گونه‌شناسی درب‌های سنتی شهر تاریخی ماسوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری و شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه معماری و شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 دانشیار گروه فرش، دانشکدۀ فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

10.22084/nb.2023.26287.2486

چکیده

کشور ایران به‌جهت دارا بودن پیشینۀ تاریخی غنی در عرصۀ هنر و معماری، دارای درب‌های متنوع و زیبایی است که برمبنای نیازهای کاربران و آرایه‌های آن نیز براساس مفاهیم فرهنگی، مذهبی و تعاملات اجتماعی شکل‌گرفته‌اند. ورودی‌ها، نقشی اساسی در تفکیک ابنیه با فضای عمومی ‌دارند. قدمت هزارسالۀ ماسوله و حضور آهنگران و نجاران چیره‌دست آن موجب شکل‌گیری درب‌های زیبا در ابنیۀ مختلف آن گردد. هدف پژوهش، گونه‌شناسی و شناخت انواع درب‌های سنتی شهر تاریخی ماسوله است. در این پژوهش 32درب قدیمی ماسوله برمبنای مطالعات، توصیفی-تاریخی و تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته‌ است. پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش بدین شرح است؛ درب‌های سنتی ماسوله در چندین سطح دسته‌بندی می‌گردند؟ عوامل مؤثر در شکل‌گیری نقوش و تزئینات درب‌های سنتی ماسوله کدم‌اند؟ میزان فراوانی درب‌های سنتی به تفکیک محلات، تفاوت‌ها و شباهت‌های درب‌ها از منظر کالبدی، کاربری و تزئیناتی در ماسوله چگونه است؟ فرضیه‌های پژوهش عبارتنداز: به‌‌نظر می‌رسد درب‌های ماسوله در سطوح درب‌های ابنیه -مذهبی، مسکونی و تجاری- دسته‌بندی می‌گردند و مفاهیم دینی و مذهبی موجب شکل‌گیری آرایه‌های درب‌های ابنیۀ مذهبی مؤثر بوده‌اند و پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای اقلیمی، امنیت، کارکردی و احترام به اعتقادات دینی و فرهنگی موجب شکل‌گیری آرایه‌های درب‌های ابنیۀ مسکونی و تجاری ماسوله گردیده‌اند؛ هم‌چنین محلات قدیمی ماسوله دارای بیشترین درب‌های سنتی می‌باشند. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن است؛ مفاهیم دینی در درب‌های ابنیۀ مذهبی در غالب نقوش: اسلیمی، جانوری، خطاطی به‌صورت‌های درب‌های، منبت‌کاری، گره‌چینی و نقوش هندسی متجلی گردیده‌اند. درب‌های مسکونی برمبنای احترام به نیازهای کاربران، اعتقادات دینی، مذهبی مردمان ماسوله شکل‌گرفته‌اند. درب‌های ابنیۀ مسکونی در سه سطح: درب‌های فاقد طرح، طرح‌های هندسی و گره‌چینی دسته‌بندی می‌گردند. درب‌های ابنیۀ تجاری ماسوله به‌صورت‌های جمع‌شونده و گره‌چینی هستند. نیاز به ساختارهای منعطف، بازشوهای بزرگ از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بازشوهای ابنیۀ تجاری ماسوله است. نتایج نشان‌دهندۀ آن است؛ محلات تاریخیِ مسجدبر، خانه‌بر و کشه‌سر دارای بیشترین درب‌های سنتی در ماسوله می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Identification and Typology of Traditional Doors of the Historical City of Masouleh

نویسندگان [English]

  • Saeid Hasanpour Loumer 1
  • Ahad Nejad Ebrahimi 2
  • Hassan Sattari sarbangholi 3
  • Ali Vand Shoari 4
1 PhD in Architecture, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Iran
3 Associate Professor, Department of Architecture and Urban planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Associate Professor, Department of Carpet, Faculty of Tabriz Carpet, University of Islamic Arts, Iran
چکیده [English]

