جستاری در گاهنگاری دورۀ تیلوس در بحرین با توجه به حضور حکومتهای اشکانی-ساسانی در منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

جزیرۀ تیلوس که امروزه با نام بحرین شناخته می‌شود واقع‌بر ساحل شرقی شبه‌جزیرۀ عربستان، نقش ویژه‌ای در حفظ حیات اقتصادی خلیج‌فارس ایفا کرده‌ است. اولین استقرار شناسایی‌شده در این مکان به هزارۀ پنجم و ششم پیش‌ازمیلاد بازمی‌گردد. در قرن چهارم پیش‌ازمیلاد با ورود جانشینان «اسکندر» به منطقه، این جزیره تحت‌تأثیر قوی فرهنگ هلنی قرار گرفت و با عنوان تیلوس در منابع مختلف مطرح شد. با ظهور حکومت‌های اشکانی و ساسانی، گسترش بازرگانی در این منطقه به‌همراه دیگر جزایر شمالی و جنوبی خلیج‌فارس، مورد حمایت و توجه پادشاهان قرار گرفت. امروزه در ادبیات باستان‌شناسی حوضۀ جنوبی خلیج‌فارس، به‌دنبالِ استفاده از واژۀ یونانی «تیلوس»، دوره‌ای فرهنگی تحت عنوان «دورۀ تیلوس» مصطلح و رایج شده‌ است که ازنظر برخی محققان این دوره به‌لحاظ تاریخی از زمان غلبۀ اسکندر بر شاهنشاهی هخامنشی در اواخر قرن چهارم پیش‌ازمیلاد تا ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی را شامل می‌شود. پژوهش حاضر در پی آن است که براساس متون تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی جایگاه حکومت‌های اشکانی و ساسانی در منطقۀ بحرین را مورد مطالعه قرار داده و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به‌وجود اطلاعات و مواد فرهنگی از دوران اشکانی-ساسانی در منطقه، دورۀ تیلوس می‌تواند اطلاق مناسبی برای این گسترۀ زمانی باشد یا خیر؟ مطالعۀ منابع تاریخی همراه با بررسی و مقایسۀ یافته‌های فرهنگی مانند: سفال، شیشه، مجسمه و دیگر مواد فرهنگی حاصل از بررسی و کاوش در حوزۀ بحرین، نشان‌دهندۀ حضور مشخص حکومت‌های اشکانی و ساسانی در این مکان است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در دوره‌بندی و تقسیمات گاهنگاری صورت‌گرفته برای این منطقه، میان دورۀ تیلوس و دوران اشکانی-ساسانی تفکیک قائل شده و در تداوم استفاده از واژۀ «تیلوس» برای دوره‌های مذکور تجدیدنظر و بازبینی صورت گیرد. روش پژوهش در این مقاله به‌صورت توصیفی است که با استفاده از متون تاریخی و مدارک و داده‌های باستان‌شناختی این مسأله را مورد مطالعه قرار می‌دهد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on the Status of Tylos Island in the Partho-Sasanian Periods

نویسندگان [English]

  • Samer Nazari 1
  • Marzieh Sharbaf 2
1 PhD. Student in Archeology, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD. Student in Archeology, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tylos Island, which is known as Bahrain, has located on the eastern coast of the Arabian Peninsula. It plays a special role in preserving the economic life of the Persian Gulf. The first identified settlement of T‌ylos Island dates back to the 5th and 6th millennium BC. Arriving of Alexander’s successors to the region in 4th century BC, the island was strongly influenced by the Hellenistic culture and was mentioned as Tylos in written sources. With the rise of the Parthian and Sasanian powers, the expansion of commerce in this region along with other northern and southern islands of the Persian Gulf was supported by the kings. Today, in the archaeological literature of southern parts of the Persian Gulf, following the Greek word for Tylos, the use of the term Tylos period has become in common. According to some scholars, this period historically includes Alexander’s dominance of the Persian Empire in the late 4th century BC until the emergence of Islam in the 7th century AD. According to historical reports and archaeological evidence, the use of term Tylos culture for this one-thousand-year period needs more consideration. The purpose of present study is to identify status of Tylos Island during the Partho-Sasanian period and to recognize its position regarding to the effective presence of Iranian cultures in the region. Based on the archaeological evidence & comparative studies, it is suggested not to use the term of Tylos period when the Parthian and Sasanian powers emerged in the Persian Gulf.
Keywords: Tylos, Bahrain, Southern Persian Gulf, Seleucid, Parthian, Sasanian.
Introduction
Bahrain, along with its surrounding islands, is located in the form of an archipelago between the Qatar Peninsula and the Arabian Peninsula. It was the center of international sea trade that connected the Sumerians and other peoples of the ancient Mesopotamia with the Indus Valley, and it has always been important in terms of military and commercial aspects through times. From the middle of the 3rd century BC, Bahrain witnessed an exceptional era of prosperity during the Hellenistic and Parthian periods, and was known in the Greco-Roman world under the name Tylos. In 129 AD, Bahrain came under the control of the Parthians and then the Sasanian. Mostly, the period from the end of the 4th century BC until the advent of Islam is known as the Tylos period in the studies related to the southern Persian Gulf. This attribution often represents the influence of Hellenistic culture and tradition on the island of Tylos. The purpose of this article is to take a critical look at the chronology of Bahrain Island during the Tylos period, and to better understanding the position of this region in the Iranian archeology studies. Recognizing the position of Tylos Island in the Partho-Sasanian periods and the influence of Iranian governments on the region is the other goals of the present research. According to the objectives of the research, some questions are also raised in this part, such as: Was the culture of Tylos Island distinct from the Iranian culture in the Partho-Sasanian periods? Is the use of “Tylos period” an appropriate and correct interpretation in the archaeological literature of the southern Persian Gulf, in order to refer to almost a thousand years from the decline of the Achaemenids to the rise of Islam in this region? Or should it be used with more caution? In the following, we try to give appropriate answers to the above questions.
 
Discussion
During the years 1950-1960, many researches were carried out in different areas of Bahrain by Danish archaeologists. Apart from the limited evidence of settlements in the sites of Barbar and Saar, dated to the late Tylos period, the only known settlement from this period is Qala’at al-Bahrain. It is the most famous site which provides a precise framework for the chronology of cultural periods before Islam and the Islamic era of Bahrain. The cultural findings related to this period include glass and pottery from cemeteries as well as Greek inscriptions that were obtained from Qala’at al-Bahrain and other areas, which shows the attention of Alexander’s successors and Characene kingdom to Bahrain. With the gradual decline of the Seleucids, this region continued to exist as a semi-independent government during the Parthian period. According to the Palmyrian inscription dated to 131 AD, during the reign of Mehrdad, King of Charax Spasinu is introduced as the satrap of Tylos people. Therefore, Mehrdad took control of this region at the beginning of the second century AD. According to the reports of Islamic historians, the first awareness of Bahrain goes back to the time of Ardašir Bābakān during the Sasanian period. Among his first conquests in Iran, Bahrain is also mentioned as an Iranian region, and it is said that he defeated its ruler named Sanatruq, and captured Bahrain. In historical writings, it has been repeatedly mentioned that the agents and emirs of Bahrain were Iranian throughout the Sasanian period until the rise of Islam. Some Iranian emirs of Bahrain gained special importance in the history of this region. The prosperity of trade routes and economic activities played a major role in settling and paying attention to this area in the Sasanian period.
There are comparable archaeological evidences with Parthian and Sasanian samples from other regions including glass, pottery, sculpture, and architecture. These cultural findings, which range from the late Parthian to the late Sasanian period, are often obtained from reliable cultural contexts such as cemeteries, Qala’at al-Bahrain and other ancient sites. All these findings have been introduced under the title of Tylos culture, despite their similarity with Partho-Sasanian art. Written sources and archeological evidences clearly show that this region was part of the Partho-Sasanian territory in terms of culture and politics and the kings were interested in maintaining and controlling this water basin due to its commercial position in this period of time.
 
Conclusion
According to the historical-archaeological evidence of the continuous presence of Iranians in the region, it does not seem appropriate to use the term “Tylos culture” to refer to the period from the end of the 4th century BC to the 7th century AD. In this article, the authors tried to review this issue by evaluating and clarifying the position of Tylos Island in the Partho-Sasanian periods according to the available data. Incomplete and sometimes inaccurate information that is mistakenly or intentionally repeated by the Western and Arab researchers, in connection with the southern Persian Gulf area, in some cases will provide incorrect conclusions and misleading results in historical and archaeological studies. It seems that the attribution of the island’s name as a culture was formed by western researchers according to the Greek domination times and spread of Hellenistic culture, and it became popular in the archaeological literature of the south of the Persian Gulf, but its continuation as a dominant culture is not appropriate until the Islamic era. The use of the term “Tylos culture” can contain a volume of concepts related to Hellenistic traditions, while with the end of Seleucid, although Hellenistic traditions continued in different forms, but with the rise of new powers, the previous traditions faded. Therefore, it is appropriate to be more careful in using the term Tylos period popularized by the western researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tylos
  • Bahrain
  • Southern Persian Gulf
  • Seleucid
  • Parthian
  • Sasanian
- اصفهانی، حمزه‌بن حسن، 1346، تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک‌الارض‌ و ‌الانبیاء). ترجمۀ جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- بلاذری، احمدبن ‌یحیی‌بن ‌جابر، 1367، فتوح‌البلدان. ترجمۀ محمد توکل، تهران: نقره.
