نویسنده = شادابه عزیزپور
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در کتیبه ها و نقوش مسجد جامع زواره

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 97-120

احمد صالحی کاخکی؛ شادابه عزیزپور