Abstract
Considering the rich history of Iran in the field of art and architecture, delightful doors with unique characteristics are found, each of which is derived from cultural, religious, and social interactions. Typology, recognition, and reproduction of antecedent motifs and designs in traditional doors could revive cultural identity in contemporary cities. Doors and windows are influential factors in shaping buildings in Iranian architecture. Having a thousand-year-old history with the presence of skilled blacksmiths and carpenters, Masouleh has treasured beautiful gates being formed in various buildings at different parts of the town. The purpose of the research is to determine the typology and knowledge of the types of traditional doors in the historical town of Masouleh. The research method is field and library studies. At first, 32 ancient doors in Masouleh were selected for field studies. In the next step, library and interview methods were used to identify the components and designs of the doors. The research results show that the doors in Masouleh are of three types: building, religious, residential and commercial. The doors of the religious buildings are classified into three levels: woodcarving, Girih, tiles, and geometric motifs. The most important factors shaping the decorations of religious doors is the praise of God, which is presented in the form of Islamic, animal, and calligraphy motifs. The doors of the residential buildings are classified into three levels: plain with no design, the ones with geometric design, and Girih tiles. Residential doors are formed based on a combination of the beautiful art of metalwork and woodwork, respect for the needs of the users, and the religious beliefs of the people of Masouleh. The doors of commercial buildings in Masouleh are in the form of collapsible and Girih tile designs. The flexible structure of the collapsible doors of commercial buildings allows for maximum coverage of the openings and visibility of handicrafts. The results indicate that the neighborhoods of Masjed-Bar, Khaneh-Bar, and Keshe-sar have the most classic traditional doors.
Keywords: Masouleh, Traditional Doors, Iranian-Islamic Arts, Typology.
 
Introduction
Doors and windows are influential factors in shaping buildings in Iranian architecture. In the structure of the doors of traditional Iranian buildings, the visual and emotional connection between the exterior and interior of the buildings is well observed in terms of cultural characteristics. Based on the environmental and climatic conditions of each geographical region of Iran, the created spaces have doors with numerous sizes, shapes, and variations from a functional perspective, based on which they have various names. Entrances play an essential role in separating buildings from public space. In Iranian architecture, doors are a symbol of entering into two different worlds; therefore, doors have semantic and physical sanctity in the beliefs of the Iranian people. Doors are manifestations of the religious beliefs of their inhabitants. With a thousand-year-old history and the presence of skilled blacksmiths and carpenters, Masouleh has treasured beautiful gates that were made in various buildings in different parts of the city. Unfortunately, due to the rapid pace of change at all levels of society and the existence of natural disasters and human disasters, it is feared that the traditional arts of Masouleh, which have been formed in this historic city for centuries, will become endangered in the not-too-distant future. In fact, conducting such research can play an important role in the preservation and introduction of works of art in Masouleh. The aim of the research is to find several types of traditional doors based on the frequency, function of buildings, differences and similarities of the decorative and functional structures of Masouleh doors. Achieving these goals is a step towards recognizing and properly protecting the monuments of the historic city of Masouleh. Accordingly, the research questions are as follows: Are the traditional doors of Masouleh classified into several categories? What are the effective factors in forming the designs and decorations of traditional Masouleh doors? How is the redundancy of traditional Masouleh doors among neighborhoods? What are the differences and similarities between the doors based on physical, functional and decorative terms? Research method: In the first section of the research, 564 existing buildings in Masouleh have been initially evaluated based on field studies, which include 445 residential buildings, 104 commercial buildings and 15 religious’ buildings. In the next step, information and pictures of 32 ancient doors of Masouleh, which were more decorated and older than other doors, have been prepared. In the last step, the components of the doors, the function of the door components, and the types of doors are interpreted and presented based on descriptive-analytical studies, depending on the use and the reason for the emergence of various types of traditional doors. 
 
