پیشنهادی نو بر مکان‌یابی توکریش براساس کتیبه‌های بین‌النهرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران،‌ تهران، ایران

2 استاد گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22084/nb.2023.26531.2514

چکیده

هم‌زمان با شکل‌گیری تمدن‌ها در بین‌النهرین، نیاز فزاینده‌ای به منابع مختلف، ازجمله فلز و محصولات دامی به‌وجود می‌آمد. تمدن‌های موجود در جلگۀ بین‌النهرین، به‌دلیل میزان محدود و در مواردی فقدان چنین منابعی در این جلگه، مجبور به برقراری ارتباطات گسترده‌ با مناطق دیگر بودند. «توکریش» ازجمله مناطقی است که از این‌نظر موردتوجه بین‌النهرینی‌ها بوده است. اشارات پراکنده و اندک به این نام‌جای در کتیبه‌ها، باعث شده برای نتیجه‌گیری در بیشتر پژوهش‌ها به چند کتیبۀ محدود اهمیت بیشتری داده شود. هم‌چنین عدم توازن در بررسی کتیبه‌ها و آثار باستانی، درمیان پژوهش‌های مربوط به توکریش وجود دارد. به‌همین دلایل تاکنون مکان‌ها و فرهنگ‌های باستانی مختلفی برای این نام‌جای پیشنهاد شده است. در این پژوهش تلاش‌شده به بررسی دقیق‌تر کتیبه‌های مربوط به توکریش، آثار معدنکاری باستانی و مسیرهای تجاری پرداخته شود، تا از این دیدگاه مناسب‌ترین مکان برای آن پیشنهاد گردد. در کتیبه‌های بین‌النهرینی توکریش به‌عنوان سرزمین کوهستانیِ وسیع، با نظام سیاسی شاهک‌نشینی، دارای معادن مختلف و هم‌چنین واسطه‌ای تجاری، معرفی شده است. توکریش برای اولین‌بار در دورۀ اور III شناخته می‌شود. براساس یافته‌های باستان‌شناسی در دورۀ اور III، یک مسیر تجاری لاجورد و قلع در شمال فلات ایران شکل گرفته است. بنابر شواهد موجود، موقعیت توکریش جایی بر سر این مسیر تجاری، در شمال فلات ایران و شرق آشور قرار داشته و احتمالاً شکل‌گیری این مسیر، باعث رشد و شناخته شدن توکریش در بازۀ زمانی‌ کوتاه، توسط بین‌النهرینی‌ها شده است. با توجه به معادن اشاره شده برای توکریش، موقعیت دقیق‌تر آن‌را می‌توان محدودۀ میان دو محور معدن‌خیز آستانه-سربند و تکاب-داش‌کسن دانست. این جای‌گذاری، به‌خوبی با نظر بیشتر پژوهشگران هم‌خوانی دارد و ‌دسترسی به معادن طلا، نقره و قلع در محور کوه‌زایی سنندج- سیرجان، به‌خصوص معادن تکاب و شازند که آثار معدنکاری باستانی گسترده‌ای دارند را نشان می‌دهد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Suggestion on the Location of Tukrish Based on the Mesopotamian Inscriptions

نویسندگان [English]

  • Amirreza Yarhamadi 1
  • Hassan Fazeli Nashli 2
1 PhD Candidate in Historical Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities in University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Simultaneously with the formation of class societies and civilizations in Mesopotamia, there was an increasing need for various sources. The civilizations in the Mesopotamian Plain, due to their limited and in some cases the lack of such sources, were forced to establish extensive connections with another areas. Tukrish is one of the areas that has been considered by the Mesopotamians in this regard. In Most of the researches that have been done on the approximate location of Tukrish, scattered references to this area in the inscriptions, have led researchers to consider only a few limited inscriptions for the final conclusion. In addition, there is an imbalance in the investigation of inscriptions and ancient works, among the researches related to Tukrish. For these reasons, various ancient areas and cultures have been proposed for this toponymy. In this research, an attempt has been made to investigate about the inscriptions related to Tukrish, ancient mining and trade routes, in order to suggest the most suitable area for it. In the Mesopotamian inscriptions, Tukrish is introduced as a mountainous land, with a political system of princely settlements, with various mines and as a commercial intermediary. Tukrish is first attested in Ur III period. According to archaeological findings, a lapis lazuli and tin trade route was formed in the north of the Iranian plateau in the Ur III period. According to the available evidence, Tukrish was located somewhere on this trade route, in the northwest on Iran and the east of Assyria. According to the mentioned mines for Tukrish, its more precise location can be considered as the boundary between the two mining axes of Astana-Sarband and Takab-Dashkasen. This placement guarantees access to gold, silver and tin mines in the Sanandaj-Sirjan orogenic axis, especially Takab and Shazand mines, which have many ancient mining artifacts.
