ساختارشناسی سفال‌های هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد پیلاقلعۀ رودبار براساس نتایج پتروگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22084/nb.2022.25188.2410

چکیده

استان گیلان ازنظر مطالعات باستان‌‌شناسی، به‌عنوان یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار در هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد در فلات ایران محسوب می‌شود. یکی از محوطه‌های شاخص این حوزۀ فرهنگی، پیلاقلعه (پیله‌قلعه) در شهرستان رودبار و شمال‌شرقی روستای نصفی است که پیشینۀ مطالعات باستان‌شناسی آن به کاوش‌های «عزت‌الله نگهبان» در سال‌های 41-1340ه‍.ش. برمی‌گردد. در جریان کاوش این تپه که به‌عنوان یکی از تپه‌های اقماری مارلیک در هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد معرفی شده است، 17 لایۀ استقراری با آثاری از هزارۀ دوم تا هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد هم‌زمان با استقرار در تپه مارلیک و دوره‌ای جدیدتر از آن و دوره‌های ساسانی و اسلامی تا سدۀ 5 ه‍.ق. شناسایی شد. باوجود این‌که در پژوهش‌های پیشین به مطالعات گونه‌شناختی سفال‌های هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد پیلاقلعه پرداخته شده است، اما تاکنون هیچ‌گونه مطالعۀ آزمایشگاهی پتروگرافی درخصوص شیوۀ ساخت و ساختار کانی‌شناسی سفال‌های هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد این منطقه انجام نگرفته است. در این پژوهش پرسش مهم این‌ است که ساختارشناسی و بافت سفال‌های هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد پیلاقلعه براساس نتایج مطالعۀ پتروگرافی چگونه است و چه‌قدر ساختار کانی‌شناسی آن‌ها تغییرات داشته‌اند؟ این پژوهش با روش آزمایشگاهی، به مطالعۀ نتایج پتروگرافیِ تعداد 9 قطعه سفال مربوط به هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد در محوطۀ پیلاقلعه اختصاص دارد، با این هدف که شیوۀ ساخت و اجزای کانی‌شناسانۀ این سفال‌ها چگونه است. نتایج پتروگرافی این 9 قطعه نشان‌داد که به جز یک مورد، تمامی سفال‌ها ترکیباتی غیرکربناتی (خاک رس) داشته و از سنگ‌های آذرین و کانی‌های وابسته بدان به‌عنوان آمیزۀ استفاده کرده‌اند. ازنظر فابریک یا بافت نیز دو بافت سیلتی یا ریزدانه و بافت پرفیری یا درشت بلور در سفال‌ها دیده می‌شوند. استفاده زیاد از سنگ‌های آذرین برای آمیزۀ سفال، این فرض احتمالی را مطرح می‌کند که این نوع سنگ‌ها به سهولت در دسترس قرار داشته و سفالگر با خواص سنگ‌های آذرین مانند استحکام آن‌ها آشنا بوده‌اند. در موضوع پخت سفال‌ها نیز دمای نزدیک به 800 درجۀ سانتی‌گراد مدنظر بوده است و فقط نمونه‌های فاقد کلسیت دمای پختِ کمی بالاتر از 800 درجۀ سانتی‌گراد داشته‌اند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characterization of the Pottery Structure of the First Millennium BC in Pila Qala, Rudbar Based on Petrographic Results

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eghbal Chehri 1
  • Ali Mansouri Nasafji 2
1 Assistant Professor, Department of History and Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M. A. in Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In terms of archaeological studies, Gilan Province is considered as one of the most important and influential regions of the Iranian Plateau during the first millennium BC. One of the sites of this cultural area is Pila Qala (Pileh Qaleh) in Rudbar in the northeast of Nesfi Village, whose archaeological studies dates to the excavations of Negahban in 1961. During the excavation of this mound, which has been introduced as one of the mounds related to Marlik in the first millennium BC, 17 archaeological deposits dating from the second and first millennia BC to the newer periods were recorded. The site even covers the Sassanian and Islamic periods up to the 5th century AH. Even though the potteries of the first millennium BC documented in Pila Qala have previously been studied based on typology and classification, no laboratory studies like petrographic and mineralogical analysis have been done so far. This article is dedicated to the petrographic analysis of nine potsherds related to the first millennium BC in Pila Qala with the aim of examining construction technique and mineralogical composition. Petrographic results showed that, except in one case, all the potsherds had non-carbonate compounds (clay) and used igneous rocks and related minerals as temper. In terms of texture, two silty, or fine-grained and coarse-grained textures could be seen. Excessive use of igneous rocks for temper suggests that these types of rocks were readily available and that the potters were familiar with the properties of igneous rocks, such as their strength. In the case of pottery, the temperature was close to 800 degrees Celsius, and only the samples without calcite experienced a firing temperature slightly higher than 800 degrees Celsius.
