پیش ازتاریخ حوضۀ دریاچۀ ارومیه:چالش ‏ها و رویکردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان شناسی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

شرایط مساعد طبیعی و جغرافیایی حوضۀ دریاچۀ ارومیه در شمال‌غرب ایران در طول زمان موجب شکل‏ گیری استقرارهای قابل‌توجه شده است. بعد از تک پژوهش‌های پراکنده، پروژۀ حسنلو به سرپرستی «رابرت دایسون» بعد از دو دهه پژوهش‌های بنیادی و هدفمند باستان‌شناسی گاهنگاری و کیفیت و کمّیت فرهنگ‌های منطقه را تاحدودی مشخص کرد. پس از پروژۀ حسنلو انتظار آن می‏رفت که این پژوهش‌ها توسط باستان‌شناسان ایرانی به‌منظور تکمیل و تصحیح خطاهای احتمالی پروژۀ حسنلو به‌صورت منظم ادامه پیدا کند که متأسفانه این موضوع تحقق نیافت. در سال‏ های اخیر، چندین سد در حوضۀ دریاچۀ ارومیه درحال ساخت است و تعدادی از آن‏ ها نیز به بهره ‏‏برداری رسیده‏ اند. کاوش‌های نجات‌بخشی در حوضۀ آبگیر این سدها فرصت بسیار خوبی فراهم کرد که دست‏کم گاهنگاری جنوب حوضۀ دریاچۀ ارومیه با اتخاذ رویکردی مناسب به‌صورت جدی بازنگری شود و اطلاعات درمورد شکل‌گیری، کمّیت، گستردگی و برهمکنش‏ های فرهنگی به‌حد مطلوبی برسد؛ و مسأله ‏های اصلی و ابهامات گاهنگاری پیش‌ازتاریخ حوضۀ دریاچۀ ارومیه و ارتباط آن با حوزه‌های فرهنگی پیرامون، مورد بررسی قرار گیرد. در اجرای کاوش‌های نجات‌بخشی برای هریک از این پروژه‏ ها یک مدیر درنظر گرفته شد و نه سرپرستی که کل مطالعات را مدیریت کند. آن‌چه در واقعیت اتفاق افتاد مدیر پروژه بیشتر مشغول هماهنگی امور با دستگاه‌های اجرایی و مرتبط مانند آب منطقه ‏ای و وزارت نیرو و پژوهشکدۀ باستان‌شناسی بود و عملاً فرصت کافی برای امور مرتبط با باستان‌شناسی را نداشت. حوضۀ دریاچۀ ارومیه در پیش‌ازتاریخ و پس از آن نیز ارتباطات و تعامل گسترده با مناطق اطراف داشته است، اما نقاط تاریک بسیار دارد و در برخی دوره‏ ها، چگونگی تحول فرهنگی در قیاس با مناطق پیرامون که فرهنگ‌های نسبتاً مشابه یا دست‏ کم هم‌زمان دارند، دانسته‏ های ما بسیار کمتر است. بررسی‏ ها و کاوش‌های روشمند بنیادی و استفادۀ مناسب از فرصت کاوش‌های نجات‌بخشی می‏ تواند راهگشا باشد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prehistoric of Urmia Lake Basin Approaches and Challenges

نویسنده [English]

  • Ali Binandeh
Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Art and Architecture Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Hasanlu, Prehistory, Urmia Lake Basin, Archeology of Northwest Iran
Thanks to its copious water resources, fertile soil, diverse vegetation and animal species, and rich pastures, the Lake Urmia Basin held a special allure to different human groups since prehistory, thus the emergence of several rich cultures in the region. The most important archeological activities in the region began with the Hasanlu project led by Robert Dyson. The chronological framework for Urmia Lake Basin stems from Dyson’s pioneer survey and excavation which led to the presentation of archaeology from prehistoric to the Middle Islamic Ages. After the closure of the Hasanlu project, it was expected that this research by Iranian archaeologists would continue regularly to complete and correct possible mistakes of the Hasanlu project, which unfortunately did not materialize. However, on a case-by-case basis, some researchers have taken steps that have failed, largely for administrative and different reasons. In the last decade, with the construction of several dams, especially in the south of Lake Urmia, there was a good opportunity for archaeological studies to continue in the form of salvage excavations. Although relatively good results were obtained, unfortunately, this opportunity was not well exploited and apparently, the priority of these studies was not to resolve the ambiguities of the chronological issue of the lake basin. However, this area has had close connections with neighboring areas in prehistoric periods, Still has much dark prehistoric of the region, and in some periods, how the cultural evolution compared to the surrounding regions, which have relatively similar or at least contemporary cultures, we know much less. Probably the main reason is the lack of studies on various prehistoric periods. Fundamental methodical investigations and the proper use of the opportunity for rescue explorations can be helpful. Perhaps it can be said, the achievement of recent years of archaeological studies of prehistoric periods of Lake Urmia, most identify different cultural periods until to recognize its various dimensions. Unfortunately, the opportunity for salvage excavations was not well used.