Identified Traces
The doors of the historic city of Masouleh are derived from the social, religious, and cultural concepts of the people who have lived there for centuries. Findings show that the materials of the wooden frames and slats of traditional doors in Masouleh are from ebony, oak, walnut, beech, and maple trees. Also, metal fasteners for Masouleh doors such as studs (shamseh, Mallow and simple metal studs), knockers (simple, Poolaki knockers, separate and continuous-stud Poolaki knockers), metal handles made by local blacksmiths and other central provinces such as Yazd and Isfahan. Specifications for the physical dimensions of Masouleh doors include religious buildings = 1.50 cm wide and 2.50 cm high, residential buildings = 2.50 cm wide and 200 cm high, and commercial buildings = 400 cm wide and 200 cm high. The results also show that the old neighborhoods of Masouleh such as Masjed-bar, Khaneh-bar, Asad Mahalleh and Keshe-sar have the oldest traditional doors. Most of the nose designs are in the form of simple designs, leaf designs, and copper stud Mallow designs. The results show that the Masouleh’s doors do not often have studs and the design of the existing studs is also filled with copper studs with Mallow designs and Shamseh designs of 14, 12, 11, and 10 points. The point that should be mentioned is the attention of the people of Masouleh to the religious teachings and beliefs that have led to the emergence and installation of knockers for men and women on residential doors. The results show that the frequency of female knockers is higher than that of men. In general, the design of the hinges of Masouleh buildings is in the form of doors with a square rectangular design, with no design, crescent designs, Girih tiles, woodcarving, rhombus rectangular design, arrow design, arched design and collapsible doors.
 