Keywords: First Millennium BC, Marlik Hill, Pila Qaleh, Pottery Pieces, Petrography.
 
Introduction
Gilan region was a suitable area for establishing human settlement due to factors such as fertile soil, a suitable climate, the ubiquity of surface water, and the possibility of irrigating land from different prehistoric and historical periods, especially the first millennium BC (Jahani and Babayev, 2017: 60). The vast cemeteries of Talesh (Khaltabari, 2013), Marlik (Negahban, 1966), Deilaman (Egami, 1965), Clozer (Hakemi, 1973) and Jamshidabad (Falahian, 2013), along with the other sites, show the importance of this region in archaeological studies of the first millennium BC. One of the significant sites in the region is Pila Qala, which was noticed at the same time as Marlik’s excavations (Negahban, 1999). The exploration of Pila Qala was started by Negahban, as a result of which 17 settlement layers with works from the end of the second and first millennia BC (contemporary to Marlik) and even later periods, like Sassanid and Islamic settlements up to the 5th century AH were identified (Negheban, 1999: 28, 53-52. 2006: 238-250). The article “Typology of Iron Age Pottery of Pila Qala” was the next archaeological research in which 13 types of Iron Age pottery were identified (Naghshineh, 2009). In addition, the brief architectural evidence of Pila Qala was studied in an article entitled: “Evidence of new architecture of the late 2nd and 1st millennia BC in the sites of the southwestern shores of the Caspian Sea (Gilan)” (Jahani and Babayev, 2017). Since so far, no laboratory research has been done on the structure of pottery from the first millennium BC of this region. In this article, the potsherds recovered from these strata of Pila Qala are analyzed using petrography. Pila Qala could be considered as one of the prominent sites of the region, which has a continuity of settlement with architectural evidence from the end of the second to the first millennia BC (Negheban, 1999: 52). Thus, the petrographic analysis of the pottery of the first millennium BC from Pila Qala could provide new topics in the field of understanding the method of construction and mineralogy of the pottery texture and their firing temperature. Therefore, the important question is as follows: What is the structure and texture of the pottery of the 1st millennium BC based on the petrographic results? And, how much have their mineralogical structures changed?
 
Article text
In terms of macroscopic characteristics, nine potsherds from Pila Qala which belong to the Iron Age, were selected. All of which were simple and wheel-shaped with a mineral temper and adequate firing with a mud coating in a range of brown, pea, and gray colors. It is worth noting that these nine sherds were selected from a population of 65 pieces. Based on the results of the petrographic test, it was found that the potsherds could be grouped into two main categories: rough texture and fine-grained or silty texture. The geological origin of clayey raw materials is mainly silty clay or sand from natural outcrops in alluvial sediments and soils. Except for one of the samples that has a carbonated paste composition, the other samples feature a non-carbonated composition. In these samples, the quartz mineral is the most abundant. Other constituents present in these mineral samples are pyroxene, plagioclase, igneous rock fragments such as quartz mineral, and iron oxide, which are seen in the form of fine fragments and scattered in the clay paste in the form of temper. Some of the samples have calcite minerals, and some do not have that.
