نویسنده = یداله حیدری باباکمال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقشِ وقف در توسعه و رشد فضاهای شهری در دوره قاجار (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمدابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال