نوسنگی جدید در کوهپایه‌های زاگرس: مدارک جدید از محوطۀ رِم‌رمه، دشت مهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

باستان‌شناسی دورۀ نوسنگی در زاگرس‌مرکزی تاکنون متمرکز بر مطالعۀ شروع اهلی‌سازی و زندگی یکجانشینی بوده است. این درحالی است که توجه به توسعه و تداوم فرهنگی در بعد از آن طی دورۀ نوسنگی جدید (نوسنگی باسفال) ناکافی بوده و دانش ما عمدتاً همچنان مبتنی‌بر پژوهش‌هایی است که در سال‌های 70-1960م.، به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای به‌عنوان «منطقۀ انتقال» یا حدفاصل زاگرس و بین‌النهرین صورت گرفته است. در این‌راستا، ماهیت برهم‌کنش‌های فرهنگی در سطوح محلی و منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هم‌چنین دلایل احتمالی که منجر به اتمام دورۀ نوسنگی در منطقه شده، هنوز ناشناخته است؛ از این‌رو، کاوش جدید و البته مختصر در محوطۀ نوسنگی رم‌رمه در دشت مهران توانسته است به مطالعۀ بهتر این مسائل کمک کند. براساس نتایج تاریخ‌گذاری و نیز با توجه به سفال‌های به‌دست آمده می‌توان گفت که این محوطه حاوی یک توالی کامل از هزارۀ هفتم پیش‌ازمیلاد بوده که تاکنون مورد کاوش لایه‌نگاری قرار گرفته است. شواهد یافت شده نشان می‌دهند که بخش مرکزی محوطه حاوی بقایای نوسنگی جدید مشابه با دشت دهلران است؛ درحالی‌که بخش شرقی آن دارای ترکیبی از سفال‌های اواخر نوسنگی منطقه در کنار سفال‌های سبک حسونا و سامرا است. به‌نظر می‌رسد سنت‌های فرهنگی محلی دورۀ نوسنگی تا پایان هزارۀ هفتم پیش‌ازمیلاد حفظ‌شده تا این‌که عناصر مربوط به حسونا و سامرا به‌ترتیب و به‌تدریج وارد منطقه شده‌اند؛ اما بعد از چند قرن هم‌زیستی بین این سنت‌های بومی و غیربومی، مواد فرهنگی موسوم به «سامرای جدید» یا «دورۀ انتقالی چغامامی»، به‌ویژه سفال‌های با نقوش سیاه بر زمینۀ نخودی، در سراسر دشت مهران و دیگر دشت‌های مجاور در جنوب‌غرب ایران رایج شده‌اند. این رویداد پایان دورۀ نوسنگی را در منطقه رقم‌زده است، هرچند ماهیت این گذار یا جابه‌جایی فرهنگی بحث برانگیز است. به‌هرحال، یافته‌های رم‌رمه به درک بهتر ما از برهم‌کنش و توسعۀ فرهنگی طی دورۀ نوسنگی جدید در مناطق مرزی و بینابینی کوهپایه‌ای کمک خواهد کرد.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Late Neolithic in the Central Zagros Foothills: New Evidence from Remremeh, Mehran Plain

نویسنده [English]

  • Hojjat Darabi
Associate Professor, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

As far as the Neolithic period is concerned, the focus of research has been on the study of the early domestication and sedentary life throughout the central Zagros. However, insufficient attention is paid to later developments during the late Neolithic, and our current knowledge is largely based on the investigations of the 1960-70s, especially those carried out in the foothills which played a role as a ‘transition zone’ between Mesopotamia and the Zagros. In this context, the nature of cultural interactions in local and regional contexts is of particular importance. Moreover, the probable reasons that brought an end to the Neolithic way of life in the region are not yet known. The new, brief excavations at the site of Remremeh in the Mehran Plain have therefore shed new light on these issues. So far, as attested by AMS dates and ceramic analysis, a long sequence from the 7th to the 6th millennium BC has been excavated at the site. Accordingly, the central part of the site contains the late Neolithic remains with artifacts similar to the Deh Luran plain while the eastern part yielded a combination of local late Neolithic and Hassuna and late Samarra materials. It seems that the local Neolithic materials and thus the traditions were preserved until the end of the 7th millennium BC when Hassuna and Samarra elements were introduced to the region, respectively. After a few centuries of coexistence of local and Mesopotamian entities, the so-called late Samarran or Chogha Mami Transitional (CMT) materials, especially the black-on-buff ware, dominated the Mehran plain and other nearby lowlands in southwestern Iran. This may mark the end of the Neolithic period in the region, although the nature of this cultural transition or replacement remains controversial. However, to date, the finds from the site would help with better understanding of the cultural development and interaction in the borderland foothills over the late Neolithic. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late Neolithic
  • Central Zagros Foothills
  • Remremeh
  • Mesopotamia
  • Cultural Interactions
- Alibaigi, S. & Salimiyan, A., (2020). “The archaeological landscape of the Neolithic period in the western foothills of the Zagros Mountains: New evidence from the Sarpol-e Zahab region, Iran-Iraq borderland”. IRAQ, 82: 15-39. 
- Alizadeh, A., (2003). Excavations at the prehistoric mound of Chogha Bonut. Khuzestan, Iran. Oriental Institute Publications. Vol. 120, Chicago.
- Alizadeh, A., (2021). “Review and Synthesis of the Early Neolithic Cultural Development in Fars, Southern, Iran”. Journal of Neolithic Archaeology, 23: 1–27. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2021.1.
- Arbuckle, B. S.; Price, M. D.; Hongo, H. & Öksüz, B., (2016). “Documenting the initial appearance of domestic cattle in the Eastern Fertile Crescent (northern Iraq and western Iran)”. Journal of Archaeological Science, 72: 1–9.
- Bangsgaard, P.; Yeomans, L. & Ahadi, G., (2021). “Perinatal Remains of Livestock: An Under-utilised Line of Evidence for Animal Penning in the Neolithic of Southwest Asia”. Environmental Archaeology. https://doi.org/10.1080/14614103.2021.1962497. 
- Bernbeck, R., (2008). “Taming time and timing the tamed”. In: J. M. Córdoba, M. Molist, M. C. Pérez, I. Rubio, and S. Martínez (eds.), Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, vol. III, Centro Superior de Estudios sobre el Oriente Próximo y Egipto, Madrid: 709-728. 
- Blackham, M., (1996). “Further Investigations as to the Relationship of Samarran and Ubaid Ceramic”. Iraq, 58: 1-15.
- Braidwood, L. S.; Braidwood, R. J.; Howe, B.; Reed C. A. & Watson P. J., (eds.), (1983). Prehistoric archaeology along the Zagros flanks. The Oriental institute of the University of Chicago 105.
- Braidwood, R. J. & Howe, B., (1960). Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan. Studies in Ancient Oriental Civilization no. 31, University of Chicago Press, Chicago. 
- Braidwood, R. J.; Braidwood, L. S.; Tulane, E. & Perkins, A. L., (1944). “New Chalcolithic Material of Samarran Type and Its Implications: A Report on Chalcolithic Material of the Samarran Type Found at Baghouz on the Euphrates, and a Reconsideration of the Samarran Material in General (Especially the Painted Pottery) in the Light of This New Material”. Journal of Near Eastern Studies, 3(1): 47-72.
- Braidwood, R. J.; Howe, B. & Reed, C. A., (1961). “The Iranian prehistoric project: new problems arise as more is learned of the first attempts at food production and settled village life”. Science, 133: 2008–2010.
- Braidwood, R. J.; Braidwood, L.; Smith, J. G. & Leslie, C., (1952). “Matarrah: A southern variant of the Hassunan assemblage, Excavated in 1948”. Journal of Near Eastern Studies, 11: 2-73.