Conclusion
The matrix of Pila Qala pottery is silty, but the filler material is different and could be seen as siliceous and carbonated, which could be analyzed as a tradition of potterymaking due to the non-cohesive dispersion and non-uniform size of the filler material. Multicolored matrix dough helps in estimating the baking temperature. According to the presented examples, it could be said that clay paste fillers are igneous materials. This importance could be seen in the angularity of the matrix of filler materials and the fact that none of them are rounded, and the presence of minerals like amphibole with a yellow color in the clay texture could indicate this importance. Another remarkable point about some of these pottery samples is the colloidal concentration of iron and hematite caused by the high temperature. In terms of fabric or texture, two types of silty texture and peripheral texture, or coarse crystal, are seen. In the samples that contain calcite, this mineral is in two forms: coarse crystal and fine crystal. The presence of this mineral in the composition of pottery shows that the firing temperature of pottery is not higher than 800 degrees Celsius, and in samples without calcite, the firing temperature of pottery is more than 800 degrees Celsius. The high use of igneous rocks for clay temper raises the possibility that these types of rocks were easily available, and the potters were familiar with their properties, such as their strength. In terms of geological structure, the dominant bedrock in the region is composed of igneous rocks. In general, igneous rocks have a higher strength of brittleness than other rocks, and they can be crushed without being powdered. In some studied samples, there is an empty space in the clay paste, which can be related to the amount of kneading of the clay paste or the burning and complete decomposition of the organic materials in the paste due to the high amount of heat. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • First Millennium BC
  • Marlik Hill
  • Pila Qaleh
  • Pottery Pieces
  • Petrography
- اصلاح‌عربانی، بهزاد، (1374). «گیلان از نظر جهان گردان و مستشرقین». در: کتاب گیلان (همه‌جای ایران)، به‌کوشش: ابراهیم اصلاح عربانی، ج 1، تهران: گروه پژوهشگران ایران، 665-645. 
- اصلاح‌عربانی، ابراهیم، (1374). «گیلان در تقسیمات کشور از دوران باستان تا جمهوری اسلامی ایران». در: کتاب گیلان (همه جای ایران)، به‌کوشش: ابراهیم اصلاح عربانی، تهران، گروه پژوهشگران ایران، ج 1: 47. 
- پترسون، سارا، (1395). پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی. ترجمۀ مهدی رازانی و حکیمه افشاری‌نژاد، دو فصلنامۀ تخصصی دانش مرمت و میراث‌فرهنگی، 4 (7): 73-57. http://93.126.25.7/images/majalat/danesh/1395/5.pdf
- پندی، ک.، (1387). سرزمین و مردم فومنات. رشت: فرهنگ ایلیا.
- جهانی، ولی؛ و بابایف، الیاس، (1397). «شواهدی نویافته از معماری محوطه‌های استقراری هزاره‌های دوم و اول قبل از میلاد در کرانه‌های جنوب‌غرب دریای کاسپی(گیلان)». مطالعات باستا‌ن‌شناسی، 10 (2): 65-47. doi: 10.22059/jarcs.2019.68517؛ https://jarcs.ut.ac.ir/article_68517.html?lang=fa
- حاکمی، علی،(1343). «گزارش کاوش رودبار». گزارش شمارۀ 1241 RA مرکز اسناد، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، (منتشر نشده). 
- حاکمی، علی، (1344). «گزارش حفاری علمی رودبار». گزارش شمارۀ الف 1255 RA مرکز اسناد، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، (منتشر نشده).
- حاکمی، علی، (1345). «گزارش عملیات حفاری هیأت باستانشناسی در منطقه ناوه لیلی‌جان». گزارش شمارۀ 1317 RA مرکز اسناد، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، (منتشر نشده). 
- حاکمی، علی، (1346). «اولین گزارش هیأت بررسی و حفاری منطقۀ رستم‌آباد رودبار». گزارش شمارۀ 1314 RA مرکز اسناد، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، (منتشر نشده). 
- حاکمی، علی؛ کردوانی، محمود؛ و شهیدزاده، عبدالحسین، (1343). «رودبار، نصفی، مارلیک، استان گیلان». گزارش شمارۀ 56 RA مرکز اسناد، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، (منتشر نشده).
