پژوهشی در شمایل‌نگاریِ گزیده‌ای از مُهرهای استوانه‌ای شوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22084/nb.2023.27791.2589

چکیده

از زمان ساخت مهر در گذشته تا به امروز تصاویر حکاکی شده بر روی آن‌ها سبک‌های گوناگونی را در جوامع مختلف پشت‌سر گذاشته‌اند؛ این تصاویر از یک‌سو می‌تواند در زمینه‌های مختلف، ازجمله مسائل اقتصادی، اداری و فرهنگی موردمطالعه و بررسی قرار گیرند و ازسوی دیگر تحولات و پیشرفت فنیِ هنر حکاکی و تراش مهر را در جوامع در طول دوره‌های استفادۀ آن‌ها، به پژوهشگران بشناسانند. از آنجایی‌که بستر ورود به تمدن تقریباً هم‌زمان با میان‌رودان در ایران نیز فراهم آمد، سبک‌های شمایل‌شناسی، تصویرپردازی و حکاکیِ مهرهای این برهۀ زمانی بسیار موردتوجه بوده است؛ ازجمله مراکزی که داده‌های باستان‎‌شناسی و فرهنگی بسیاری را در اختیار پژوهشگران قرار داده، شهر باستانی شوش است. مهرها و اثرمهرهای به‌دست آمده از کاوش‌های باستان‎‌شناسی شوش گویای وجود سبک‌های مختلف در تصویرپردازیِ مهرهای این بخش از تاریخ فرهنگی ایران است. در این پژوهش تعدادی از مهرهای موجود در مخزن موزۀ ملی ایران که از فصول مختلف کاوش‌های شوش مربوط به بازۀ زمانی هزارۀ سوم پیش‌ازمیلاد به‌دست آمده، مورد بازنگری قرار گرفته‌اند تا با مطالعۀ تطبیقی پاسخی به پرسش‌هایی در ارتباط با شمایل‌شناسی مهرها برای تعیین کارکرد احتمالی آن‌ها در این برهۀ زمانی داده باشد. پژوهش پیشِ‌رو با هدف مطالعه و بررسی گزیده‌ای از مهرهای نیمۀ نخست هزارۀ سوم پیش‌ازمیلاد شوش و مقایسۀ آن‌ها در جهت تعیین موضوع کارکردشان با توجه به مفاهیم نقوش، تلاش دارد به این پرسش‌ها که، با شمایل‌شناسی مهرهای گزینش شده می‌توان کارکرد خاصی در زمینه‌ای خاص (اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی) را نشان‌داد؟ و در مطالعه و مقایسۀ نقوش مهرها، افراد یا سطح اجتماعی خاصی از جامعه را در راستای استفاده از این مهرها می‌توان مورد پی‌جویی قرار داد؟ پاسخ دهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با روش مطالعۀ تطبیقیِ منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته؛ و تاحدودی پاسخی مثبت به پرسش‌های مربوطه را نتیجه داده است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Some of the Selected Susa Cylinder Seals from the First Half of the Third Millennium B.C

نویسندگان [English]

  • Tahereh Shokri 1
  • Kamal-Aldin Niknami 2
1 Post Doctorate in Archaeology, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Since the invention of seals up until now, the Glyptic on them have passed down different styles in different communities, so that the images may be investigated in terms of economic, administrative, and cultural issues, and the researchers may understand the development and technical progress of the art of engraving seals in the communities during the eras that such seals were used. Since the late 4th millennium and the beginning of the third 3rd millennium BC, the basis for establishing civilizations in Iran was prepared, almost at the same time as Mesopotamia. The artistic styles of imaging and glyptic seals of this period have drawn too much attention and were so effective and important in identifying the culture of this land. Susa is one of the centers that has provided researchers with archaeology and cultural data about this period. The seals and sealing obtained from archaeological excavations in Susa show the existence of different styles in the illustration of seals from this period of Iranian cultural history. The goal of the present study is to study some selected seals of the 1st half of the 3rd millennium BC of Susa and compare them in terms of function according to the iconography of patterns. Moreover, we try to answer this question: “Does the iconography of the selected seals show an aspect of their function in a special area? (economic, social, and cultural)?” and “could we identify special persons or the social levels of the community in the direction of using such seals in the study and compare the seals patterns?”. The study was done using an analytical approach and the museum-library comparative studies method, and has yielded fruitful answers to the relevant questions.
Keywords: Seal, Susa, Glyptic & Iconography, Cultural Function.
 
