تبلیغات در نظام های پادشاهیِ آشور نو و هخامنشی بر پایه مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از ابزارهای پایداری و ماندگاری نظام‌های ایدئولوژیک باستان تبلیغات یا پروپاگاندا بود. نظام‌های پادشاهی آشور نو و هخامنشی نیز از تبلیغات برای پیش‌بُرد ایدئولوژی و حفظ قدرت و اقتدار خود بهره برده‌اند. این‌که شاهان آشور نو و هخامنشی چگونه خود را تصویر می‌کردند یا شرح می‌دادند و دوست‌داشتند که دیگر سرزمین‌ها یا مردمان آن‌ها را چگونه ببینند یا درک کنند، به نوعی کاربرد تبلیغات در مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری آن‌ها را نشان می‌دهد. ابزارها، راهبردها و شیوه‌های به‌کارگیری تبلیغات که در پیوند با ایدئولوژی سلطنتی امپراتوری‌های آشور نو و هخامنشی قرار داشت چه مواردی را دربر می‌گرفتند و چه اهدافی را دنبال می‌کردند؟ بی‌تردید در بافت‌های سلطنتی آشور نو و هخامنشی آن‌ها همۀ واقعیت‌ها را به تصویر نکشیده‌اند یا ننگاشته‌اند تا به ایدئولوژی آن‌ها آسیبی نرسد و به قدرت، صلاحیت و مشروعیت آن‌ها برای فرمانروایی بر اقوام و سرزمین‌های گستردۀ امپراتوری‌هایشان خدشه‌ای وارد نشود. آن‌ها تصویری از خودشان نشان یا شرح داده‌اند که موجب ترس و هراس مردمان و اقوام فرمانبردارشان می‌شد و سرسپردگی آن‌ها را به‌دنبال داشت یا با نشان‌دادن و شرح دادن شکوه و بزرگی، نظم و سلطۀ فراگیرِ حکومت خود آن‌ها را متأثر می‌ساختند. پژوهش حاضر با بررسی منابع و شواهد نوشتاری و تصویری بافت‌های سلطنتی آشور نو و هخامنشی و استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، ابزارها و اهداف تبلیغی، مخاطبان موردنظر آن‌ها و نیز شیوه‌ها و راهبردهای تبلیغی، به‌ویژه در کتیبه‌ها و نقوش‌برجستۀ بافت معماری و کاخ‌ها را بررسی می‌کند و شباهت‌ها و تمایزها را مشخص می‌کند. ابزارهایی مانند نقوش‌‌برجسته، استل‌ها، مهرها، سکه‌ها و کتیبه‌های سلطنتی رسانه‌های روزگار باستان بودند که با مخاطبان مشخص و همگانی خود ارتباط برقرار می‌کردند و به افکار و اذهان آن‌ها جهت می‌دادند و آشوریان و هخامنشیان به‌خوبی از قدرت تأثیرگذاری آن‌ها آگاه بودند و در جهت تبلیغاتشان از آن‌ها بهره برده‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Propaganda in Neo-Assyria and Achaemenid Monarchies based on Written and Visual Evidence

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Salahshoor 1
  • Bahman Firoozmandi 2
1 Ph.D. Candidate in Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although the terms psychological warfare and propaganda are relatively new, the concepts are very old indeed. Both have a lengthy history in the ancient Near East where they were practiced for thousands of years before the Persians arrived on the scene. One of the tools for the stability of ancient ideological systems was propaganda. The Neo- Assyrian and Achaemenid Empires also used propaganda to advance their ideology and maintain their power and authority. How the kings of Neo- Assyria and the Achaemenids portrayed or described themselves and liked how other lands or people saw or understood them shows using propaganda in their written and visual documents and evidence. Undoubtedly, in the royal contexts of Neo-Assyria and the Achaemenids, they did not depict or write all the facts so that their ideology would not be harmed and their power, authority, and legitimacy to rule over the vast people and territories of their Empires would not be compromised. They portrayed or described a self-image that frightened the subject people and lead to their submission, or impressed them by showing and describing the glory and greatness, and the universal order and dominance of Empire. This research using written and visual sources and evidence of the royal contexts of Neo-Assyria and Achaemenid examines the tools and goals of propaganda, their intended audiences, as well as propaganda methods and strategies, especially in inscriptions and architectural reliefs, and identifies similarities and differences. The fundamental differences between Neo-Assyrian and Achaemenid propaganda is the emphasis on violence in the royal ideology of the Assyrians Empire.Tools such as royal reliefs, steles, seals, coins (Achaemenid period), and inscriptions were ancient media that communicated with their specific and universal audiences and directed their thoughts and minds, and Assyrians and Achaemenids were aware of their influence and used them in their propaganda.   