- خسروزاده، علیرضا، 1391، «بنادر و مراکز مهم تجاری و استقراری دورۀ اشکانی خلیج‌فارس در منابع کلاسیک». پژوهشنامه خلیج‌فارس، دفتر چهارم، به کوشش: عبدالرسول خیراندیش: 39-65، تهران: خانه کتاب.
- زرین کوب، روزبه، 1395، «بحرین در روزگار ساسانیان». ایرانشهر امروز، 1 (2): 41-44.
- سجادی، صادق، 1381، «بحرین». دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد 11: 401-402، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
- طبری، محمدبن‌جریر، 1362، تاریخ طبری یا تاریخ الرّسل و الملوک. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، جلد دوم، تهران: اساطیر.
مارکوارت، یوزف، 1373، ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی. ترجمۀ مریم میراحمدی، تهران: اطلاعات.
- محمدی‌فر، یعقوب؛ و خونانی، علیرضا، 1392، «خاراسن و جایگاه سیاسی و تجاری آن در شاهنشاهی اشکانی». مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، 4 (16): 113-132.
- نولدکه، تئودور، 1358، تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان. ترحمۀ عباس زریاب، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.
 
- Al-Ansary, A. R., 1982, Qaryat al-Fau, A Portrait of Pre-islamic Civilisation in Saudi-Arabia. London.‌
- Azarnoush, M., 1994, The Sasanian Manor house at Hājīābād. Iran, Florence.
- Andersen, S. F., 2002, “The Chronology of the earliest Tylos period on Bahrain”. Arabian archaeology and epigraphy, 13: 234-245.
- Andersen, S. F. & Kennet, D., 2003, “The Sasanian and Islamic Pottery”. in: H. H. Andersen & F. Højlund (eds.). The Barbar Temples. Volume 1, Jutland Archaeological Society Publications, 48: 307-310, Aarhus.
- Andersen, S. F. & Salman, M. I., 2006, “The Tylos burials in Bahrain”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 36: 111-124.
- Andersen, S. F., 2007, The Tylos Period Burials in Bahrain, Vol. 1: The Glass and Pottery Vessels, Aarhus: University of Aarhus Press.
- Baladhori, A., 1988, Fotuh al‐Buldan. Translated by: M. Tavakol, Tehran: Noghre. (in Persian).
- Benoist, A.; Mouton, M. & Schiettecatte, J., 2003, “The artefacts from the fort at Mleiha: distribution, origins, trade and dating”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 33: 59-76.
- Bibby G., 1958, “The hundred-meter section”. Kuml, 1957: 128-163.
- Bibby G., 1970, Looking for Dilmun. New York: Alfred A. Knopf.
- Boucharlat, R.; Perrot, J. & Ladiray, D., 1987, “Les niveaux post-achéménides à Suse, secteur nord”. DAFI, 15: 145-311
- Bowersock, G. W., 1986, “Tylos and Tyre: Bahrain in the Graeco-Roman World”. in: S. H. A. Al-Khalifa & M. Rice (eds), Bahrain through the ages: The Archaeology: 399-406, KPI; New York, NY: Distributed by Routledge & Kegan Paul, London; New York. 
- Brunner, C., 1983, “Geographical & Administrative Divisions: Settlements & Economy”. in E. Yarshater (ed.), Cambridge History of Iran, 3(2): 747-777.
- de Cardi, B., 1972, “A Sasanian outpost in Northern Oman”. Antiquity, 46: 305-310.
- Curtis, V. S. & Andersen, S. F., 2008, “A Sasanian Site at Bārbār, Bahrain”. in: D. Kennet, P. Luft, (eds.), Current Research in Sasanian Archaeology, Art and History, Proceedings of a Conference held at Durham University, November 3rd and 4th, 2001: 41-53, Oxford: Archaeopress.
- Ess, M. van & Pedde, F., 1992, Uruk, Kleinfunde II. Ausgrabungen in Uruk-Warka Endberichte, Band 7. Mainz am Rhein.
