نویسنده = محمدیان منصور، صاحب
تعداد مقالات: 2
1. نظریه ای درباره انتظامهای هندسیِ معماری ایران

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 227-249

صاحب محمدیان منصور؛ هادی ندیمی؛ زهره تفضلی


2. تحلیل ریاضی کاربندی‌های ساده معماری ایران

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 201-220

حسن ریحانی همدانی؛ صاحب محمدیان منصور؛ وحید افشین مهر؛ محمد رضا بمانیان