- Broman Morales, V., (1983). “Jarmo figurines and other clay objects”.In: L. S. Braidwood, R. J., Braidwood, B., Howe, C. A. Reed and Watson P. J. (eds.), “Prehistoric archaeology along the Zagros flanks”. The Oriental institute of the University of Chicago, 105: 369-423. 
- Broman Morales, V., (1990). Figurines and Other Clay Objects from Sarab and Çayönü. Oriental Institute Communications 25, Chicago. 
- Conard, N. J.; Riehl, S. & Zeidi, M., (2013). “Revisiting Neolithisation in the Zagros Foothills: Excavations at Chogha Golan, an Aceramic Neolithic Site in Ilam Province, Western Iran”. In: R. Matthews and H. Fazeli Nashli (eds.), The Neolithisation of Iran, the Formation of New Societies, Oxford: Oxbow Books: 76-85.
- Daly, K. G.; Mattiangeli, V.; Hare, A. J.; Davoudi, H.; Fathi, H.; Doost, S. B. et al., (2021). “Herded and hunted goat genomes from the dawn of domestication in the Zagros Mountains”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(25): e2100901118. 
- Darabi, H.; Javanmardzadeh, A.; Beshkani, A. & Jami-Alahmadi, M., (2012). “The Paleolithic occupation of the Mehrān Plain”. Documenta Prehistorica, 39: 443-451.
- Darabi, H. & Mostafapour, S., (2023). “Pleistocene and Holocene Archaeological Finds in Soumar, Kermanshah Province”. Journal of Iranian Quaternary, 8 (3-4): 316-356 (in Persian).
- Darabi, H., (2015). “An Introduction to the Neolithic Revolution in the Central Zagros”. BAR International Series, 2746, Archaeopress. 
- Darabi, H., (2018). “Revisiting stratigraphy and Chronology of Ali Kosh, Deh Luran Plain”. Archaeological Researches of Iran, 16: 27-42 (in Persian).  
- Darabi, H., (2020). “A Consideration of eastward spread of Samarran phenomenon in the light of new finds from the Zagros Piedmonts”. Iraq, 82: 95-110.
- Darabi, H.; Mostafapour, S.; Yari, A.; Mohammadi, F.; Zeinali, S.; Shahverdi, M. & Fadaeian, I., (2020). “Investigating the Late Neolithic in the Lowlands of Southwestern Iran: Sounding at the Site of Remremeh, Mehran Plain”. Neo-Lithics, 20: 47-52. 
- Delougaz, P. & Kantor, H., (1996). Chogha Mish. The Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago, Illinois. 
- Hole, F., (ed.), (1987). The Archaeology of Western Iran. Smithsonian Series in Archaeological Inquiry, Smithsonian Institution Press, Washington DC.
- Hole, F., (1974). “Tepe Tulai, an Early Campsite in Khuzistan, Iran”. Paleorient, 2: 219-42.
- Hole, F., (1977). Studies in the archaeological history of the Deh Luran Plain: The Excavation of Chogha Sefid. Ann Arbor, Michigan.
- Hole, F., (1996). “The Context of Caprine Domestication in the Zagros Region”. In: D. R. Harris (ed.), The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, London, UCL Press: 263-281.
- Hole, F., (2011). “Interactions between Western Iran and Mesopotamia from the 9th-4th Millennia BC”. Iranian Journal of Archaeological Studies, 1: 1-14. 
- Hole, F.; Flannery, K. V. & Neely, J. A., (1969). Prehistory and Human Ecology of the Deh Luran Plain: An Early Village Sequence from Khuzestan, Iran. Memoirs of the Museum of Anthropology 1, Ann Arbor: University of Michigan.
- Javanmardzadeh, A.; Fazeli Nashli, H. & Darabi, H., (2013). “Mehran Archaeological Project: The Village Settlements”. Archaeological Studies, 5(1): 11-30 (In Prsian). 
- Khalilian, A. M., (1966). “Archaeological Investigations of Ilam: Report on the Survey of the Mehran Plain”. Tehran, Iranian Center for Archaeological Research (Archive report in Persian). 
- Kirkby, M. J. (1977). “Land and Water Resources of the Deh Luran and Khuzistan Plains”. In: F. Hole (ed.), Studies in the archaeological history of the Deh Luran Plain: The Excavation of Chogha Sefid, Ann Arbor, Michigan: 251-288. 
- Kozlowski, S. K., (1999). The Eastern Wing of the Fertile Crescent: Late Prehistory of Greater Mesopotamian Lithic Industries. BAR International Series 760. Oxford.
- Lloyd, S. & Safar, F., (1945). “Tell Hassuna Excavations by the Iraq Government Directorate General of Antiquities in 1943 and 1944”. Journal of Near Eastern Studies, 4 (4): 259-289. 
- Mansouri, S. & Mansouri, P., (2016). “Bar-e Palang, A Newly Discovered Aceramic Neolithic site in the Western Zagros Mountains, Iran”. Antiquity (Project Gallery) 90 (352): http://www.antiquity.ac.uk/projgall / mansouri 352. 
- Matthews, R. & Fazeli Nashli, H., (2022). The archaeology of Iran from the Paleolithic to the Achaemenid Empire. New York: Routledge.  
- Matthews, R.; Matthews, W. & Mohammadifar, Y., (eds.), (2013). The Earliest Neolithic of Iran: 2008 Excavations at Tappeh Sheikh-e Abad and Tappeh Jani: Central Zagros Archaeological Project. Oxbow Books, Oxford, UK.
- Matthews, R.; Matthews,W.; Rasheed Raheem K. & Richardson, A., (eds.), (2020). The Early Neolithic of the Eastern Fertile Crescent: Excavations of Bestansur and Shimshara, Iraqi Kurdistan. Oxford: Oxbow books.
- McDonald, M. M. A., (1979). “An examination of mid-Holocene settlement patterns in the Central Zagros region of western Iran”. Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, University of Toronto.
- Merpert, N. & Munchaev, R. M., (1978). “The Earliest Levels at Yarim Tepe I and Yarim Tepe II in Northern Iraq”. Iraq, 49: 1-36. 
- Mortensen, P., (1991). “The Neolithic Period in Central and Western Persia”. in: E. Yarshater (ed.),  Encyclopaedia Iranica, Vol. 5, Mazda Publishers, Costa Mesa, California: 276-8.
- Mortensen, P., (2014). “Excavations at Tepe Guran: The Neolithic Period”. Series: Acta Iranica, 55, Leuven: Peeters.
- Mortensen, P., (1970). Tell Shimshara, The Hassuna Period. Copenhagen Munksgaard.
- Nieuwenhuyse, O. P., (1999). “Tell Baghouz reconsidered: a collection of ‘Classic’ Samarra sherds from the Louvre”. Syria, 76: 1-18.
- Nieuwenhuyse, O. P.; Jacobs, L.; Van As, B.; Broekmans, T. & Adriaens, A. M., (2001). “Making Samarra Fine Ware - Technological Observations on Ceramics from Tell Baghouz (Syria)”. Paléorient, 27 (1): 147-165.
- Nokandeh, J., (2010). “Archaeological survey in the Mehrān plain, South western Iran”. in: P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro and N. Marchetti (eds.), Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Vol. II, Sapienza- Università di Roma.
- Oates, J., (1987). “Chogha Mami Transitional”. In: Prehistoire de la Mesopotamie: La Mesopotamie Prehistorique et l’Exploration recent du Djbel Hamrin, CNRS (Paris 1984): 163-180. 
- Oates, J., (2013). Samarran issues, in Nieuwenhuyse, O. et al., (eds) Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. Turnhout: Brepols: 407–416.
