بازنگری در طبقه بندی و تاریخ گذاری سفال گونه ی نقش کَنده در گِلابه (اسگرافیاتو) در ایران دوره ی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد.

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران.

3 استادیار پژوهشکده ی باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

10.22084/nbsh.2019.18240.1887

چکیده

کمتر محوطه‌ی تاریخی را در جهان اسلام می‌توان یافت که قطعات سفال گونه‌ی نقش‌کَنده‌ در گلابه (اسگرافیاتو) از آن به‌دست نیامده ‌باشد. این گونه‌ی سفال به‌دلیل تنوع طرح، نقش، رنگ و سهولت نسبی در ساخت، از مهم‌ترین گونه‌های سفال جهان اسلام است که حداقل در سده‌های 4 تا 7 هـ.ق. در بیشتر مراکز تولیدی مهم صنعت سفالگری جهان اسلام ساخته ‌می‌شده و به‌همین دلیل پژوهشگران، آن‌را «سفال سنتی جهان اسلام» می‌خوانند. به اذعان محققین، پراکنش سفال‌های نقش‌کَنده در گلابه در محوطه‌های ایران از نظر تنوع در فن تزئینی، طرح و کمیت در سراسر جهان اسلام بی‌نظیر است، با این‌وجود طبقه‌بندی‌های مورد استفاده درخصوص این سفال در ایران، ناکارآمد بوده و برپایه‌ی استنادات علمی قرار نگرفته‌اند. از این‌رو پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با درنظر گرفتن شیوه‌ی ساخت و تزئین این سفال از یک‌سو، و یافته‌های حاصل از کاوش در محوطه‌ها و مراکز مهم تولید سفال در  ایران از سویی دیگر؛ درخصوص طبقه‌بندی و تاریخ‌گذاری این گونه‌ی تزئینی بازنگری نماید، به‌گونه‌ای که قابلیت تعمیم‌ به تمامی قطعات سفال‌های به‌دست آمده از این گونه در محوطه‌های مختلف را داشته باشد. پرسش‌های پژوهش حاضر عبارتنداز: چگونه می‌توان سفال نوع نقش‌کَنده در گلابه ایران را به وجهی طبقه‌بندی نمود که تمامی نمونه‌های به‌دست آمده از این سفال در سراسر ایران را پوشش دهد؟ و یا ساخت این گونه‌ی سفال در چه سده‌هایی رواج بیشتری داشته و تا چه زمانی در ایران تولید می‌شده است؟ انجام پژوهش حاضر از طریق گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و تطبیق میدانی یافته‌های مربوط به این حوزه صورت گرفته ‌است. نتایج این پژوهش حاکی از آن‌ست که طبقه‌بندی با درنظر گرفتن ویژگی‌های فنی و تزئینی در کنار هم، می‌تواند جامع‌ترین طبقه‌بندی ممکن باشد و در این راستا سه سبک تزئینی کلی نقش‌کَنده‌ی خطی در گِلابه با چند زیر سبک، گِلابه‌تراشی، و سبک ترکیبی معرفی شدند. همچنین برخلاف نظر  اغلب پژوهشگران که زمان ساخت این سفال را منحصر به سده‌ی 7 هـ.ق. دانسته‌اند، این گونه از سفال حداقل تا دوره‌ی صفویه در ایران تولید می‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Revision of Classification and Dating of Incised Through Slip Ware (Sgraffiato) in Iran During the Islamic Period

نویسندگان [English]

  • mitra shateri 1
  • haydeh laleh 2
  • hamideh chobak 3
1 Assistant Professor, Department of Archaeology, Humanity Sciences Faculty, Shahrekord University .
2 Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tehran.
3 Assistant Professor, Institute of Cultural Heritage and Tourism.
چکیده [English]

Less historical sites can be found in Islamic lands without incised through slip wares. This type due to the variety of its designs, motifs and comparative ease of the production, has been manufactured and used in the important Islamic pottery centers specially during fourth till seventh centuries of Hijri. This is why Researchers call it as “Traditional Pottery of Islamic Lands”. Researchers confess that Throughout the Islamic territory, either based on its variety the technique and Motifs and its quantity is unique in Iran. while the classifications are ineffective and are not based on scientific information so the present research tries to reconsider the method of construction and decorating this type of pottery on the one hand and the findings of the exploration of the sites and important centers for the production of pottery in Iran in other hands, suggests some classification, and comprehensive dating of this type based on ways of making this type of pottery, Studies have been conducted on this type in Iran how it can stablish a scientific manner and the interoperability for all pottery pieces and sherds in different sites. This research has been done in this field through the collecting of information in different Libraries and comparison and identification of the findings in Archaeological sites which related to this field. The research questions include: What classification can be considered for the type of Incised through slip ware (Sgraffiato) that can cover all the samples obtained from this type of pottery throughout Iran? Or in which centuries this type produced more or for how long has it been produced in Iran? The present study was conducted through collecting information via library and field studies of findings in this field. The results of this research indicate that the classification with regard to technical and decorative properties together can be the most comprehensive classification possible, and in this regard, three general decorative styles Introduced: Incised through slip with a few sub-styles, Champlevé, and combination style. Also, unlike the opinion of most researchers whom consider time of making this pottery is limited to the 4th-7th centuries A.H, now we know that this type of pottery was produced in Iran at least until the Safavid period.
Keywords: Pottery (Ceramic), Incised Through Slip (Sgraffito), Excised-Slip (Champlevé), Splashed, Lead Glaze.
 
Introduction
Carved decoration is undoubtedly one of the most common methods of decorating pottery at all periods around the world. However, using of slip or engobe for covering dishes and pots also has a long history. This coating, in addition to the impermeability of the surface of the pottery and covering its pores and holes, has acted as an appropriate background for decorating such as painting, polishing, burnishing, and cutting the motifs.
At the same time as the period of the proto writing (the first millennium B.C.) and the entrance of the Aryan to the Iranian plateau, due to the need for mass production and acceleration in decorating, the pottery was decorated with a carved decoration instead of painted pottery. The process of using of colored slips and carving on them continued in the historical period until the introduction of the Islamic era, the Iranian pottery industry, influenced by the cultural, religious and social new atmosphere, began to flourish. Factors such as influencing and applying the experience of artists of other nations, and the most importantly the using of the scientific potential of Muslim scholars, especially chemists, led to the progressive and gradual improvement of the quality and quantity of pottery industry in Islamic era especially in the fourth to seventh centuries AH.
During this period, works and objects of pottery were produced and presented in a variety of types. This variation was particularly clear in glazed pottery, among which type of “Incised through slip ware” which was known among the archeologists of the Islamic era as “Sgraffiato”, was one of the most widespread, most used and diverse technologies. Less historic sites in the Islamic world can be found without the pieces of Incised through slip ware (Sgraffiato).
This type of pottery was built and consumed due to its considerable diversity of design, pattern, color and comparative ease of construction, in the major fields of the pottery industry throughout the Islamic world, especially during the 4th to the 7th A.H. Therefore, researchers call it as “Traditional Pottery of Islamic Lands” so it is considered one of the most important types of pottery in the Islamic world. Researchers confess that Throughout the Islamic territory, either based on its variety the technologies and motives and its quantity is unique in Iran. Despite the rich history of this technology, during a century that has been studied with a number of studies, it has not been dealt with in a good way, and the present classifications for it have not been based on scientific principles from the outset and even all the pieces of ceramics have been obtained. Therefore, the authors have attempted to present a typology in this area with the aim of eliminating some of the shortcomings in the classification of this type of pottery in the field.
The classification is the result of studying and reviewing of the available scientific and archaeological reports of major and main historical sites inside and outside Iran, which are in the cultural domain of Iran on the one hand, and considering the way of making and decorating in this type of pottery on the other hand. The questions raised in the current research are: What classification can be considered for the type of Incised through slip ware (Sgraffiato) that can cover all the samples obtained from this type of pottery throughout Iran? Or in which centuries this type produced more or for how long has it been produced in Iran?  Data collection was done in library and field research, and the research method based on characteristics of the subject is descriptive-analytical methods.
 
Main Part
It has to be mentioned that the most important classification belongs to Arthur Upham Pope. He proposed three groups of Aqkand or Zanjan, Amol and Champlevé or Garus to rule the studies of this species. He laid pottery in museums and art collections which had not been obtained from scientific excavations as the foundations of each of the categories in his classification, so the origin of none of them was well defined and was provided by the dealers and traders of antique presented them in the cultural property market. The objects could only be accepted in the most optimistic aspect from Iran. Another weakness and defect of this classification was the use of heterogeneous terms for sub-collections, which sometimes referred to the region (such as Aqkand or Amol or Garus) and sometimes to technology (such as Champlevé)
Therefore, relying on the style and implementation of decorative technology and in order to organize the study of the type of “ Incised through slip ware “and based on studies and related findings in different regions of Iran, we can have three general styles with sub-sections for Incised through slip ware or sgraffiato in Iran. Style 1- The Linear Incised through slip ware with four minor groups. This is the group with 4 subsets, which is the largest and most comprehensive style in Sgraffiato: The Linear Incised through slip ware with splash glaze, plain linear incised ware, linear incised ware with monochromatic coloring and linear incised ware with colorful coloring. This style is the largest and most comprehensive Stroke style. Style 2 - Excised-slip or champlevé. Style 3 – Combination of linear incised with excised through slip.
 
