مطالعۀ شهر زور در دورۀ ساسانی؛ برپایۀ منابع تاریخی و مدارک باستان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 استادیار گروه باستان‌شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

10.22084/nb.2022.26308.2488

چکیده

شهرزور، ناحیه‌ای در شرق اقلیم کردستان در شمال عراق، در نزدیکی مرزهای غربی ایران امروزی است که به‌واسطۀ موقعیت آن در میانۀ راه تیسفون، پایتخت ساسانیان به آتشکدۀ معروف «شیز» در تخت‌سلیمان کنونی، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. به‌نام این مکان در منابع هم‌زمان ساسانی، ازجمله کتیبۀ مهم برج یادمانی «نرسی» در پایکولی، کتاب کارنامۀ اردشیر بابکان، متون سریانی و نیز متون جغرافیایی اوایل دوران اسلامی اشاره شده است. مطابق کتیبۀ دوزبانۀ (پهلوی، پارتی) برج پایکولی، این مکان در دورۀ ساسانی «سیارزور» نام‌داشت و ازجملۀ نواحی بود که ساکنان آن به استقبال شاه نرسی شتافتند. باوجود اهمیت این منطقه در مطالعات دورۀ ساسانی، تاکنون توجه چندانی به شناسایی آثار و بقایای آن براساس متون تاریخی و یافته‌های باستان‌شناختی، به‌ویژه از جانب پژوهشگران ایرانی نشده است. این پژوهش که به شیوۀ تاریخی-تحلیلی مبتنی‌بر مطالعات کتابخانه‌ای به انجام رسیده است، به مطالعۀ شهرزور در دورۀ ساسانی پرداخته است. برای این‌منظور، بافرض آن‌که دشت شهرزور در دورۀ ساسانی از جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و مذهبی دارای اهمیت بوده است، به طرح پرسش‌هایی دربارۀ دلایل اهمیت این مکان، سیمای شهرزور در دورۀ ساسانی و مکان‌یابی استقرار اصلی آن و پاسخ به پرسش‌ها براساس متون تاریخی و نتایج بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی پرداخته شده است؛ ازجمله شاخصه‌های طبیعی و جغرافیایی دشت شهرزور، ارتفاع متوسط آن (حدود 600-500 متر از سطح دریا)، خاک حاصلخیز و دسترسی به رودخانه‌های مهم و پرآب چون تانجرو و چشمه‌های دائمی پرشمار است. براساس نتایج بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی که تاکنون منتشر شده است، محوطه‌های بستان‌سور، گردی‌کژاو و گردی‌قالرخ، ازجمله محوطه‌های مهم دشت شهرزور با لایه‌های استقراری دورۀ ساسانی به‌شمار می‌روند. گمانه‌زنی‌ها برای مکان‌یابی شهرزور در دورۀ ساسانی و اوایل اسلامی، عمدتاً بر محوطۀ یاسین‌تپه متمرکز بوده است، اما محوطۀ گردی‌قالرخ که براساس نتایج کاوش‌ها دارای آثار قابل‌توجهی از این دوره است نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای استقرار اصلی شهرزور باشد.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Shahrizor in the Sassanid Period; based on Historical Sources and Archaeological Documents

نویسندگان [English]

  • Davood Abian 1
  • Farzad Mafi 2
1 PhD in Archaeology, Department of Archaeology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Archeology , Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

Abstract
Shahrizor is a vast plain in the eastern part of Iraqi Kurdistan, located near the western borders of Iran, which had a good deal of importance during the Sassanian period because of its location in the middle of the road from the Sassanian capital of Ctesiphon to the famous fire temple of Azar Goshnasb in Shiz) present-day Takht-e Soleiman). The name of this place has been mentioned in the Sassanid contemporary sources, including the important inscription of Narseh in Paikuli, as well as the book of Karnameh-ye Ardeshir-e Babakan and Syriac texts. According to the bilingual inscription (Pahlavi and Parthian) of the Paikuli Tower, this place was called “Syārazūr” during the Sassanid period and was one of the areas whose inhabitants were present at the celebration of the Narseh victory in Paikuli. Despite the importance of this region in the studies of the Sassanid period, so far little attention has been paid to it, especially by Iranian researchers. This research, based on library studies, has studied Shahrizor in the Sassanid period based on historical sources and the results of the archaeological excavations. For this purpose, assuming that the Shahrizor plain was important during the Sassanian period due to various political, economic and religious aspects, we answer the questions about the reasons for the importance of this place, its appearance in the Sassanian period, and the location of its main settlement based on the historical texts and archaeological results of surveys and excavations. Some of the natural and geographical features of the Shahrizor plain are its average height (about 500-600 m above sea level), fertile soil and access to important water-rich rivers such as Tanjero, Little Zab and Sirwan, as well as numerous permanent springs. Based on the results of the archeological surveys and excavations, Bestansur, Gerd-i Kazhaw and Gird-I Qalrakh are the important sites of the Shahrizor plain which have an archaeological layer of Sasanian settlement. In addition, the site of Yasin tepe has been introduced as the main candidate for the Sassanid and early Islamic city of Shahrizor due to its large size. However, the site of Gird-I Qalrakh, which, according to the results of the excavations, has significant data from this period, can also be one of the proposed options for the main settlement of Shahrizor. 