Keywords: Tukrish, Lapis Lazuli Trade Route, Ancient Mining, Mesopotamian Inscriptions.
 
Introduction
Considering the continuity of the history of human culture and civilization, knowledge of early cultures and civilizations can be the basis for knowledge about cultures that are more advanced and civilizations in later periods. Western Asia hosted many city-states and local governments in the Bronze Age. These types of governments are reflected in the Mesopotamian Bronze Age inscriptions (Renette, 2018). Tukrish can be considered one of these regions, that main reasons for its importance are having mines, including gold and lapis lazuli, and commercial mediation. In the Mesopotamian inscriptions, Tukrish is described as a mountainous land with a decentralized political system. This region is rarely placed next to Far East toponymys such as Magan, Melluha and Marhashi, and more often next to Zagrosian and Anatolian toponymys. Due to the scattered inscriptions related to Tukrish and the lack of balance in the investigation of inscriptions and ancient works in some researches, there are many disagreements about the location of this toponymy. Relying only on archaeological findings to identify the ancient regions mentioned in the inscriptions can be very misleading, and in this context, much attention should be paid to the written data (Potts, 2012). As a result, besides paying attention to the findings, it is possible to propose a suitable range for it only by carefully examining all the inscriptions related to Tukrish.
The main question of this research is as follows: What region or regions can be considered for Tukrish? The authors assumes that parts of the west and northwest of Iran are the most suitable areas for this toponymy. The intermountain valleys in parts of northwestern Iran have been a suitable areas for the formation of decentralized political system.This areas are close to the Anatolian plateau. In addition, these mountainous areas were also located on the lapis lazuli trade route. In addition, in this areas, the Sanandaj-Sirjan transformation belt has many mines (including gold, silver and tin) and ancient mining works. Particually in Takab-Dashkasan and Astaneh-Sarband minings axes.
The method of collecting information in this research is library. In this way, by first dealing with the inscriptions related to Tukrish and their historical context and toponymys, this area has been examined from different angles. From this point of view, according to the features described for Tukrish, the ancient mining and trade routes have been discussed. Finally, by discussing the collected materials, a virtual area has been proposed for it.
Main Text
Sargonic inscriptions, in which Tukrish is mentioned, are related to the centuries after the destruction of the Akkadian dynasty. However, these texts can provide us useful information in terms of geography. Sargonic inscription of Kanesh suggests a location near Anatolia for Tukrish. The Hittite Sargonic inscription suggests an area in the west or northwest of Iran for this area name (Van de miroop, 2000). The inscription known as Sargon’s geography mentioned Tukrish between Marhashi and Elam (W. Horowitz, 1998: 71). The first real attested to Tukrish appears in the Ur III period in practice texts from Nippur (Piotr Michalowski, 1988). Another Sumerian inscription, the epic of Enki and Ninhursag, mentioned Tukrish as a trade intermediary between Harali and Dilmun (G. Komoroczy, 1972). In general, the Sumerian inscriptions that mention Tukrish are mythological texts that mostly have a commercial aspect and indicate the lands that were important for the Mesopotamia in terms of the trade of valuable sources like gold and lapis.