Conclusion
the Incised through slip wares as one of the most widespread types of pottery in the Islamic world requires general categories applicable to the major production centers. Furthermore, according to the temporal and spatial distribution of this type in Iran and its significant variation across the whole country, the classification conducted must be generalizable to all the different areas. Therefore, the Incised through slip wares of Iran are classified under three general groups of “The Linear Incised through slip”, “Excised-slip or champlevé” and “combined style” each of which has a few subgroups.
From the point of view of the chronology of this type, Famous Scholars and researchers as Fehervari, Allan, Grube, Soustiel, or Schnyder they all believe that the Incised through slip ware or sgraffiato pottery and its subgroups in the Islamic lands has been extensively produced and distributed from the late third century to the seventh century AH. and it has been stopped producing at the same time as the Mongol invasion in 7th century AH. They also believe that manufacturing this type of pottery has been replaced by other types such as Lakabi or Silhouette in next centuries.
However, recent research in some areas such as Andej or Fortress of Hasan Sabah both in Alamut area of Qazvin, based on studies of Forms of dishes and thermoluminescence dating experiments, confirmed that this type was continually produced in a large-scale by at least the eleventh century A.H. and the Safavid period, that is, several centuries after the time determined for its production. Therefore, the production of the Incised through slip ware or sgraffiato ware was not stopped at the same time as the Mongol invasion to Iran, but also continued in most of the major areas in Iran. Thus, the dating of this type of pottery in the study of the Islamic pottery needs fundamental changes and revisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pottery (Ceramic)
  • Incised Through Slip (Sgraffito)
  • Excised-Slip (Champlevé)
  • Splashed
  • Lead Glaze
- بهرامی، مهدی، 1327، صنایع ایران وظروف سفالین. تهران: دانشگاه تهران.

- سرفراز، علی‌اکبر، 1347، تخت‌سلیمان. تهران: موسسه تاریخ و فرهنگ ایران.

- شاطری، میترا، 1388، «سفال گونه‌ی نقش‌‌کَنده در گلابه، سیر تحول و جایگاه آن در روابط فرهنگی اقتصادی ایران دوره‌ی اسلامی». رساله‌ی دکتری، گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران.

- کامبخش‌فرد، سیف‌الله، 1370، تهران سه هزار و دویست ساله، براساس کاوش‌های باستان‌شناسی. تهران: انتشارات فضا.

- کامبخش‌فرد، سیف‌الله، 1386، سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر. تهران: انتشارات ققنوس.

- کامبخش‌فرد، سیف‌الله، 1374، معبد آناهیتا کنگاور کاوش‌ها و پژوهشهای باستان‌شناسی و بازسازی و احیای معماری معبد ناهید و تاق گرا. تهران: سازمان میراث‌فرهنگی.

- کونتنو، ژرژ، 1380، سفالگری ابتدائی ایران. مترجم: ژیلبرت صدیق‌پور، تهران: ناشر مترجم.

- گروبه، ارنست، 1384، سفال اسلامی از مجموعه ناصر خلیلی. مترجم: فرناز حائری، تهران: نشر کارنگ.

- محمدی، مریم؛ و شعبانی، محمد، 1395، «معرفی و تحلیل سفال های اسلامی محوطه زینوآباد-بهار، همدان». پژوهش‌های باستان‌شناسی، دوره‌ی 6، شماره‌ی 11، صص: 150-135

- مرتضایی، محمد؛ و کیانی، محمدیوسف، 1385، «مطالعه و تحلیل سفالینه‌های مکشوف از کاوش‌های باستان‌شناختی سال های 1481 تا 1484 در محوطه‌ی تاریخی جرجان». مجله‌ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره‌ی 80-2، صص: 129-111.

- مرتضایی، محمد؛ و میردهقانی اشکذری، سید فضل‌اله، 1393، «بازنگری در جایگاه شهر یزد در دوران صدر اسلام با تکیه بر اسناد مکتوب و داده‌های باستان‌شناسی»، پژوهش‌های باستان‌شناسی، دوره‌ی 4، شماره‌ی 6، صص: 174-159

- ملک‌شهمیرزادی، صادق، 1378، ایران در پیش از تاریخ، باستان‌شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی. تهران: انتشارات میراث فرهنگی.

- موسوی‌حاجی، سید رسول؛ توسلی، محمدمهدی؛ شیرازی، روح‌الله؛ و زور، مریم، 1392، «گونه‌شناختی و معمرفی سفالینه‌های دوران اسلامی بلوچستان (مکران جنوبی)»، پژوهش‌های باستان‌شناسی، دوره‌ی 3، شماره‌ی 5، صص: 121-140.