Keywords: Hasanlu, Prehistory, Urmia Lake Basin, Archeology of Northwest Iran.
Introduction
The chronological framework for Urmia Lake Basin stems from Dyson’s pioneer survey and excavation work carried out in Solduz plain. Hasanlu project continued until the Iranian revolution. Cultural sequence for Northwestern Iran, especially south of Urmia Lake Basin, based on a series of stratigraphic sounding at Hasanlu itself, confirmed and extended by overlapping sequences from the other excavated sites. In general, the oldest traces of human settlement in the region date to the Paleolithic, and include caves and open-air sites south and west of Lake Urmia. Neolithic period sites in the east and south of Lake Urmia were excavated by the Hasanlu team. Yanik Tapeh and Hajji Firuz are two important sites for this period, of course, the main occupation site is Hajji Firuz. Yanik Tapeh dates as early as 6000 BC. 
Dalma pottery is the characteristic of the early Chalcolithic in the main sequence at Ḥasanlu Tepe and has been found in other sites in the Urmia Lake Basin. Hasanlu VIII parallel whit the late Ubaid and suggested mid-5th millennium B.C. for this period. The end of the Chalcolithic period date to the first half of the 4thmillennium BC, evidence in the Urmia Lake basin reported from Yanik, Geoy Tape, and Gijlar. Hasanlu VII divided some sub-level, which can be linked to Early Trans-Caucasian II-III in the north of the Urmia basin. After the Hasanlu project, no similar studies were conducted and, except for a few cases, no long-term excavations were carried out. In recent years, with the construction of several dams in this basin, the number of salvage excavations has increased significantly and was a good opportunity for questions and ambiguities of past research, especially Hasanlu. The Chronology and prehistoric developments of this basin have ambiguities and unknowns that require fundamental research. For this research, first, the publications related to this basin and library resources have been collected and the previous chronological framework of the study and then the previous and current field activities have been analyzed in the form of a research plan and salvage excavations.
Discussion
The chronological framework of the Urmia Lake basin is still owed to the Hasanlu project’s excavations in the area around the lake. Although traces of different Paleolithic periods have been identified in recent years, and some previous theories have been seriously challenged, unfortunately, no excavations have been carried out in the sites of this period, and based on surface findings have been attributed to the Paleolithic period. In the Neolithic period, most of our knowledge is related to the late Neolithic and we do not know much about the pre-pottery Neolithic and early Neolithic. In the basin of Lake Urmia, the existence of early Neolithic periods is not far from expected. As mentioned above Jolbar, Ahrendjan, and Qreh Tepe the sites are already known for the Neolithic period. Unfortunately, the scale of the excavations in these sites is not wide, and not much information has been published. However, new studies show that in the basin there are settlements older than Hajji Firuz.
There are different views on how to Neolithic was transferred to Chalcolithic, and although there is no more talk of a gap of several hundred years between the two periods, and there is no reliable knowledge about the process and its quality, and the new information is more than stratigraphic explorations until extensive excavations, and of course, this issue is relatively similar for most of the Chalcolithic phases. The situation in the fourth and late fourth millennium is not very clear and there are differences in different parts so that in some parts of it, there is evidence of Uruk culture, in another place, Kura–Araxes culture, and sometimes pottery of Hassan Ali type can be seen. And in areas such as the north of the Zab basin, there are evidences of these cultures together. Which perhaps indicates the boundaries of the influence of these traditions in the fourth millennium BC.
