کلیدواژه‌ها = گونه شناسی سفال
تحلیل، طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال عصر مس و سنگ دشت سیلاخور (بروجرد)

دوره 12، شماره 33، مهر 1401، صفحه 65-87

10.22084/nb.2021.23332.2267

علی منادی؛ حمید رضا ولی پور؛ امیر صادق نقشینه


طبقه بندی و تحلیل گونه شناختی سفال عصر مفرغ تپه گریران الشتر

دوره 5، شماره 8، فروردین 1394، صفحه 21-38

مهدی حیدری؛ خلیل الله بیک محمدی؛ ثروت ولدبیگی؛ سید مهدی حسینی نیا


گاهنگاری نسبی و مطلق تپه‌ی کلنان بیجار: محوطه ای متعلق به دوره مس و سنگ میانه در غرب ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 31-56

امیر ساعد موچشی؛ کمال الدین نیکنامی؛ مرجان مشکور؛ حسن فاضلی نشلی؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی