تدفین‌های دوران اشکانی و ساسانی در حوضه رودخانه بوانات، استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

تدفین بخشی از فرهنگ معنوی و مادی هر قوم محسوب می‌شود که در هر منطقه و هر دوره، ویژگی‌های خاص خود را داشته است. از آنجا که نحوۀ خاک‌سپاری برخاسته از تفکرات، عقاید و فرهنگ جامعه است، با مطالعۀ آن‌ها می‌توان به بازسازی روند تکامل فرهنگی جوامع باستان پرداخت. طی بررسی‌های باستان‌شناسی حوضۀ رودخانۀ بوانات که در سال 1394 به سرپرستی نگارنده با حمایت اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس و فرمانداری بوانات صورت پذیرفت، شواهدی از دو شیوۀ تدفین شامل گورهای «سنگ‌چین» یا «خرفتخانه» و هم‌چنین «دخمک» یا «استودان»‌های ستونی شناسایی شد که با مطالعه و بررسی آن‌ها می‌توان به ساختارهای تدفینی و آئینی منطقه‌ در دوران تاریخی دست‌یافت. با توجه به تنوع شیوه‌های تدفینی این دوران در فارس، شیوه‌های تدفینی دوران اشکانی و ساسانی در منطقۀ بوانات چگونه بوده و ویژگی‌ها و شاخصه‌های مکان‌های تدفینی چیست؟ بنابراین، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تطبیقی سعی‌بر تبیین تدفین‌های دوران تاریخی بوانات در راستای پاسخ به پرسش‌های مطرح شده دارد. بر فراز ستیغ اکثر کوه‌های حوضۀ رودخانۀ بوانات گورهای سنگی که دارای پلان مدور و با مصالح تخته‌سنگ‌هایی به ابعاد مختلف و به‌صورت خشکه‌چین است، شناسایی شد. با توجه به پراکنش وسیع گورهای سنگی از پاکستان تا جنوب‌غرب ایران و سواحل جنوبی خلیج‌فارس گاهنگاری‌های متفاوتی جهت این‌گونه تدفین ارائه شده است؛ بااین‌حال با توجه به مواد فرهنگی به‌دست‌آمده از دیگر مناطق فارس و مقایسۀ آن‌ها به تدفین‌های شناسایی شده از منطقۀ بوانات می‌توان این نوع تدفین را به دوره‌های اشکانی و ساسانی منسوب کرد. در مورد دومین نوع تدفین یعنی دخمک یا استودان‌های ستونی نظریات مختلفی وجود دارد که با توجه به کتیبه‌های به‌دست‌آمده از حوالی شهر استخر و سمیرم می‌توان آن‌ها را دارای کارکرد تدفینی مربوط به دورۀ ساسانی دانست که از دو محل «پهنه‌میل فنجان» و «چراغ‌کشی» شناسایی شدند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Partian and Sasanian Burials at Bavanat River Basin, Fars

نویسندگان [English]

  • Morteza Khanipour 1
  • Hosseinali Kavosh 2
1 Post-Doctoral Fellowship in Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Art and Architecture, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Burial is part of the spiritual and material culture of each nation, which has its own characteristics in each region and period. Since the burial method originates from the thoughts, ideas and culture of the society, by studying them, it is possible to reconstruct the process of cultural evolution of ancient societies. Studying burial practices and rituals has always been of the interest of researchers in the Sassanid field, and as a result of the researches, we see diversity in the burial practices of this period. Archaeological survey at the Bavanat River Basin, which took place in 2015, revealed evidence of two burial methods, including cairn burial or Khereft Khane, as well as pillar ossuary. Considering the variety of burial methods of this period in Fars, what were the burial methods of the Parthian and Sassanid eras in the Bavanat and what are the characteristics of the burial places? Therefore, the current research with a comparative-descriptive approach tries to explain the burials of the historical period of Bavanat in order to answer the raised questions. On top of the most of the Bavanat River basin Mountains, cairn burials have been identified that have a circular plan and are accumulate with stones of various dimensions with no mortar. Due to the wide distribution of cairn burials from Pakistan to southwestern Iran and the southern coasts of the Persian Gulf, different chronologies have been provided for such burials, however, according to the cultural materials obtained from other parts of Fars and comparing them to identification burials, this type of burial can be attributed to the Parthian and Sassanid periods. There are different opinions about the function of the second type of burial, pillar ossuary that according to the inscriptions obtained around of the city of Istakhr, they can be considered as having a burial function related to the Sassanid period that were identified at Pahneh Mil Fenjan and Cheraghkoshi sites.
Keywords: Partian, Sasanian, Cairn Burial, Khereft Khaneh, Dakhmak.
 
Introduction
Bavanat County is located in the northeast of Fars province and consists of two districts: Markazi and Mazayjan. It is attempted to determine the studied region according to the natural geographical range without considering new political borders. To this end, the Bavanat River Basin which is located in two Districts of this county was surveyed. Archeological research was carried out in a survey and intensive way to identify all sites and relics that reflect the activities of past human societies in the region. In this research, in addition of using all the information of historical texts and environmental studies, it was tried to conduct a field study in the basin of Bavanat River and by studying different features and surface findings, the relationship between cultural sites and settlement patterns are investigated and meanwhile by comparing with the adjacent regions, the relationship between these cultural sites in different periods with the environment and geography of the region is studied. In general, the most important goals of this archaeological research in 2015 were as the following: identifying all historical sites of different periods of the region; preparing archaeological maps of the studied region in the different cultural periods; studying and investigating the process of settlement changes in different periods, presenting the sequence of the relative chronology of the region based on surface findings; studying the effect of environment on the formation of settlements; recognizing regional and trans-regional interactions based on surface findings. The existence of numerous settlements, castles, stone walls, ritual places such as Monj and Kouh Yaghi all show the prosperity and importance of this region in the Sassanid period. Despite the various researches that have been carried out about burial rituals and places, none of them have mentioned the burial places of the historical period of Bavanat region. During the archeological surveys that took place in Bavanat County, traces of historical burials were identified.
 
Identified Traces
This region has high altitudes and several water resources and basins such as rivers, springs and streams in the region. The most important water source in this region is Bavanat River, which has a main role in the formation of the settlements of the region.
Following his studies in several regions around Iran, Stein conducted brief surveys and sounding in Bavanat as well (Stein, 1936). Furthermore, Helwing and Askari surveyed a number of sites in Monj as part of ICAR’s rescue survey in the Marvast Dam (Helwing, 2007). During the conducted researches, 200 sites that dated from the Neolithic to the late Islamic Period were identified. These sites include ancient sites, historical castles, temple, mosque, bridge, cemetery, mill, petroglyph, ancient mines, and slag site.
During the survey, cairns burial were identified in eight places in Bavanat river basin. Although these types of graves are named as cairn or Dambi burial, but among the local people of Fars, such graves are known as Khereft Khaneh. Another type of burials in this area is a pillar ossuary. The structure of this type of burial is in the form of holes and stone columns. The first type is a hole carved on the horizontal surface of large stones and rocks, which is similar to graves carved into the stone and the complete corpse is not placed in it, similar to the ossuary.
 
Discussion
By studying the graves in Bavanat, it is possible to explain the ritual and burial structures of the region during the historical period. Cairn burial is one of the burial types in Bavanat, due to the wide geographical distribution of this type of graves, many efforts have been made to date these graves. The most important factor that has made the dating of these cemeteries difficult is the destruction and looting of the contents inside the grave. However, during the excavations that took place in this type of burial in Fars, they were generally dated to the Parthian and Sassanid periods, and by comparing the excavated samples, we can relatively compare the graves obtained from Bavanat to the Parthian and Sassanid periods.
The second type of burial in Bavanat is Dakhmak or pillar ossuary. The structure of this type of burial is in the form of holes and stone columns. The first type is a hole and carved on the horizontal surface of large stones and rocks, which is similar to cairn burial carved in the rock, and in terms of secondary burial and not placing a complete body in it, it is similar to Studan. Since according to the existing inscriptions, similar burials have been considered to have a funerary function, therefore, the samples found in the Bavanat can also be considered to have a funerary function and contemporary with the Sassanid era.
 
Conclusion
One of the characteristics of burials in the Parthian and Sassanid periods was their diversity, which has its own method and characteristics in different places. During the survey in Bavanat river basin, two types of burials were identified with structures known as cairn Burial and Dakhmak. Cairn Burials have more distribution and number in the region, so that in this survey, eight places were identified, and more graves can be identified in case of further survey. Dakhmak and columns were identified from the two places of the Mill Fenjan and the Cheraghkoshi, which according to the samples identified from Naqsh-Rostam, Istakhar, Semirom, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad and the reading of their inscriptions, can be used for burial and considered related to the Sassanid period. Cairn Burials exist in large areas of South and Southeast Iran as well as the southern coasts of the Oman Sea and the Persian Gulf, but there are pillar ossuary or Dakhmak burials only in limited areas, and with the samples identified from Bavanat, it is possible that Eastern Fars was also considered as one of the distribution areas of this type of burial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partian
  • Sasanian
  • Cairn Burial
  • Khereft Khaneh
  • Dakhmak
- استروناخ، دیوید، 1379، پاسارگاد. ترجمۀ حمید خطیب شهیدی، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی کشور.