Conclusion 
Hasanlu Sequence became one of the main chronological periodizations for the northwestern part of Iran. It spans the Pottery Neolithic to the Iron Age, although the excavations of Hasanlu and its surrounding sites has provided very good information. But there are still questions and uncertainties in many periods.The more prehistoric settlements were situated on passes at Zagros Mountain between northwestern Iran and north Mesopotamia. Although on the other side of Zagros, in Iraqi Kurdistan the sites such as Jarmo, Hassuna, Shemshara, and Bestnsur belonged to from pre-pottery Neolithic to late Neolithic. In Urmia Lake Basin pre-pottery Neolithic site was not reported until now. However, sometimes the climate conditions are mentioned for the lack of settlements for some periods. Probably the main reason is the lack of studies on various prehistoric periods. Perhaps it can be said, the achievement of recent years of archaeological studies of prehistoric periods of Lake Urmia, Most identify different cultural periods until to recognize its various dimensions. Unfortunately, the opportunity for salvage excavations was not well used. Future research should be aimed at addressing current defects. A long-term plan should be prepared for different parts of the Lake Urmia basin and implemented continuously every year.
Acknowledgment
I would like to thanks Bu-Ali Sina University, West Azerbaijan Cultural Heritage Organization and Iranian Center for Archaeological Research. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hasanlu
  • Prehistory
  • Urmia Lake Basin
  • Archeology of Northwest Iran
- ابراهیمی، قادر؛ رضالو، رضا؛ دانتی، مایکل؛ جوانمردزاده، اردشیر؛ عابدی، اکبر؛ و هلوینگ، باربارا، ۱۴۰۰، «تبیین گاهنگاری مطلق (14 C) و نسبی فرهنگ‌های مفرغ قدیم حوضۀ رود زاب ایران با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب‌دهنده (AMS)؛ شکل‌گیری‌هویت فرهنگی از ورای تحولات فرهنگی مس‌و‌سنگ جدید». پژوهۀ باستان‌سنجی، ۷ (۱): ۸۰-۵۵. 
- بیننده، علی، 1387، «بررسی باستان‌شناسی حوضۀ رودخانۀ زاب کوچک». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، (منتشر نشده).
- بیننده، علی، 1397، «شکل‌گیری ارتباطات حوضۀ دریاچۀ ارومیه و شرق آناتولی». مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه شهید‌باهنر کرمان، 17 (33): 74-53.
- بیننده، علی، 1398، «گزارش مقدماتی کاوش نجات‌بخشی تپه ریک‌آباد در حوضۀ سد کانی سیب». آرشیو پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- بیننده، علی، 1398، «نگاهی به دوره پارینه‌سنگی و نوسنگی حوضۀ دریاچۀ ارومیه». مجموعه مقالات اولین همایش ملی دو سالانه باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، به‌کوشش: حسن هاشمی‌زرج‌آباد، محمد قمری‌فتیده، مرتضی عطایی: 424-439.
- بیننده، علی، 1395، «نشانه‌هایی از ارتباط تجاری و فرهنگی جوامع شمال‌غرب ایران و بین‏النهرین در اواخر دوران مس‌وسنگ». جامعه‌شناسی تاریخی، 8 (۲): 21-37.
- ترینکاوس، اریک، 1385، «بازنگری استخوان ران منسوب به انسان از غار تمتمه». ترجمه و تلخیص: فریدون بیگلری، باستان‌شناسی، 2: 11.
- حیدری، رضا، 1386، «نتایج دومین فصل پژوهش‌های باستان‌شناختی در محوطۀ باستانی ربط سردشت 1385». گزارش‌های باستان‌شناسی 7: ج 1، تهران: پژوهشکدۀ باستان‌شناسی.
- خان‌محمدی، بهروز، 1393، «استقرارهای پیش‌ازتاریخ دشت ارومیه از دوره نوسنگی تا پایان عصر مس‌وسنگ». دو فصلنامۀ پژوهش‌های باستان‌شناسی مدرس، 5 و6 (10 و 11): 161-143.