 

- Allan, J., 1971, Medieval Middle Eastern Pottery. Oxford, Ashmolean Museum.

- Allan, J., 1974. “Incised Wares of Iran and Anatolia in the 11th and 12th Centuries”. Keramos: 15-23.

- Balfet, H.; Berthelot, M. F. & Monzon, S., 1989, Lexique et Typologie des Poteries. Paris, CNRS.

- Barber, E. A., 1907, Lead Glazed Pottery (Part First: Common Clays). Philadelphia, Museum Philadelphia.

- Curatola, G., 2006, Persian Ceramics (From the 9th to the 14th Century). Milan, Skira Editore.

- Fehervari, G., 1973, Islamic Pottery, A Comprehensive Study based on the Barlow Collection. London, Faber & Faber. 

- Fehervari, G., 1998, Pottery of the Islamic World. in the Tareq Rajab Museum. Kuwait, Tareq Rajab Museum.

- Fehervari, G., 2000, Ceramics of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum. London/New York, Tauris.

- Gardin, J. C., 1963, Lashkari Bazar, vol. II. In: Les Trouvailles, Memoires de la Delegation Archelogique Francaise en Afghanistan, XVIII, paris.

- Grube, E., 1976, Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection. London, Faber&Faber Limited. 

- Grube, E., 1991, “The Islamic Period, 5th -9th /11th-15th Centuries (Ceramics, XIV)”. Encyclopedia Iranica, V. Fascicle 3: 311-327.

- Grube, E., 1994. The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art. Vol. IX. Oxford, Oxford University Press. 

- Hobson, R. L., 1932, A Guide to the Islamic Pottery of the Near East. London, British Museum.

- Kervran, M., 1977, “Les Niveaux Islamiques du Secteur Oriental du Tepe de L'Apadana II, Le Mate'riel Ce'ramique”. Cahiers de la Dele'gation Arche'ologique Francaise en Iran, 7:  75-161.

- Lane, A., 1937-8, “The Early Sgraffito Ware of the Near East”. Transactions of the Oriental Ceramic Society 15: 33-54.

- Lane, A., 1947. Early Islamic Pottery. London, faber&faber. 

- Morgan, P. & Leatherby, J., 1987, “Excavated Ceramics from Sirjan. J. Allan, C. Roberts (eds.), Syria and Iran Three Studies in Medieval Ceramics, Oxford University Press: 23-174.

- Naumann, R. & Naumann, E., 1976, Takht-I Suleiman. Munchen.

- Northedge, A., 1985, “Planning Samarra: A Report for 1983-4”. Iraq 47: 109-28.

- Pezard, M., 1920, La Ceramique Archaique de l'Islam et Ces Origines. Paris, 2 vols. 

- Pope, A. U., 1939, “The Ceramic Art in Islamic Times”. In: A.U. Pope, Ph. Ackerman, (eds.), Survey of Persian Art, Vol. IV: 1505-1541.

- Rozen-Ayalon, M., 1974, La Poterie Islamique, Memoires de la Delegation Archeologique en Iran. Tome L, Mission Susiane, Ville Royale de Suse IV, paris, Geuthner.

- Sarre, F., 1925, Die Keramik von Samarra, Die Ausgrabungen von Samarra 2, Berlin. 

- Schnyder, R., 1972, “Saljuk Pottery in Iran”. In: The International Congress of Iranian Art & Archaeology. 189-197.

- Schnyder, R., 1974, “Medieval Incised and Carved Wares from North West Iran”. In: William Watson, ed. The Art of Iran and Anatolia from the 11th to 13th Century, London, 85-95.

- Schnyder, R., 1979. “Slip Painting and Sgraffiato in Early Islamic Earthen Ware”. In: M. Medley, ed. Decorative Techniques and Styles in Asia Ceramics, London: 69-85.

- Soustiel, J., 1985, La Ceramique Islamique. Fribourg, Office du livre.

- Treptow, T., 2007, Daily Life Ornamented. The Medieval Persian City of Rayy. The Oriental Institute Museum of the University of Chicago, 

- Watson, O., 2004, Ceramics from Islamic Lands. Thames & Hudson, 

- Watson, W., 1970, “On Tang Soft –glazed Pottery”. Colloquies on Art and Archaeology in Asia, No. 1Percival David Foundation of Chinese Art, London, 35-42.

- Whitehouse, D., 1968, “Excavations at Siraf: First Interim Report”. Iran: 6:1-22.

- Wilkinson, C. K., 1973, Nishapur. Pottery of the Early Islamic Period. New York, The Metropolitan Museum of Art. 

- Yon, M., 1981, Dictionaire Illustre Multi langue de la Ceramique du Proche Orient Ancien. Paris, CRNS.