- خلعتبری، محمدرضا، (1383). «بررسی و شناسایی آثار تاریخی و فرهنگی حوزه فرمانداری تالش». اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گیلان، (منتشر نشده). 
- خودزکو، الکساندر، (1348). سرزمین گیلان. ترجمۀ سیروس سهامی، رشت: فرهنگ ایلیا.
- داودی، حسین؛ مشکور، مرجان؛ و نوکنده، جبرئیل، (1398). «بهره‌برداری از حیوانات در کرانه‌های جنوبی دریای کاسپی طی عصر آهن». در: مجموعه مقالات همایش بین المللی عصر آهن در غرب ایران و مناطق همجوار، به‌کوشش: یوسف حسن‌زاده، علی‌اکبر وحدتی و زاهد کریمی، جلد اول، تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و موزه ملی ایران: 483-456.  
- طلایی، حسن، (1391). باستان‌شناسی و هنر ایران در هزارۀ اول قبل از میلاد.تهران: انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
- علی‌بیگی، سجاد، (1400). «بررسی ارتباط سفال با آمیزۀ خرده سنگ با ارتقای روند پخت غذا؛ از دورۀ مس‌و‌سنگ تا دورۀ اسلامی». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 11 (29): 58-33. DOR: 10.22084/NBSH.2020.19272.1954؛ https://nbsh.basu.ac.ir/article_4107.html
- علیرضازاده‌نودهی، مهدی؛ حیدریان، محمود؛ و خسروزاده، علیرضا، (1398). «فرهنگ لپویی و حوزه نفوذ آن در کوهستان‌های چهارمحال و بختیاری». اولین کنفرانس ملی دوسالانۀ باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، 11 و 12 اردیبهشت 1398، دانشگاه مازندران، نشر ژینو، چاپ اول: 1928-1916.  
- فلاحیان، یوسف، (1382). «نگاهی اجمالی به‌دستاوردهای باستان‌شناختی بررسی و شناسایی در حوضۀ رودخانۀ شاهرود(عمارلو)»، در: گزارش‌های باستان‌شناسی ایران شمارۀ 4، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی: 198 - 220. 
- نقشینه، امیرصادق، (1389). «گونه‌شناسی سفال عصر آهن پیلاقلعه، رودبار گیلان». پیام باستان‌شناس، 7 (13): 73-90. Doi: 20.1001.1.20084285.1389.7.13.4.5؛ https://sanad.iau.ir/Journal/peb/Article/935603 
- نقشینه، امیرصادق؛ حاتمی، الناز؛ و نیکروان‌متین، هومن، (1392). «مطالعه پتروگرافی سفال عصر آهن غار هوتو». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 3 (5): 78-63. https://nbsh.basu.ac.ir/article_706.html
- نگهبان، عزت‌الله، (1378). حفاری‌های مارلیک. تهران: سازمان میراث‌فرهنگی. 
- نگهبان، عزت‌الله، (1385). مروری بر پنجاه سال باستان‌شناسی ایران. تهران: سازمان میراث‌فرهنگی. 
- Alibaigi, S., (2021). “Investigation the Role of Gird Inclusion in Pottery to Improve the Process of Food Preparing; from Chalcolithic to Islamic Period”. Pazhohesh-ha-Ya Bastanshenasi Iran, 11 (29): 33-58, doi: 10.22084/NBSH.2020.19272.1954 (in persian). https://nbsh.basu.ac.ir/article_4107.html. 
- Alirezazade Nodehi, M.; Heydarian, M. & Khosrozadeh, A. R., (2018). “Lapui culture and its sphere of influence in Chaharmahal & Bakhtiari mountains”. The first biennial national conference of Iranian archeology and art history, May 11 and 12, 2018, Mazandaran University, Jino Publishing, first edition: 1916-1928, (in persian). 
- Chodzko, A., (1969). Gilan land. Translated by: Siros Sahami, Rasht, Farhang Iliya publication (in persian). 
