معرفی ضرابخانه‌های مسکوکات اسکندر در موزه فلک‌الافلاک خرم‌آباد، لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی، تاریخ و تاریخ هنر، دانشگاه تورین، تورین، ایتالیا

2 استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، تهران، ایران.

10.22084/nbsh.2019.18796.1922

چکیده

مسکوکات ازجمله مدارک ارزشمند جهت مطالعه‌ی ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوره‌های تاریخی متفاوت به‌شمار می‌آیند. منابع تاریخی در مورد اسکندر تصویری مبهم از وی را در ذهن متصور می‌سازند؛ ولی بخش درخورتوجهی از مجموعه سکه‌های اسکندر به‌علت اطلاعاتی که دربر دارند، از منابع دست اول در پژوهش‌های باستان‌شناسی و تاریخی به‌شمار می‌آیند. درخصوص بازشناسی سکه‌های اسکندر مطالعاتی در خارج از ایران منتشر شده است، اما مطالعات سکه‌شناسی این مسکوکات در ایران هنوز دارای نواقص بسیاری می‌باشد. براین اساس در این پژوهش برای نخستین‌بار به معرفی ضرابخانه‌های مسکوکات اسکندر براساس مسکوکات یک‌درهمی وی در موزه فلک‌الافلاک لرستان پرداخته شده است. 23 سکه‌ی یک‌درهمی نقره‌ی «گونه‌ی اسکندر» در این مجموعه نگه‌داری می‌شوند. از این مجموعه، 20 سکه قابل شناسایی می‌باشند. سه سکه‌ی دیگر به‌دلیل فرسایش فراوان قابل شناسایی نبودند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی اسناد کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی به گردآوری داده‌ها پرداخته است. پرسشهای پژوهش عبارتنداز: 1- روند ضرب سکه در زمان اسکندر و جانشینانش چگونه و مسکوکات موجود در موزه فلک‌الافلاک متعلق به چه ضرابخانه‌هایی هستند؟ 2- علت ضرب شدن سکه‌های یک‌درهمی چه بوده و کدام ضرابخانه‌ها به ضرب این مسکوکات پرداختند؟ 3- چرا مسکوکات یک‌درهمی اسکندر در لرستان یافت شدند؟ بنابر بررسی سکه‌شناسی ازقبیل قرائت خطوط روی مسکوکات، بررسی اوزان، نشان‌ها‌ی روی مسکوکات و مقایسه‌ی آن‌ها با دیگر مجموعه‌ها می‌توان بیان کرد این مسکوکات در ضرابخانه‌های شهرهای لمپساکوس، ابیدوس، کالفون، مایلاسا، سارد و مگنسیا2 ضرب شده‌اند که همگی متعلق به آسیای‌صغیر هستند. این ضرابخانه‌ها از مهم‌ترین ضرابخانه‌های یک‌درهمی (نقره) اسکندر به‌شمار می‌رفتند که چند سال پس از تسلط وی بر آسیای‌صغیر به ضرب یک‌درهمی پرداختند. مسکوکات، بین سال‌های 323-297 ق.م. ضرب شده‌اند و مربوط به آخرین سال حیات اسکندر تا پیش از اتمام نبردهای جانشینانش می‌باشند. حضور این مسکوکات در لرستان ممکن است در ارتباط با حوادث سیاسی رخ داده‌ی آن زمان، ازجمله نبردهای پیاپی جانشینان اسکندر باشد. ازطرفی ممکن است مسکوکات از طریق داد وستد وارد لرستان شده‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Alexanders’ Mints at the Falak-Ol-Aflak Museum (Khorram Abad-Luristan)

نویسندگان [English]

  • soheila hadipour moradi 1
  • Bita Sodaei 2
1 Ph.D. Student in Archeology, Department of Archeology, History and History of Art, University of Turin, Turin, Italy
2 Assistant Professor, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch,
چکیده [English]

Coins are among the most precious material for the study of the economic, political and cultural structure of societies during the different historical periods. Numismatic studies are used as a complementary science for historical studies. So often that, applying the numismatic has been proofed by archaeologists, historians, history of art’s researchers and other related sciences. Although historical sources represent a vague image of Alexander, the plenty of Alexander’s issues give us significant information concerning Alexander and his period. Therefore, his coinage is considered first-hand sources in archaeological and historical researches. Many studies regarding Alexander’s coinage have been published abroad for more than a century. However, Alexander’s coinage studies have some deficiencies in Iran. According to this research, the mints of Alexander’s coinage, based on Alexander’s drachms at Falak-ol-Aflak Museum in Khorram Abad, will be introduced for the first time. 20 drachms were identified in this collection. The descriptive-analytical method is applied at the present study, and the data has collected by library and field studies. Studying weight, legend, symbol, and badge showed Alexander’s drachms at Falak-ol-Aflak Museum were produced in Asia Minor’s mints such as Lampsacus, Abydus, Colophon, Mylasa, Sardes and Magnesia. All of the six mints were considered as the most important mints which were responsible for struck alexander’s drachms. The mints started to produce drachms just several years after the conquest of Alexander in Asia Minor. Issues were minted between 323-297 BC., and are produced from the last year of Alexander’s life to the last battles of his successors. The presence of these coins in Luristan might be related to several reasons such as the political events during these periods especially for the consecutive wars of Alexander’s successors. On the other hand, Alexander’s drachms might through trading arrived in Luristan.
Keywords: Alexander, Coinage, Mint, Falak-ol-Aflak Museum, Luristan.
 
Introduction
Numismatic studies played an important role to detect the political and economic situation of various historical periods, especially when we have a shortage of archaeological materials and ancient sources. Sometimes a coin is all of what we have can transfer the information concerning political, cultural, social and religious situations of the cities. Although many studies of Alexander coinage have been done abroad, our knowledge from Alexander’s issues and his successors’ coinage is scanty in Iran.
23 Alexander’s drachms are at the numismatic collection of Falak-ol-Aflak Museum. All but three were identified. Even if tetradrachms are the majority of coins among the collections of museums in Iran, Khorram Abad collection keeps numerous Alexander’s drachms. Probably this group of Drachms can be considered as the major collection of Alexander drachm in the west of Iran, which is in-depth the richest of any such group of drachm yet reported in Iran. The collection can improve our knowledge regarding Alexander coinage specially drachm issues in Iran. However, the collection has not been studied before.
In this paper will pay to several matters; first, Falak-ol-Aflak Museum in Khorram Abad briefly will be presented. Second, the coinage of Alexander’s time and his successors will be discussed. Third, coins of this research and their mint will be introduced. Forth, the attention will be paid to the reasons of drachm minting at these workshops; and five, finally, the probable reasons for the presence of Alexander’s drachms in Luristan will be examined.
What we are trying to answer in this paper is a range of demands such as: how was the coinage minting during Alexander and his successors periods? Which are the mints that have produced the drachms in this research? What was the reason for striking drachms and what were the mints which produced drachms? And why were these drachms found in Luristan?
Greek and Roman sources, different catalogues and library studies have been used in this research. For the identification of drachms, the main catalogues were utilized such as Alexander’s Drachm Mints I: Sardes and Miletus”, “Alexander’s Drachm Mints II: Lampsacus and Abyadus” by Margaret Thompson, “Five Alexander Hoards in Afyon Museum” by Richard Ashton and “The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus” by Robert Price. The inventory numbers of drachms are preserved for the authenticity of drachms. For having easy access to the catalogues, the abbreviations of catalogues have been written in the “Notes” section at the end of this paper. 
Scholars such as Muller, Newell, Mørkholm, Thompson Bellinger and Price had widespread studies on Alexander’s coinage. Their results have been published for more than a century. However, the study of Alexander’s issues and Iran during his period is really poor in Iran.
 
Falak-ol-Aflak Museum, Khorram Abad
Falak-Ol-Aflak Fortress stands a top hill at the center of the city of Khorram Abad. The original building is attributed to the Shapur the First Sasanian Empire, in the third century A.D. (fig.1-2). Important past uses of the fortress included a treasury, the seat of government and a military base and political prison. The fortress constructed in to the first and second courtyards with their different sections. Falak-ol-Aflak Museum is situated in the second yard. It consists of Archaeological and Anthropological sections (Sajjadi & farzin, 2003: 18). 23 drachms of Alexander are kept at the collection of this museum that made this museum as an important collection in Iran,
 
Conclusion
Coinage is one of the significant materials for archaeologists, historians and numismatists. Numismatic studies are applied for the study of societies’ structure in the past. Whenever the archaeological materials are scanty the numismatic evidence play an important role. From the conquest of Alexander to conquer of Parthians is a gap or a dark part of Iran archaeology. Alexander’s issues contain significant information might be considered as vital sources for the historical and archaeological researches. In this research, in accordance with Alexander’s drachms at the museum of Falak-ol-Aflak, the coinage of Alexander had been studied for the first time. The results showed the issues were struck at Asia Minor mints such as Lampsacus, Abydus, Colophon, Mylasa, Sardes and Magnesia. These mints are among the mints were responsible minting the drachms for Alexander and his successors. The issues mainly were struck for paying the soldiers and mercenaries. Drachms were produced from 323 to 297 B.C. the existence of these coins might be in relation to the Cossaeans’ presence in the army of Alexander and later Seleucus’s army. According to Greek and Roman sources, Alexander and Antigonus one-eyed refused to pay “safe road tax” to Cossaeans when they passed from the land of Cossaeans. If we accept it, therefore, these issues could not arrive to this area by receiving the tribute. On the other hand, the drachms may have entered to Luristan though trading with neighbours like the “Greater Media”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexander
  • Coinage
  • mint
  • Falak-ol-Aflak Museum
  • Luristan
سجادی، علی؛ و فرزین، علیرضا، 1382، قلعه فلک الافلاک، دژ شاپورخواست. تهران: سازمان میراث‌فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، اداره میراث‌فرهنگی لرستان.
 