Keywords: Iraqi Kurdistan, Shahrizor, Sasanian Period, Syārazūr.
 
Introduction
In some contemporary Sasanian sources, there are mentions of Shahrizor. For example, in the book of Karnameh-ye Ardeshir-e Babakan, which has been written in the HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Persian “Middle Persian language, it is mentioned the allegiance of “Yazdankert Shahrizori”, the ruler of Shahrizor with HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Ardashir_I”Ardashir I (180–242 AD), the founder of the HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Sasanian_Empire” Sasanian Empire (Farawashi, 1354: 55). Also, in the Syriac texts of the fifth century AD, contemporaneous with the Sassanid period, have been mentioned the efforts of a Christian monk named Sāḇā Gūšnazdād to change the religion of a group of Kurds in Shahrizor and build churches in this area (Potts, et al. 2018: 124). The most important Sasanian inscription in which Shahrizor is mentioned as Syārazūr is the monumental inscription of Narseh in Paikuli. 
However, most of the historical information about the Shahrizor comes from the historical and geographical books of the early Islamic period, such as those by Ibn Khordadbeh, Ibn Rustah, Balazeri, Ibn Faqih etc. For example, most Islamic sources attribute the construction of Shahrizor to the Sassanian king Peroz I (459-484) (Ibn Faqih, 1379: 12; Mostofi, 1362: 108; Badlisi, 1377: 477). In addition, the mentioned sources also refer to the massacre of the Zoroastrian Hirbods of Shahrizor after the conquest of the city by the Muslim Arabs (Hamawi, 1380: 49). This indicates that the city was a center for Zoroastrian priests and their religious activities in the late Sassanid period. According to Muslim geographers, this place was also called Nimrah, because it was located halfway from HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mada%27in”al-Mada’in (Ctesiphon) to the fire temple of Azar Goshnasb (Shiz, present-day Takht-e Soleiman) (Ibn Rustah, 1892: 164; Ibn Khordadbeh, 1889: 24; Mostofi, 1362: 107) and on the east-west route, it was located on the way from Hamedan to Mosul and Erbil. It was customary for every Sassanid king who came to the throne to cross this way on foot to reach the great fire temple of Shiz for Pilgrimage.
Some other information about Shahrizor comes from the Islamic texts, including its distance from other cities in the region of Jibal (mountains), climatic and anthropological features, etc.
 
Archaeological evidence
 The remains of the Sassanid settlements have been discovered at eight sites of the Shahrizor plain, including Gerd-i Kazhaw (Tamm et al. 2018), Bestansur (Cooper and Welton, 2019: 11; Mudd, 2016: 44), SSP 4 (Altaweel et al., 2012: 27), SSP 5 (Altaweel et al., 2012: 27), Tell Begum (Nieuwenhuyse, 2016: 120), Gird-I Qalrakh (Wicke, 2020: 463-78), Sutik Tape (Altaweel et al., 2012: 27), and Bakr Awa (Miglus et al., 2013: 67&73; Miglus, 2016: 237; APKRI, 2015: 7). 
Gerd-i Kazhaw is a relatively small site, from which have been discovered the remains of defensive architecture, a columned building and artifacts and objects of the Sassanid period, including stamped pottery and a coin of the Sasanian king Kavad I (488 to 531) (Tamm et al., 2018). Although the importance of Bestansur is mainly due to its Neolithic settlement, a small stone structure from the Sassanid period has been discovered at this site (Cooper and Welton, 2019: 11; Mudd, 2016: 44). 
According to the Geomagnetic Survey, Gird-I Qalrakh is an ancient-walled city with an area of about 15 hectares. An interesting structure from the Sassanid period has been excavated at this site, where 13 loom weights were discovered made of secondarily baked clay. Also, one worn stamp-seal and sixteen rather fragmentary stamp seal impressions have been discovered in this room, some of them bear impressions of textile on one surface, which probably indicates that these might have originally been attached to bundles of cloth. The excavator believes that the remains of a textile workshop along with the effect of stamp seals for goods in Gird-I Qalrakh suggests textile production on a larger, non-domestic scale, which was not expected at such a small site like Gird-I Qalrakh (Wicke, 2020: 463-78). Evidence of the Sassanid period from the site of Bakr Awa is limited to a few pottery fragments discovered form trenches that do not have any associated settlement layers (Miglus et al., 2013: 67&73; Miglus, 2016: 237; APKRI, 2015: 7). Only Sassanid pottery has been identified from the sites of SSP4, SSP5, Tell Begum and Sutik Tape.
 
Conclusion
The political, religious and economic importance of Shahrizor in the Sasanian era can be traced both through inscriptions and historical texts and through the quantity and quality of its archaeological evidence, including ancient sites, which generally indicate the importance of Shahrizor during this period. Some important excavated sites in the Shahrizor plain, such as Gerd-i Kazhaw and Gird-I Qalrakh, have layers older than the Sassanian period, especially from the Neo-Assyrian period, which indicates that these sites were not newly founded Sassanian cities. This is contrary to the statement in those Islamic texts that attributed the building of Shahrizor to the Sassanian king Kavad. In the case of the large mound of Yasin Tepe, which is thought to be the Sassanid city of Shahrizor, we should wait for the results of future excavations. In general, Shahrizor, as an important regional center, still has many unspoken stories from the Sasanian period that need more attention. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraqi Kurdistan
  • Shahrizor
  • Sasanian Period
  • Syārazūr
-  ابن‌مستوفى، مبارک بن احمد، 1980، تاریخ اربل‏. مصحح: صقار، سامى بن السید خماس‏، عراق: دارالرشید للنشر.
- ابن‌خردادبه، عبید الله بن عبد الله‏، 1889، المسالک و الممالک. طبع فی مدینة لیدن المحروسه، بمطبعه بریل.
- ابن‌رسته، احمد بن عمر، 1892، الأعلاق النفیسة. بیروت: دار صادر.
- ابن‌فقیه، احمد بن محمد، 1379، البدان. ترجمۀ محمدرضا حکیمى، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.‏
- آزادی‌نژاد، آزاده؛ زررین‌کوب، روزبه؛ و فروزش، سینا، 1400، «نابسامانی کلیسای شرقی بین‌النهرین از دورۀ خسروپرویز تا برافتادن ساسانیان». ادیان و عرفان،54 (2): 301-281. DOI: 10.22059/JRM.2022.330738.630254
- اسکندرى، نصر بن عبد الرحمن، 1425، الأمکنة و المیاه و الجبال و الآثار. ریاض: مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیه‏
- اعتمادالسلطنه، محمد حسن بن على‏، 1363، تطبیق لغات جغرافیایى قدیم و جدید ایران. تصحیح: هاشم محدث، ‏تهران: امیرکبیر.
- اعتمادالسلطنه، محمد حسن بن على‏، 1367، مرآة البلدان. تصحیح و حواشی: عبدالحسین نوایى و میرهاشم محدث‏، جلد اول، تهران: دانشگاه تهران.‏
- بدلیسى، شرف‏الدین بن شمس‏الدین‏، 1377، شرفنامه‏، تاریخ مفصل کردستان. به اهتمام: ولادیمیر ولیامینوف زرنوف، تهران: اساطیر.
- بروسوى، محمد بن على‏، 1427، أوضح المسالک إلى معرفة البلدان و الممالک. مصحح: عبدالرواضیة، مهدى، بیروت: دارالغرب الاسلامی.‏
- بلاذرى، احمد بن یحیى‏، 1337، فتوح البلدان. ترجمۀ محمد توکل‏، تهران: نشر نقره‏.
- بیهقی، علی بن زید، 1361، تاریخ بیهق. تصحیح: احمد بهمنیار، تهران: کتابفروشی فروغی.
