & Regional Museum of Southeast Iran, Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Sistan and Baluchestan Province, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Jahangir building is one of the Sassanid sites in the catchment area of Kangir Dam in Ilam province. Due to dry and hot summers and short winters, the vegetal structure of the region includes thermophilic plants such as crops, pastures, forest and groves. Due to the lack of our knowledge about the vegetation of Ilam during the Sassanid era, this research presents the results of a study on the plant remains obtained from the Jahangir building. The purpose of these studies was to identify the types of plants in the area and its subsistence economy based on plant vestiges found from fireplace, tandoor, burnt layers and graves excavated at this site. The ecology and geographical distribution of identified plants in the Kangir basin and the nature of modern ecosystems in the region, indicates the presence of trees and shrubs such as almond, oak, maple, tamaris and willow in the Sassanid period. The presence of such species in the mentioned contexts shows that in the neighboring environment, there were forests, mountains, steppes and riverine structures similar to those are available today in the Kangir basin. The small amount of charcoal found in Jahangir building cannot be a suitable criterion for commenting on the distribution and density and identification of trees in the vegetation of this area during time. The remains of seeds and fruit stones also show that crops (especially cereals) have been consumed as the main source of food. The abundance of wheat and barley found in the in some context including the tandoor is an evidence for existence of Agricultural lands and a subsistence economy based on the agriculture in the Sassanid period. This is in parallel with the current agriculture ecosystem of the Kangir, basin that is located in an altitude between 700-2000 m above sea level. The study of possible changes in this ecosystem is subject to further archaeobotanical studies in the prehistorical and historic sites of Ilam.
Keywords: Archaeobotany, Steppe forest, Jahangir, Sassanid, Ilam.
Introduction
This Sassanid site is located in the catchment area of the Kangir Dam in the west of Iran on Quaternary sediments. The building, in connection with other contemporary buildings, is situated in the vicinity of Kangir River alongside one of the important routes connecting Iran to Mesopotamia. According to historical texts and seismotectonic and morphotectonic studies, in addition to political-social and environmental factors, the occurrence of earthquakes and also the socio-political reasons could be considered as the main factors for its decline. The various works of art obtained from this 17-hectare ancient site, which is referred to as a manor summer residence with a prestigious/residential function, are influenced by the features of the Sassanid art reserving for itself some independent local characteristics.
Based on the results of dating analysis and cultural artifacts obtained from the excavated spaces of the site, despite the reality that the settlement started from the Parthian period, indeed, the architectural vestiges of Jahangir is belonged to the Sassanid era, which were used by the nomads until the first Islamic centuries.
From a geological point of view, the ancient area of Jahangir is located in the structural zone of Zagros and folded Zagros subzone. The foothills and valleys of Zagros have been a suitable place for human settlements in the past due to the availability of water sources and agricultural lands. The vegetal cover of Kangir region belong to Nobo-Sindian and Irano-Turanian regions and include forester (especially Persian oak), stepped and grove vegetation’s. In addition, most of the invasive and annual plants grow in uncultivable lands, and hygrophilous plants grow on the banks and beds of river Jahangir. Arable lands also include planting crops such as cereals, vineyards and walnut and apple orchards.
In order to understand the vegetation cover of the Kangir during the Sassanid period, this research presents the results of the study of plant remains obtained from the Jahangir building. The purpose of these studies is to identify the types of plants in the Kangir catchment basin and the subsistence economy based on the plant remains found in the deposits collected from the fireplace, tandoor, burnt layer and excavated grave related to the first and second architectural phases. The paper aimed at answering to the questions such as what was the vegetation cover around the Jahangir building during the Sassanid period and how was the subsistence economy of the residents of the site in the Sassanid period?