- Anson, E., 2004, Eumenes of Cardia: A Greek among Macedonians. Brill Academic Publishers.
- Ashton, R.; Mevlüt, Ü. & Uǧur, H., 1966, “Five Alexander Hoards in Afyon Museum”. The Numismatic Chronicle (Royal Numismatic Society), No. 156, Pp. 259-268.
- Austin, M. M., 2006, The Hellenistic world from Alexander to the Roman conquest: A selection of ancient sources in translation. Cambridge University Press.
- Bosworth, A. B., 2002, The legacy of Alexander: politics, warfare, and propaganda under the successors. OUP Oxford.
- Champion, J., 2014., Antigonus the One-Eyed: Greatest of the Successor. Pen and Sword.
- Cox, D. H., 1966, “Godrion Hoards III, IV, V, AND VII”. American Numismatic Society (American Numismatic Society), No. 12, Pp. 19-55.
- Davesene, A. & Lemaire. A., 1966, “Tesors hellnistiques du Porche-Oreint”. Revue Numismatique, No. 151, Pp. 51- 76.
- De Callatay, F., 2012, “Royal Hellenistic Coinages: From Alexander to Mithradates”, In: The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage, (Metcalf, W. E), Pp. 175-190.
- Grainger, D. J., 1990, Seleukos Nikator: Constructing a Hellenistic Kingdom. London, Routledge.
- Howgego, C., 2002, Ancient history from coins. Routledge.
- Heckel, W., & Tritle, L. A., (Eds.), 2011, Alexander the Great: a new history. John Wiley & Sons.
- Martinez-Sève, L., 2011, Atlas du monde hellénistique 336-31 av. J. C. Pouvoirs et territoires après Alexandre le Grand, Paris.
- Muller, L., 1855, Numismatique d'Alexandre le Grand, Suivie d'un Appendice Contenant les Monnaies de Philippe II et III. Copenhagen.
- Noe, S. P., 1962, “The Corinth Hoard of 1938”. American Numismatic Society, No. 10, Pp. 9- 41.
- Olbrycht, M. J., 2013, “Iranians in the Diadochi period”. After Alexander: the time of the Diadochi (323-281 BC), (Alonso Troncoso, V and Anson, E) Oxford: Oxbow Books, Pp. 159-182.
- Price, M., 1991, The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus. Vol. I and II. Zurich- London: The Swiss Numismtic Society in Assocoiation with British museum Press.
- Prokesch-Osten, V., 1869 [1870], Liste des Alexandres de ma Collection Qui ne se Trouvent pas dans le Catalogue de Mr. L. Muller. NZI 31- 64.
- Reitenstein, N. & Schwabacher, W., 1943, The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum [9] Macedonia 2: Alexander I- Alexander III. Copenhagen.
- Thompson, M., 1981, “The Cavalla Hoard (IGCH 450)”. American Numismatic Society, No. 26, Pp. 33-49.
- Thompson, M., 1983, Alexander’s drachm mints (Vol. 1). Amer Numismatic Society.
- Thompson, M., 1984, “Paying the mercenaries”. Festschrift Mildenberg Ed. NR., Pp. 241-7.
- Thompson, M., 1986, “The Armenak Hoard (IGCH 1423)”. American Numismatic Society (ANSMN), No. 31, Pp. 63- 106.
- Thompson, M., 1981 b, “The Alexander mint of Mylasa”. QT, No. 10, Pp. 207-17.
- Thompson, M., 1991, Alexander’s Drachm Mints: Lampsacus and Abydus (No. 2). American Numismatic Society.
- Thompson, M. & Bellinger, A. R., 1955, Greek coins in the Yale collection, 4. A hoard of Alexander drachms. YCS 14, 3-5, at 23-4.
- Troxell, H. A., 1991, Alexander's earliest Macedonian silver. Mnemata: Papers in.
- Troxell, H. A., 1997, Studies in the Macedonian coinage of Alexander the Greats (No. 21). American Numismatic Society