- جعفرى، جعفر بن محمد، 1384، تاریخ یزد. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی‏.
- حجاره، اسماعیل حسین، 1975، «التنقیب فی سهل شهرزور، یاسین تبه (الموسم الاول 1973)». سومر، المجلد الحادی و الثلاثین، الجزء الاول و الثانی: 275-238.
- حموى، یاقوت بن عبد الله‏، 1380، معجم البلدان. ترجمۀ على‌نقى منزوى‏، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی کشور (پژوهشگاه).
- سان‌احمد، بریار؛ و سلیمی، اسماعیل، 1398، «بازسازی شکست سپاهیان خسروپرویز در شمال عراق با اتکاء بر کاوش‌های قلعۀ بازیان سلیمانیه». نخستین همایش دوسالانۀ بین‌المللی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، تهران: آریارمنا: 78-62.
- شیروانى، زین العابدین بن اسکندر،1363، بستان السیاحة. تهران: سنایی‏.
- فره‌وشی، بهرام، 1354، کارنامۀ اردشیر بابکان. انتشارات دانشگاه تهران.
- قدامه بن جعفر، 1370، الخراج. ترجمۀ حسین قره‌چانلو، تهران: نشر البرز.
- قزوینى، زکریا بن محمد، 1373، آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمۀ میرزا‌جهانگیر قاجار، تهران: امیرکبیر.
- محمدامین، هاوری یاسین، 2014، لیکولینه‌وه‌یه‌ک له جوگرافیای هه‌ریمی کوردستانی عیراق. سلیمانی.
- مستوفی، حمدالله، 1362، نزهۀ‌القلوب. تهران: دنیای کتاب.
- مشکور، محمد جواد، ١٣٨٩، تاریخ سیاسی ساسانیان. بخش اول چاپ سوم، تهران: دنیای کتاب.
- مظلوم، طارق؛ و یاسین، ولید، 1970، «استطلاعات اثریه فی محافظه السلیمانیه». سومر، المجلد السادس و العشرون: 362-347.
- مقدسی، محمد بن احمد، 1361، أحسن التقاسیم. ترجمۀ على‌نقى منزوى‏، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
- A. P. K. R. I., (Archaeological Projects in the Kurdistan Region in Iraq) 2015, K. Kopanias, J. Mac Ginnis and J. Ur (eds), Harvard Library press.
- Al-Mashhadani, A. S.; Azeez, D. R. & Faqi Qadir, M. H. S., 2009, “Study of Landcover/Landuse in Sharazur Plain by using Remote Sensing Techniques”. Mesopotamia J. of Agric, 37 (1): 2-11. DOI:  http://dx.doi.org/10.33899/magrj.2009.27374
- Altaweel, M.; Marsh, A.; Muhl, S.; Nieuwenhuyse, O.; Radner, K.;  Rasheed, K. & Saber, S. A., 2012, “New Investigations in the Environment, History, and Archaeology of the Iraqi Hilly Flanks: Shahrizor Survey Project 2009–2011”. Iraq, 74: 1-35. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021088900000231
- Bedlisi, Sh., 1377, Sharafnameh. V. Vliaminof (ed), Tehran: Asatir (in Persian).
- Beihaghi, A., 1361, Tarikh e Beihagh. A. Bahmaniar (ed), Tehran: Forughi (in Persian).
- Belazari, A., 1337, Fotuh Al-Boldan. Translated by: M. Tawakol, Tehran: Noghreh (in Persian).
- Bonacossi, D. M. & Iamoni, M., 2015, “Landscapt and Settlement in the eastern upper Iraqi Tigris and Navkur plains: the land of Nineveh \ project, seasons 2012-2013”. Iraq, 77 (01): 9-39. DOI: https://doi.org/10.1017/irq.2015.5
- Borusewi, M., 1427, Awzah Al-Masalik ela ma’refat Alboldan wa Al-Mamalik, M A’bd AL-Ruaziah. Beirut: Dar Al-qarb Al-Islami (in Arabic)
- Bosworth, C. E.; Van Donzel, E. & Heinrichs, W. P., (eds.), 1997, The Encyclopedia of Islam. New Edition, Vol. IX, Leiden: Brill: 218.
- Boyce, M., 2011, “Ādur Gušnasp”. Encyclopædia Iranica, 5: 475-476.
- Brill, E. J., 1937, E. J. W. Gibb Memorial Series. University of California. 
