بومی سازی باستان شناسی و هنرهای سنتی: مطالعه موردی استان سیستان وبلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان.

چکیده

پاسخ به چرایی و چگونگی رفتارهای انسانی در گذشته وظیفه باستان شناسی است، و درک مناسب محیط طبیعی بخش عمده ای از سوالات مربوط به گذشته را پاسخ خواهد داد. امروزه باستان شناسی با یاری گرفتن از علوم دیگر همچون قوم شناسی سعی در بازسازی رفتارهای گذشته انسانی دارد. قوم باستان شناسی یکی از جمله راه بردهایی است که به باستان شناس کمک می کند که به عنوان پلی میان حال و گذشته قرار گیرد. مهم ترین شرط یک سانی میان محیط طبیعی حال و گذشته است. این بدان معنا نیست که ما روستایی در سیستان را مطالعه کنیم و از آن طریق رفتارهای انسانی در محوط های باستانی در کردستان را بازسازی کنیم. در واقع این اعتقاد وجود دارد که انسان رفتارهای مشخصی از خود در قبال محیطی مشخص ارایه می دهد. بنابراین مردمی که در سیستان و یا بلوچستان زندگی می کنند با محیطی ارتباط دارند که در طی 5000 سال تغ ییرات ک می را در پی داشته است. هنرهای سنتی ه مچون موسیقی محلی، فرش، گلیم بافی سفال گری، سوزن دوزی، تکه دوزی، سکه دوزی، حصیربافی و غیره در استان سیستان وبلوچستان ریشه در هنرهای گذشته مردم این خطه دارند. کم توجهی و افول برخی از این هنرها نتیجه نگاه متفاوت به حمایت از این هنرها می باشد. در واقع بومی سازی مطالعات باستان شناسی و هنر در این استان به معنای شناخت کامل محیط طبیعی و مردم این خطه از ادوار گذشته تاکنون است. بر این اساس است که با حمایت هنرمندان هنرهای فوق که ریشه در تاریخ این منطقه دارند می توان امیدوار بود که باستان شناسی و هنر می توانند در خدمت توسعه استان سیستان وبلوچستان باشند. مقاله حاضر قصد دارد تا با بیان چالش های موجود بر سر راه باستان شناسی و هنرهای سنتی در منطقه، راه کارهای مناسبی جهت حمایت از آن ها را ارایه دهد، چرا که با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی منطقه، حمایت از هنرهای سنتی می تواند به عنوان راه کاری مطمئن در جهت تحکیم هم بستگی دراستان و در عین حال منبع درآمدی مطمئن برای مردم این منطقه محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of Archaeology and Traditional Arts: A Case Study of Sistan and Baluchestan Province

نویسنده [English]

  • mahdi mortazavi
چکیده [English]

Answer to Why and How of ancient human behaviors is the task of Archaeology, proper understanding of natural environment will answer most of the questions related to ancient time.  Nowadays, archaeology attempts to reconstruct ancient human behaviors with the help of other sciences such as ethnology.   Ethnoarchaeology is one of the main approaches, which helps archaeologist to make a bridge between the present and the past. Analogy between present and past environments is one of the most important conditions. It is not possible to study a village in Sistan region and then reconstruct ancient human behavior in Kordestan. In fact, it is believed that human offers certain behaviors against specific environment. Thus, people who are living in Sistan and Baluchestan Province, live in an environment, which has had a few changes during last 5000 years. Traditional arts such as local music, carpet, rug, pottery, needle works, coin works, mat weaving and many other arts have roots in ancient arts of people of Sistan Region. Neglect and decline of some of the above arts are results of different ideas to support these arts. In fact, localization of art and archaeological studies in Sistan reagion mean to have full understanding of the environment of this region from the past to the present. In this regard, with support of traditional artists, which have roots in history, it is possible to hope that archaeology and art could serve for development of Sistan and Baluchestan Province. The aim of this article is two folded firstly to discover problems of archaeology and traditional arts in this region and secondly to suggest certain solutions. As in modern time, environment of the Sistan region is fragile, support of the traditional arts could function as a main way to strength unity in this province, it also could function as a sure source of income for people of this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnoarchaeology
  • Traditional arts
  • Localization
  • DevelopMent of Sistan and Baluchestan