The hypothesis of this research included the diversity of vegetation of this basin in the Sassanid period was also diverse and mostly belonged to steppe-forest and mountainous habitats like what is present today. The existence of rainfed and irrigated agricultural ecosystems in Ilam also shows that the subsistence economy of the inhabitants of Jahangir in the Sassanid period was based on the planting of garden and agricultural products, especially grains

Material and Methods
The results are coming from archeobotanical studies that included field operations (sampling and extraction of plant remains from the deposits collected by the dry method) and identification of them in the Archaeobotanical laboratory of the World Heritage Site of Shahr -i Sokhta was done with a binocular stereomicroscope with 80x magnification and a metallurgical microscope with 1000x magnification.
Discussion
The cultivable plants of the Kangir catchment area in the sassanied period based on 8481 seeds, included crops such as cereals (wheat and barley) was probably cultivated used rainfed irrigation in the region.
It should be noted that the identification of a piece of nut- shell of the peach in the contents of the excavated fireplace can represent horticultural activities. Peach pollen from the Rosaceae family is not easily distinguished by palynologists from apple and cherry pollen. Therefore, the remains of peach in Jahangir’s monumental building are important evidence of the planting of this tree in ancient Iran
Also, non-cultivable plants, such as wild grasses, wild pulses and wild plants have also been constant and disturbing companions of agricultural fields and gardens in the region. Pollen evidences of these plants have been identified from Maharlu lake in the Fars province. The study of 83 pieces of charcoal shows that the natural trees of the Kangir included oak, almond, maple, willow, tamaris, and goosefoot, which were used as fuel. The presence of oak charcoal remains in most contexts confirms the forester vegetation cover of the Kangir catchment area which we still see in the region today.
This ecosystem is under serious threat due to livestock grazing in the forests and agricultural operations (in the lower levels of the forest). Zagros oak forests up to 2500 cal. BP have had a relatively stable situation. During this period, Maharlu lake has humid hydrological conditions and humid climatic conditions prevailed on the Iranian plateau.
In the Lake Urmia, the high abundance of tree pollens, especially oak, and the relative lack of pollens of sagebrush and goosefoot indicate a more humid climate, a relatively high water level in the lake, and a lower level of salinity in the past 1200-1600 years. With the increase of human activities and the emergence of dry climatic conditions after 2000 cal. BP We are witnessing the decline of oak forests. During this period, livestock and agricultural activities and tree planting have played an important role in the vegetation dynamics of the region
Previously, the pollen evidence of oak (natural trees) and cereals (indicator of human activities) from Maharlu and Parshan lakes in the southwest and Almalu in the northwest have been reported from the Sassanid period.
The use of wood in the construction of the Sassanid palaces at Fars, (224-651 AD) was common. Evidence of cypress timber has been reported in Qale Dokhtar and Ardashir I Palace located in Firuzabad (period of power transfer from Parthian to Sassanid) and Sarostan Palace located east of Maharlu lake in Shiraz plain (late Sassanid period and early Islamic centuries).
Conclusion
These evidences most likely indicate the history of tree planting in ancient Iran. In addition, palynological studies show that since the beginning of the Sassanid period, we have seen a significant increase in planted trees, including plane tree. Pistachios and maples have decreased and we are facing an increase in desert bushes and shrubs. Probably, the increase of garden trees and the development of urbanization are effective factors in the destruction of the pistachio-almond forest steppes in the lower altitudes of the Maharlu lake basin and its drying. Pollen evidences of desert shrubs and natural or planted trees (willow, maple and tamaris) have also been reported from Maharlu Lake.
The study and identification of the plant remains of the Jahangir showed that according to the ecology and geographical distribution of the identified plants and the nature of the ecosystems at the Kangir region either they existed naturally (plant resources used as fuel) or were planted by the residents of the region to meet their daily needs (food or fodder). The large amount of wheat and barley grains found in tandoor and the grave is a proof of the existence of agricultural lands and subsistence economy based on agriculture in the region like today. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archaeobotany
  • Steppe forest
  • Jahangir
  • Sassanid
  • Ilam
- بحرالعلومی شاپورآبادی، فرانک، (1397). «گزارش نتایج سالیابی 5 نمونه آجر و سفال حاصل از کاوش محوطه جهانگیر در حاشیۀ رود کنگیر ایوان در استان ایلام». تهران: پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی. 