The inscriptions of the Old Babylonian period provide us with a clearer picture of the geographical location of Tukrish than the Sumerian inscriptions. From the Shamshi Adad I inscription, it can be concluded that this toponymy refers to a large territory, with a decentralized political system (Luckenbil 1912). Hammurabi also mentioned Tukrish with Zagros toponymys (Van De Mieroop, 2011). The only traces of ancient lapis lazuli mining have been identified in Badakhshan, Afghanistan (M. Casanova, 2013). Archaeological evidence shows that during the Ur III period and after that a lapis lazuli and tin trade rout was formed from the north of Iranian plateau (Renette, 2018: 366, 367). Also the axis of the Sanandaj-Sirjan orogeny, hosting various deposits and mines of metals such as gold, silver and tin, in the west of Iran (Momenzade et al., 2016, Nezafati 2006).
Conclusion
According to the Mesopotamian inscriptions, the general picture we have from Tukrish is a mountainous land with a large area and a princely political system. Tukrish is mentioned as a land rich in mines and exporter of various products to Mesopotamia, and it is mentioned as a commercial intermediary between Harali and Dilmun. According to the examined evidence, the location of Tukrish was somewhere on the lapis lazuli trade route, in the northwest of Iran and the east of Assyria, and probably the formation of the trade route in the north of the Iranian plateau in the Ur 3 period caused the growth and recognition of Tukrish in a short period of time by Mesopotamians. Due to the location of Gutium and Turukum in the northern Zagros and around the Lake Urmia, Tukrish should located in the west of those. According to the mentioned mines for Tukrish, its more precise location can be extended between two mining axes of Astana-Sarband and Takab-Dashkasen. This placement is well in line with the opinion of most researchers and guarantees access to gold, silver and tin mines in the Sanandaj-Sirjan orogenic axis, especially Takab and Shazand mines, which have many extensive ancient mining artifacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tukrish
  • Lapis Lazuli Trade Route
  • Ancient Mining
  • Mesopotamian Inscriptions
- استاینکلر، پیوتر، 1392، «مرهشی و فراسوی آن: دور نمای تاریخی تمدن جیرفت». دومین همایش بین‌المللی تمدن حوضۀ هلیل رود: جیرفت، به‌کوشش یوسف مجیدزاده و محمدرضا میری: 9-25.
- ایروانی‌قدیم، فرشید؛ طلایی، حسن؛ و طهماسبی‌زاوه، حامد، 1397، «مکان‌یابی سرزمین توکریش». پژوهش نامۀ خراسان بزرگ، 30: 1-14. DOR: 20.1001.1.22516131.1397.8.30.1.1
- پاتس، دنیل‌تی، 1390، باستان‌شناسی عیلام. ترجمۀ زهرا باستی، چاپ سوم، تهران: سمت.
- عبدی، کامیار، 1372، «وارسی دورۀ ماد قسمت اول: تاریخ ماد». مجلۀ باستان‌شناسی و تاریخ، 8 (1): 15-28.
- کاشانی، عبدالله‌بن علی، 1386، عرایس الجواهر و نفایس الاطایب. به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: المعی.
- هینتز، والتر، 1377، دنیای گمشدۀ عیلام. ترجمۀ فیروز فیروزنیا، ویراستار: منصوره کاویانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- Abdi, K., 1994, “Review of the Mad period, first part: Mad history”.Journal of Archeaology and Histor,8 (1): 15-28 (In Persian).
- Ahmed, K. M., 2012, “The Beginnings of Ancient Kurdistan (c. 2500-1500 BC)”. Ph.D. Thesis, Leiden University.
- Albright, W. F., 1925, “Babylonian Geographical Treatise on Sargon of Akkad's Empire”. JAOS, 45: 193-245. URL: https://www.jstor.org/stable/593503 
- Alster, B. & Oshima, T., 2007, “Sargonic Dinner at Kaneš: The Old Assyrian Sargon Legend”. Iraq, 69: 1-20. URL: https://www.jstor.org/stable/25608643 
- Bottero, J., 1949, “Les Inventaires de Qatna”. Revue d`Assyriologie Orientale, 43 (1-2): 1-40.