Introduction
The human population has probably begun using seals for guaranteeing the originality, ownership, and securing their properties (Collon & Porada, 2015: 231), and by illustrating on them, they have spoken with their audience for such purposes. Both engraved stamp seals and their ancient impressions in masses of malleable clay are commonly found in archaeological sites as early as the seventh millennium BC (Wickede 1990; Pittman, 2001: 231). The sealing reflects the manner of interpretation of their owner regarding the world around them and the interpretation of their observation (Collon & Porada, 2015: 3-4, 16-17). In fact, the analysis of the symbols is an approach to identifying the social classification. In this method, we may identify social classes since some of the archaeologists believe that the cultural materials reflect the special social classes (Dark, 2011: 111-112). The seals are divided into two categories: flat and cylinder seals. The application of cylinder seals began in the second half of the 4th millennium and lasted until the 1st millennium BC, when they were replaced by flat seals. The function of cylinder seals was as follows: administrative, amuletic, votive, and funerary (Collon, 1987/2005: 11-16; Roach, 2008: 9-10). Glyptic art began with stamp seals and was reinforced by the invention of cylinder seals, which were important tools in administrative-economic systems (Pittman, 2001: 231; Pittman 1994). An administrative employee was known by a seal, and the illustration on the seal was a part of the administrative process. Images on seals as an administrative tool may have a meaning in that administrative area, and an image may determine each of the information relevant to the economic cooperation of the communities (Pittman, 1997: 134). The development of seals and different styles of illustration may be used differently in identifying changes and social progress in different periods; therefore, the goal of this study is to investigate the selected seals of the first half of the 3rd millennium of Susa and compare them for determination of their function according to the iconology of the patterns on them. This has been done with analytical approach and with the museum-library comparative method.
 
Discussion
In the present paper, a selection of cylinder seals in Susa from different periods of the 3rd millennium BC has been investigated. These seals have been grouped based on the image and patterns engraved on them, with the goal of analyzing the patterns and symbols. They belong to the “post Susa II” or “Jemdat Nasr” periods (9 items), the dawn of the Elamite Period (classic, glazed steatite, and geometric, 7 items), and Susa III/IV Period (3 items). The communicative seals of Jemdet Nasr are classified into smaller subclasses that include animal, symbolic or human patterns. The human images on these cases show the social activities of women. The cylinder seals belonging to the beginning of the Elamite Period have been classified by Pittman based on the style of illustration into the following subclasses: Classic, glazed steatite, wheelcut, and incised (Pittman, 1997: 139). They have been classified a bit differently here, since we include the subclasses of classic, glazed steatite, and geometric (in fact, the same style as wheelcut and incised). In the images on these seals, symbols related to animals, plants and geometric motifs were observed. Finally, several seals belonging to the Susa III/IV Period were investigated, which showed animal and plant motifs.
 