- بویس، مری، 1376، تاریخ کیش زرتشت. ترجمۀ همایون صنعتی زاده، جلد اول، تهران: توس.
- ترومپلمن، لئو، 1372، «قبور و آئین تدفین در دورۀ ساسانی». ترجمۀ مولود شادکام، مجلۀ باستان‌شناسی و تاریخ، 15: 29-37.
- جعفری، محمدجواد، 1386، «گورهای کوه رحمت: مدارکی در زمینۀ شیوه‌های تدفین دوره‌های هخامنشی تا ساسانی در فارس». باستان‌شناسی و تاریخ، 42 و 43: 60-67.
- خانی‌پور، مرتضی، 1394، «گزارش بررسی و شناسایی باستان‌شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات». آرشیو پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشرنشده).
- خانی‌پور، مرتضی؛ نیکزاد، میثم؛ میرقادری، محمدامین؛ عمادی، حبیب؛ طباطبایی، حمید؛ دوسه، فرانسوا؛ و طهماسبی، ملیحه، 1394، «نخستین فصل بررسی باستان‌شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات». مجموعه مقالات کوتاه همایش سالانۀ باستان‌شناسی، تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری: 155-160.
- خانی‌پور، مرتضی؛ نیکنامی، کمال‌الدین؛ کاوش، حسینعلی؛ میرقادری، محمدامین؛ طهماسبی، ملیحه؛ و طباطبایی، حمید، 1400، «بررسی‌های باستان‌شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 11 (28): 7-26.
- خسروزاده، علیرضا، 1386، «مروری بر گورهای سنگ‌چین جنوب‌شرق ایران». نامه پژوهشگاه، 20 و 21: 89-104.
- روستایی، کوروش، 1386، «گونه‌شناسی محوطه‌های باستانی منطقۀ کوهرنگ بختیاری». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 9: 27-46.
- سرلک، سیامک؛ و نوروزی، عباس، 1396، «کاوش در گورستان گروی رودان- هرمزگان». در: جشن‌نامه میرعابدین کابلی، به‌کوشش: مرتضی حصاری، تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری: 131-144.
- کریستن سن، آرتور، 1394، ایران در زمان ساسانیان. ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: نگاه.
- نصراله‌زاده، سیروس؛ و محمدی، همت، 1390، «گورنوشته‌ای دیگر از کازرون: کتیبۀ بخنگ (کازرون 15)». زبان شناخت، 2 (2): 59-68.
- نصراله‌زاده، سیروس، 1385، کتیبه‌های پهلوی کازرون. تهران: کازرونیه.
- نصراله‌زاده، سیروس، 1398، «مرزبان در بیشاپور تدفین در اقلید: نگاهی به گورنوشتۀ اقلید». پژوهش‌های ایران‌شناسی، 9 (2): 193-212.
- نوروزی، رضا، 1384، بررسی باستان‌شناسی فیروزآباد. شیراز: دانشنامۀ فارس و سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری فارس.
- هاشمی‌زرج‌آبادی، حسن؛ شیرازی، روح‌الله؛ فرزین، سامان؛ و ظهوریان، مریم، 1393، «نویافته‌هایی از تدفین‌های سنگی در مکران (شهرستان‌های نیکشهر و چابهار». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 4 (7): 95-112.
 
- Ali Kalhoro, Z., 2013, “Prehistoric Circular Tombs in Mol Valley, Sindh-Kohistan, Pakistan”. Journal of Asian Civilizations, 36(2): 115-12.
- Basafa, H., 2008, “A New Perspectiv on Dambakoh site in Southeast Iran”. Iranica Antiqua, XLIII: 185-206.
- Benoist, A., 2008, “The Iron Age Culture in the United Arab Emirates, between 1100 BC and 250 BC”. Bulletin ofArchaeology, Kanazawa University, 29: 31-41.
