تبیین و تحلیل کارکرد سازه‌های آبی ایالت آسورستان ساسانی و ارتباط آن با فتح اعراب (651-590 م.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام، گروه تاریخ، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22084/nb.2023.25730.2450

چکیده

شاهنشاهان ساسانی برای کنترل قلمرو وسیع خود نیازمند منابع مالی ثابت بودند که یکی از روش‌های تأمین آن، ساخت‌وسازه‌های آبی و گسترش کشاورزی بود. ایالت آسورستان به‌دلیل وجود رودهای دجله و فرات محل مناسبی برای اجرای طرح‌های توسعه‌طلبانۀ ساسانیان بود. فرمانروایان ساسانی به ناحیۀ جنوب آسورستان به‌دلیل حاصلخیزی و تراکم جمعیت لقبِ «دل ایرانشهر» را داده بودند. زمین‌های حاصلخیز این ایالت با برخورداری از منابع آبی کافی و به‌وسیلۀ سیاست‌های آبرسانی ساسانیان، کشاورزی این منطقه را رونق بخشیده بود. ساخت شهرهای جدید و توسعۀ سازه‌های آبی در این ایالت، موجب افزایش جمعیت و گسترش زمین‌های زیر کشت گردید که افزایش درآمد مالیاتی دولت را درپی دشت. ازسوی دیگر، سازه‌های آبی ساخته شده، مستلزم نظارت و نگه‌داری ویژه‌ای بود که توسط نیروی انسانی انجام می‌شد؛ هرچند دولت در طرح‌های آبرسانی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی کرده بود، ولی عدم نگه‌داری و بازسازی آن‌ها به‌دلیل مشغول‌شدن ایرانیان در جنگ‌ها موجب گسترش تالاب‌ها شد. درواقع رونق اقتصادی، نیروی نظامی و دادگستری ساسانیان در حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته با یک‌دیگر قرارداشت که زوال یکی از این سه مؤلفه می‌توانست نظام شاهنشاهی را سرنگون سازد. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی -تحلیلی، به‌دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که ارتباط بین کارکرد سازه‌های آبی آسورستان و فتح آنجا به‌دست اعراب چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش براساس داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که پس از سلطنت «خسرو پرویز»، مشغول‌شدن ایرانیان در اختلافات داخلی و جنگ‌ها و عدم نگه‌داری و بازسازی سازه‌های آبی، موجب گسترش تالاب‌ها در آسورستان گردید و نواحی مهم کشاورزی توسط سیلاب‌های عظیم ویران شد. ایالت آسورستان که روزی بیشترین درآمد مالیاتی را نصیب ساسانیان می‌کرد، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. هم‌بستگی رونق اقتصادی با توان نیروی نظامی ساسانیان، باعث‌شد که زوال یکی، فروپاشی دیگری را درپی داشته باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Significance of Hydraulic Structures in the Sassanid Āsōristān and Their Connection to the Arab Conquest (590-651 AD)

نویسندگان [English]

  • Kaykhosrow Khosravi Nejad 1
  • Soheila Torabi Farsani 2
  • Esmaeil Sangari 3
1 Ph.D. Student of Pre- Islamic Iran History, Department of History, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor, Department of History, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Associate Professor, Department of History, Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The Sasanian emperors heavily relied on a steady stream of financial resources to effectively govern their vast overseas territories. One of the ways they achieved this was through the construction of hydraulic structures and the promotion of agricultural development. The region of Āsōristān, situated along the Tigris and Euphrates rivers, proved to be a strategic area for the Sasanian expansionist plans. The rulers of the Sasanian Empire referred to the southern part of Āsōristān as the heart of Iranshahr due to its fertile land and high population density. The state’s abundant arable lands, coupled with the implementation of effective irrigation policies by the Sasanian rulers, led to a prosperous agricultural sector in the region. The establishment of new cities and the improvement of hydraulic structures further contributed to the growth of the population and the development of arable land, consequently resulting in increased tax revenues for the state. However, man-made water structures necessitated specialized oversight and upkeep by labor. Despite significant investments by the government in irrigation projects, these structures tended to deteriorate without proper maintenance, and the absence of enough workers due to chronic wars and failure to rebuild led to the development of the wetlands. The economic prosperity and military might of the Sasanian Empire were interconnected, and the collapse of either could spell doom for the imperial system. This study aims to explore the relationship between the Āsōristān hydraulic structures and the Arab conquest using library resources and a descriptive-analytical approach. According to historical records, the research findings indicate that following the rule of Khosrow Parviz, the participation of Iranians in internal conflicts, coupled with the neglect and failure to repair hydraulic systems, led to the expansion of wetlands in Āsōristān and the devastation of crucial agricultural areas due to massive floods. The Āsōristān region, which used to generate the highest tax revenue for the Sasanian Empire, experienced a decline. The economic prosperity of the empire was closely tied to its military might, which contributed to the downfall of one aspect that was interconnected with the collapse of another aspect.
Keywords: The Sasanian Empire, Assyria, Ctesiphon, Hydraulic Constructions, Tigris River, The Arabs. 
Introduction
The Sassanid aimed to establish a strong centralized government to assert their political control over the diverse regions of Great Iran, which possessed a wide range of climates and geological features. This ambitious goal necessitated a well-organized and stable army supported by crucial financial resources. The economy of the Sassanid state heavily relied on agriculture, and the government’s focus on agricultural initiatives and the utilization of excess crops emphasized the importance of hydraulic infrastructure such as bridges, dams, waterways, and aqueducts (Gyselen 1997). Numerous scholars have highlighted the significant density and abundance of population found in major settlements, along with indications of sophisticated hydraulic systems in Mesopotamia. They have also noted that the surplus agricultural output and food resources in this area led to increased financial gains for the state through taxation, ultimately impacting the Sassanid economy (Simpson 2016: 34–35). The economic prosperity, military power, and legal system of the Sassanid Empire were interrelated, with the decline of each result in the downfall of the imperial system (Morony 1984: 28). Special maintenance and surveillance were necessary for the hydraulic plans, and regular dredging of streams was essential to prevent them from filling up (Bruner 2014: 175). Occasionally, these structures themselves caused damage, such as a dam in the lower Kaskar that broke during the reign of Qobad (Kavad), resulting in the submerge of many arable lands (Blazari 1988: 414). Water conservation measures were put in place in water-tethered civilizations such as the Assyria state to prevent river flooding and ensure provisions (Wittfogel 2012: 50. The study aimed to assess the impact of water structures in the Sassanid Assyrian state and their connection to the Muslim Arab conquest, considering the disrupted maintenance of the irrigation system during the invasion. 
Questions and Research Methods: The study question is that what are the effects of both water structures in Assyrian state capitalized in Ctesiphon and the consequent requirement to maintenance services on the conquest there by Arabs? Data collection for this study involved extensive use of library resources and followed a descriptive-analytical research approach.
Importance of Research
The analysis of the Sassanid Assyrian region is of utmost importance as it served as the Iranian imperial capital for a considerable time, encompassing the Mesopotamian floodplain and the cities of Ctesiphon and Seleucia. However, there is a dearth of recorded information regarding the Arab conquest of Assyria, particularly in relation to irrigation systems and their connection to this event. Therefore, researchers from the fields of archaeology and history can explore the use of archaeological data to elucidate the unexplored aspects of this historical period.
Economic and Social Conditions in Assyria
The southern region of Assyria was referred to as the heart of Iranshahr by the Sassanid rulers due to its land fertility and high population density (Christensen 2016: 47). According to Adams, there is no doubt that Assyria had the highest population during that period (Adams 1981: 209). The state’s fertile lands, coupled with ample water resources and effective irrigation policies implemented by the Sassanids, contributed to the prosperity of agriculture in the region (Daryaee and Rezakhani 2018: 79). Despite the significant investment made by the state in irrigation projects, these infrastructures tended to deteriorate due to lack of maintenance. The participation of Iranians in wars, coupled with the failure to reconstruct these structures, led to the development of wetlands (Simpson 2016: 43). Additionally, the short reign of Shirviyeh (Kavad II) was marked by political and economic turmoil, and the cities of Assyria were devastated by the plague, causing the disappearance of more than half or one third of the population, as per another historical account (Masoudi 2003, vol. 1: 274). Thus, the association of environment and humans for water structures and agriculture was rendered futile (Christensen 2016: 81-83). The region’s economy, previously centered around agriculture, suffered significant setbacks prior to the Arab invasions (Adams 1981: 252). When the first Islamic armies arrived in 633 AD, the Sassanid Empire was already financially weakened due to prolonged wars and the destruction of key agricultural regions by Byzantine forces and flooding (Donner 1981:172). Indeed, the Sassanid’s economic prosperity, military might, and legal system were intricately linked and hende, any disruption or weakening of one element within this triad had the potential to lead to the downfall of the entire imperial system (Morony, 1984: 28).
Conclusions
Following the reign of Khosrow Parviz, the involvement of Iranians in internal conflicts and the neglect of maintaining and reconstructing water structures resulted in the development of wetlands in Assyria and a decline in agricultural production. The once prosperous Assyrian state, which used to generate the highest tax revenue for the Sassanid Empire, experienced a decline. The Arab invasion of Ctesiphon coincided with this decline, and subsequent events such as wars, floods, and plagues further weakened the Iranian resistance. Many settlers, particularly peasants, were compelled to collaborate with the Arabs to improve their living conditions or safeguard their privileges. As a result, the defense forces became integrated within the cities. When these regions could no longer provide the necessary supplies to confront the Arabs, Yazdgerd III and his commanders retreated to the Iranian Plateau to mount a comprehensive defense in Nahavand. Unfortunately, their resistance was ultimately defeated, as it had been in the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Sasanian Empire
  • Assyria
  • Ctesiphon
  • Hydraulic Constructions
  • Tigris River
  • The Arabs. 
- ابن‌اثیر، علی بن محمد، (1383). الکامل فی التاریخ. ترجمۀ سید محمد حسین روحانی، تهران: اساطیر.
- ابن‌خردادبه، عبیداله بن عبداله، (1371). المسالک و الممالک. ترجمۀ سعید خاکرند، تهران: میراث ملل.
- ابن‌رسته، احمد بن عمر، (1365). الاعلاق النفیسه. ترجمه و تعلیق: حسین قره‌چانلو، تهران: امیرکبیر.
- اصطخری، ابواسحاق ابراهیم، (1340). المسالک و الممالک. ترجمۀ فارسی از قرن 5/6 هجری، به‌کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- آلتهایم، فرانتس؛‌ و اشتیل، روت، (1391). تاریخ اقتصاد دولت ساسانی. ترجمۀ هوشنگ صادقی، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
- برونر، کریستوفر، (1393). «تقسیمات جغرافیایی و اداری: ماندگاه‌ها و اقتصاد». تاریخ ایران کمبریج، گردآورنده: احسان یارشاطر، ترجمۀ حسن انوشه، جلد سوم- قسمت دوم، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر: 188-149. 
- بلاذری، احمدبن یحیی، (1367). فتوح البلدان. ترجمۀ محمد توکل، تهران: نقره. 
- پیگولوسکایا، نینا ویکتوروونا، (1387). شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان. ترجمۀ عنایت‌اله رضا، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
- ثعالبی‌نیشابوری، عبدالملک بن محمد، (1368). غرر الاخبار الملوک الفرس و سیرهم. ترجمۀ محمد فضائلی، تهران: نقره.
- چوکسی، جمشید کرشاسب، (1393). ستیز و سازش: زردشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعۀ ایران نخستین سده‌های اسلامی. ترجمۀ نادرمیرسعیدی، چاپ هفتم، تهران: ققنوس.
- دریایی، تورج، (1397). جهان ساسانی. ترجمۀ مهناز بابایی، تهران: فروهر.
- دریایی، تورج؛ و رضاخانی، خداداد، (1397). ازجیحون تا فرات: ایرانشهر و دنیای ساسانی. ترجمۀ مریم بیجوند، تهران: مروارید.
- رویدادنامه خوزستان‌، (1395). ترجمه و تعلیقات: خداداد رضاخانی و سجاد امیری باوندپور، تهران: سینا.
- زرین‌کوب، عبدالحسین، (1394 الف). روزگاران. چاپ پانزدهم، تهران: سخن.
- زرین‌کوب، عبدالحسین، (1394 ب). تاریخ مردم ایران: ایران قبل از اسلام. جلد اول، چاپ شانزدهم، تهران: امیر کبیر.
- شهرستان‌های ایرانشهر، (1388). آوانویسی، ترجمۀ فارسی و یادداشت‌ها از تورج دریایی، ترجمۀ شهرام جلیلیان، تهران: توس.
- شیپمان، کلاوس، (1390). مبانی تاریخ ساسانیان. ترجمۀ کیکاوس جهانداری، چاپ سوم، تهران: فرزان روز.
- طبری، محمدبن جریر، (1383). تاریخ الرّسل و الملوک. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چاپ سوم، تهران: اساطیر.
- فرخ، کاوه، (1392). سواره نظام زبدۀساسانی. ترجمۀ میثم علیئی، تهران: امیرکبیر.
- قدامه، ابن‌جعفر، (1370). الخراج. ترجمه و تحقیق: حسین قره‌چانلو، تهران: البرز.
- قمی، حسن بن محمد، (1361)، تاریخ قم. ترجمۀ حسن بن علی قمی، تصحیح و تحشیۀ سیدجلال‌الدین تهرانی، تهران: توس.
- کریستن سن، آرتور امانوئل، (1368). ایران در زمان ساسانیان. ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب.
- کولسنیکف، الی ایوانوویچ، (1389). ایران در آستانۀ سقوط ساسانیان. ترجمۀ محمدرفیق یحیایی، تهران: کندوکاو.
- لسترنج، گای، (1377). جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ترجمۀ محمود عرفان، چاپ پنجم، تهران: علمی وفرهنگی.
- مجیدی، حسین، (1398). ایران شهر: شناخت شهرهای ایران باستان در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان. چاپ دوم، تهران: پازینه.
- محمدی‌ملایری، محمد، (1379). تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. جلد اول  تا پنجم، چاپ دوم، تهران: توس.
- مسعودی، علی بن حسین، (1382). مروج‌الذهب. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: علمی و فرهنگی.
- مسکویه، احمدبن محمد، (1389). تجارب الامم. ترجمه و تحشیۀ ابوالقاسم امامی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: سروش.
- موحد، محمدعلی، (1398). در کشاکش دین و دولت. چاپ چهارم، تهران: ماهی.
- ویتفوگل، کارل آوگوست، (1391). استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام. ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: ثالث.
- هاوارد جانستون، جیمز، (1392). «دولت و جامعه در ایران اواخر عهد باستان». ساسانیان. ویراستاران: وستا سرخوش‌کرتیس و سارا استوارت، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران: نشر مرکز: 167-150. 
- یعقوبی، احمد بن اسحاق، (1356). البلدان. ترجمۀ محمد ابراهیم آیتی، تهران: بنگاه ترجمه ونشر کتاب.
- Adams, R. McC.,(1981). Heartland of Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Altheim, F. & Stiehl, R., (2012). Feudalismus Unter den Sasaniden und Ihren Nachbarn. tr. Houshang Sādeghi, Second Edition, Tehran: Elmi va Farhangi. (In Persian).
- Balādurī, A. Ibn-al-Y., (1988). Futuhu’l Buldān. tr. Mohammad Tavakol, Tehran: Noqreh. (In Persian).
- Brunner, Ch., (2014). “Geographical and Administrative Division: Settlements and Economy”. ed. Ehsan Yarshater. In: The Cambridge History of Iran, tr. Hasan Anousheh, Vol. 3(2), Sixth Edition, Tehran: Amir Kabir: 149-188. (In Persian).
- Christensen, A. E., (1989). Iran Under Sasanian. tr. Rashid Yasemi, Tehran: Donyāye Ketab. (In Persian).
- Christensen, P., (2016). The Decline of Iranshahr. Translate from Danish by: Sampson S, London and New York: I.B.Tauris & co Ltd.
- Čoksi, J. K., (2014). Conflict and Cooperation: Zoroastrian Subalterns and Muslim Elites in Medieval Iranian Society. tr. Nader Mir Saeidi, Seventh Edition, Tehran: Qoqnoos. (In Persian).
- Daryaee, T., (2017). The Sasanian World. tr. Mahnaz Babaei, Tehran: Fravahar. (In Persian).
- Daryaee, T. & Rezakani, K., (2017). From Oxus to Ruphrates: The World of Late Antique Iran. tr. Maryam Bijvand, Tehran: Morvārid. (In Persian).
- Donner, F. M. (1981). The Early Islamic Conquests. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Farrokh, K., (2013). Sasanian Elite Cavalry. tr. Meysam Aliei, Tehran: AmirKabir Publication. (In Persian).
- Frye, R. N., (1977). The Golden Age of Persia: The Arab in The East. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Gyselen, R., (1997). “Economy”. Encyclopædia Iranica, Vol. VIII(1): 104-107, Available online at: http://www.iranicaonline.org/articles/economy-iv (Last Updated 8 December 2011).
- Howard-Johnston, J., (2013). “Government and Society in Iran at the end of Antiquity”. Sasanian, Edited by: Vesta Sarkhosh-Curtis & Sarah Stewart, tr. Kazem Firozmand, Tehran: Markaz Publication: 150-167. (In Persian).  
- Howard-Johnston, J., (2012). “The Late Sasanian Army”. Late Antiquity: Eastern Perspectives, Bernheimer, T. Silverstein, A. (Eds.), London: The Gibb Memorial Trust: 87-127.
- Ibn al-Asīr, A.-Ibn al-M., (2004). Al-Kamīl fi”l Tarik. tr. S. Mohammad Husayn Rouhani, Tehran: Asātir. (In Persian).
- Ibn al-Kordādbeh, U.-ibn al-'A., (1992). Masāliku’l Mamālik. tr. Saeid Kākrond, Tehran: Mirāse Mellal. (In Persian).
- Ibn Rusteh, Abu-‘A. A.-Ibn ‘U., (1986). Kitab al a’laq al-nafisa, tr. Hossein Ghareh Chanlou, Tehran: Amir Kabir. (In Persian).
- Istakhrī, Abu-I. I., (1340). Masālik al-Mamālik, Persian translated from 5/6th AH Centuries. Edited by: Iraj Afshār, Tehran: Bongāhe Tarjome wa Nashre Ketab. (In Persian).
- Keall, E. J., (1987). “Ayvān-e Kesrā”. Encyclopædia Iranica, Vol. III, Fasc. 2: 155-159. Available online at: https://iranicaonline.org/articles/ayvan-e-kesra-palace-of-kosrow-at-ctesiphon (Last Updated 18 August 2011).
- Kennedy, H., (2006). “From Shahristan to Medina”. Studia Islamica, 102/103: 5-34. https://www.jstor.org/stable/20141082
- Kolesnikov, A. I., (2010). Iran on the verge of the fall of the Sasanian. tr. Mohammad Rafigh Yahyaii, Tehran: Kand ū' Kāv. (In Persian).
- Le Strange, G., (1998). The Lands of The Eastern Caliphate. tr. Mahmod Erfan, Fifth Edition, Tehran: Elmi va Farhangi. (In Persian). 
- Maǰidi, H., (2019). Iranšahr: Šenākt-e Šahrhāy-e Iran-e Bāstān dar Dorān-e Hakāmanešiyān, Aškāniyān va Sāsāniyān. Second Edition, Tehran: Pāniz. (In Persian).
- Masudi, A.-Ibn H., (2003). Muruj al- Dahab. tr, Abolghāsem Payande, Vol 1, Seventh Edition, Tehran: Elmi Va Farhangi. (In Persian).
- Miri, N., (2012). Sasanian Pārs: Historical Geography and Administrative Organization. Costa Mesa, California: Mazda Puplisher.