Conclusion
The function of the seals has been mostly within the administrative and economic spheres, and people used seals to ensure the authenticity and correctness of their properties. Therefore, on one side, the holders of seals had special status, or, in other words, they were rich. On the other side, seals may have been the credit of their holder, who assures the quality of the property by sealing them. The images on the seals may show the status of the person and be a symbol of their rank, beliefs, tradition, environment, and even their story. In the Susa II or Jemdat Nasr periods, the seals show women performing some activities. The images may be in connection with economic or cultural activity and even lifestyle, and generally show the activity and presence of women in the community. On the other hand, even when the animal or natural landscape images, such as mountains, are depicted on the seals, we can point to economic issues such as herds or the estates of the owner and the lands under his/her influence. In most of the images of the seals in this set, symbolic aspects are suggested, but the realism may be found in some of the following samples: Finally, we could say that the images of seals may express special social functions like economic issues and may express special classes of the community. Since the seals were in connection with financial affairs, and the rich people need seals, it may be possible that the person having a seal was one of the authorities of the community. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seal
  • Susa
  • Glyptic & Iconography
  • Cultural Function
- آمیه، پیر، (1389). شوش شش هزارساله. ترجمۀ علی موسوی، تهران: نشرفرزان روز.
- اسکالونه، انریکو، (1394). باستان‌شناسی جوامع ایران باستان. ترجمۀ سیدمنصور سیدسجادی، تهران: سمت.
- اشمانت-بسرات، دنیز، (1395). نگارش چگونه پدید آمد. ترجمۀ علی اکبر وحدتی، تهران: شاپیکان.
- الغازه، گیلرمو، (1397). میان رودان باستان در سپیده دم تمدن. ترجمۀ زهره عطایی آشتیانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
- پرادا، ادیت، (1389). «مهرها و اشیاء مربوطه از بین‌النهرین و ایران باستان». در:  بین‌النهرین و ایران باستان. ترجمۀ زهرا باستی، تهران: انتشارات سمت.
- پاتس، تیموتی. اف، (1397). ایران در اسناد میان رودانی، هزارۀ سوم و دوم پیش‌ازمیلاد. ترجمۀ خشایار بهاری، تهران: نشرفرزان روز.
- حصاری، مرتضی، (1396). «بررسی تعدادی از اثرمهرهای حیوانی دورۀ آغازایلامی محوطه سفالین پیشوا، استان تهران». مطالعات باستان‌شناسی، 9 (2): 13-28. https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.204847.142281
- دارک، کن. آر، (1379). مبانی نظری باستان‌شناسی. ترجمۀ کامیار عبدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- کولون، دومینیک؛ و پرادا، ادیت، (1394). مهر در خاور نزدیک و ایران باستان. ترجمۀ پوریا خدیش. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- لوبرن، آلن، (1376). «شوش، کارگاه کاوش آکروپل I». در: شوش و جنوب‌غربی ایران. ژان پرو و ژنویو دلفوس(ویراستار)، ترجمۀ هایده اقبال، تهران: مرکز نشر دانشگاهی .
- لوبرن، آلن، (1376). «لایۀ 18 در آکروپل شوش، یادگارخاک، یادگار زمان». در: شوش و جنوب‌غربی ایران. ژان پرو و ژنویو دلفوس(ویراستار)، ترجمۀ هایده اقبال، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- ملک‌شهمیرزادی، صادق، (1382). ایران در پیش‌ازتاریخ. تهران: پژوهشکدۀ باستان‌شناسی.
- Algaze, G., (2019). Ancient Mesopotamia at the dawn of civilization. Translate: Zohre Ataei Ashtiani. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (In Persian).
- Álvarez-Mon, J., (2020). The Art of Elam CA. 4200–525 BC. Routledge.
- Amiet, P., (2010). Susa, translate: Ali Musavi. Tehran: Farzan Ruz. (In Persian).
- Amiet, P., (1957). “Glyptique Susienne Archaïque”. RA, (51): 121 – 129. 
- Amiet, P., (1959). “Représentations antiques de construction susiennes”.  RA, (53): 39 - 44.
- Amiet, P., (1971). “La Glyptique de l’Acropole (1969 – 1971). Tablettes Lenticulaires de Suse”. CDAFI , (1): 217 – 233. 
- Amiet, P., (1972). Glyptique Susienne. Volume ½. Memoires de la Delegation Archaeologique. Paris.
- Amiet, P., (1973). “Glyptique Elamite – à propos de documents nouveaux”. AA, (26): 2 – 35. 
- Ascalone, E., (2006). Archeologia Dell'Iran Antico: Interazioni, Integrazioni e discontiotà nell'Iran dell III millenio a. C. Messina.
- Ascalone, E., (2015). Archeology of ancient Iranian societies (in the third millennium BC). Translate: M. Seyyed Sajjadi. Tehran: Samt. (In Persian).
- Carter, E., (1979). “The Susa Sequence-3000-2000 B. C.: Susa, Ville Royale I”. American Journal of Archaeology, 83(4): 451-454. https://doi.org/10.2307/504144
- Carter, E., (1980). “Excavation in Ville Royal I at Susa: the third millennium BC occupation”. DAFI ,(11): 11-134.
- Collon, D., (1990). Near Eastern Seals. Berkly and Los Angeles: University of California Press.
- Collon, D. & Prada, E., (2015). Near Eastern Seals and Cylinder Seals. Translate: Puria Khadish. Tehran: Scientific and Cultural. (In Persian (.
- Collon, D., (1987). First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East. University of Chicago Press and British Museum Publication. Chicago. (Review 2005).