- Casanova, M., 2013, Le lapis-lazuli dans l'Orient ancient: Production ET circulation du Néolithique au II e millénaire. Paris: CTHS.
- Dalley, S., 1994, “Review work The Shemshāra Archives, The Administrative Texts by Jesper Eidem”. Orientalia, NOVA SERIES, 63 (2): 140-143.
- Dalley, S., 2002, Mari and Karuna, Two old Babylonion Cities. Gorgias Press.
- Eidem, J. & Laessøe, J., 2001, The Shemshara Archives 1: The Letters. Historiskfilosofiske Skrifter 23, and Copenhagen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
- Guichard, M., 2009, “Šuduhum, un royaume d’Ida-Maras et ses rois Yatâr-malik, Hammī-kūn et Amud-pā- El”. Entre les fleuves-I, Untersuchungen zur historischen Geographie Obermesopotamiens im 2. Jahrtausend v. Chr., ed. E. Cancik-Kirschbaum and N. Ziegler, Gladbeck. 
- Gunbatti, C., 1997, “Kultepe'den akadh Sargon'a ait bir tablet”. Archivum Anatolicum, 3: 131-5.  https://doi.org/10.1501/Archv_0000000056
- Haas, V. & Wegner, I., 1988, “Die Rituale der Beschworerinnen SALSU.GL. Teil I: Die Texte”. ChS I / 5: 384-390. URL: https://books.google.com/books/about/Die_Rituale_der_Beschw%C3%B6rerinnen_Sal%C5%A0U.html?id=Fjo_xgEACAAJ
- Hinz, W., 1999, The lost world of Elam. Translated by: Firuz Firuznia, Elmi Farhangi (In Persian).
- Horowitz, W., 1998, Mesopotamin cosmetic geographi. Winona Lake (Ind.), Eisenbranus.
- Irvanighadim, F.; Talaei, H. & Tahmasbizaveh, H., 2018, “Positioning Tukrish”. JGK, 30: 1-14. DOR: 20.1001.1.22516131.1397.8.30.1.1 (In Persian).
- Kammenhuber, A., 1976, “Neue Ergebnisse zur hurrischen und altmesopotamischn Überlieferung in Boğazköy”. Orientalia, NOVA SERIES, 45: 130-146. URL: https://www.jstor.org/stable/43074694 
- Kashani, A., 2008, Arayes ul Javaher va Nafayes ul Atayeb. Iraj Afshar, Tehran: Almaei (In Persian).
- Komoróczy, G., 1972, “Das mythische Goldland Harali im Alten Vorderasien”. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 26 (1): 113-123. URL: https://www.jstor.org/stable/23657230
- Kramer, S. N., 1977, “Commerce and Trade: Gleanings from Sumerian Literature”, Iraq, 39 (1): 59-66. https://www.jstor.org/stable/4200049 
- Leemans, W. F., 1968, “Old Babylonian Letters and Economic History A Review Article with a Digression on Foreign Trade”. JESHO, 11 (2): 171-226. https://www.jstor.org/stable/3596284 
- Luckenbill, D. D., 1912, “Inscriptions of Early Assyrian Rulers”. American Journal of Semitic Languages and Lteratures, XXVIII (3): 153-203. 