- Frye, R. N., 1983, “Bahrain under the Sasanians”. in: D.T. Potts (ed.), Dilmun: new studies in the Archaeology and Early History of Bahrain, Berlin.
- Gatier, P.-L.; Lombard, P. & Al-Sindi, K., 2002, “Greek Inscriptions from Bahrain”. Arabian Archaeology and Epigraphy, 13: 223–233.
- Gregoratti, L., 2011, “A Parthian port on the Persian Gulf: Characene and its Trade”. Anabasis: Studia Classica et Orientalia, 2: 209-229.
- Haerinck, E., 1983, La Céramique en Iran Pendant la Période Parthe (ca. 250 av. J.C. à ca. 225 après J.C.): Typologie, Chronologie et Distribution. Gent.
- Hansman, J., 1967, “Charax and the Karkheh”. Iranica Antiqua, 7: 21-58.
- Hetzfeld, E., 1968, The Persian Empire: Studies in Geography and Ethnography of the Ancient Near East. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH.
- Hojabri-Nobari, A.; Khosrowzadeh, A.; Mousavi Kouhpar, S. M. & Vahdatinasab, H., 2011, “Trade and Cultural Contacts between Northern and Southern Persian Gulf during Parthians and Sasanians: A Study Based on Pottery from Qeshm Island”. The International Journal of Humanities, 18: 89-115.
- Højlund, F., 2006, “The dating of the Coastal Fortress at Qala’at al-Bahrain: Sasanian or Islamic?”. Arabian archaeology and epigraphy, 17: 238-247.
- Højlund, F. & Andersen, H. H., 1997, Qala’at al-Bahrain: The Central Monumental Buildings. Vol.2. Jutland Archaeological Society Publications, Aarhus.
- Isfahani, H., 1967, Kitab Tarikh Sini muluk al‐arz wal‐anbiya. Translated by: J. Shoar, Tehran: Bonyad-e Farhang-e Iran, (in Persian)
- Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage, 2012, “Survey Report on the Protection of Cultural Heritage in Bahrain”.Tokyo: Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage.
- Kennet, D., 1998, “Evidence for 4th/5th-century Sasanian occupation at Khatt, Ras al-Khaimah”. in: Arabia and her Neighbours. Essays on prehistorical and historical developments, by: C. S. Phillips, D. T. Potts and Ann Searight: 105-116. Brepols.
- Kennet, D., 2002, “Sasanian Pottery in Southern Iran and Eastern Arabia”. Iran, 40: 153-162.
- Kennet, D., 2007, “The Decline of Eastern Arabia in the Sasanian Period”. Arabian Archaeology & Epigraphy, 18: 86-122.
- Kennet, D., 2008, “Sasanian coins from ‘Umān and Bshrain”. in: D. Kennet, P. Luft, (eds.), Current Research in Sasanian Archaeology, Art and History, Proceedings of a Conference held at Durham University, November 3rd and 4th, 2001: 55-64, Oxford: Archaeopress.
- Khosrowzadeh, A., 2012, “Major Ports and Settlements in Northern and Southern Persian Gulf based on Classical Written Sources”. Pajoheshnameye Khalije Fars, 4: 39-65, (in Persian)
- Lamberg-Karlovsky, C. C., 1970, Excavations at Tepe Yayhia, Iran, 1967-1969. Cambridge: American School of Prehistoric Research, Harvard University.
- Lamm, C. J., 1931, “Les Verres Trouvés a Suse”. Syria, 12: 358–367.
- Lecomte, O., 1993, “Ed-Dur, les occupations des 3e et 4e s. ap. J.-C.: Contexte des trouvailles et matériel diagnostique”. in: Materialien zur Archäologie der Seleukiden- und Partherzeit im südlichen Babylonien und im Golfgebiet, by: Uwe Finkbeiner and Rémy Boucharlat: 195-217. Tübingen: E. Wasmuth.
- Lombard, P. & Boksmati-Fattouh, N., 2012, тилос. путешествие в загробный мир.  Ритуальі и погебальньіе традиции на Бахрейне (II в. до .н.з. – III в.н.з.): Tylos, The Journey beyond Life. Rituals and Funerary traditions in Bahrain (2nd century BC - 3rd century AD). Catalog of the exhibition presented at the Museum of Oriental Art (November 2012-february 2013), Ministry of Culture Russian Federation & Museum of Oriental Art, Moscow (bilingual Russian / English).
- Marquart, J., 1994, Ērānšahr nach der Geographie des ps. Moses Xorenaci. Translated by: M. Mirahmadi, Tehran: Ettela’at. (in Persian)
- McCrindle, W., 1876, The Indica of Arrian. Bombay: Education Society’s Press, Byculla.