- Dark, K. R., (2011). Theoretical Archaeology. Translate: Kamyar Abdi. Tehran: University Publication Center. (In Persian(.
- Delougaz, P. & Kantor, H. J., (1996). Choghamish, Volume I. The First Five Seasons of Excavations 1961-1971. The Oriental Institute of the University of Chicago.
- Dittmann, R., (1986). “Seals, Sealings and Tablets”. In: Jamdat Nasr: Period or Regional Style? edited by: Uwe Finkbeiner and Wolfgang Röllig. 332-366, Wiesbaden: Reichert Verlag.
- Dittmann, R., (1987). “Bemarkung zum Protoelamischen Horizont”. in: Archaeologische Mitteilung aus Iran Verlag von Dietrich Reimer in Berlin, 20: 31-64. 
- Frankfort, H., (1939). Cylinder Seals. London: The Gregg Press.
- Harper, P.; Aruz, J. & Tallon, F., (1992). The Royal of Susa: ancient near eastern treasures in the Louver. New Yourk: Metropolitan Museum of Art. 
- Helwing, B., (2004). “Early Towns in Iran”. Persiens Antike Pracht,  Katalog der Ausstellung des Deutscher Bergbau- Museum Bochum in verbindung mit der Iranischen. Kulturebe Organisation (ICHO). Vom 28.11.2004 bis 28. O5. 2005. Bochum: 154-165.
- Hessari, M., (2017). “Explaning Some Animal Motifs of Proto-Elamite Seal Impressions from Tepe Sofalin, Pishva”. Journal of Archaeological Studies, 9(2): 13-28. https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.204847.142281 (In Persian).
-  Hessari, M., (2017). “Explaning Some Animal Motifs of Proto-Elamite Seal Impressions from Tepe Sofalin, Pishva”. Journal of Archaeological Studies, 9(2): 13-28. https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.204847.142281 (In Persian).
- Hinz, W., (1964). Das Reich Elam. W. Kohlhammer GmbH. Stuttgart.
- Khayani, A. & Niknami, K. A., (2020). “Early Bronz Age Clay Sealing from Choga Maran, the West Central Zagros: A Preliminary Analysis”. Jornal of Near Eastern Studies, (79): 89-99. 
- Le Brun, A., (1998). “Layer 18 in the Acropolis of Susa, a relic of soil, a relic of time”. Susa and Southwest Iran. Translate: Haydeh Eqbal. Tehran: Academic Publishing Center. (In Persian).
- Le Brun, A., (1998). “Susa, Excavation   Acropolis 1”. Susa and Southwest Iran, Translate: Haydeh Eqbal, Tehran: Academic Publishing Center. (In Persian).
- Levine, L. & Young, Jr., (1987). “A Summery of the Ceramic Assemblages of the Central Western Zagros from the Middle Neolithic to the Late Third Millennium B.C.”. in: Prehistoire de la Mesopotamie. La Mesopotemie prehistorique et l’exploration recente du Djebel Hamrin, Colloque International du C.N.R.S., Paris. 15-54.
- Malek Shahmirzadi, S., (2004). Iran in Prehistory. Tehran: Tourism & Research Institute of Cultural Heritage. (In Persian).
- Neumann, G., (2013). “Elams Kulturkontakt mit seinen Nachbaren im Spiegel der Glyptik des 2. Jahrtausendes V.CHR”. in: Susa and Elam. Boston. Brill. 
- Nissen, H. J., (1977). “Aspects of the Development of Early Cylinder Seals”. in: McGuire Gibson and R. D. Biggs (eds.). Seals and Sealing in the Ancient Near East. Malibu: Bibliotheca Mesopotamica 6. Undena Publications: 15-23.  
- Pittman, H., (1990). The Glazed Steatite Style. Columbia University. New York.
- Pittman, H., (1994). The Glazed Steatite Glyptic Style. Dietrich Reimer Verlag. Berlin.
- Pittman, H., (1997). “The Administrative Function of Glyptic Art in Poroto – Elamite Iran: a survey of the Evidence”. Sceaux d Orient et leur emploi ROS Orientals, X: 133-161. 
- Pittman, H., (2001). “Gliptic Art of Period IV”. in: Potts. D.T(ed). Excavation At Tepe Yahya, Iran 1967-1975. The Third Millennium. General Editor C.C Lamberg Karlovsky. Harvard University. Camdridge, Massachusetts: 231-268.
- Pittman, H., (2006). “Poroto – Elamische Kunstperiode (Poroto – Elamite Art)”. in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Berlin. New York, (11): 26-34.
- Porada, E., (1948). Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections. The Collection of the Pierpont Morgan Library, Washington: The Bollingen Series14.
- Porada, E., (1965). Ancient Iran: the Art of Pre-Islamic Times. New York. Crown.
- Porada, E., (1993). “Cylinder Seals”. in: Encyclopedia Iranica, VI: 479-505.
- Potts, T. F., (2018). Mesopotamia and the East. Translate: Khashayar Bahari, Tehran: Farzan Ruz. (In Persian).
- Prada, E., (2010). “Seals and Objects of Ancient Mesopotamia and Iran”. In: Early Mesopotamia and Iran: Contact and Conflict, 3500- 1600 B.C. Translate: Ahra Basti, Tehran: Samt. (In Persian).
- Roach, K., (2008). The Elamite Cylinder Seal Corpus, C.3500-1000 B.C. The University of Cydney.
- Schmandt- Besserat, D., (2017). Haw Writing came about. Translate: Ali Akbar Vahdati, Tehran: Shapikan. (In Persian).
- Shendge. M. J., (1983). “The Use of Seals and Invention of Writing”. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 26 (2): 113-136.
- Wickede. A. V., (1990). “Die Entwicklung der vor- und Frühgeschichtlichen Stempelsiegel in Iran”. Archäologische Mitteilungen aus Iran Ergänzungsband, 13. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.