- پیرانی، بیان، (1380). «گزارش بررسی و شناسایی شهرستان ایوان در استان ایلام». ایلام: مرکز اسناد میراث‌فرهنگی استان ایلام (منتشر نشده).
- تماوان، (1384). گزارش ارزیابی زیست‌محیطی کنگیر. تهران: مهندسین مشاور تماوان.
- ثابتی، ح.، (1381). جنگل‌ها، درختان و درختچه‌های ایران. یزد: نشر دانشگاه یزد.
- حجازی، ر.، (2537 شا). اصول تشریح چوب (تشریح و کلید شناسایی میکروسکپی مهم‌ترین چوب‌های جنگلی ایران). تهران: انتشارات کتابفروشی دهخدا.
- خسروی، ل؛ و قربانی، ا.، (1397). «بررسی زمین‌شناسی، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی و سایزموتکتونیک و مورفوتکتونیک پهنۀ باستانی جهانگیر در حاشیۀ رود کنگیر، شهرستان ایوان، استان ایلام». کوارترنری ایران، 3(1): 75-93. doi.org/10.22034/irqua.2018.701990
- عزیزی، ق.؛ ملکی، س.؛ کریمی، م.؛ شهبازی، ر.؛ و رستمی، ه‍.، (1396). «تغییرات اقلیم و پوشش گیاهی هولوسن در ایران». کواترنری ایران، 3(3): 229-205. doi.org/10.22034/irqua.2017.701911 
- نیلوفری، پ.، (1364). چوب‌شناسی (چوب‌های ایران). تهران: نشر کتابفروشی دهخدا. 
- Azizi, G.; Maleki, S.; Karimi, M.; Shahbazi, R. & Rostami, H., (2017). “Holocene Vegetation and Climate Changes in Iran”. Quaternary Journal of Iran, 3(3): 205-229. doi: 10.22034/irqua.2017.701911 (In Persian).
- Bahr al-Uloomi Shapourabadi, F., (2017). Report on the results of five brick and pottery samples dating from from the excavation of the Jahangir site in the margin of Kangir Ivan River in Ilam Province. Tehran. Conservation and Restoration Research Institute, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (In Persian).
- Djamali, M.; Askari, A.; Balatti, S.; Guibal, F. & Santelli, C., (2017). “On the Chronology and Use of Timber in The Palaces and Palace-Like Structures of The Sasanian Empire in Persis (Sw Iran)”. Journal of Archaeological Science: Report, 12: 134-141. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.01.030
- Djamali, M.; De Beaulieu, J.-L.; Shah-Hosseini, M.; Andrieu-Ponel, V.; Ponel, P.; Amini, A.; Akhani, H.; Leroy, S. A. G.; Stevens, L.; Lahijani, H. & Et Brewer, S., (2008a.). “A Late Pleistocene Long Pollen Record from Lake Ourmia, Nw Iran”. Quaternary Research, 69(3): 413-420. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2008.03.004
- Djamali, M.; Jones, M.D.; Migliore, J.; Balatti, S.; Fader, M.; Contreras, D.; Gondest, S.; Hosseini, Z.; Lahijani, H.; Naderi, A.; Shumilovskikh, L.S.; Tengberg, M. & Weeks, L., (2015). Olive Cultivation in The Heart of Persian Achaemenid Empire: New Insights into Agricultural Practices and Environmental Changes Reflected in A Late Holocene Pollen Record from Lake Parishan, Sw Iran. Vegetation History and Archaeobotany. 
- Genito, B., (1997). :The Sasanian Manor House at Hajjabad. A Review Article, Annali Dell’istituto Orientale, Napoli, 537-548”.Geologists Bulletin. 52: 1229- 1258. Ers.