- Mohamadifar, Y. & Khounani, A., 2013, “Kharasan and its cultural, political and commercial position during Arsacid Empire”. Cultural History Studies 4 (16): 113-132, (in Persian)
- Moorey, P. R. S., 1978, “Kish Excavations 1923-33”. Oxford: Clarendon Press.
- Morony, M. G., 2001-2, “The Late Sasanian Economic Impact on the Arabian Peninsula”. Nāme-ye Irān-e Bāstān, 1 (2): 25–37.
- Negro Ponzi, M., 1968–1969, “Sasanian Glassware from Tell Mahuz (North Mesopotamia)”. Mesopotamia, 3–4: 293–384.
- Negro Ponzi, M., 1972, “Glassware from Abu Skhair (Central Iraq)”. Mesopotamia, 7: 215–238.
- Negro Ponzi, M., 1984, “Glassware from Choche (Central Mesopotamia)”: 33–40 in Boucharlat & Salles 1984.
- Negro Ponzi, M., 1987, “Late Sasanian Glassware from Barada”. Mesopotamia, 22: 265–275.
- Negro Ponzi, M., 2002, “The glassware from Seleucia (Central Iraq)”. Parthica, 4: 63–156.
- Negro Ponzi, M., 2005, “Mesopotamian Glassware of the Parthian and Sasanian period: Some notes”. Annales du Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Annales du 16e congrès, London 2003: 141–145.
- Nöldeke, T., 1979, The history of Iranians and Arabs at the Sasanian empire. Translated by: A. Zaryab, Tehran: Silsilah-i Intishārāt-i Anjuman-i Ās̱ār-i Millī, (in Persian)
- Planhole, X. De., 1988, “Bahrain”. Encyclopædia Iranica, III /5: 506-508.
- Pliny, the Elder., 1847-48, “Pliny’s Natural History”. in: Thirty-seven books. Vol. 1, [London]: Printed for the Club by G. Barclay.
- Potts, D. T., 2009, “The Archaeology and Early History of the Persian Gulf”. in: L. G. Potter (ed.) The Persian Gulf in History: 27-56, New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Potts, D. T., 2012,  “Arabia: ii. The Sasanians and Arabia”. Encyclopædia Iranica, online edition, available at http://www.iranicaonline.org/articles/arabia-ii-sasanians-and-arabia (accessed on 28 August 2017).
- Reuther, O., 1968, Die Innenstadt von Babylon (Merkes). Leipzig.
- Ricciardi, R. V., 1967, “Pottery from Choche”. Mesopotamia, 2: 93–104.
- Ricciardi, R. V., 1970/1, “Sasanian Pottery from Tell Mahuz”. Mesopotamia, 5-6: 427-470.
- Sajjadi, M., 1989, “A class of Sasanian ceramics from southeastern Iran”. Rivista di Archeologia, 13: 31-40.
- Sajjadi, S., 2002, “Bahrain”. Encyclopaedia Islamica, 11: 401-402, Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopedia, (in Persian)
- Salman, M. I. & Andersen, S. F., 2009, The Tylos Period Burials in Bahrain. Vol. 2: The Hamad Town DS 3 and Shakhoura Cemeteries, Kingdom of Bahrain: Culture & National Heritage in association with Moesgard Museum and Aarhus University.
- Stein, M. A., 1937, Archaeological Reconnaissances in North-Western India & South-Eastern Iran. London.
- Steve, M-J., 2003, L’Île de Kharg. Neuchâtel.
- Strommenger, E., 1967, Gefäße aus Uruk von der Neubabylonischen Zeit bis zu den Sasaniden. Ausgrabungen der deutschen forschungemeinschaft in Uruk-Warka, band 7. Berlin.
- Tabari, M., 1983, Taʹrīkh al‐rusul waʹl mulūk (The history of al‐Ṭabarī). Translated by: A. Payande, Vol. 2, Tehran: Asatir. (in Persian)
- Ulrich, B., 2011, “Oman and Bahrain in late antiquity: the Sasanians’ Arabian periphery”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 41: 377–386.
- Whitcomb, D. S., 1985, Before the Roses and the Nightingales, Excavations at Qasr-i Abu Nasr. Old Shiraz, New York: The Metropolitan Museum of Art.
- Whitehouse, D. & Williamson, A., 1973, “Sasanian Maritime Trade”. Iran, 29: 29-49.
- Zarrinkoob, R., 2016, “Bahrain dar roozgare Sasanian”. Iranshahr-e Emrooz, 1: 41-44, (in Persian).