دوره و شماره: دوره 12، شماره 33، مهر 1401 
بررسی فضای طنبی درخانه های آل مظفریزد

صفحه 321-355

10.22084/nb.2021.22858.2227

داوود امامی میبدی؛ فرهاد تهرانی؛ محمدرضا اولیاء