پژوهشی در سنگ‌مزارهای آرامستان‌های قدیمی شهرستان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی، گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

10.22084/nb.2023.27165.2536

چکیده

نقوش تزئینی سنگ‌قبرها، بازخوردی از شرایط فرهنگی، اجتماعی و دینی است که در قالب نقوش مختلف تجلی می‌یابد. مطالعۀ کیفیات پیدا و پنهان قبرستان‌های تاریخی، به‌منظور درک بخشی از عوالم و روابط حاکم‌بر جوامع گذشته اهمیت زیادی دارد؛ هدف نوشتار حاضر پژوهشی در سنگ‌مزارهای آرامستان‌های قدیمی شهرستان مهاباد است. فرض بر آن است که با اتکاء بر منابع نوشتاری و شواهد باستان‌شناختی، ازجمله سنگ‌قبرهای قبرستان‌های قدیمی می‌توان به اهمیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی شهر مهاباد در دوران اسلامی پی‌برد. تاکنون بررسی باستان‌شناختی هدفمندی که به ‌شناسایی و مطالعۀ منجسمی که به ‌معرفی این آثار بپردازد، به انجام نرسیده است؛ لذا مطالعۀ قبرستان‌های تاریخی این منطقه می‌تواند، اهمیت این نوع آثار را در مطالعات باستان‌شناختی دوران اسلامی شهرستان مهاباد و به‌ویژه کُردستان مُکریان نشان دهد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوۀ میدانی و کتابخانه‌ای و روش پژوهش آن توصیفی، تاریخی و تحلیلی است و نگارندگان در مطالعات میدانی به مطالعه، مستندنگاری، توصیف، مقایسه، طراحی و تحلیل سنگ‌قبرها پرداخته‌اند. سنگ‌مزارهای، قبرستان‌های قدیمی مهاباد به‌‌‌عنوان یک نمونه در قالب یک جامعۀ آماری به‌لحاظ زمانی و ریخت‌شناسی قابل‌مقایسه با سنگ‌مزارهای کُردستان مُکریان و دیگر مناطق ایران، ازجمله اردبیل و لرستان هستند. در این پژوهش سعی خواهد شد تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که، افراد شاخص به‌ خاک سپرده شده در این قبرستان‌ها چه کسانی بوده‌اند و در تاریخ این منطقه چه نقش یا جایگاهی داشته‌اند و مطالعۀ کتیبه‌های ادبی و نقش‌مایه‌های غنی سنگ‌قبرهای قبرستان‌های مهاباد ازلحاظ تنوع و کیفیت آثار، کدام نتایج مهم فرهنگی و اجتماعی عصر خویش را بازگو می‌کنند؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اکثر سنگ‌مزارهای قدیمی مهاباد متعلق به اشخاصی با پایگاه اجتماعی بالا در منطقۀ مُکریان بوده‌اند. درنتیجه مشخص شد با تأکید بر سنگ‌مزارها در دوران ایلخانی و صفویه، شهرستان مهاباد از اهمیت سیاسی و مذهبی قابل‌توجهی در سطح منطقه مذکور برخوردار بوده است.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Studying the Array of Gravestones in the Historical Cemeteries of Mahabad

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Salimi 1
  • Somaye Ghezelsofla 2
  • Mahsume Bayazidi 1
1 M.A. in Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD student in Archaeology, Department of History and Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, Tehran Central Branch, Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The decorative motifs of gravestones reflect cultural, social and religious conditions, which are manifested in the form of different motifs. Studying the visible and hidden qualities of historical cemeteries is very important to understand the worlds and relationships governing past societies. In this research, which was carried out using the field and library data collection methods and written using descriptive-analytical method, the motifs and arrays on the tombstones of the historical cemeteries of Mahabad city were described, classified, designed, documented, and analyzed. The aim of this article is to understand the importance, and political, social and religious status of the city of Mahabad during the Islamic period by relying on written sources and archaeological evidence, including historical cemeteries. So far, no targeted archaeological survey has been conducted to identify and study the material that introduces these works. As a result, the study of the historical cemeteries of this region could depict the importance of this type of works in the archaeological studies of the Islamic period in Mahabad city and especially in Mukuriyan Kurdistan. The tombstones of the historical cemeteries of Mahabad as an example in the form of a statistical community, are comparable in terms of time and morphology with the tombstones of Mukuriyan Kurdistan and other regions of Iran, including Ardabil and Luristan. In this article, we try to answer these questions: Who were the prominent people buried in these cemeteries? And, what role or position did they play in the history of this region? And in the study of the literary inscriptions and the rich engravings of the tombstones of Mahabad cemeteries, in terms of the variety and quality of the works, what important cultural and social results of their era do they tell? The findings of the research indicate that most of the historical tombstones in Mahabad belonged to people with a high social status in the Mukuriyan region.  