Conclusion 
Masouleh doors are classified into three levels: religious, residential, and commercial. Religious buildings, due to their function as a place of worship for Muslims, have led to the formation of the doors of mosques with Islamic motifs and calligraphy for the praise of God and the deceased. The exterior doors of religious buildings often have woodcarvings and geometric patterns, and the middle and inner doors of the mosques in Masouleh are designed with Girih tiles. The results also show that traditional doors of residential buildings have three types of doors, including plain with no design, doors with geometric designs, and Girih tiles. Traditional doors of residential buildings have minimal designs on wooden slats, but they have beautiful metal decorations such as studs, knockers for men and women, internal and external locks and fasteners, Poolaki underknockers, and handles with plant and animal designs. The traditional doors of Masouleh’s commercial buildings are designed to meet the needs of users in collapsible and Girih tile forms. Collapsible doors have been used in most of the Masouleh commercial buildings due to their wide openings, ease of closing, light weight, and high security due to the lack of holes on the hinges. The doors of Masouleh’s commercial buildings do not include wooden and metal ornaments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masouleh
  • Traditional Doors
  • Iranian-Islamic Arts
  • Typology
- اصلاح عربانی، ابراهیم، (1384)، کتاب گیلان. جلد یک، تهران: انتشارات گروه پژوهشگران جوان. چاپ اول.
- افرادی، کاظم، (1396). «گونه‌‌بندی شیوۀ طراحی و ساخت درب‌ها و سردر‌های بافت تاریخی رشت از دورۀ قاجار تاکنون». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 7(15): 203-218. DOI: 10.22084/nbsh.2017.6202.1260
- پندی، کیوان، (1388). ماسوله نگین ایران‌زمین. رشت: انتشارات طاعتی. چاپ اول.
- پور نادری، حسین، (1390). «واکاوی رمز نهفته در سردر مسجد علی‌قلی آقا». نشریۀ نامه معماری و شهرسازی، 3(6): 155 - 171. doi: 10.30480/aup.2011.178  
- تمدن ماسوله، حمزه، (1392). پژوهش 2600 سالۀ ماسوله مستندی بر تاریخ 1300 ساله. رشت: انتشارات دهسرا. چاپ اول.
- حاجی‌علیمحمدی، افسانه، (1372). نقوش سردرهای خانه‌های تهران قدیم. انتشارات: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران: چاپ اول.
- دایی، نادر، (1387). ماسولۀ چشم‌اندازی در مه. تهران: انتشارات نخست، چاپ اول.
- رابینو، هـ. ل، (1391). ولایات دارالمرز ایران. انتشارات: طاعتی، رشت: چاپ ششم.
- رنجبر، کوروش، (1397)، در... مانده‌ها نماهایی از درهای قدیمی گیلان. رشت: انتشارات فرهنگ ایلیا. چاپ اول.
- ستاری‌ساربانقلی، حسن؛ و حسن‌پورلمر، سعید، (1393). «تزئینات گره‌چینی در بناهای محله خانه‌بر ماسوله». نشریۀ هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 19 (4): 55 - 66. doi: 10.22059/jfava.2014.55421 
- سلطان‌زاده، حسین، (1371). فضاهای ورودی خانه‌های تهران قدیم. انتشارات: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران: چاپ اول.
- سلطان‌زاده، حسین، (1372). فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران. انتشارات: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران: چاپ اول.
- شایسته‌فر، مهناز؛ و خالقی‌زاده، سعیده، (1394). «تحلیل زیباشناختی نقوش تزئینی سردر کاروانسرای گنجعلی‌خان». نشریۀ مطالعات مدیریت گردشگری، 10(29): 95 - 122. https://tms.atu.ac.ir/article_3077.html 
- شجاعی، سید مصطفی، (1397). «معرفی اثر و بررسی شیوه هنری قدیمی‌ترین درب خاتم حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم- شاه‌چراغ؟ع؟». نشریۀ رهیافت فرهنگ دینی، 2: 151 - 164. https://www.farhangedini.ir/article_76983_7c4750299bb004676152a28a9951f03a.pdf 
- کریمی، حمیدرضا، (1393). «درب طلا، نقره و جواهرنشان پایین پای مبارک، موجود در موزه مرکزی آستان قدس رضوی». نشریۀ آستان هنر، 4(10): 22 - 35. https://www.astanehonar.ir/article_96720_c91eff73e33437ed5c0722e2e6c19fc8.pdf 
- محمدی، رضا؛ و رجبی، محمدعلی، (1389). «بررسی کتیبه‌های سردر ورودی منازل تهران از دوره قاجار تاکنون». نگره، 5(15): 17 - 29. https://sid.ir/paper/142936/fa 
- Afradi, K., (2018). “Categoraizing the Design and Manufacturing Methods of Doors and Portals in Historical Structures of Rasht from Qajar Period until Now”. Pazhoheshha-ye Bastan Shenasi Iran, 7(15): 203-218. Doi: 10.22084/nbsh.2017.6202.1260 (In Persian).  
- Daei, N., (2002). Masouleh Vision in the fog. Tehran: First Publications. First Edition. (In Persian).  
- Dehbandi, R.; Einifar, A. & Cheragh Makani, H., (2017). “A Comparative Study of Entrance in Traditional and Contemporary Houses of Iran”. Journal of Islamic Architecture 4(4): 154-162. https://doi.org/10.18860/jia.v4i4.4266 
- Dehbandi, R.; Einifar, A. & Cheragh Makani, H., (2017). “A Comparative Study of Entrance in Traditional and Contemporary Houses of Iran”. Journal of Islamic Architecture, 4(4): 154-162. https://doi.org/10.18860/jia.v4i4.4266 (In Persian).  
- Eslah Arabani, E., (2005). Gilan Book. Volume 1, Tehran: Young Researchers Group Publications. First Edition. (In Persian).  
- Haji Alimohammadi, A., (1993). Patterns on the doorways of old Tehran houses. Publications: Cultural Research Office, Tehran: First Edition. (In Persian).  