- Hejazi, R., (1978). Principales of wood anatomy. Tehran. Dehkhoda Publication (In Persian).
- Jacomet, S., (2006). (2nd Edition). Identification Of Cereal Remains from Archaeological Sites, Archaobotany Lab Ipas, Basel University.
- Khazaeimask, S. & And Hejazi, M. S., (2017). “Plant Designs in Sassanid Period Moldings”. Bulletin De La Société Royale Des Sciences De Liège, Special Edition, 86: 696-710.
- Khosravi, L. & Ghorbani, E., (2017). “Investigation of Geology, Hydrology, Geomorphology, Mosques, and Morphotectonics of Jahangir Ancient Zone on the Margin of Kangir River, Eyvan, Ilam Province”. Quaternary Journal of Iran, 4/1: 83-103. doi.org/10.22034/irqua.2018.701990
- Neumann K. S.; Détienne W. P. & Schweingruber F. H., (2000). Wood Of the Sahara and The Sahel. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt Wsl. Haupt Verlag, Bern/Stuttgart/Wien.
- Niloufari, P., (1986). Woods of Iran. Tehran: Dehkhoda Publication (In Persian).
- Nogole Sadat, M. A. A., (1993). Tectonic Map of Iran. Geological Survy of Iran, Tehran.
- Pajouh, P. & Schweingruber, F. H., (2001). Atlas Des Bois Du Nord De L’iran (Description Anatomique Et Identification Microscopique Des Essences Principales. University Of Tehran Publication, Tehran.
- Parkinson, H.; Mangold, J. & Menalled, F., (2015). Weed Seeding Identification Guide. Montana State University Extension.
- Pirani, B., (2001). “Report on the survey of Ivan city in Ilam province, Ilam”. Ilam Archive of the Branch of Cultural Heritage, tourism and Handicrafts Ministry, (unpublished, In Persian).
- Sabeti, H., (2002). Forests, trees and shrubs of Iran. Yazd University Press (In Persian).
- Saeidi Ghavi Andam, S.; Djamali, M.; Nelle, O.; Naderi Beni, A. M.; Haghighifard, M.; Brisset, E. & Poschlod, P., (2020). “Vegetation History of The Maharlou Lake Basin (Sw Iran) With Special Reference to The Achaemenid Period (550-330 Bc)”. Vegetation History and Archaeobotany, 30: 595–610, Doi: 10.1007/S00334-020-00810-1
- Spagnolie, F.; Shirazi, R.; Shirazi, Z.; Saeidi Ghavi Andam, S. & Djamali, M., (2020). “Archaeology, History and Symbolisim”. In: The Pomegranate: Botany, Production and Uses. 1st. Edition. Sarkhosh, A., Yavari, A. And Zamani, Z. (Eds.)., Cab International Press, Wallingford, U.K. Pp.1-13.
- Stevens, L. R.; Wright, H. E. & Et Ito E., (2001). “Proposed Changes in Seasonality of Climate During the Lateglacial and Holocene at Lake Zerbiar, Iran”. The Holocene, 11: 745-755. https://doi.org/10.1191/0959683019576
- Stöcklin, J., (1968). Structural History and Tectonics of Iran; A Review. American Association of Petroleum.
- Struwe, L., (2009). Field Identification of the 50 Most Common Plant Families in Temperate Region (Including Agricultural, Horticultural and Wild Species). The State University of New Jersey.
- Tamavan, (2014). Kangir Environmental Assessment Report. Tehran. Tamavan Consulting Engineers
- Wheeler E. A.; Baas, P. & Gasson P. E., (1989). Iawa List of Microscopic Features for Hardwood Identification. Iawa Committee.
- Zohary, D.; Hopf, M. & Weiss, E., (2012). Domestication of The Plants in The Old World. Oxford University Press.