- Besenval, R., 1997, “Entre le Sud-Est iranien et la plaine de l’Indus: le Kech-Makran, Recherches Archéologiques sur le peuplement ancien d’une marche des confines Indo-Iraniens”. Arts Asiatiques, 52: 5–36.
- Boyce, M., 1997, History of Zoroastrianism, translated by Homayoun Sanatizadeh. Vol. 1, Tehran: Tous.
- Christensen, A., 2015, Iran dar zamane saasaaniyan. Translated by: Rashid Yasmi, Tehran: Negah.
- De Cardi, B., 1959, New Wares and Fresh Problems from Baluchistan. Antiquity, XXXIII: 15-25.
- Farjamirad, M., 2015a, Mortuary Practice in Ancient Iran from the Achaemenid to the Sasanian Period. BAR International Series 2747.
- Farjamirad, M., 2015b, “Influence of Social Class Division on the Sasanian Burial Rituals (224-650 A.D.)”. Broadening Horizons, 4: A Conference of young researchers working in the Ancient near East, Egypt and Central Asia, University of Torino, October 2011, G. Affanni et al. (eds.), British Archaeological Reports, BAR International Series: 149-153.
- Farjamirad, M., 2015c, “Do Gur-e Dopa: The Sasanian Twin Pillar Ossuaries at Shoush Village, Kohgiloyeh va Boyer Ahmad (Iran)”. Iranica Antiqua, 50: 357-365.
- Gotch, P., 1971, “The Imamzadeh High Altar and Subsidiary Monuments”. Iran, 9: 162-63.
- Gropp, W., 1969, “Vier Ostodan- Inschriften bei Estachr”. in: W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen, 258.
- Gropp, W., 1970, “Bericht uber eine Reise in West-und Sudiran”.Archaeologische Mitteilungen aus Iran, 3: 173-230.
-  Harrower, M. J.; Schuetter, J.; McCorriston, J.; Goel, P. K. & Senn, M. J., 2013, “Survey, Automated Detection, and Spatial Distribution Analysis of Cairn Tombs in Ancient Southern Arabia”. Mapping Archaeological Landscapes from Space SpringerBriefs in Archaeology, 5: 259-268.
- Hashemi Zarjabad, H.; Shirazi, R.; Farzin, S. & Zohorian, M., 2015, “New Archaeological Evidence on Cairn Burials in Iranian Makran (Nikshahr and Chabahar)”. Pazhoheshha-ye Bastan Shenasi Iran, 4(7): 95-112.
- Hearinck, E., 1998, “International contacts in the Southern Persian Gulf in the late 1st Century B.C/ 1st Century A.D: Numismatic Evidence from Ed-Dor (Emirate of Umm Al – Qaiwain, U.E.A)”. Iranica Antiqua, XXXIII: 273-302.
- Helwing, B., 2007, Wisit to the Marvast Dam Area (unpublished).
- Hinz, W., 1969, Altiranische Funde und Forschungen. Berlin: de Gruyter.
- Huff, D. & Gignoux, P., 1978, “Ausgrabungen auf Qala-ye Dukhtar bei Firuzabad, 1976”. Archaeologische Mitteilungen aus Iran, 11: 144-147.
- Huff, D., 1992, “Zum Problem Zoroastrischer Grabanlagen in Fars II. Das Saulenmonument von Pengan”. Archaeologische Mitteilungen aus Iran, 25: 207-217, Pl. 48-51.
- Huff, D., 1998, “Fire altars and astodans”. in: The Art and Archaeology of Ancient Persia, New Light on the Parthian and Sasanian Empires, V. Sarkhosh Curtis, R. Hillenbrand and J.M. Rogers (ed.): 74–83, Pls VIII–X. London.
- Huff, D., 2004, “Archaeological Evidence of Zoroastrian Funerary Practices”. in: Zoroastrian Rituals in Context, M. Stausberg (ed.), Leiden: 593-630.
- Jafari, M. J., 2007, “Kuh Rahmat: Evidence on the burial practices of the Achaemenid to Sasanian periods in Fars”. Archeology and History, 42-43: 60-67.
- Jasim, A. K.; Hamza, H. A. & Altaweel, M. R., 2006, “Tell Abu Shijar, near Aqar Quf: Summary of Excavations”. Akkadica, 127: 155-166.
- Jasim, S. A., 2003, “The Third Millennium Culture in the Emirate of Sharjah”. in: D. T. Potts, H. Naboodah and P. Hellyer (eds.), Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of the United Arab Emirates (Abu Dhabi, 15-18 April 2001), Trident Press: London: 85-100.