- Kakouei, M.; Kakouei, M.; Suberamanian, K.; Musa Kahn, S.; Jahangirzadeh, A. & Akib, S., (2012). “Masouleh: A City; a History”. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 6(11): 2843–2848. https://web.archive.org/web/20200207200339/https://zenodo.org/record/1077359/files/11475.pdf 
- Kakouei, M.; Kakouei, M.; Suberamanian, K.; Musa Kahn, S.; Jahangirzadeh, A. & Akib, S., (2012). “Masouleh: A City; a History”. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 6(11): 2843–2848. https://web.archive.org/web/20200207200339/https://zenodo.org/record/1077359/files/11475.pdf 
- Karimi, H., (2014). “The golden, silver and jewel door, the Central Museum of Astan Quds Razavi”. Astan Honar, 4(10): 22 - 35. https://www.astanehonar.ir/article_96720_c91eff73e33437ed5c0722e2e6c19fc8.pdf (In Persian).  
- Kiami, F.; Allahyari, M. S. & Kavoosi-Kalashami, M., (2015). “An investigation on the recreational value of Masouleh village, Iran”. Tourism Planning & Development, 13(1): 111-119. https://doi.org/10.1080/21568316.2015.1076508  
- Masouleh Tamaddon, H., (2013). 2600-year-old Masouleh research documented on 1300-year-old history. Rasht: Dehsara Publications. First Edition. (In Persian).
- Mohammadi Limaei, S.; Ghesmati, H.; Rashidi, R. & Yamini, N., (2014). “Economic evaluation of natural forest park using the travel cost method (case study; Masouleh forest park, north of Iran)”. J. For. Sci, 60: 254-261. Doi: 10.17221/84/2013-JFS.  
- Mohammadi, R. & Mohammad, A., (2010). “Study of the inscriptions on the entrance of Tehran houses from the Qajar period until now”. Negareh, 5(15): 17-29. https://sid.ir/paper/142936/fa (In Persian).  
- Musai, M.; Mehrara, M.; Mahmoudian Ardakani, H.; Nemati, F. & Nekoolal, M., (2013). “Factors of Travel to the Village of Masooleh in Iran”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences: 190–200. https://hrmars.com/papers_submitted/9502/factors-of-travel-to-the-village-of-masooleh-in-iran.pdf 
- Nasehi, S.; Allahyari, H. & Zebardast, L., (2017). “Assessment of rural tourism using SWOT analysis (Case Study: Masouleh village, Gilan, Iran)”. International Journal of Engineering Research and Advanced Technology (IJERAT), 3(5): 8-21. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/289785 
- Nasehi, S.; Allahyari, H. & Zebardast, L., (2017). “Assessment of rural tourism using SWOT analysis (Case Study: Masouleh village, Gilan, Iran)”. International Journal of Engineering Research and Advanced Technology (IJERAT), 3(5): 8-21. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/289785 
- Pandi, K., (2009). Masouleh, the jewel of Iran. Rasht: Ta’ati Publications. First Edition. (In Persian).
- Pour Naderi, H., (2011). “Analysis of the secret hidden in the entrance of Ali Gholi Agha Mosque”. Journal of Architecture and Urban Planning, 3(6): 155 - 171. Doi: 10.30480/aup.2011.178 (In Persian).  
- Rabino, H. L., (2012). Dar al-Marz Provinces of Iran. Publications: Ta’ati, Rasht. Sixth edition. (In Persian).
- Ranjbar, K., (2018). The Remaning Doors. Rasht: Frhange Ilia Publications. First Edition. (In Persian).
- Sattari Sarbangholi, H. & Hassanpour Loumer, S., (2014). “Girih tile decorations in the buildings of Masouleh Khaneh-bar neighborhood”. Journal of Fine Arts - Visual Arts, 19(4): 55 - 66. Doi: 10.22059/jfava.2014.55421 (In Persian).  
- Shayestehfar, M. & Khaleghizadeh, S., (2015). “Aesthetic analysis of decorative patterns on the entrance of Ganjali Khan Caravanserai”. Journal of Tourism Management Studies, 10(29): 95 - 122. https://tms.atu.ac.ir/article_3077.html (In Persian).  
- Shojaei, S. M., (2018). “Introduction of the work and study of the artistic style of the oldest Khatam door of the holy shrine of Hazrat Ahmad Ibn Musa Al-Kadhim - Shahcheragh (AS)”. Journal of Religious Culture Approach, 2: 151-164. https://www.farhangedini.ir/article_76983_7c4750299bb004676152a28a9951f03a.pdf (In Persian).  
- Soltanzadeh, H., (1992). Entrance spaces of old Tehran houses. Publications: Cultural Research Office, Tehran. First Edition. (In Persian).
- Soltanzadeh, H., (1993). Entrance Spaces in Traditional Iranian Architecture. Publications: Cultural Research Office, Tehran: First Edition. (In Persian).
- UNESCO. (2016). World Heritage sites: A complete guide to 1, 031 UNESCO World Heritage sites. Buffalo, NY, USA: Firefly Books.
- Zamani-Farahani, H. & Ghazali, M., (2012). “The relationship between Islamic religiosity and residents’ perceptions of socio-cultural impacts of tourism in Iran: Case studies of Sare’in and Masooleh”. Tourism Management, 33(4): 802–814. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.09.003
- Zamani-Farahani, H. & Musa, G., (2008). “Residents’ attitudes and perception towards Tourism development: A case study of Masooleh, Iran”. Tourism Management, 29(6): 1233-1236. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.02.008