- Miskawayh, A.-Ibn M., (2010). Tajaribu’l Umam. tr. Abolghāsem Emāmi, Vol 1, Second Edition, Tehran: Sorouš. (In Persian).
- Mohammadi Malāyeri, M., (2000). Tarik va Farhang-e Iran dar Dorān-e Enteqal az Asre Sāsāniyān be Asre Eslami. Second Edition, Tehran: Toos. (In Persian).
- Morony, M. G., (2012). “Iraq in the Late Sasanid and Early Islamic Eras”. Encyclopædia Iranica, Vol. XIII(5): 543-550. Available online at: https://iranicaonline.org/articles/iraq-i-late-sasanid-early-islamic (Last Updated 30 March 2012). 
- Morony, M. G., (1984). Iraq After the Muslim Conquest. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Movahed, M. A., (2020). Dar kešāyeš-e Din-o Dolat. Fourth Edition, Tehran: Māhi. (In Persian).
- Pigulevskaja, N. V., (2008). The Cities of Iran Under the Sasanian and Parthian. tr, Enāyatu’lāh Reza, Fourth Edition, Tehran: Elmi va Farhangi. (In Persian).
- Pourshariati, P., (2008). Decline and fall of the sasanian Empire. London and New York: I. B. Tauris & co Ltd.
- Qudama, Ibn-D. Al-K., (1991). Kitab al-kharadj. tr. Hossein Ghareh Chanlou, Tehran: Alborz. (In Persian). 
- Qumi, H. Ibn-M., (1982). Tarike Qum. tr. Hasan Ibn Ali Qumi, ed. S. Jalalodin Tehrani, Tehran: Toos. (In Persian).
- Rūydād Nāmeye Kuzistān. (2016). tr. Kodadad Rezakani and Sajād Amiri Bāvandpour, Tehran: Sina. (In Persian).
- Šahristānīha-ī Ērānšahr. (2009). tr & ed. Touraj Daryaee, tr. Shahram Jaliliyan, Tehran: Toos. (In Persian).
- Schippmann, K., (2011). Grundzug der Geschichte des Sasanidischen Reiches. tr. Keykavoos Jahandāri, Third Edition, Tehran: Farzān-e Rooz. (In Persian).
- Simpson, ST J., (2017). “Sasanian Cities: Archaeological Perspectives on the Urban Economy and Built Environment of an Empire”. Sasanian Persia: between rome and the stepps of Eurasia. Sauer E. W. (Ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press: 21-50.
- Simpson, ST J., (2016). “Ard Maysan and the Land behind Basrah in Late Antiquity”. Basra Its History, Culture and Heritage, Collins, P. (Ed.), Dorchester: Dorset Press: 35-47.
- Ța̔ ālabi neyšāburi, A. M.-ibn M., (1989). Ğurar ul Akbār ul Muluk ul Faras w Siyarahum. tr. Mohammad Fazāeli, Tehran: Noqreh. (In Persian).
- Tabari, M. Ibn- J., (2004). Tarik al-Rusul va “l-Muluk. tr. Abolghāsem Pāyande, Third Edition, Tehran: Asātir. (In Persian).
- Widengren, G., (1987). “Āsōristān”. Encyclopædia Iranica, Vol. II(8): 785-786, Available online at: http://www.iranicaonline.org/articles/asoristan (accessed on 30 December 2012). 
- Wittfogel, K. A., (2012). Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. tr. Mohsen Talāti, Tehran: Tālet. (In Persian). 
- Yaqubi, A. Ibn-I., (1977). Al- Buldān. tr. Mohammad Ibrahim Ayati, Tehran: Bongāh-e Tarjom-e va Našr-e Ketāb. (In Persian).
- Zarrinkub, A. H., (2015 A). Rozegārān. Fifteenth Edition, Tehran: Sūkan. (In Persian).
- Zarrinkub, A. H., (2015 B). Tarik-e Mardom-e Iran: Pre-Islamic Iran. Vol. 1, Sixteenth Edition, Tehran: Amir Kabir. (In Persian).