Keywords: Neo-Assyria, Achaemenian, Power, Ideology, Propaganda.
 
Introduction
Propaganda has a lengthy history in the ancient Near East where it was practiced for thousands of years before the Persians. Some of their predecessors, for example, the Assyrians, advanced the use of propaganda and psychological warfare to an art form and there is every reason to believe that the Persians took up right where the Assyrians left off. Ancient Near Eastern propaganda operated not only in the medium of texts but also mediated through architecture (so-called public buildings), infrastructures - and pictures (from miniature to monumental art). There are fundamental differences in the strategies and methods of propaganda of Neo- Assyria and the Achaemenids, one of the most important of which is the visual and verbal violence of the Assyrians. They probably depicted or described violent scenes to impress the audience and visitors to their palaces. The strategy of the Achaemenids is not to depict or describe violent and war scenes, especially in their reliefs and royal inscriptions, except for Bistun monument, especially its inscription which speaks of violence and violent confrontation with the insurgents and their severe punishment. The propagandistic nature of Bistun monument is not obscured. The Assyrians and the Achaemenids used propaganda concerning legitimacy and boasting in their texts and images to highlight their claim of supremacy and dominance, although propaganda in the Achaemenid period was accompanied by a kind of relatively voluntarily and freely integration, participation, and cooperation of the subject people and lands of the Empire which can be clearly seen in the inscriptions and especially the reliefs of Persepolis (gift-bearers or tributary (?) and throne-bearers scenes). How did the kings of Neo- Assyria and the Achaemenids see themselves and their monarchy, and how did others (courtiers, internal and local elites, subject people, etc.) want to be seen and perceived them? What were the propaganda methods and strategies? What were their propaganda tools? Who was their propagandistic audience? To what extent did they depict or describe real facts and events? And whether it can be recognized from their written and visual evidence or not? What was their imagination of the subject people and lands? All of these are questions that this research tries to answer by examining and analyzing the written and visual sources and evidence of the royal contexts of Neo-Assyria and Achaemenid, but each of these questions requires independent research, and this research has only answered these questions in general.
 
 
Paper text
The Neo- Assyria and Achaemenid Empires, using tools and media such as inscriptions, reliefs, steles, seals, and coins (Achaemenid period), propagated the discourse of the monarchy and used them to impress their public and specific audiences. With their propaganda tools, they sought to present an ideal rather than a real image of the king and their monarchy to internal and external audiences, an image of a mighty, powerful king and a vast and powerful Empire with people and lands who different languages and cultures, to somehow neutralize any rebellion and conspiracy on their behalf, and to show that no force will be able to withstand these powerful Empires. To achieve these goals, each has somehow dealt with distortion of reality. The reliefs and inscriptions of the royal context of Neo- Assyria are full of illustrations and descriptions of scenes of violence, killing, torture and persecution, the siege of cities, slaughter, beheading, and so on. Undoubtedly,  such images and descriptions affected the audience and terrified them in the direction of psychological warfare. However, for example, Assyrian reliefs did not tell many facts, they portrayed the outcome of the war, and have hidden their failures and mistakes and have not shown them. The Assyrians have always been depicted victorious in the reliefs of their palaces, inscriptions, and royal annals. Of course, few inscriptions have pointed to the difficulties and hardships of war and the stubbornness of the enemies. The strategy and practice of the Achaemenids in this regard is different from that of the Assyrians and is perspicaciously and Intelligently; They generally did not depict or describe scenes of violence or war. For example, Achaemenid reliefs in Persepolis, instead of showing such scenes, show reliefs that evoke calm, peace, order, cooperation, and participation of different people and ethnic groups of the Empire.
 
Conclusion
The purposeful propaganda of Achaemenids (Unlike Assyrians) ignored the humiliating motifs of subjugation and humiliation of the subjugated lands and used motifs in which there was no trace of fear, and what is shown is peace and respect for the different cultures. The potential audience of propaganda tools cannot be said with certainty because so little evidence has been obtained, and this is more true of the Achaemenid Empire. However, it is possible that the audience of the royal inscriptions (especially the Assyrian ones), because they had to be read and were more complex to decipher, was mostly elite and literate, and the reliefs of the palaces had a more audiences because it was easier to decode. Of course, citing Bistun inscription found in Babylon and Elephantine in Egypt, and Herodotus, who confirms the writing of multilingual inscriptions in the Achaemenid periphery, it may be possible that the Achaemenid inscriptions were also targeted for more audiences. Among the propaganda tools, seals and coins were intended for the general public, probably because they were circulating in a wider area of the Achaemenid Empire, although the extent of the seals’ influence in the Neo- Assyria period was probably intended for specific propaganda purposes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Assyria
  • Achaemenian
  • Power
  • Ideology
  • Propaganda
- Altaweel, M. & Squitieri, A., 2018, Revolutionizing a World, From Small States to Universalism in the Pre-Islamic Near East. London, University College London.
- Asena, B., 2002, “The rhetoric of Achaemenid Art”. Master Thesis, Department of Graphic Design  and the Institute of  Fine arts,  Bilkent university.
- Bagg, A. M., 2016, “Where is the Public? A New Look at the Brutality Scenes in Neo- Assyrian Royal Inscriptions and Art”. Making Pictures of War: Realia et Imaginaria in the Iconology of the Ancient Near East, (Battini, L.) ed. Oxford: 57-82.
- Barjamovich, G., 2012, “Propaganda and Practice in Assyrian and Persian Imperial Culture”. Universal Empire, A Comparative Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History, (Fibiger, P and Kolodziejczyk, D.) (eds.). Cambridge, Cambridge University Press: 43-59.
- Boardman, J., 1994, The Diffiusion of Classical Art  in Antiquity. Newjersey, Priceton university press.
- Brosius, M., 2006, The Persians. NewYork, Routledge Publication.
- Brosius, M., 2010, “Pax Parsica and the Peoples the Balck Sea Region: Extent and Limits Achaemenid Imperial Ideology”. Achaemenid Impacts in the Black Sea, Communications of Powers, (Nieling, J. and Rehm, E.) eds. Aarhus University Press: 29-40.
- Canepa, M. O., 2014, “Topographies of Power: Theorizing of Visual, Spatial and Ritual Contexts of Rock Reliefs in Ancient Iran”. Of Rocks and Water: Towards and Archaeology of Place, (Harmanşah, Ö.), ed. Joukowsky Institute Publication 5, Oxford/Havertown, PA: Oxbow Books: 55-92.
- Cooley, J. L., 2014, “Propaganda, Prognistication, and Planets”.Divination, Politics, and Ancient Near Eastern Empires, (Lenzi, A. and Stökl, J.), eds. Society of Biblical Literature Ancient Near East Monographs, 7: 7-32.
- Dewar, B. N., 2019, “Representaions of Rebellion in the Assyrian Royal inscriptions”. Ph.D. Thesis, Department of Classics, Ancient History and Archaeology,University of Birmingham.
- Dusinberre, E. R. M., 2000, “King or God? Imperial Iconography and Tiarate Head  Coins of Achaemenid Anatolia”. Annual of the American Schools of Oriental Research, 57: 157-171.
- Finkelstein, J. J., 1979, “Early Mesopotamia, 2500–1000 B.C.”. Propaganda and Communication in World History, (Lasswell, L. and others) eds. Honolulu, University Press of Hawaii: 50-110.
- Garrison, M. B., 2000, “Achaemenid Iconography as Evidenced by Glyptic Art: Subject Matter, Social Function, Audience and Diffusion”.(Uehlinger, C.) ed. Images as Media. Sources for the Cultural History of the Near East and the Eastern Mediterranean (Ist Millenium BCE), University Press Fribourg Switzerland Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen: 115-63.