Keywords: Mahabad, Tombstone, Cemetery, Mukuriyan.
 
Introduction
From the beginning of human thought until today, one of the most fundamental thoughts has been the issue of death and the world after it. This vision, in all societies, has had a variety of manifestations and effects, from rituals, ceremonies, and hymns to the creation of works such as sculptures, paintings, and illustrations. One of the integral components of this thinking in all societies, which is used as a basic tool for its objective and spiritual manifestations, is the grave and tombstone (Salimi et al., 2021: 328). In the past decades, there have been historical cemeteries with significant tombstones in and around the city of Mahabad. But now, there are not many remains to be left from most of them. Qalandari Savajbalaghi is the first person to point out the importance of this type of work in her unpublished reports (Qalandari Savajbalaghi, 1992). However, until now, no comprehensive study or research has been done that deals with the importance of this type of work in the archaeological studies of Mahabad. In this article, the aim is to understand the importance and political, social, and religious status of Mahabad city during the Islamic period by relying on written sources and archaeological evidence, including historical cemeteries. So far, a targeted archaeological survey that identifies and studies the physical objects that introduce these works has not been done. Therefore, the study and investigation of the historical cemeteries of this region can show the importance of this type of work from the Islamic period in Mahabad city and especially in Mukuriyan Kurdistan. The tombstones of the historical cemeteries of Mahabad, as an example in the form of a statistical community, are comparable in terms of time and morphology with the tombstones of Mukuriyan Kurdistan and the other regions of Iran, including Ardabil and Luristan. In this article, we will try to answer these questions: Who were the prominent people buried in these cemeteries? And what role or position did they have in the history of this region? Plus, in the study of the literary inscriptions and the rich inscriptions of the tombstones of Mahabad cemeteries, in terms of the variety and quality of the works, what important cultural and social results of their era do they reveal? The findings of the research indicate that most of the historical tombstones in Mahabad belonged to people with a high social status in the Mukuriyan region. As a result, it was found that, based on the tombstones, Mahabad city had significant political and religious importance in the mentioned region during the Ilkhanate and Safavid periods.
 
Historical cemeteries of Mahabad
There have been many historical cemeteries in the political geography of Mahabad in the past decades. Today, due to natural and human factors, the cemeteries of Mahabad are those cemeteries with magnificent tombstones, each of which has been an important source in relation to the political, social, religious, and economic events of this land in the past centuries. There are not many works left, and in fact, it can be said that if it were not for the scientific activities of Kamran Qalandari Savajbalaghi, our information about the historical cemeteries of Mahabad would be very meagre and incomplete. From the gravestones of nine cemeteries (together with the gravestones preserved in the Museum of Anthropology and the Cultural Heritage Department of Mahabad) of the five gravestones of Mahabad by Kamran Qalandari Savajbalaghi in the 1970s, they have been studied and documented, and after thirty years, the reports have not been published. Based on archaeological evidence and written sources, the city of Mahabad had five cemeteries belonging to the late Islamic centuries (late Safavid to first Pahlavi periods): Budag Sultan Cemetery, which belonged to the ruling family of governors Mukri. Mullah Jami cemetery, which was located at the Domain of Dasha Majid Mountain. This cemetery was the burial place of a religious figure named Mullah Jami (the first religious leader of Sur Mahabad Mosque) and her children, as well as other Muslims (Kurds). In addition to the Kurds, who made up the majority of the residents of Mahabad, Armenians and Jews also lived in this city. In this way, Armenians buried their dead behind Se Ashan and on the north side of Mulla Jami cemetery, and Jews buried their dead on Garavan Road, near Sur Bridge. At the same time as the First World War and because the people of Mahabad favored the Ottoman Turks during the Qajar Period, the residents of Mahabad were brutally massacred by the Russians, and later, they buried the victims of this horrible crime in a place called “Taghadar”. Now, out of the five cemeteries mentioned, the only one is the tomb of Budag Sultan in a cemetery with the same name, Mullah Jami’s tomb, which has no trace of its original structure, and also two tombstones that belonged to Takhadar cemetery, and now, they have moved from their original place. In addition to the cemeteries inside the city of Mahabad, in each of the villages of Mahabad Nazir, there are also historical cemeteries with interesting tombstones in Qom Qala, Laj, Otamish Olia, Kohneh Deh Ghazi, Khataei, Dehbokar and Ziveh, most of which have been destroyed at present. At the same time, by emphasizing the following cemeteries, we could understand the importance and place of Mahabad in the political, religious, social and economic developments during the middle and late Islamic centuries.