- خطیب‌شهیدی، حمید؛ و علی بیننده، 1387، «الگوهای استقراری پیش‌ازتاریخ حوضۀ سیمینه‌رود». خلاصه مقالات دومین همایش بین‌المللی  باستان‌شناسان جنوب آسیا، شیراز. 
- خطیب‌شهیدی، حمید، 1393، حسنلو تپه. دانشنامه جهان اسلام، 13جلد.
- رزاقی، حسین؛ و فهیمی، حمید، 1383، «گزارش مقدماتی گمانه‌زنی در تپه جلبر (خان‌بابا)، آذربایجان غربی، مرداد 1375». مجله باستان‌شناسی و تاریخ، 18 (2): 59-52.
- طلایی، حسن، و آجرلو، بهرام، 1387، «درآمدی بر بازنگری عصر نوسنگی در آذربایجان». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 85: 77-99.
- عابدی، اکبر؛ و ابراهیمی، قادر، 1397، «گزارش نخستین فصل کاوش تپه سیلوه پیرانشهر شواهدی از دورۀ دالما تا عصر آهن». گزارش‌های شانزدهمین گردهمایی باستان‌شناسی ایران (مجموعه مقالات 1395)، به کوشش: روح اله شیرازی، تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری: 242 -245.
- عابدی، اکبر؛ حیدری، رضا؛ و سلیمی، صلاح، ۱۳۹۸، «شواهدی جدید از دورۀ اوروک در شمال‌غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا-ارس در جنوب دریاچۀ ارومیه». مجلۀ مطالعات باستان‌شناسی، ۱۱(۱): ۱۶۷-۱۸۳.
- کارگر، بهمن، 1383، «قالایچی: زیرتو مرکز مانا لایۀ IB، 1381-1378». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسی ایران: حوضۀ شمال‌غرب، خرداد/ بهار، ارومیه، ایران: 245-229.
- کارگر، بهمن، 1374، «بررسی و گمانه‌زنی در اهرنجان و قره‌تپه سلماس». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران، (منتشر نشده).
- ملک‌شهمیرزادی، صادق، 1378، ایران در پیش‌ازتاریخ: باستان‌شناسی ایران از آغاز تا سپیده‌دم شهرنشینی. انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی
- نادری، رحمت، 1385. «گزارش کشف شواهد احتمالی پارینه‌سنگی قدیم در تراس‌های رودخانۀ سیمینه‌رود». پیام باستان‌شناس، 3 (5): 5-12.
- نادری، رحمت؛ عبدی، آسو؛ آریامنش، انوار؛ بداقی، ابراهیم؛ اطمینان، محسن؛ و حیدری، رضا، 1400، «نویافته‌هایی از دورۀ پارینه‌سنگی در شمال‌غربی ایران- پیرانشهر، استان آذربایجان غربی». پنجمین همایش ملی باستان‌شناسی ایران،بیرجند، https://civilica.com/doc/1349632.
- نادری، رحمت؛ و حیدری، رضا، 1400، «میلان، مکانی مربوط به پارینه‌سنگی میانی در شمال‌غربی فلات ایران، سلسله گزارش‌های باستان‌شناسی». سری دوم، شمارۀ هفت، شمارۀ ویژه. پارینه‌سنگی ایران 1، به‌کوشش: سامان حیدری‌گوران، روح‌اله شیرازی، الهام قصیدیان، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی.
- ویت، مری؛ و دایسون، ر.، 1382، گاهنگاری ایران از حدود هشت هزار سال تا دوهزار پیش‌ازمیلاد. ترجمۀ اکبر پورفرج و احمد چایچی‌امیرخیز، چاپ اول، تهران: انتشارات نسل باران. 
- ویت، مری، 1387، تپه‏ی حاجی‌فیروز. ترجمه علی صدرایی و صمد علیون، تهران: گنجینۀ هنر، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی. 
- هژبری‌نوبری، علیرضا؛ و پورفرج، اکبر، 1385، «تبیین دوران نوسنگی و کالکولیتیک منطقۀ اردبیل براساس داده‌های باستان‌شناسی قوشاتپه شهریری». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی (تهران)، 57 (2: 180): 1- 26.
- هول، فرانک، 1381، باستان‌شناسی غرب ایران. ترجمۀ زهرا باستی، سمت.
- Abedi, A. & Ebrahemi, Gh., 2018, “A first Season Report of Excavation at Tepe Silveh, Piranshahr: Evidence from Dalma Period to Iron Age”. in: 16the Annual Symposium on the Iranian Archaeology (a collection of short articles): 242-245 (In Persian).
- Abedi, A.; Omrani, B. & Karimifar, A., 2015, “Fifth and fourth millennium BC in north-western Iran Dalma and Pisdeli revisited”. Documenta Praehistorica, XLII: 321-338.
- Abedi, A.; Heidari, R. & Salimi, S., 2018, “New Uruk Findings in NW Iran; Hasanlu VIII -VII and the Lack of Kura-Araxes Evidence in Southern Parts of the Lake Urmia Region”. Journal of Archaeological Studies, 11 (1): 167-183. (In Persian).
- Abedi, A.; Khatib Shahidi, H.; Chataigner, CH.; Niknami, K.; Eskandari, N.; Kazempour, M.; Pirmohammadi, A.; Hoseinzadeh, J. & Ebrahimi, GH., 2014, “Excavation at Kul Tepe of (Jolfa), North-Western Iran, 2010. First preliminary report”. Ancient Near Eastern Studies, 51: 33-167.
- Abedi, A.; Omrani, B. & Karimifar, A., 2015, “Fifth and fourth millennium BC in northwestern Iran: Dalma and Pisdeli revisited”. Documenta Praehistorica, XLII: 321-338.
- Abedi, A. & Omrani, B., 2015, “Kura-Araxes culture and NW Iran after Yanik: new perspectives from excavations and surveys”. Paleorient, 41(1): 55-68.
- Ajorloo, B., 2013, “The Early Neolithic Period in the Urmia Lake Region A Prospect of Neolithization and Impression of Zagros Traditions”. Joco Quarterly, 1 (1): 31-40.
- Alizadeh K.; Eghbal H. & Samei, S., 2015, “Approaches to Social Complexity in Kura-Araxes Culture: a View from Kohne Shahar (Ravaz) in Chaldiran, Iranian Azerbaijan”. Paleorient, 41(1): 37–54.
- Benedict, W, C., 1961, “The Urartian-Assyrian inscription of Kelishin”. Journal of the American Oriental Society, 81(4): 359–385.
- Binandeh, A.; Nobari, A. H. Neyestani, J. & Vahdati Nasab, H., 2012, “New Archaeological Research in North West of Iran, Prehistoric Settlement of Little Zab River Basin”. International Journal of Humanities, 19(2): 27-42.
- Binandeh, A., 2007, “Archaeological Survey at Little Zab basin, Iranian Center Archaeological Research”. Tehran: Unpublished. (In Persian).
- Binandeh, A.; Glascock, M. D. & Oga, A., 2020, “Origin of obsidian tools from Ubaid and Rick Abad in Little Zab basin, Northwestern Iran”. Journal of Archaeological Science: Reports, 32: 102-395.‏
- Binandeh, A., 2016, “Signs of Commercial and Cultural Relation of the Societies of Northwestern Iran and Northern Mesopotamia in Late Chalcolithic”. Journal of Historical Sociology, 8(2): 21-37. (In Persian).
- Braidwood, R. J. & Howe, B., 1960, Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan. Chicago: University of Chicago Press.
- Braidwood, R. J., 1983, “Jarmo chronology”. in: L. S. Braiwood, R. J. Braiwood, B. Howe, C. A. Reed & P. J. Watson (eds.), Prehistoric archaeology along the Zagros flanks, The Oriental institute of the University of Chicago, 105: 537-540.
- Burney, C. A., 1961, “Excavations at Yanik Tepe, North-West Iran”. Iraq, 23 (2): 138–153.
- Burney, C. A., 1962, “The Excavations at Yanik Tepe, Azerbaijan, 1961 Second Preliminary Report”. Iraq, 24 (2): 134–152.
- Burney, C. A., 1964, “Excavations at yanik Tepe, Azerbaijan, 1962: second preliminary report”. Iraq, 26: 54-61.
- Burney, C. A., 1970a, “Excavation at Haftavan Tepe 1968: First Preliminary Report”. Iran 8: 157–171.