- Garrison, M., 2009,Visual Representation of the Divine and the Numinous in Early Achaemenid Iran: Iconography of Deities and Demons. Switzerland, University of Zurich.
- Garrison, M., 2013, “Royal Achaemenid Iconography”. The Oxford Handbook of Ancient Iran, (Potts, D.T.) ed. Oxford University Press.
- Garrison, M., 2014, “Royal Names Seals of Darius I”. Extraction and Controlm Studies in Honor of Mattew W. Stolper, (Kozuh, M. and others) eds. Chicago, The University of Chicago, 67-104.
- Henkelman, W. F. M. & Stolper, M. W., 2009, “Ethnic Identity and Ethnic Labeling at Persepolis: The Case of the Skudrians”. (Briant, P. and Chauveau, M.) eds. Organisation des Pouvoirs et Contacts Culturels dans les Pays de l’empire Achéménide. Persika 14, Paris, De Boccard: 271–329.
- Herodotus, 1987, The History. translated by: D., Gren, University of Chicago Press.
- Holloway, St. W., 1995, “Harran: Cultic Geography in the Neo-Assyrian Empire and its Implications for Sennacherib's Letter to Hezekiah' in 2 Kings”. The Pitcher is Broken, Memorial Essays for G. W. Ahlström, (Handy, L.K.) ed. Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 190: 276-314.
- Holloway, S. W., 2002, Aššur is king! Aššur is king! Religion in the exercise of power in the Neo-Assyrian Empire. Leiden, Brill.
- Jowett, G. S. & OʼDonnell, V., 1999, Propaganda and Persuasion. London, Sage Publications.
- Kaptan, D., 1996, “The Great King’s Audience”. Fremde Zeiten, Festschrift für Jörgen Borchhardt zum sechzigsten Geburstag I, (Blakolmer, F. and others) eds. Vienna, Phoibos-Verlag, 259-271.
- Karlsson, M., 2017, Alterity in Ancient Assyrian Propaganda. Helsinki.
- Kelly, T., 2003, “Persian Propaganda: A Neglected Faction in Xerxes' Invasion of Greece and Herodotus”. Iranica Antiqua, 38: 173-219.
- Kent, R. G., 1953, Old Persian (Grammar, Texts, Lexicon). Americal Oriental Society.
- Linebarger, P. M. A., 1948, Psychological warfare. Washington, DC, Infantry Journal Press.
- Liverani, M., 1979, “Ideology of the Assyrian Empire”. Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Ampires, (Larsen, M. T.) ed. Mesopotamia 7, Copenhagen, Akademisk Forlag: 297-317.
- Nadali, D., 2009- 2010, “Neo- Assyrian State Seals: An Allegory of Power”. State Archives of Assyrian Bulletin: 215- 244.
- Nadali, D., 2016, “Images of War in the Assyrian Period: What They Show and What They Hide”. Making Pictures of War, (Battini, L.) ed. Oxford, Archaeopress Publishing: 83-88.
- Newman, B., 1999, Handbook of Political Marketing. London, Sage publications.
- Nylander, C., 1979, “Achaemenid Imperial Art”. Power and Propaganda, A Symposium on Anciemt Emipres, (Larsen, M. T.) ed. Mesopotamia 7, Akademisk Forlag: 345- 359.
- O’Brien, C., 2009, The Fall of Empires: From Glory to Ruin, an Epic Account of History’s Ancient Civilisation. Australia, Murdoch Books Pty Limited.
- Oppenheim, A. L., 1979, “Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Empires”. Propaganda and Communication in World History, (Lasswell, H. D. and others) eds. The Symbolic Instrument in Early Times. Honolulu, University Press of Hawaii.
- Parker, B., 2011, “ The Construction and Performance of Kingship in the Neo- Assyrian Empire”. Anthropological Research, 67: 357-386.
- Pollock, S., 1999, Ancient Mesopotamia: The Eden that Never Was. Cambridge, Cambridge University Press.
- Porter, B. N., 1993, Images, Power, and Politics: Figurative Aspects of Esarhaddon’s Babylonian Policy. Philadelphia.