- Casana, J. & Glatz, C., 2017, “The Land behind the Land behind Baghdad: Archaeological Landscapes of the Upper Diyala (Sirwan) River Valley”. Iraq, 79: 47-69. DOI: https://doi.org/10.1017/irq.2017.3
- Cereti, C. G.; Terribili, G.; Colliva, L. & Vassalli, M., 2019, The Monument of Paikuli: The Activities of the Italian Archaeological Mission. SCIENZE DELL’ANTICHITA, SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA.
- Cooper, L. & Welton, L., 2019, “Report on University of British Columbia Excavations in Trenches 10W and 10N, Bestansur, Spring 2019”. Excavations at Bestansur, March-June 2019 Field report. 
- Cooper, L.; Rijib, Z. & Ahmed, S., 2012. “Neo-Assyrian and Sasanian Pottery”. in: Roger and Wendy Matthews (eds), Central Zagros Archaeological Project, Excavations at Bestansur Archive Report, March 17th-April 24th, Chapter 13: 150.
- E’temad Al-Saltanah, M. H. A., 1363, Tatbiq e Loqat e goqrafiai e qadim wa jaded Iran. H. Mohades (ed.), Tehran: Amirkabir. (in Persian)
- E’temad Al-Saltanah, M. H. A., 1367, Merat Al-Boldan. Ab. Nawaei (ed.), Tehran: University of Tehran, (in Persian).
- Farahwashi, B., 1354, Karnameh ye Ardashir e Babakan. Tehran University press (in Persian).
- Fetner, R. A., 2015, “The Impact of Climate Change on Subsistence Strategies in Northern Mesopotamia: The Stable Isotope Analysis and Dental Microwear Analysis of Human Remains from Bakr Awa (Iraqi Kurdistan) of Human Remains from Bakr Awa (Iraqi Kurdistan)”. PH.D Dissertation, University of Warsaw. 
- Hamawi, Y., 1380, Mo’jem Al-Boldan. Translated by: A. Monzawi, Tehran: Pazhuheshgah (in Persian).
- Herzfeld, E. & Walser, G., 1968, The Persian Empire: Studies in Geography and Ethnography of the Ancient near East. University of Michigan.
- Ibn Faqih, A. M., 1379, Al-boldan. Translated by: M. Hakimi, Tehran: Boniad e Farhang e Iran (in Persian).
- Ibn Khordadbeh, A., 1889, Al-Masalek wa Al-Mamalek. Translated by: S. Khakrand, Beirut: Dar-Al-sar (in Arabic).
- Ibn Mostofi, M., 1980, Tarikh e Arbel, S. Saqar (ed), Iraq: Dar Al-Rashid (in Arabic).
- Ibn Rustah, A., 1892, Al-E’laq Al-Nafsiah. Beirut: Dar Al-Sader (in Arabic).
- Ja’fari, J., 1384, Tarikh e Yazd. Tehran: Sherkat e Entesharat e Elmi Farhangi (in Persian).
- Kopanias, K. & MacGinnis, J. Ur, (eds.), 2015, Archaeological Projects in the Kurdistan Region in Iraq. Harvard Library Press  
- Maqdasi, M., 1361, Ahsan Al-Taqasim. Translated by: A.N Monzawi, Tehran: Sherkat e Moalefan wa Motarjeman (in Persian).
- Marsh, A. & Altaweel, M., 2020, “The Search for Hidden Landscapes in the Shahrizor: Holocene Land Use and Climate in Northeastern Iraqi Kurdistan”. in: New Agendas in Remote Sensing and Landscape Archaeology Studies in Honour of Tony J. Wilinson, D. Lawrence and M. Altaweel and G. Phillip (eds.), Oxford: Archaeopress.
- Mashkur, M. J., 1389, Tarikh e siasi e Sasanian. Third edit, Tehran: Donyaye Ketab (in Persian).
- Matthews, R.; Matthews, W.; Raheem, K. R. & Richardson, A., (eds.), 2020, The Early Neolithic of the Eastern Fertile Crescent: Excavations at Bestansur and Shimshara, Iraqi Kurdistan, Central Zagros Archaeological Project CZAP Reports. vol. 2, Oxbow Books, Oxford & Philadelphia.
- Miglus, P. A., 2016, “About Bakr Awa”. in: K. Kopanias and J. MacGinnis (eds), The Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions, Oxford: 229-240.