- Davodi, H.; Mashkoor, M. & Noukande, J., (2018). “Exploitation of animals on the southern shores of the Caspian Sea during the Iron Age”. in: the book: Proceedings of the International Conference on the Iron Age in Western Iran and Neighboring Regions, by: Yusuf Hassanzadeh, Ali Akbar Vahdati and Zahid Karimi, first volume, Tehran: Research Institute of Cultural Heritage and Tourism and National Museum of Iran: 456-483, (In Persian).  
- De Morgan, J., (1905). “Récherches au Talyche Persan en 1901”. in: Necropoles des Ages du Bronze et du Fer, Mémoires de la Delegation en Perse, vol. 8, Ernest Leroux, Editeur, Paris: 251-342.
- Egami, N.; Fukai, Sh. & Masuda, S., (1965). Dailaman I, the excavations at Ghalekuti and Lasulkan 1960. Institute of Oriental Culture, The Tokyo University Iraq-Iran Archaeological Expedition, Report 6.
- Enea-Giurgiu, A.; Ionescu, C.; Hoeck, V.; Tămaş, T. & Roman. C., (2019). “An archaeometric study of early copper age pottery from a cave in Romania”. Clay Minerals, Cambridge university press: 1-14. DOI: https://doi.org/10.1180/clm.2019.35
- Eslah Arabani, B., (1995). “Gilaan from the point of view of the world-traveller and the Orientalists”. in: the book: Gilan, by: Ebrahim Islah Arabani, vol. 1, Tehran: Iran Research Group: 645-665 (in persian).
- Eslah Arabani, B., (1995). “Gilan in the divisions of the country from ancient times to the Islamic Republic of Iran”. in: the book: Gilan, by: Ebrahim Islah Arabani, Vol. 1, Tehran: Iran Research Group, Vol. 1: 47 (in persian). 
- Fallahian, Y., (2008). “Overview of the archaeological achievements of research and identification in the area of Shahroud River (Amarlu)”. in: Archaeological Reports of Iran, No. 4, Tehran, Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Research Institute Archaeology: 198-220, (in persian).
- Fargher, L., (2007). “A Microscopic View of Ceramic Production: An Analysis of ThinSections from Monte”. Latin American Antiquity, Vol. 18,  3: 313-332. https://doi.org/10.2307/25478183 
- Gliozzo. E., (2020). “Ceramics investigation: research questions and sampling criteria”. Archaeological and Anthropological Sciences, 12: 202. 1-19. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01128-9
- Hakimi, A.; Kordavani, M. & Shahidzadeh, A. H., (1965). “Rodbar, Nesfi, Marlik, Gilan Province”. Report No. 56, Document Center, Tehran, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, unpublished, (In Persian).  
- Hakimi, A., (1965). “Rudbar Excavation Report”. Report No. 1255, Document Center, Tehran, Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of the country, unpublished, (In Persian). 
- Hakimi, A., (1965). “Rudbar Excavation Report”. Report No. 1255, Document Center, Tehran, Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of the country, (unpublished), (In Persian). 
- Hakimi, A., (1966). “Report of excavation operations of the Archaeological Board in Naveh Lilijan area”. Report No. 1317, Document Center, Tehran, Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of the country, unpublished, (In Persian).
- Hakimi, A., (1966). “The first report of the survey and excavation team of Rostam-Abad Rudbar region”. Report No. 1314, Document Center, Tehran, Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of the country, unpublished, (In Persian).  
- Hein, A. & Kilikoglou, V., (2017). “Compositional variability of archaeological ceramics in the eastern Mediterranean and implications for the design of provenance studies”. Journal of Archaeological Science: Reports 16: 564-572. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.03.020
- Jahani, V. & Babayof, A., (2018). “New Evidence for the Architectural Structure of the Second and First Millennium BC Settlement Sites in the Southwestern Coast of Caspian Sea (Gilan)”. Journal of Archaeological Studies, 10(2): 47-65. DOI: 10.22059/jarcs.2019.68517 (In Persian). https://jarcs.ut.ac.ir/ article _68517.html
- Khalatbari, M. R., (2004). “Investigation and identification of historical and cultural monuments of Talash Governorate”. General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Gilan, unpublished report, (In Persian).  