 
Conclusion
Relying on historical cemeteries and tombstones, one can look at the political, social, religious, economic and cultural events of societies in the past. In Mahabad, with an emphasis on written sources and archaeological evidence, there were historical cemeteries with luxurious tombstones, but now there are not many remains left due to natural and human destruction. This article is the first targeted archaeological investigation that identifies and introduces these works. Now, in Mahabad, five cemeteries belonging to different classes and groups of society have been identified. They show that during the past centuries, various groups of Kurds, Armenians, and Jews lived peacefully in Mahabad. They lived together and each of them built their own religious spaces, such as mosques, churches, synagogues, and cemeteries. In addition, the governors of Mukri had created a cemetery called Budaq Sultan, two kilometers away from the city, which at first glance shows the class and social distance between the government and the city’s residents. Political and religious figures were buried in each of these cemeteries, who played an important role in the political and religious events of that time. There are also many historical cemeteries in the corners of Mahabad city, such as Pir Mohammad Laj, Baba Turgen Qom Qala, and Otmish Olia, which depict the importance of the Mahabad region and Mukuriyan Kurdistan during the Islamic Middle Ages and the Mongol era. In each of these cemeteries, relying on the tombstones, religious figures are buried, who most likely had an impact on the political and religious events of the Mukuriyan region during the Mongol patriarchal period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahabad
  • Tombstone
  • Cemetery
  • Mukuriyan
- ابن‌فوطی، عبدالرزاق بن‌احمد، (1374). «مجمع الاداب فی معجم الاقاب». به‌کوشش: محمد الکاظم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  
- احمدی، مجید؛ و سحر، آزاد، (1386). «گزارش گردهمایی گنجینه‌های از یادرفته هنر ایران (گنج‌نامه هنر ایرانی)». آینه خیال، 3: 88- 92. https://www.gisoom.com/book/1655853/2
- ادیب‌الشعرا، میرزارشید، (1345). تاریخ افشار بانضمام تاریخ قیام شیخ عبیدالله. به‌کوشش: محمود رامیان و پرویز شهریار افشار، تبریز: شفق تبریز.
- افخمی، ابراهیم، (1373). تاریخ فرهنگ و ادب مُکریان (مهاباد، سردشت و اُشنویه). سقز: محمدی سقز، جلد دوم. 
- اوبن، اوژن، (1362). ایران امروز 1907 - 1906. ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی، تهران: کتاب فروشی زوار، چاپ اول. 
- باباطاهری، حسن، (1351). مهاباد دیروز و امروز. مهاباد: شهرداری مهاباد. 
- بیننده، علی؛ و نادری، رحمت، (1394). «کاوش در تپه سه‌گردان». مهاباد، 11 (172): 52-53. https://www.academia.edu/14465352
- پدرام، محمود، (1373). تمدن مهاباد (مجموعه آثار باستانی از قلعۀ دم‌دم تا تخت‌سلیمان). تهران: هور، چاپ اول. 
- ثنائی، کامران، (۱۴۰۲). ولایت مکری در سفرنامه‌ها. سنندج: ماد.
- حُزنی، حسین، (1938). کُردستان مُکریان یا آتروپاتین. ترجمۀ حسن داودی، سنندج: مترجم.
- حیدری، ابراهیم، (1397). «پژوهش، حفاظت، مرمت و احیای بنای تاریخی مقبرۀ بداق سلطان مهاباد». اثر، 81: 18- 3. URL: http://journal.richt.ir/athar/article-1-970-fa.html
- خلیلی، سیامند؛ و یوسفی، عثمان، (1395). «بررسی نقش بوداق‌سلطان موکری (1017- 1111 ق.) در تاریخ ولایت موکری در دورۀ پایانی صفویه». پژوهشنامه تاریخ‌های محلّی ایران، 5 (1): 213-238. https://localhistories.journals.pnu.ac.ir/article_3568.html
- دومرگان، ژاک، (1339). جغرافیا غرب ایران. ترجمۀ کاظم ودیعی، تبریز: شفق تبریز. 
- دهخدا، علی‌اکبر، (1377). لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران، جلد دهم. 
- رحمانی، روح‌اله؛ شریف‌زاده، سید عبدالمجید؛ و امرایی، مهدی، (1401). «نمادشناسی و گونه‌شناسی شیرسنگی‌های ایران با تأکید بر نقوش و خطوط پیرامونی». هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 27 (1): 103- 113.DOI: 10.22059/JFAVA.2021.320212.666665
- ریاحی، محمد‌امین، (1372). تاریخ خوی. تهران: توس. 
- ستارنژاد، سعید؛ راه‌چمنی، علی‌اکبر؛ و پروین، صمد، (140). «مطالعه، گونه‌شناسی و طبقه‌بندی سنگ‌مزارهای دوران ایلخانی تا قاجاریه در ایران». مطالعات باستان‌شناسی دوران اسلامی، 2 (1): 110-93. DOI: 10.22080/JIAR.2021.3221
- سرفراز، علی‌اکبر؛ و آورزمانی، فریدون، (1388). سکه‌های ایران از آغاز تا دوران زندیه. تهران: سمت، چاپ هفتم. 
- سلیمی، اسماعیل؛ و صلح‌جو، جمیله، (1400). «گونه‌شناسی، طبقه‌بندی و مطالعۀ آرایۀ سنگ‌قبرهای کانی‌گُل (ارمنی بلاغ) بوکان». هفتمین همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان: ایران و سرزمین‌های همجوار، به‌کوشش: آرمان وفایی و همایون خوش اقبال، تهران: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران: 140- 129. http://soia.org.ir/Portal/Files/2022/10/Book-of-Proceedings-of-the-7th-International-Conference-of-Young-Archaeologists.pdf
- سلیمی، اسماعیل، (1396). «روند شکل‌یابی و توسعۀ شهر مهاباد با اتکاء بر داده‌های باستان‌شناسانه». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی دانشگاه تهران، به‌راهنمای حسن کریمیان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه باستان‌شناسی، (منتشر نشده).   
- سلیمی، اسماعیل، (1400). «بررسی و معرفی قلعۀ صارم‌بیگ مُکری در مهاباد». کشکول، 6 (1): 180 - 175. 
- سلیمی، اسماعیل؛ صلح‌جو، جمیله؛ و عبدالله‌پور، ابوبکر، (1400). «بررسی و مطالعۀ آرایۀ سنگ‌قبرهای قبرستان قاجاری شیخ وسو روستای ترجان سقز». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 11 (31): 354- 327. DOI: 10.22084/NB.2021.21243.2103
- سلیمی، اسماعیل؛ صلح‌جو، جمیله؛ و کریمیان، حسن، (1398). «مطالعه و تحلیل تزئینات معماری مسکونی اواخر عصر قاجار و دورۀ پهلوی شهر مهاباد». دو فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی، 18(6): 40 -17. DOI: 10.22077/NIA.2020.2965.1265
- صفی‌زاده، صدیق، (1378). تاریخ کُرد و کُردستان. تهران: آتیه، چاپ اول. 
- صمدی، سید محمد، (1373). تاریخ مهاباد. مهاباد: رهرو، چاپ اول. 
- صمدی، سید محمد، (1381). طوایف و عشایر کُرد. مهاباد، رهرو. 
- ضیایی، شیخ رئوف، (1363). یادداشت‌های از کُردستان. به‌کوشش: عمر فاروقی، سقز: صلاح‌الدین ایوبی. 
- عفیفی، ریحانه، (1385). «گزارش پرونده‌های ثبتی محوطه‌های باستانی شهرستان مهاباد». ارومیه: آرشیو میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (منتشر نشده). 
- غوریانس، اسکندر، (2536). قیام شیخ عبیدالله شمزینی در عهد ناصرالدین‌شاه. به‌کوشش: عبدلله مردوخ کردستانی، تهران: دانش. 