- Miglus, P. A.; Bürger, U.; Fetner, R. A.; Mühl, S. & Sollee, A., 2013, “Excavation at Bakr Awa 2010 and 2011”. Iraq, 75: 43 – 88. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021088900000413
- Minorsky, V., 1934, “Shehirzur”. Encyclopedie d'Islam, edited by M. Th. Houtsma, T.W. Arnold, R. Basset and R. Hartmann, Tome IV, Paris: 356-358.
- Mostofi, H., 1362, Nozhat Al-Qolub. Tehran: Donyaye Ketab (in Persian).
- Mudd, D., 2016, “People and Ground Stone Tools in the Zagros Neolithic-Economic and Social Interpretations of the Assemblage from Bestansur, Iraqi Kurdistan”. PHD Thesis, University of Reading.
- Nieuwenhuyse, O.; Odaka, T.; Kaneda, A.; Muhl, S.; Rasheed, K. & Altaweel, M., 2016, “Revisiting Tell Begum: A Prehistoric Site in the Shahrizor Plain, Iraqi Kurdistan”. Iraq, 78: 103-135. DOI: https://doi.org/10.1017/irq.2016.7
- Potts, D. T.; Radner, K.; Squitieri, A.; Ameen, A.; Rohde, J.; Yawar, P.; Herr, J.-J.; Salih, H.; Petchey, F.; Hogg, A.; Gratuze, B.; Raheemc, K. R. & Pottsa, H. B., 2018, “GIRD-I ROSTAM 2018: PRELIMINARY REPORT ON THE FIRST SEASON OF EXCAVATIONS BY THE JOINT KURDISH-GERMAN-AMERICAN TEAM”. JEOL, 47: 91-127. DOI:https://doi.org/10.5282/ubm/epub.68917
- Qazwini, Z., 1373, Asar Al-Belad wa Akhbar Al-E’bad. Translated by: Mirza Jahangir Qajar, Tehran: Amirkabir (in Persian).
- Qodameh, 1370, Al-kharaj. Translated by: H. Qarahchanlu, Tehran: Alborz (in Persian).
- Rawlinson, M., 1839, “Notes on a March from Zohab, at the Foot of Zagros, along the Mountains to Khuzistan (Susiana), and from Thence Through the Province of Luristan to Kirmanshah, in the year 1836”. Journal of the Royal Geographical Society of London, 9: 26-116. DOI: https://doi.org/10.2307/1797715
- Rich, C. J., 1836, Narrative of a Residence in Koordistan. Londra, vol. II.
- Safar, F., 1974, “Pird-i Kinachan”. Iraq, 36 (1/2): 193-198 DOI: https://doi.org/10.2307/4199988
- Shirwani, Z., 1363, Bostan Al-Siahat. Tehran: sanaei (in Persian).
- Skandari, N., 1425, Al-Amkenah wa Al-Miah wa Al-Jebal wa Al-Asar, 1425. Riaz: markaz Al-Malek Faisal lebohut wa Al-Derasat Al-Islamiah (in Arabic).
- Tamm, A.; Fassbinder, J.; Hofmmann, I.; Fink, C.; Borsdorf, P.; Davtyan, R.; Schmalenberger, E.; Stier, L.; Einwag, B. & Otto, A. 2018, “Ausgrabungen in Gird-i Kazhaw (Iraqi-Kurdistan) 2015–2017”. MDOG, 150: 89-146. URL: https://www.researchgate.net/publication/350278400_Tamm_2018_Ausgrabungen_in_Gird_i_Kazhaw_Iraqi_Kurd
- Thomas, E., 1867, “Art. IX. Sassanian Inscriptions”. Journal of the Royal Asiatic Society, 3 (1): 241-358. DOI: https://www.jstor.org/stable/44012769
- Ur, J.; Jong, L. D.; Giraud, J.; Osborne, J. F. & MacGinnis, J., 2013, “Ancient Cities and Landscapes in the Kurdistan Region of Iraq: The Erbil Plain Archaeological Survey 2012 Season”. Iraq, 75: 89-117. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021088900000425
- Wicke, D., 2020, “Results of the First Two Seasons of Excavations at Gird-I Qalrakh, a Local Site in the Shahrizor-Plain (Iraqi Kurdistan)”. in: A. Otto/M. Herles/K. Kaniuth (Hrsg), Proceedings of the 11th International Congress of the Ancient Near East, 2, Wiesbaden: 463-478.