- Khanipour, M., 2014, “Report on archaeological survey at Makazi and Mazaijan district, Bavanat county”. ICAR archive (Unpublished).
- Khanipour, M.; Nikzad, M.; Mirghaderi, M.; Emadi, H.; Tabatabaei, H.; Desset, F. & Tahmasebi, M., 2015, “The first season of the archeological survey at Makazi and Mazaijan district, Bavanat county”. In: Proceedings of the 14th Annual Symposium on the Iranian Archaeology, Tehran: ICAR: 155-160.
- Khanipour, M.; Niknami, K.; Kavosh, H.; Mirghaderi, M.; Tahmasebi, M. & Tabatabaei, H., 2021, “Archaeological Survey at Markazi and Mazayjan District in Bavanat County”. Pazhoheshha-ye Bastan Shenasi Iran, 11(28): 7-26.
- Kleiss, W., 1976, “Beobachtungen in der Umgebung von Persepolis und Naqš-i Rustam”. Archaeologische Mitteilungen aus Iran, 9: 131-150.
- Khosrowzadeh, A., 2007, “Review of the Cairn burial of Southeast Iran”. Nameh Pazhouheshgah, 20-21: 89-104.
- Lamberg-Karlovsky, C. C. & Humphries J., 1967, “The cairn burial in southeastern Iran”. East and West, 18 (3-4): 257-2 –276.
- Reeler, C. N.; Al-Shaikh, N. Y. & Potts, D. T., 2009, “An Historical Cartographic Study of the Yabrīn Oasis, Saudi Arabia”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 39: 351–358.
- Nasrollahzadeh, C. & Mohammadi, H., 2011, “Another grave inscription from Kazeron: Bakhnag inscription (Kazeron 15)”. Zaban Shenakht, 2(2): 59-68.
- Nasrollahzadeh, C., 2006, Pahlavi inscriptions of Kazeron. Tehran: Kazeroniyeh.
- Nasrollahzadeh, C., 2020, “Margrave in Bishabour, Burial in Eqlid: A Survey of Eqlid Inscription”. Iranian Studies 9(2): 161-180.
- Nowrozi, R., 2005, Archaeological Survey at Firozabad. Shiraz: Fars Encyclopaedia and Fars Cultural Heritage and Tourism Organization.
- Roustaei, K., 2016, “A Morphological Typology of the Ancient Sites in Kouhrang Area”. Pazhoheshha-ye Bastan Dhenasi Iran, 5(9): 27-46.
- Sarlak, S. & Nowrozi, A., 2017, “Exavation at Grave Cemetery of Rodan-Hormozgan”. In: The honor of Mir Abedin Kabuli, M. Hessari (Ed.). Tehran: Research Institute of Cultural Heritage & Tourism: 131-144.
- Seyyed Sajjadi, M., 1989, “A Class of Sasanian Ceramic from Southeastern Iran”. Rivista di Archaeologia, 13: 31-40.
- Stein, A., 1936, “An Archaeological Tour in the Ancient Persis”. Iraq, III: 111-230.
- Stein, A., 1937, Archaeological reconnaissance’s in north-western India and south-eastern Iran. MacMillan, London.
- Stronach, D., 1966, “The Kūh-i-Shahrak Fire Altar”. Journal of Near Eastern Studies, 25 (4): 217-227.
- Stronach, D., 2000, Pasargadae, translated by Hamid Khatib Shahidi. Tehran: Cultural Heritage Organization.
- Trümpelmann, L., 1984, “Sasanian Graves and Burial Customs”, in: Arabie Orientale, Mésopotamie et Iran méridional de l'Age du Fer au début de la période Islamique. Éditions Recherche sur les civilisations, Paris: 318-329.
- Vanden Berghe, L., 1953, “Monuments récemment découverts en Iran méridional”. Bibliotheca Orientalis, 10: 5-8.
- Vanden Berghe, L., 1968, A la découverte des civilisations de l'Iran ancien: Textes et documents. Brussels.
- Whitcomb, D. S., 1985, Before the Roses and the Nightingales, Excavations at Qasr-i Abu Nasr, Old Shiraz. New York: The Metropolitan Museum of Art.
- Yule, P. & Weisgerber G., 1998, “Deutsche Archäologische Oman-Expedition 1995”. MDOG, 128: 135–155.