- فتاحی‌قاضی، خلیل، (1356). «عبدالله‌خان مُکری». مجله دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 123: 430- 408. http://ensani.ir/fa/article/163099
- فتاحی‌قاضی، خلیل، (1372). «یک سند تاریخی دربارۀ عبدالله خان مُکری». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 167(147): 194-209. http://ensani.ir/fa/article/163402
- فتاحی‌قاضی، قادر، (1359). «گورستان ملا جامی در مهاباد (به انضمام گوشۀی از تاریخ مهاباد)». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 180- 182: 26- 1. opac/index.php?lvl=record_display&id=2993
- فراست، مریم، (1385). «همخوانی کتیبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی». مطالعات هنر اسلامی، 3(5): 44- 25. http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=91482
- قلندری‌ساوجبلاغی، کامران، (1371). «قبرستان‌های تاریخی مهاباد، بوکان و میاندوآب»، (منتشر نشده). 
- کریمیان، حسن؛ و سلیمی، اسماعیل، (1398). مهاباد؛ شکل‌یابی، توسعه فضاهای شهری و بناهای تاریخی. تهران: جهاد دانشگاهی.  
- کوچرا، کریس، (1377). جنبش ملّی کُرد. ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران: نگاه، چاپ دوم.  
- کۀخوسره‌وی، عه‌زیز، (1375). «هوزی فۀزولابه‌گی و پیوه‌ندایه‌تی له گه‌ل حوکمرانانی بابان و موکریان». گوفاری ئاوینه، تاران، 5(18-17): 48-44. 
- لیتن، ویلهلم، (1368). خاطرات ویلهلم لیتن. ترجمۀ پرویز صدری، تهران: ایرانشهر، چاپ اول.  
- مروی وزیر مرو، محمد کاظم، (1364). عالم آرای نادری. ترجمۀ عنایت الله رضا، تهران: زوار، جلد اول.  
- معروفی‌اقدم، اسماعیل، (1400). بوکان (تاریخ، مدنیت، معماری). تهران: علم و دانش، چاپ اول. 
- مقدم، عباس، (1398). نیایشگاه تُل چگا سفلی. تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری. 
- مُلازاده، کاظم؛ و محمدی، مریم، (1379). دایرۀالمعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی/ 4- بناهای عام المنفعه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری، چاپ اول.  
- مهرداد، سوگل، (1393). «بررسی نقوش نمادین سفال‌های دورۀ ایلخانی». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس، (منتشر نشده). 
- مینورسکی، فلادمیر، (2006). مینورسکی و کورد، وه‌رگیرانی ئه‌نوری سولتانی. چاپخانۀ وه‌زاره‌تی په‌روه‌رده، چاپی دووه‌م. 
- مینورسکی، فلادیمر، (2007). بنچینه‌کانی کورد و چه‌ند و تاریکی کوردناسی، وه‌رگیرانی: نه‌جاتی عه‌بدوللا. سلیمانیه: بلاوکراوۀ مه‌کتبی بیر و هوشیاری، به‌رگی هه‌وه‌ل، چاپی یه‌که‌ام. 
- نادرمیرزا، شاهزاده، (1360). تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز. به‌کوشش: محمد مشیری، تهران: اقبال.
- نصیری، محمدابراهیم زین‌العابدین، (1373). دستور شهریاران. به‌کوشش: محمدنادر نصیری‌مقدم، موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، تهران: چاپ اول. 
- نیکنامی، کمال‌الدین؛ موچشی، امیرساعد؛ حیدری، محسن؛ و رضایی، ایرج، (1396). «گزارش مطالعات قوم‌نگاری و قوم‌باستان‌شناسی روستای لندی». محسن‌نامه (مجموعه مقالات ایرانشناسی یادنامه دکتر محسن جعفری مذهب)، به‌خواستاری: پروین استخری و جمشید کیان‌فر، تهران: نشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: 104-77. 
- نیکیتین، واسیلی، (1366). کُرد و کُردستان. ترجمۀ محمد قاضی، تهران: نیلوفر، چاپ دوم. 
- وان‌برونسن، مارتین، (1381). سرگذشت شورش سمکو قبایل کُرد و دولت ایران. ترجمۀ محمد صمدی، مهاباد: رهرو. 
- وه‌تمانی، هه‌رمان؛ و خه‌لیفه، زانکو، (1388). فه‌رهه‌نگی ئاوایی‌یه‌کانی مه‌هاباد. تاران: هه‌مایشی دانش. 
- Abdulli, M., (2014). “Text of the decree appointing Budaq Sultan Mukuri and introducing one of her ministers”. Scientific Quarterly of Documents and Manuscripts of the Kurdish Regions, 1 (2): 103-113 (In Persian).
