دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 1-172 
7. تأملی در کتیبه ها و نقوش مسجد جامع زواره

صفحه 97-120

احمد صالحی کاخکی؛ شادابه عزیزپور