- Burney, C. A., 1970b, “‘Haftavan Tepe’. in: Survey of Excavations in Iran during 1968–69”. Iran 8: 182–183.
- Burney, C. A., 1972, “Excavation at Haftavan Tepe 1969: Second Preliminary Report”. Iran, 10: 127–142.
- Burney, C. A., 1973, “Excavation at Haftavan Tepe 1971: Third Preliminary Report”. Iran, 11: 153–172.
- Burton-Brown, T., 1951, Excavations in Azarbaijan, 1948. London: John Murray.
- Coon, C. S., 1951, Cave Exploration in Iran 1949. Museum Monographs, The University Museum, University of Pennsylvania Philadelphia.
- Danti, M. D., Voigt, M. M. & Dyson. R. H., 2004, “The search for the Late Chalcolitic / EarlyBronze Age transition in the Ushnu – Solduz valley, Iran”. in: A. Sagona (ed.), A view from the high land, archaeological studies in Honour of charley Burney, Supplement, 12: 583-615.
- Dyson, R. H. Jr., 1972, “Excavations at Hasanlu in 1970”. In: Pope, Arthur Upham. (ed.), Assisted by: P. Ackerman. A Survey of Persian Art 17 (New York: Oxford University Press): 3357-3376.
- Dyson, R. H. Jr. & Young, T. C. Jr., 1960, “The Solduz Valley, Iran: Pisdeli Tepe”. Antiquity, 40: 19–27.
- Ebrahimi, G.; Rezaloo, R.; Danti, M. D.; Javanmardzadeh, A.; Abedi A. & Helwing, B., 2021, “Absolute (C14 AMS) and Relative Chronologies of the Little Zab River Basin’s Bronze Age Cultures; The Genesis of Cultural Identity against the Backdrop of the Late Chalcolithic Developments Iran by Micro-PIXE”. JRA 7 (1): 55-80. (In Persian).
- Hamlin, C., 1975, “Dalma Tepe”. Iran, XIII: 111-127.
- Heidari, R., 2007, “Results of the second season of archaeological research in the Rabat archeological site, 2006”. Archaeological Report, 7: 1 (In Persian).
- Hejbari Nobari, A. & Pourfaraj, A., 2006, “Explaining the Neolithic and Chalcolithic Periods of Ardabil Region Based on Archaeological Data of Ghosha Tepe Shahiri”. Journal of the Faculty of Literature and Humanities, 57, 2 (180): 1-26. (In Persian).
- Henrickson, E. F. & Vitali, V., 1987, “The Dalma tradition: Prehistoric inter-regional cultural integration in Highland Western Iran”. Paléorient: 37-45.‏
- Hole, F., 2002, The Archeology of Western Iran. Translated by: Zahra Basti, Samat.
- Howe, B., 1983, “Karim Shahir”. in: L. S. Braiwood, R.J.Braiwood, B. How, C. A. Reed and P. J. Watson (eds.), Prehistoric archaeology along the Zagros flanks, The Oriental institute of the University of Chicago, 105: 23-154.
- Jaubert, J.; Biglari, F.; Bordes, J.-G.; Bruxelles, L.; Mourre, V.; Shidrang, S.; Naderi, R. & Alipour, S., 2006, “New Research on Paleolithic of Iran: Preliminary Report of 200Iranian-French Joint Mission”. Archaeological Reports 4: 17-26, Iranian Center for Archaeological Research, Tehran. (In English, with an Farsi abstract)
- Kargar, B., 1995, “Survey and sounding at Qare Tepe and Ahrandian”. M. A. Thesis, University of Tehran, Unpublished. (In Persian).
- Kargar, B., 2004, “Qalaychi Zirtu: Mannaean capital”. in: M. Azarnoush (ed.) Proceedings of the International Symposium on Iranian Archaeology Northwest Region: 229-45. Tehran: Iranian Center for Archaeological Reserch (In Persian).
- Kargar, B. & Binandeh, A., 2009. “A preliminary report of excavations at Rabat tepe (NW-Iran)”. Iranica Antiqua, XLIV: 113-129.
- Kearton R. R. B., 1969, “Survey in Azerbaijan”. In: Survey of excavations in Iran, 1967–8. Iran, 7: 186–187, 1970. A Study of Settlement in the Salmas Valley, West Azerbaijan, Iran. Manuscript in the files of the Hasanl Project, University of Pennsylvania. Philadelphia.
- Khanmohammadi, B., 2014, “Prehistoric settlements of Urmia plain from the Neolithic period to the end of the Chalcleothic period”. Modares Archaeological Research, 10-11: 161-143.
- Khatib-Shahidi, H. & Binandeh, A., 2008, “Settlement patterns prehistoric period of the Simineh River Basin”. Abstracts of the Second International Conference of South Asian Archaeologists, Shiraz. (In Persian).
- Khatib-Shahidi, H., 2014, Hasanlu Tappeh. Encyclopedia of the Islamic World 13 volumes.
- Khatib-shahidi, H., 2006, “Recent Investigations at Hasanlu and Reconsideration of its Upper Strata”. International Journal of Humanities, 13: 17-28.
- Kleiss, W., 1976, “Urartaische Platze Im Iran (Stand Der Forschang Herbst 1975)”. AMI.: 33.
- Kroll. S., 2004, “Prehistoric Settlement Patterns in the Maku and Khoy Regions of Iranian Western Azerbaijan”. In: M. Azarnoush (ed.), Proceedings of the International Symposium on Iranian Archaeology: Northwestern Region. Iranian Center for Archaeological Research,Tehran: 45–53.
- Kroll, S., 2016, “Neolithisation in North-Western Iran”. Anatolian Metal VII, Anatolien und seine Nachbarn vor 10.000 Jahren, Anatolia and neighbours 10.000 years ago, Ünsal Yalçın (ed.) Bochum 2016: 167-171 (179-183 in printed version).
- Kromer, K. & Lippert, A., 1976, “Die Sterreichischen Ausgrabungen am Kordlar Tepe in Aserbaidschan”. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 106: 65–82.
- Lloyd, S.; Safar, F. & Robert, J. B., “Tell Hassuna Excavations by the Iraq Government Directorate General of Antiquities in 1943 and 1944”.Journal of Near Eastern Studies, 4 (4): 255-289, 1945
-  Malek Shahmirzadi, S, 1999, “Prehistoric of Iran: Archeology of Iran from the Beginning to the Dawn of Urbanization”. Cultural Heritage Organization Publications. (In Persian).
- Matthews, R.; Matthews, W. & Rasheed Raheem, K., 2012, “Current Investigations into the Early Neolithic of the Zagros Foothills of Iraqi Kurdistan”. in: Konstantinos Kopanias and John MacGinnis (eds.) The Archaeology of the Kurdistan Regionof Iraq and Adjacent Regions, 219-228.
- Matthews, R.; Matthews, W.; Raheem, K. R. & Richardson, A., 2020, The early Neolithic of the eastern fertile crescent: excavations at Bestansur and Shimshara. Iraqi Kurdistan.‏
- Maziar S., 2010, “Excavations at Kohne Pasgah Tepesi, the Araxes Valley, Northwest Iran: First Preliminary Report”. Ancient Near Eastern Studies, 47: 165–193.
- Maziar, S., 2010, “Excavations at Kohne Pasgah Tepesi, the Araxes Valley, Northwest Iran: First Preliminary Report”. Ancient Near Eastern Studies, 47: 165–193.
- Moore, A. M. T.; Hillman, G. & Legge, A., 2000, Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra, Oxford: Oxford University Press.
- Muscarella, O. W., 1971a, “Sé Girdan”. Iran, 9: 169-170. 
- Muscarella, O. W., 1971b, “Qalatgah: An Urartian Site in Northwestern Iran”. Expedition, 13(3-4): 44-49.
- Muscarella, O. W., 2003, “The Chrnology and Culture of Se Gridan: Phase III. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia”. International Journal of Comparative Studies in History and Archaeology, 9: 31-117.
- Muscarella, O. W., 1968, “Excavation at Dinkha Tepe 1966”. Metropolitan Museum of Art Bulletin, 27(3): 96-187.
- Muscarella, O. W., 1969, “The Tumuli at Se Gridan: A Preliminary Report”. Metropolitan Museum Journal, 2: 5-25.