- Adib al-Shaara. M. R., (1966). Tarikh Afshar including the history of Sheikh Obaidullah's uprising. by: Mahmoud Ramian and Parviz Shahryar Afshar, Tabriz: Shafaq Tabriz (In Persian).
- Afifi, R., (2015). “Report on the registration files of the ancient sites of Mahabad city”. Urmia: Archive of cultural heritage, handicrafts and tourism (In Persian).
- Afkhami, E., (1984), History of Mukrian culture and literature (Buchan). Saqez: Mohammadi, first edition (In Persian). 
- Ahmadi, M. & Sahar, A., (2007). “Report on the gathering of treasures from the Iranian art book (The Treasures of Iranian Art)”. Aine Khayal, 3: 88-92 (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1655853/2
- Alireza, H. N.; Seyed M. M. K.; Abdolkarim, E. & Shahin, A., (2022). “Tepe Bardeh-Konte: A Mannean Site in Mahabad, Northwest Iran”. Persica Antiqua, 2: 37-59 (In Persian).
- Baba Taheri, H., (1972). Mahabad Yesterday and Today. Mahabad: Mahabad Municipality (In Persian).
- Badlisi, Sh. al-Din ibin-Sh. al-Din., (1860). Sharafnameh. by: Mohammad Ali Aouni, Egypt: Farajullah Zaki Al-Kurdi Publications (In Persian).
- Binandeh, A. & Naderi. R., (2014). “Exploring the Sahgardan Hill”. Mahabad, 11 (172): 52-53 (In Persian). https://www.academia.edu/14465352
- Bishop, I., (1891). Journeys in Persia and Kurdistan. Vol. (II). Londan.
- Curzon, G. N., (1968). Iran and the case of Iran. Translated by: Vahid Mazandarani, Tehran: Scientific and Cultural (In Persian).
- Dehkhoda, A. A., (1998). Dictionary. Tehran: University of Tehran, 10th volume (In Persian).
- Demorgan, J., (1959). Geography of Western Iran. Translator: Kazem Vadiei, Tabriz: Shafaq Publications (In Persian).
- Fatahi G. Kh., (1977). “Abdullah Khan Mukuri”. Tabriz University School of Literature and Humanities Journal, 123: 408-430 (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/163099
-  Fatahi G. Kh., (1993). “A historical document about Abdullah Khan Mukuri”. Tabriz University Faculty of Literature and Humanities Journal,  147-167: 194-209 (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/163402
- Fatahi G. Q., (1980). “Molla Jami cemetery in Mahabad (including a corner of the history of Mahabad)”. (In Persian). opac/index.php?lvl=record_display&id=2993.
- Flanden, E., (1947). Eugene Flanden's travelogue to Iran. Translated by: Hossein Noor Sadeghi, Tehran: Ishraghi Publishing House, third edition (In Persian).
- Frost, M., (2006). “Concordance of inscriptions and geometric motifs in the buildings of Isfahan in the Safavid era”. Two scientific research quarterly journals of Islamic art studies, 3 (5): 25-44 (In Persian). http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=91482
- Ghazali, M. B. M., (2007). Revival of Ulum al-Din (Ree 4th, Raba Manjiat). translated by: Moayeddin Mohammad Khwarazmi, with the effort of: Hossein Khadio Jam, Tehran: Scientific and Cultural, 5th edition (In Persian).
- Ghorians, E., (2536). Sheikh Obaidullah Shamzini's uprising during the reign of Naser al-Din Shah. edited by: Abdullah Mardokh Kurdestani, Tehran: Danesh (In Persian).
- Heydari, E., (2017). “Research, protection, restoration and restoration of the historical monument of the tomb of Budagh Sultan Mahabad”. Scientific, technical and artistic quarterly, 81: 3-18 (In Persian). URL: http://journal.richt.ir/athar/article-1-970-fa.html
- Hozni, H., (1938). Kurdistan Mukryian or Atropatin. Translated by: Hassan Davodi, Sanandaj: Translator (In Kurdish).
- Ibn Foti, A. R. B. A., (1995). Majmam al-Adab fi Majam al-Aqab. edited by: Mohammad Al-Kazem, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance (In Persian).
- Karimian, H. & Salimi, E., (2019). Mahabad; Shaping, development of urban spaces and historical buildings. Tehran: Jihad University (In Persian).
- Ker Porter, S. R., (1822). Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia. Vol. I, London. 