- Oates, J., (1969). “Choga Mami 1967-68, a Preliminary Report”. Iraq, 31: 115-152.
- Odaka, T.; Maeda, M.; Miki, T.; Hayakawa, Y. S.; Yewer, P. & Gharib, H. H., (2023). Excavations at Shaikh Marif, Iraqi Kurdistan, Preliminary Report of the First Season (2022). Ancient Civilizations and Cultural Resources, vol. 1. 
- Odaka, T.; Maeda, O.; Shimogama, K.; Hayakawa, Y. S.; Nishiaki, Y.; Mohammed, N. A. & Rasheed, K., (2020). “Late Neolithic in the Shahrizor Plain, Iraqi Kurdistan: New excavations at Shakar Tepe, 2019”. Neo-Lithics, 20: 53-57. 
- Petrova, N. & Darabi, H., (2022). “Analysis of Neolithic pottery technology along the Iranian Zagros foothills”. Documenta Praehistorica, 49: 318–342. https://doi.org/10.4312/dp.49.11 
- Reimer, P. J.; Austin, W. E. N.; Bard, E.; Bayliss, A.; Blackwell, P. G.; Ramsey, C. et al., (2020). “The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal k BP)”. Radiocarbon, 62(4): 725-757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41. 
- Riehl, S.; Asouti, E.; Karakaya, D.; Starkovich, B. M.; Zeidi, M. & Conard, N. J., (2015). “Resilience at the Transition to Agriculture: The Long-Term Landscape and Resource Development at the Aceramic Neolithic Tell Site of Chogha Golan (Iran)”. BioMed Research International 2015: http://dx.doi.org/10.1155/2015/532481. 
- Riehl, S.; Zeidi, M. & Conard, N., (2013). “Emergence of Agriculture in the Foothills of the Zagros Mountains of Iran”. Science, 341: 65-7.
- Tsuneki, A.; Nieuwenhuyse, O. & Campbell, S., (eds.), (2017). The emergence of pottery in west Asia. Oxford and Philadelphia, Oxbow Books. 
- Tsuneki, A.; Rasheed, K.; Saber, S. A.; Nishiyama, S.; Watanabe, N.; Greenfield, T.; Ismail, B. B.; Tatsumi, Y. & Minami, M., (2016). “Excavations at Qalat Said Ahmadan, Qaladizah, Iraq-Kurdistan: Second interim report (2015 season)”. Al-Rāfidān, 37: 89-142.
- Tsuneki, A.; Rasheed, K.; Watanabe, N.; Anma, R.; Tatsumi, Y. & Minami, M., (2019). “Landscape and early farming at Neolithic sites in Slemani, Iraqi Kurdistan: A case study of Jarmo and Qalat Said Ahmadan”. Paléorient, 45(2): 33-51.    
- Voigt, M. M., (1983). Haji Firuz Tepe, Iran: the Neolithic settlement. Philadelphia, Hasanlu Excavations Reports I. 
- Weide, A.; Riehl, S.; Zeidi, M. & Conard, N., (2018). “A systematic review of wild grass exploitation in relation to emerging cereal cultivation throughout the Epipaleolithic and aceramic Neolithic of the Fertile Crescent”. PLoS ONE, 13(1): 1-38. 
- Zeder, M. A., (2005). “A View from the Zagros: new Perspectives on Livestock Domestication in the Fertile Crescent”. In: J. D. Vigne, J. Peters and D. Helmer (eds.), The First Steps of Animal Domestication, Oxford: Oxbow Books: 125-146. 
- Zeder, M. A., (2008). “Animal Domestication in the Zagros: An Update and Directions for future research”. In: Vila, E., Gourichon, L., Choyke, A. M. and Buitenhuis, H. (eds.), Archaeozoology of the Near East VIII. Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 49, Lyon: de Bocard: 243-277.