- Michalowski, P., 1988, “Magan and Meluḫḫa Once Again”. Journal of Cuneiform Studies, 40 (2): 156-164. URL: https://www.jstor.org/stable/1359659 
- Momenzadeh, H., Nezafati, N., Sarraf, M. D. & Shabani, K., 2016, “Ancient Gold-Mercury mining in Takht-e Soleyman Area, Northwest iran”. Metalla, 22 (2): 147-168. URL: https://www.researchgate.net/publication/316325266_Ancient_Gold-Mercury_Mining_in_the_Takht-e_Soleyman_Area
- Moorey, P. R. S., 1993, “High Relief Decoration on Ancient Iranian Metal Vessels: Development and Influence”. Bulletin of the Asia Institute, 7: 131-140. URL: https://www.bulletinasiainstitute.org/vol7.htm
- Moorey, P. R. S., 1995, “The Eastern Land of Tukrish”. Beiträge zur Kulturgeschichte Vorderasiens: Festschrift fur Rainer Michael Boehmer, ed. U. Finkbeiner et al., Main: 439-448.
- Moran, W. L., (ed.), 1992, The Amarna Letters. Baltimore.
- Nezafati, N., 2006, “Au-Sn-W-Cu-Mineralization in the Astaneh-Sarband Area,West Central Iran including a comparison of the ores with ancient bronze artifacts from Western Asia”. Ph.D. Thesis, University Tübingen.
- Palmisano, A., 2015, “Spatial Approaches to the Political and Commercial Landscape of the Old Assyrian Colony Period”. Ph.D. Thesis, University College London.
- Pizzorno, G. H., 2011, “Dinkha Tepe revisited: A critical evaluation and stratigraphic Analysis of the Hasanlu Project excavations”. Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania.
- Potts, D. T., 2013, “The Archaeology of Elam. Formation and Transformation of an Ancient Iranian State”. Translated by: Zahra basti (fifth Edition), Samt (In Persian).
- Renette, S., 2018, “Along the Mountain Passes: Tracing Indiegenous Developments of Social Complexity in the Zagros Region During the Early Bronze Age (CA. 3500-2000 BCE)”. Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania.
- Sallaberger, W. & Schrakamp, I., 2015, “Part I: Philological Data for a Historical Chronology of Mesopotamia in the 3rd Millennium”, ArcHP: 1-136. URL: https://www.arcane.uni-tuebingen.de/publication.html
- Sommerfeld W., Deller, K. & Postgate J. N., 1985, “Nachträge und Verbesserungen zu RGTC 5 Mittelassyrischer Teil”. Archiv für Orientforschung, 32. Bd: 68-81. https://www.jstor.org/stable/41662051 
- Speiser, E. A., 1948. “Hurrians and Subarians”. JAOS, 68 (1): 1-13.URL: http://www.jstor.com/stable/596231
- Steinkellar, P., 2013, “Marhashi and beyond: the historical perspective of Jiroft civilization”. Archeology of the Halil River area of southeast Iran: Jiroft, Majidzadeh, Y,. Miri, M,. Tehran: 9-25 (In Persian).
- Steinkeller, P., 1982, ”The Question of Marhaši: A Contribution to The Historical Geography of Iran in the Third Millennium B.C.”. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, 72: 237-265. URL: https://doi.org/10.1515/zava.1982.72.2.237
- Stol, M., 1976, Studies in The Old Babylonian History. Liden.
- Tahmasbizaveh, H. & Salahshur, A., 2018, “Trade of lapis lazuli in Bronz age North East of Iran”. Kandokav Journal, 9 (9): 34-42 (In Persian).
- Vallat, F., 1985, “Éléments de géographie élamite”. Paléorient 11: 49-54. 
- Van De Mieroop, M., 2000, “Sargon of Agade and his Successors in Anatolia”. Studi Micenei ed Egeo Anatolici, 42: 133-359. URL: https://www.jstor.org/stable/41489645 
- Van De Mieroop, M., 2011, “Hammurabi's self-presentation”. Orientalia, NOVA SERIES,  80 (4): 305-338. URL: https://www.jstor.org/stable/43078186
- Veenhof, K. R. & Eidem, J., 2008, Mesopotamia the Old Assyrian Period, Fribourg: Academic Press Fribourg.
- Virolleaud, C., 1930, “Les Tablettes De Mishrife-Katna”.Syria,9 (2): 90-96. URL: https://www.jstor.org/stable/4195533