- Porter, B. N., 2003, “Assyrian Propaganda for the West Esarhaddon's Steles Til Barsip and Sam'al”: Re-evaluating the Propaganda of Assurnasirpal II”, Trees, Kings and Politics: Studies in Assyrian Iconography, Academic Press Fribourg / Paulusverlag Fribourg Switzerland Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, Zurich, University of Zurich: 59-80.
- Reade, J. 1979, “Ideology and Propaganda in Assyrian Art”. Power and Propaganda: A Symposium on Anciemt Emipres, (Larsen, M. T.) ed. Mesopotamia 7, Copenhagen: Akademisk Forlag: 329- 343.
- Remington, T. F., 1988, The truth of Authority, Ideology and Communication in the Soviet Union. London, Fefer and Simons.
- Rollinger, R., 2016, “Royal Strategies of Representation and the Language(s) of Power: Some Considerations on the Audience and Dissemination of the Achaemenid Royal Inscriptions”. Official Epistolography and the Language(s) of Power: Proceedings of the First InternationalConference of the Research Network Imperium & Officium, Comparitive Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom, University of Vienna, 10-12 November 2010, (Procházka, S. and others) eds. Wien: 117-130.
- Root, M. C., 1979, King and Kingship in Achaemenid Art: Essays on the Creation of an Iconography of Empire. Acta Iranica 19, Leiden, Brill.
- Root, M. C., 1990, Circles of Artistic Programming: Strategies for Studying Creative Process at Persepolis, Investigating Artistic Environments in the Ancient Near East. (Gunter, A. C. and Sckaler, A. M.) eds. Gallery Smithsonian, institution Washington. D. C.
- Root, M. C., 1991, “From the Heart: Powerful Persianisms in the Art of the Western Empire”. Achaemenid History 6: Asia Minor and Egypt. Old Cultures in a New Empire, (Sancisi-Weerdenburg, H. W. A. M.  and Kuhrt, A.) eds. Leiden and Boston: 1–25.
- Root, M. C., 2000, “Imperial Ideology in Achaemenid Persian Art: Transforming the Mesopotamian Legacy”. Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies, 35: 19-27.
- Root. M. C., 2013, “Defining the Devine in the Achaemenid Persian Kingship: The View from Bisitun”. Every Ench a King, Comparative Studies on King and Kingship in the Ancient and Medieval Worlds, (Mitchell, L. and Melville, C.) eds. Leiden, Brill: 23 – 66.
- Russell, J. M., 1991, Sennacherib’s Palace without Rival at Nineveh. Chicago and London.
- Schmidt, E., 1953, Perspolis I: Structures, Reliefs, Inscriptions. Chicago, The University of Chicago Press.
- Schmidt, E., 1970, Persepolis III, The Royal Tombs and Other Monuments. Chicago, The university of Chicago Press.
- Stronach, D., 2002, “Icons of Dominion: Review Scenes at Til Barsip and Persepolis”. Iranica Antiqua, 37: 373-402.
- Smith, B. L., 1958, “Propaganda”. The International Encyclopedia of the Social Sciences, (sills, D. L.) ed. New York, Macmillan and Free Press: 579-589.
- Tadmor, H., 1995, “Propaganda, Literature, Historiography: Cracking the Code of the Assyrian Royal Inscriptions”. Proceedings of the 10th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinky:  325-338.
- Taylor, P., M., 2003, Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Day. Manchester, Manchester University Press.
- Tuplin, C., 2017, “War and Peace in Achaemenid Imperial Ideology”.Elevtrum, 24: 31-54.
- Uehlinger, C., 1995, “Figurative Policy, Propaganda und Prophetie”.Congress Volume Cambridge, Vol. 66, Leden, Brill: 297-349.
- Vincent, R. C., 2006, “Global Communication, and Propaganda”.Transnational Media and Global Communication, (Kamalipour, Y. R. ) ed. Wadsworth Publishing Co: 232-270.
- Winter, I. J., 2010, On Art in the Ancient Near East. Leiden, Brill Press.
- Wright, A., 2012, “Persinisation in the Art and Architecture of Achaemenid Provincial Palaces, 550-330 BC.”. EX Historia: 1-28.