- Livingood, A.; Patrick. C. & Cordell, A., (2009). “Point/counter point: the accuracy and Feasibility of digital image techniques in the analysis of ceramic thin section”. Journal of Archaeological Science, 36(3): 867-872, DOI: 10.1016/j.jas.2008.11.015
- Maniatis, Y. & Tite, M. S., (1981). “Technological Examination of Neolithic-Bronze Age Pottery from Central and Southeast Europe and from the Near East”. Journal of Archaeological Science, 8: 59-76. https://doi.org/10.1016/0305-4403(81)90012-1
- Maritan, L., (2020). “Ceramic abandonment. How to recognize post-depositional transformations”. Archaeological and Anthropological Sciences, 12 (199): 1-20. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01141-y 
- Maritan, L.; Nodari, L.; Mazzoli, C.; Milano, A. & Russo, U., (2006). “Influence of firing conditions on ceramic products: Experimental study on clay rich in organic matter”. Applied Clay Science, 31: 1-15. https://doi.org/10.1016/j.clay.2005.08.007
- Montana, G., (2020). “Ceramic raw materials: how to recognize them and locate the supply basins- mineralogy, petrography”. Archaeological and Anthropological, 12 (175): 1-19. DOI: 10.1007/s12520-020-01130-1 
- Naghsineh, A. S., (2009). “Typology of Iron Age Pila Qala pottery, Rudbar, Gilan”. Payam Bastan-Shanas journal, 7 (13): 73-90. DOI: 20.1001.1.20084285.1389.7.13.4.5 (in Persian), https://sanad.iau.ir/Journal/peb/Article/935603.
- Naghsineh, A. S.; Hatami, A. & Nikrvan Matin, H., (2014). “Study of Petrography of Iron Age Pottery of Hoto Cave”. Pazhohesh-ha-Ya Bastanshenasi Iran journal, 3 (5): 63-78, (in persian). https://nbsh.basu.ac.ir/article_706.html
- Negahban, E., (1999). Marlik excavations. Tehran: Cultural Heritage Organization, (in Persian). 
- Negahban, E., (2006). A review of fifty years of Iranian archaeology. Tehran: Iran's Cultural Heritage Organization, (in persian).
- Negahban, E. O., (1964). “A Brief Report on the Excavations of Marlik Tepe and Pila Qaleh”. IRAN, II: 13-19. https://doi.org/10.1080/05786967.1964.11834373
- Negahban, E. O., (1996). Marlik, the complete excavation report. 2 Vols. University Museum Monogragh 87, Philadelphia. PA, University of Pennsylvania Pr.
- Pandi, K., (2008). Fomanat land and people. Rasht: Farhang Iliya publication (in Persian).
- Peterson, S., (2016). “Thin Section Petrography of Ceramic Materials”. translated by: Mehdi Razani and Hakimeh Afsharinejad, two specialized quarterly journals of restoration knowledge and cultural heritage, 4 (7): 57-73 (in Persian). http://93.126.25.7/images/majalat/danesh/1395/5.pdf
- Quinn, P. S., (2013). Ceramic Petrography: The Interpretation of Archaeological Pottery & Related Artefacts in Thin Section. Archaeopress Publishing Ltd. 
- Riley, J. A., (1981). “Petological Examination of Coarse-Ware Stirrup-Jars from Mycenae”. The Annual of the British School at Athens, 76: 335- 340. https://www.jstor.org/stable/30103041
- Sono, T. & Fukai, Sh., (1968). Dailaman III, the expedition at HassaniMahalle and GhaleKuti, 1964. Tokyo: The University of Tokyo.
- Stoltman, J. B., (2001). “The role of Pertrography in the Study of Archaeological Ceramics”. in the book: Earth Sciences and Archaeology, Edited by Paul Goldberg, Vance T. Holliday, and C. Reid Ferrind, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, Poston, Dordrecht, London, Moscow: 297- 326. 
- Talai, H., (2011). Archeology and Iranian Art in the First Millennium BC. Tehran: Samt Publications, 11th edition, (In Persian).