- Muscarella, O. W., 1973, “Excavation at Agrab Tepe”. Metropolitan Museum Journal, 8: 47-76.
- Muscarella, O. W., 1974, “The Iron Age at Dinkha Tepe, Iran”. Metropolitan Museum Journal, 9: 35-90.
-  Naderi, R.; Abdi, A.; Ariamanesh, A.; Badaghi, E.; Atminan, M. & Heidari, R., 2021, “New finds from the Paleolithic period in northwestern Iran - Piranshahr, West Azerbaijan Province”. 5th National Archaeological Conference of Iran, Birjand. (In Persian).
- Naderi, R., 2006, “Report on the discovery of possible evidence of Lower Paleolithic in the terraces of the Simineh River”. Payam Bastanshenas, 5: 5-12, (In Persian).
- Naderi, R. & Heidari, R., 2021, “Milan, a place related to the Middle Paleolithic in the northwest of the Iranian plateau”. A series of archaeological reports, second series 7, special issue. Paleolithic of Iran 1, by: Saman Heidari Goran, Ruhollah Shirazi, Elham Ghasidian. Cultural Heritage Research Institute. (In Persian).
- Nobari, A. H.; Binandeh, A.; Neyestani, J. & Vahdati Nasab, H., 2012, “Excavation in Lavin Tepe in Northwest Iran”. Ancient Near Eastern Studies, 49: 95-117.
- Omrani, B.; Khatib-Shahidi, H. & Abedi, A., 2012, “Early Bronze Age, New Migrants and the Beginning of Township in Azerbaijan, NW Iran”. Iranica Antiqua, XLVIII: 1–27.
- Otte, M., Biglari, F.; Mpour, S.; Naderi, R. & Hosseini, J., 2004, “Earfiest Human Occupations in Central Asia: an Iranian Look in Arehawlogy and palwthnograpby of Eurasia”. Essays in honor of Vdim Ranov, Novosibirsk: 279-282.
- Pecorella, P. E. & Salvini, M., 1984, Tra lo Zagros e lUrmia: ricerche storiche ed archeologiche nell Azerbaigian iraniano (Incunabula Graeca 78). Roma.
- Razaghi, H. & Fahemi, H., 2005, “A preliminary report on soundings at Tappeh Jolbar (Khan Baba), West Azerbaijan, July-August 1996”. Iranian Journal of Archaeology and History, 2: 52-59, (In Persian).
- Sharifi, M., 2020, “Excavations at Barveh Tepe: New Insights into the Early Bronze Age in Northwest Iran”. Journal of Near Eastern Studies, 79(2): 287-303.‏
- Simone, M.; Olivier, N. & Koen, B., 2012, “A Late Neolithic “fishing net” from Kurdistan, Northern Iraq?”. Paléorient, 38 (1-2): 141-147;
- Solecki, R. L. & Solecki, R. S., 1973, “Tepe Sevan: A Dalma period site in the Margavar valley, Azerbaijan, Iran”. Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi University, 3: 98–117.
- Solecki, R., 1999, “An Archaeological Survey in West Azerbaijan, Iran”. In: Alizadeh, A. & Malek shahmirzadi, S. & Majidzadeh,Y. (eds.),  32 Articles in Honner Ezat Olah Negahban (Tehran): 28-43
- Swiney, S., 1975, “Survey in North-West Iran 1971”. East and West 25: 77-96.
- Talai, H. & Ajorloo, B., 2008, “An introduction to revisiting the Neolithic Age in Azerbaijan”. Journal of the Faculty of Letters and Humanities of University of Tehran, 59 (184-5): 77-99 (In Persian).
- Talai, H., 1983, “Pottery Evidence from Ahranjan Tepe, A Neolithic Site in the Salmas Plain (Azerbaijan, Iran)”. AMI, 16: 7-18.
- Voigt, M. & Dyson, R., 2003, Chronology of Iran from about eight thousand years to two thousand BC. Translated by: Akbarpour Faraj and Ahmad Chaichi Amirkhiz, first edition, Tehran: Rain Generation Publications. (In Persian).
- Voigt, M. M., 1983, Haji Firouz Tepe the Neolithic Settlement. The University Museum, University of Pennsylvania.