- Khalili, S. & Yousefi, O., (2015). “Investigation of the role of Bodaq Sultan Mokri (1111-1017 A.H.) in the history of MUkUri province in the late Safavid period”. Iranian Local Histories Research Journal, 5 (1): 213-238. https://localhistories.journals.pnu.ac.ir/article_3568.html
- Khuzari, S., (2018). “Historical Geography of Mukuriyan in the last four centuries”. Fatnameh Geographical Research, 92: 129-166 (In Persian).
- Kochra, Ch., (1998). Kurdish National Movement. Translated by: Ebrahim Yunsi, Tehran: Negah, second edition (In Persian).
- Kokhuseravi, A., (1996). “Hozi Fahizolabegi and Piuh-Ndayehti Leh Ghol Hokmaranani Baban and Mukriyan”. Gofari Avineh, Taran, 5 (18-17): 44-48 (in Kurdish).
- Litten, W., (1989). Memoirs of Wilhelm Litten. Translated by: Parviz Sadri, Tehran: Iranshahr, first edition (In Persian).
- Lockhart, L., (1965). Extinction of the Safavid Dynasty. Translated by: Esmail Dolatshahi, Tehran: Book Translation and Publishing Company (In Persian).
- Mahmoudi, F., (1996). Geography of Iran. Department of Planning and Compilation of Textbooks, Tehran: Iran (In Persian).
- Maroufi Aghdam, E., (2020). Bukan (History, Civility, Architecture). Tehran: Alam and Danesh, first edition (In Persian).
- Marvi Wazir Marv, M. K., (1985). Alam Arai Naderi. Translated by: Enayatullah Reza, Tehran: Zovar, volume three (In Persian).
- Marvi Wazir Marv, M. K., (1985). Alam Arai Naderi. Translated by: Inayatullah Reza, Tehran: Zovar, first volume (In Persian).
- Mehrdad, S., (2013). “Investigation of Symbolic Patterns of Ilkhani Period Pottery”. Master's Thesis of Islamic Art, Tarbiat Modares University, (unpublished), (In Persian). 
- Minorsky. V., (1957). “Mongol Place-Names in Mukri Kurdistan (Mongolica, 4)”. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 19 (1): 58-81.
- Minorsky, F., (2007). The fundamentals of the Kurds and some of the darkness of Kurdish studies, and the directional implications of Abdullah’s time. The scholarly publication of Beer and Awareness: Sulaymaniyah, Volume One, First Edition (in Kurdish). 
- Minorsky, V., (2006). Minorsky and Kord. Vahgirani Enouri Soltani, Vahzareti Pahrohrdeh Printing House, Doveh Printing House.
- Moghadam, A., (2018). Tol Chaga Sefli Shrine. Tehran: Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (In Persian).
- Molazadeh, K. & Mohammadi, M., (2000). Encyclopaedia of Historical Monuments of Iran in the Islamic Period. 4- Beneficial Monuments, Tehran: Organization of Islamic Propaganda in the Art Field, first edition. (In Persian).
- Momeni, M., (2004). Review (the first history of Islamic conquests in Kurdistan). The book of the month of history and geography (In Persian).
- Nader Mirza, P., (1981). History and Geography of Darul-Sultaneh Tabriz. edited by: Mohammad Moshiri, Tehran: Iqbal (In Persian).
- Nikitin, V., (1987). Kurds and Kurdistan. Translator: Mohammad Ghazi, Tehran: Niloufar Publications (In Persian).
- Niknami, K.; Mochshi, A. S.; Heydari, M. & Rezaei, I., (2016), “Ethnographic and Ethnoarchaeological Studies Report of Landi Village”. Mohsen Nameh (Collection of Iranology Articles in the Memoir of Dr. Mohsen Jafari Madhab), Courtesy: Parvin Astakhri and Jamshid Kianfar. Tehran: Publication of the National Library and Records Organization of the Islamic Republic of Iran: 77-104 (In Persian).
- Noheh Khan, H., (2011). “Criteria of divisions of the country in the Pahlavi period”. Microcontrol, 4 (9): 118 (In Persian). 
- Pedram, M., (1994), Civilization of Mahabad (collection of ancient works from Dam-Dam Peak to Takht Suleiman). Tehran: Hor, first edition (In Persian).
- Qalandari Savjbalaghi, K., (1992). “Historical cemeteries of Mahabad, Bukan and Miandoab”. (unpublished), (In Persian).
