دوره و شماره: دوره 12، شماره 34، دی 1401 
ارزیابی انتشارگرایی نو در معماری محوطه های اوروکی

صفحه 61-86

10.22084/nb.2021.23963.2323

هادی فرجی چشمه زنگی؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


بازشناسی سازمان فضایی-کالبدی شهر استخر فارس در دورۀ ساسانی و اوایل اسلام

صفحه 241-270

10.22084/nb.2021.24669.2361

الهام اندرودی؛ محمد حسن طالبیان؛ سحر هاشمیان؛ محمد امینی؛ شهریار ابن علی