- Rahmani, R.; Sharifzadeh, S. A. M. & Amraei, M., (2021). “Symbolology and Typology of Iranian Lion Stones with Emphasis on Patterns and Peripheral Lines, Fine Arts - Visual Arts”. 27 (1): 103-113 (In Persian). DOI: 10.22059/JFAVA.2021.320212.666665
- Rawlinson, H. C., (1840). “Notes on Journey from Tabriz, through Persian Kurdistan, to the Ruins of Takhti- Soleiman, and fram Thence by Zenjan and Tarom, to Gilan, in October and November, 1838; With a Memoir on the Site of the Atropatenian Ecbatana”. Journal of the Royal Geographical Society of London, 10: 1- 64. 
- Rehrburn, K. M., (1970). The State System in the Safavid Period. translated by: Kikavos Jahandari, Tehran: Book Translation and Publishing Company (In Persian).
- Riahi, M. A., (1993). Tarikh Khoi. Tehran: Tos (In Persian).
- Rouhani, B., (2003). History of Kurdish celebrities (oms and families).by: Mohammad Majed Marduk Rouhani, Tehran: Soroush Publications (In Persian).
- Safizadeh, S., (1999). History of Kurds and Kurdistan. Tehran: Atiyeh, first edition (In Persian).
- Salimi, E. & Salahjo, J., (2020). “Typology, classification and study of the tombstone array of Kanigol (Armani Balagi) Bukan”. 7th International Conference of Young Archaeologists: Iran and the Land Neighbors, effort: Arman Vafaei and Homayun Khosh Iqbal, Tehran: Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran: 129-140 (In Persian). http://soia.org.ir/Portal/Files/2022/10/Book-of-Proceedings-of-the-7th-International-Conference-of-Young-Archaeologists.pdf
- Salimi, E., (2016). “The process of shaping and developing the city of Mahabad by relying on archaeological data”. Master's Thesis in Archeology University of Tehran, under the guidance of Hassan Karimian, Faculty of Literature and Humanities, Archeology Department, (unpublished), (In Persian). 
- Salimi, E., (2020). “Inspection and introduction of Saram-Big Mukuri fort in Mahabad”. Kashkul, 6 (1): 180-175 (In Persian).
- Salimi, E.; Salahjo, J. & Karimian, H., (2018). “Study and analysis of residential architectural decorations of the late Qajar era and Pahlavi period of Mahabad city”. Two scientific quarterly journals of Islamic art, 18(6): 17-40. DOI: 10.22077/NIA.2020.2965.1265. 10.22077/NIA.2020.2965.1265
- Salimi, E.; Salhjo, J. & Abdullahpour, A., (2020). “Investigation and study of the array of tombstones in the Qajar cemetery of Sheikh Vusu village of Turjan, Saqez”. Iranian Archaeological Research, 11 (31): 354-327 (In Persian). DOI: 10.22084/NB.2021.21243.2103
-  Samadi, S. M., (1994). History of Mahabad. Mahabad: Rahro, first edition (In Persian). 
- Samadi, S. M., (2001). Kurdish clans and nomads. Mahabad, Rahro. 
- Sanai, K., (2022). Mukuri province in travel books. Sanandaj: Mad.
- Sarfraz, A. A. & Avarzamani, F., (2008). Coins of Iran from the beginning to the Zandiyeh period. Tehran: Samit, 7th edition (In Persian).
- Satranjad, S.; Rah Chemani, A. A. & Parvin, S., (2020). “Study, typology and classification of tombstones from the Ilkhanate to Qajar era in Iran”. Archaeological Studies of the Islamic Era, 2 (1): 110 - 93 (In Persian). DOI: 10.22080/JIAR.2021.3221
- Vahtamani, H. & Khalife, Z., (2018). Mahabad. Taran: Ha-Maishi Danesh (In Kurdish).
- Van Brunsen, M., (2013). The story of the Samko revolt of the Kurdish tribes and the Iranian government. Translated by: Mohammad Samadi, Mahabad: Rahro. (In Persian).
- Waqidi, M. B. O., (1995). Fatuh Sawad al-Iraq. Translated by: Abdulaziz Vaezi Sardashti, with introduction, correction and notes by Nader Karimian, Tehran: M. preacher (In Persian).
- Ziyai, S. R., (1984). Notes from Kurdistan. edited by: Umar Farooqi, Saqqez: Salahuddin Ayubi (In Persian).